Prop. Prop/1899:2
med förslag till lag angående fjerdingsmansbestyrets utgörande
Prop. Prop/1899:3
angående god¬ kännande af uppgjordt förslag i fråga om uppförande vid ffernösands hospital för Vesternorrlands läns räk¬ ning af en vårdanstalt för sinnessjuke
Prop. Prop/1899:4
med förslag till lag angående förändring af tomts område, till lag om ändrad lydelse af 11 kap. 2 § jordabalken, till lag om ändrad lydelse af 9 och 18 §§ i förordningen an¬ gående lagfart å fång till fast egendom den 16 juni 1875 samt till lag om hvad i vissa fall bör iakttagas, dä byggnad uppförts utöfver tomtgräns
Prop. Prop/1899:5
med förslag till lag angående ändring i vissa delar af förordningen om jordegares rätt öfver vattnet å hans grund den 30 de¬ cember 1880
Prop. Prop/1899:6
med förslag till lag om ersättning af allmänna medel i vissa fall för skada, som förorsakats af embets- eller tjensteman, till lag om ändrad lydelse af 17 kap. 11 § handelsbalken samt till lag om ändrad lydelse af 85, 86, 143 och 164 §§ utsökning slag en
Prop. Prop/1899:7
med förslag till lag om ändrad lydelse af 3 mom. i förordningen om biskops- och superintendentsval den 30 maj 1759
Prop. Prop/1899:8
med förslag till lag om ändrad lydelse af 67 § konkurslagen
Prop. Prop/1899:9
med förslag till lag, innefattande tillägg till förordningen om offentlighet vid underdomstolarne den 22 april 1881
Prop. Prop/1899:10
angående beviljande af vissa förmåner för enskilda jemn äg sanlägg¬ ningar
Prop. Prop/1899:11
angående rätt för beväringsman, som utan eget förvållande blifvit urståndsatt att vapenöfvas hela den lagstadgade öfnings- tiden, att utfå dag aflöning för tjenstgöring stiden
Prop. Prop/1899:12
angående för¬ säljning af kronolägenheten Stora Strandåker n:o 3 i Gotlands lön samt förvärfvande för Visby hospitals räk¬ ning (tf dervarande länslasaretts byggnader m. fn.
Prop. Prop/1899:13
angående jord- afsöndring från förra regementsqvartermästarebostället ett mantal Åhlberga n:o 1 i Södermanlands län
Prop. Prop/1899:14
angående jord- afsöndring från Svinö eller Rådmansö kungsgård n;o 1 om 3 mantal i Stockholms län
Prop. Prop/1899:16
angående åt¬ gärder till förekommande af skogshärjning af insekten nunnan
Prop. Prop/1899:17
angående bere¬ dande af lånemedel till fortsatt utveckling af statens telefonväsende
Prop. Prop/1899:18
angående dispo¬ sition till svenska kyrkan i Paris af öfverskott å de från svenska kronans fastighet i Konstantinopel inflytande hyres¬ inkomster
Prop. Prop/1899:19
angående anvi¬ sande af medel till utrotande af den s. k. trädgårds- nunnan inom Kalmar och Blekinge län
Prop. Prop/1899:20
angående upp¬ låtelse till staden Köping af visst, kronolägenheten Köpings- ön n:o 1 tillhörande område
Prop. Prop/1899:21
med förslag till ändrad lydelse af §§ 5 och 6 regeringsformen
Prop. Prop/1899:22
med förslag till lag angående ändrad lydelse af 11 kap. rättegångs¬ balken, till lag angående påföljd i vissa fall af parts uteblifvande i brottmål, till lag om ändrad lydelse af 5 och 6 §§ i förordningen angående än¬ dring i vissa fall af gällande bestämmelser om härads¬ ting den 11 maj 1872, till lag angående ändrad ly¬ delse af 17 § i lagen om handelsbolag och enkla bolag den 28 juni 1895, till lag angående ändrad lydelse af 41 § i lagen om aktiebolag den 28 juni 1895 samt till lag angående ändrad lydelse af 24 § i lagen om registrerade föreningar för ekonomisk verk¬ samhet den 28 juni 1895
Prop. Prop/1899:23
med förslag till lag om handräckning åt utländsk domstol, till lag om vittnesförhör vid utländsk domstol, till lag om ändrad lydelse af 3 § i lagen den 19 november 1886 angående skyldighet för utländsk man att i rättegång vid svensk domstol mot inländsk man ställa borgen för kostnad och skada och till lag om verk¬ ställighet i visst fall af utländsk domstols beslut
Prop. Prop/1899:24
angående efter¬ skänkande af kronans rätt till danaarf efter förre landt- brukaren Carl Johan Johansson
Prop. Prop/1899:25
angående upp¬ låtelse åt enskilde af viss del af ett vid afvittringen inom Jockmocks socken för kronans räkning afsatt område invid Murjeks jemn äg sstation i Norrbottens län
Prop. Prop/1899:26
angående för¬ säljning af lägenheter under förra jägmästarebostället 1tt mantal Råstorp n:o 2 Södergården i Östergötlands län
Prop. Prop/1899:27
angående försälj¬ ning af tre till indragna militieboställen i Östergötlands län hörande lägenheter
Prop. Prop/1899:28
angående för¬ säljning af dels en under förra kronofogdebostället £ man¬ tal Qvarnberga JSF:o l i Södermanlands län lydande utega dels ock ett till förra militiebostället £ mantal Tingaröd N.is 4, 7 och 13 i Malmöhus län hörande gatehus
Prop. Prop/1899:29
angående dispo¬ sition af kronolägenheten Halmstads slottsjord
Prop. Prop/1899:30
angående jord- afsöndring från indragna militiebostället Styrestad n:o 1 om ett mantal i Styrestads socken och Lösinys härad af Östergötlands län för utvidgning af Styrestads församlings kyrkogård
Prop. Prop/1899:31
med förslag till ändrad lydelse af 2 § 4:o tryckfrihetsförordningen
Prop. Prop/1899:32
med förslag till lag angående vapenöfning för utrönande af härens krig sberedskap
Prop. Prop/1899:33
angående dagajlöning åt värnpligtig vid tjenstgöring i visst fall under år 1900
Prop. Prop/1899:34
med förslag till lag angående civile tjensteinnehafvares rätt till pension af staten m. m.
Prop. Prop/1899:35
angående mosaiske trosbekännares fattigvård
Prop. Prop/1899:36
angående ett till allmänna läroverket i Kalmar bevi/jadt lån
Prop. Prop/1899:37
angående upplåtelse från h'onans mark inom Piteå socken af ett område . till plats för en kapellbyggnad m. m.
Prop. Prop/1899:38
angående pension för statistikern hos telegrafstyrelsen E. S. Severin
Prop. Prop/1899:39
angående under¬ stöd. åt förre sergeanten F. Bergman
Prop. Prop/1899:40
angående under¬ stöd åt arbetsledaren August Andersson
Prop. Prop/1899:41
angående upp¬ låtelse till statens jernvägar af kronolägenheten Ingenting i Solna socken af Stockholms län med visst undantag
Prop. Prop/1899:42
angående en väg- anläggning inom Norrbottens län mellan Jäckvik och riks- gränsen
Prop. Prop/1899:43
angående för¬ säljning till Umeå stad af en del af Klabböle krok¬ lax fiske i Ume eif
Prop. Prop/1899:44
angående upp¬ låtelse af mark från förra öfverjägmästarebostället l mantal G ate n:o 1 i Vermlands län för en vattenled¬ ning till Arvika köping
Prop. Prop/1899:45
angående för¬ säljning af en till förra rnilitiebostället 1 mantal Slcrukeby n:o 8 i Östergötlands län hörande lägenhet
Prop. Prop/1899:46
angående försälj¬ ning af en till förra kronofogdebostället l mantal Wik n:o 1 i Södermanlands län hörande lägenhet
Prop. Prop/1899:47
angående för¬ säljning af en till häradsskrifvarebostället \ mantal Plittorp n:o 1 i Kalmar län hörande lägenhet
Prop. Prop/1899:48
angående försälj¬ ning af tvä under kronohemmanet $ mantal Askö n:o 1 i Södermanlands län lydande lägenheter
Prop. Prop/1899:49
angående upplåtelse till landtförsvaret af ett till indragna furir- bostället Mjölby n:o 15 Södergården hörande område
Prop. Prop/1899:50
med förslag till lag om ändrad lydelse af vissa paragrafer i grufve- stadgan den 16 maj 1884
Prop. Prop/1899:51
med förslag till lag om ändrad lydelse af 86, 87, 123 och 148 §§ i strafflagen för krigsmagten den 7 oktober 1881
Prop. Prop/1899:52
med förslag till lag om ändrad lydelse af 3 § sjölagen
Prop. Prop/1899:53
med förslag till lagar om ändrad lydelse af § 31 i kungörelsen angående enskilda banker med rätt att utgifva egna banksedlar den 12 juni 1874 samt af 18 § i lagen angående bank¬ aktiebolag den 19 november 1886
Prop. Prop/1899:54
angående ändrad lydelse af § 9 mom. 1 c) tulltaxeunderrättelserna
Prop. Prop/1899:55
angående disposi¬ tion af Ekolsunds bro i Upsala län m. m.
Prop. Prop/1899:56
angående för¬ säljning af kronolägenheten Nykrogen samt delar af förra militiehostället 1 { mantal Erfvinge n:o 3 i Stock¬ holms län
Prop. Prop/1899:57
angående anslag till bestridande af kostnader för en gradmätning å Spets¬ bergen
Prop. Prop/1899:58
angående anslag till bestridande af kostnaderna för en expedition till nord¬ östra Grönland för efterforskande af S. A. Andrée och hans följeslagare
Prop. Prop/1899:59
angående jord- afsöndring från indragna militiebostållet Tostebol n:o 1 i Ny socken af Vermlands län
Prop. Prop/1899:60
angående anslag för uppförande af en byggnad, inrymmande mat¬ salar m. m., å gården till sjömanskårens kaserner i Carlskrona
Prop. Prop/1899:61
angående öfver¬ låtelse till Göteborgs stad af kronans rätt till viss mark i Majornas 4:e rote
Prop. Prop/1899:62
angående jern¬ väg sanläggning ar för statens räkning samt inköp af han- delen Örebro—Frövi
Prop. Prop/1899:63
angående anvisande af medel till anskaffande af en ångfärja att insättas i ångfärjeförbindelsen mellan Malmö och Köpen¬ hamn
Prop. Prop/1899:64
angående anslag för restaurering af Husaby församlings kyrka
Prop. Prop/1899:65
med förslag till förordning angående vissa bestämmelser rörande sjö¬ farten och gränstrafiken mellan Sverige och Norge
Prop. Prop/1899:66
angående bere¬ dande af medel för återbetalning till viss del af erlag da konsulatafgifter för svenska fartyg
Prop. Prop/1899:67
angående ändrad lydelse af § 10 mom. 4 i kongl. förordningen den 13 juli 1887 angående vilkoren för tillverkning af bränvin, sådant nämnda mom. lyder enligt kongl. kungörelsen den 1 juni 1894
Prop. Prop/1899:68
angående godtgörelse till dem, som lidit förluster genom de af f. d. svenske och norske kon¬ suln i Nerv-York K. Woxen i svenska ärenden begångna försking¬ ringar
Prop. Prop/1899:69
angående försäljning till Vara köping af ett område af länsmans- bostället V-2 mantal Vara Stommen n:o 9
Prop. Prop/1899:70
angående arrendefri upplåtelse till Jönköpings läns fångvårds förening af förra militiebostället £ mantal Långanäs n:o 1 i nämnda län
Prop. Prop/1899:71
angående för- o säljning af en till förra militiebostället 5/g mantal Al¬ sunda n:o 2 i Stockholms län hörande lägenhet
Prop. Prop/1899:72
angående för¬ säljning af f. d. exercisplatsen Petsarfverum på Gotland
Prop. Prop/1899:73
angående för¬ säljning af fasta egendomen n:o 23 i qvarteret Hval¬ fisken inom Östermalms församling i Stockholm
Prop. Prop/1899:74
angående pension å allmänna indragningsstaten för förre sergeanten vid Bohus läns regemente C. J. Stjernman
Prop. Prop/1899:75
angående för¬ ändring i gällande föreskrifter om åsättande af grund¬ skatt in. m.
Prop. Prop/1899:76
med förslag till kungörelse om ändrad lydelse aj § 8 i lagen angående köttbesigtning och slagthus den 22 december 1897
Prop. Prop/1899:77
angående slutlig organisation af landibruksinstitutet vid Ultima
Prop. Prop/1899:78
angående pensioner ä allmänna indragning sstaten för förre sjukhusdrängen vid allmänna garnisonssjukhuset i Stockholm N. J. G. Carlsson och förra baderskan derstädes B. M. C. Berg¬ man, född Wahlström
Prop. Prop/1899:79
angående upp¬ låtelse af mark från förra landshöfdingebostället kungs¬ gården Noret i Kopparbergs län för utvidgning af Falu stads område
Prop. Prop/1899:80
angående för¬ säljning af en till förra härädsskrifvarebostället 1 mantal Vestra Hälgestad n:o 1 Mellangård i Östergötlands län hörande lägenhet
Prop. Prop/1899:81
angående försälj¬ ning af förra militiebostället I * 3/4 mantal Hunna n:o 3 östergård i Kronobergs län
Prop. Prop/1899:82
angående för¬ säljning af viss del af förra rnilitiebostället 1 mantal örby n:o 2 Bossgård i Elfsborgs län jemte kronans andel i fallet och vattnet i Viskaån utanför samma om¬ råde m. rn.
Prop. Prop/1899:83
angående vissa ändringar i gällande förordning angående stämpel- afgiften
Prop. Prop/1899:84
angående upp¬ låtande åt aktiebolaget Gellivare Malmfält af kronan tillhörig mark i Norrbottens lön m. m.
Prop. Prop/1899:85
angående för¬ säljning till Luossavaara-Kiirunavaara aktiebolag af kronan tillhörig mark i Juckasjärvi socken i Norrbottens län in. in.
Prop. Prop/1899:86
angående upp¬ låtelse åt Folkare härads tingshushyggnadsskyldige af o mark från kronoliemmanet Avesta i Kopparbergs län till plats för tingshus
Prop. Prop/1899:87
angående försäljning af Alnarps kungsgård, underlydande gate- Ilusen n:ris 12 och 13 Lomma
Prop. Prop/1899:88
angående efter¬ skänkande af kronans rätt till danaarf efter förre fabriks¬ arbetaren Lars Persson
Prop. Prop/1899:90
angående upplåtande till landtförsvaret af lägenheten Berrita Gur- rislyckan inom Malmöhus län