Ds 2012:1
Nya regler om prospekt
Ds 2012:2
Specialist i allmänmedicin - en yrkeskvalifikation för läkare i allmänpraktik
Ds 2012:3
Rättssäkerhet och likabehandling i arbetslöshetsförsäkringen
Ds 2012:4
Revision i finansiella företag
Ds 2012:5
Behandling av personuppgifter vid Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering
Ds 2012:6
Patientrörlighet i EU - förslag till ny lag
Ds 2012:7
Fordonsrelaterade skulder
Ds 2012:8
Nationell samordning av hemslöjden - en översyn av Nämnden för hemslöjdsfrågor
Ds 2012:9
Karenstid för egenföretagare, m.m.
Ds 2012:10
Blankning
Ds 2012:11
Kontrollköp - ålderskontroll vid försäljning av folköl, tobak och receptfria läkemedel
Ds 2012:12
En ny taltidningsverksamhet
Ds 2012:13
Ny bibliotekslag
Ds 2012:14
Skadestånd för miljöfarliga sjötransporter
Ds 2012:15
Bevakning ombord på svenska fartyg
Ds 2012:16
Genomförande av ändringsdirektiv 2011/62/EU Förhindrande av förfalskade läkemedel i den lagliga försörjningskedjan
Ds 2012:17
Överflyttning av vissa utlänningsärenden till den ordinarie migrationsprocessen
Ds 2012:18
Convention on nuclear safety 2012 extra ordinary meeting
Ds 2012:19
Kroatiens anslutning till Europeiska unionen
Ds 2012:20
Inspektionen för vård och omsorg - en ny effektiv tillsynsmyndighet för hälso- och sjukvård och socialtjänst
Ds 2012:21
Ny myndighet för infrastrukturfrågor för vård och apotek
Ds 2012:22
Europarådskonventionen om ömsesidig rättslig hjälp i brottmål
Ds 2012:23
Svenska miljömål - preciseringar av miljökvalitetsmålen och en första uppsättning etappmål
Ds 2012:24
Utökad målgrupp för samhällsorientering
Ds 2012:25
Förstärkt skydd för arbetstagare med allmän visstidsanställning och vikariat
Ds 2012:27
Utvidgad målgrupp för etableringslagen
Ds 2012:28
Genomförande av blåkortsdirektivet
Ds 2012:29
En gemensam inlämningsfunktion för skogsägare
Ds 2012:30
Fördraget om stabilitet, samordning och styrning inom ekonomiska och monetära unionen
Ds 2012:31
App to date - Konsumenternas rättsliga ställning när varor eller tjänster betalas via telefonräkningen, m.m.
Ds 2012:32
Internationella avvecklingsmekanismen för FN:s brottmålstribunaler
Ds 2012:33
Ändringar med anledning av förordningen (EG) nr 1223/2009 om kosmetiska produkter
Ds 2012:34
Sekretess i det internationella samarbetet
Ds 2012:35
Behöriga företrädare för myndigheter
Ds 2012:36
Hälso- och sjukvård till personer som vistas i Sverige utan tillstånd
Ds 2012:37
Ökning av aktiekapitalet i aktiemarknadsbolag
Ds 2012:38
Ändringar i växtskyddslagen
Ds 2012:39
OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister
Ds 2012:40
Förlängd försöksverksamhet med trafiknykterhetskontrollanter i hamnar
Ds 2012:41
Anmälan enligt tjänstedirektivet av förslag till vissa kommunala föreskrifter
Ds 2012:42
Förverkande av fordon vid trafikbrott
Ds 2012:43
Införande av regressrätt för staten i samband med bekämpning av djursmittor
Ds 2012:44
Förlängd skyddstid för musik
Ds 2012:45
Genomförande av EU:s direktiv om bekämpande av sexuella övergrepp mot barn, sexuell exploatering av barn och barnpornografi
Ds 2012:46
Avskaffande av steriliseringskrav som villkor för ändrad könstillhörighet
Ds 2012:47
Ett gränsöverskridande informationsutbyte om trafiksäkerhetsrelaterade brott - Genomförande av Europaparlamentets och rådets dir
Ds 2012:48
Godkännande av ett irländskt protokoll som ska fogas till EU-fördraget och EUF-fördraget
Ds 2012:49
En mer samlad myndighetsstruktur inom folkhälsoområdet
Ds 2012:50
Marknadsföring m.m. av modersmjölksersättning och tillskottsnäring
Ds 2012:51
Erkännande och verkställighet av beslut om utvidgat förverkande inom Europeiska unionen
Ds 2012:52
Sveriges tillträde till Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och av våld i hemmet samt vissa frågor om kontaktförbud avseende gemensam bostad
Ds 2012:53
Erkännande och verkställighet av utevarodomar inom Europeiska unionen
Ds 2012:54
Processrättsliga konsekvenser av Påföljdsutredningens förslag
Ds 2012:55
Regionalt utvecklingsansvar i Jönköpings län
Ds 2012:56
Genomförande av ändringsdirektivet 2012/26/EU avseende säkerhetsövervakning av läkemedel
Ds 2012:57
Graviditetspenning till egenföretagare på grund av risker i arbetsmiljön
Ds 2012:58
EU-miljömärket
Ds 2012:59
Statligt stöd vid korttidsarbete - en ny åtgärd vid djupa kriser
Ds 2012:60
Uppföljning av rörlighetsdirektivets genomförande