SOU 1996:1
Den nya gymnasieskolan - hur går det? : delbetänkande
SOU 1996:2
Samverkansmönster i svensk forskningsfinansiering
SOU 1996:3
Fritid i förändring : om kön och fördelning av fritidsresurser : slutbetänkande
SOU 1996:4
Vem bestämmer vad? : EU:s interna spelregler inför regeringskonferensen 1996 : en rapport från EU 96-kommittén
SOU 1996:5
Politikområden under lupp : frågor om EU:s första pelare inför regeringskonferensen 1996 : en rapport från EU 96-kommittén
SOU 1996:6
Ett år med EU : svenska statstjänstemäns erfarenheter av arbetet i EU : en expertrapport till EU 96-kommittén
SOU 1996:7
Av vitalt intresse : EU:s utrikes- och säkerhetspolitik inför regeringskonferensen : en expertrapport till EU 96-kommittén
SOU 1996:8
Batterierna - en laddad fråga
SOU 1996:9
Om järnvägens trafikledning m.m. : delbetänkande
SOU 1996:10
Forskning för vår vardag : slutbetänkande
SOU 1996:11
EU-mopeden : ålders- och behörighetskrav för två- och trehjuliga motorfordon : delbetänkande
SOU 1996:12
Kommuner och landsting med betalningssvårigheter
SOU 1996:13
Offentlig djurskyddstillsyn
SOU 1996:14
Budgetlag
SOU 1996:15
Union för både öst och väst : politiska, rättsliga och ekonomiska aspekter av EU:s sjätte utvidgning : fyra expertrapporter till EU 96-kommittén
SOU 1996:16
Förankring och rättigheter : om folkomröstningar, utträdesrätt, medborgarskap och mänskliga rättigheter i EU : fyra expertrapporter till EU 96-kommittén
SOU 1996:17
Bättre trafik med väginformatik : delbetänkande
SOU 1996:18
Totalförsvarspliktiga m95
SOU 1996:19
Sverige, EU och framtiden EU 96-kommitténs bedömningar inför regeringskonferensen
SOU 1996:20
Samordnad rollfördelning inom teknisk forskning : nya villkor för kunskapsproduktion och finansiering av forskning : rapport
SOU 1996:21
Reform och förändring : organisation och verksamhet vid universitet och högskolor efter 1993 års universitets- och högskolereform : slutbetänkande
SOU 1996:22
Inflytande på riktigt : om elevers rätt till inflytande, delaktighet och ansvar : delbetänkande
SOU 1996:23
Kartläggning och analys av den offentliga sektorns upphandling av varor och tjänster med miljöpåverkan
SOU 1996:24
Från Maastricht till Turin : bakgrund och övriga EU-länders förslag och debatt inför regeringskonferensen 1996 : en lägesrapport från EU 96-kommittén
SOU 1996:25
Från massmedia till multimedia - att digitalisera svensk television
SOU 1996:26
Heading for a new transport policy : interim report
SOU 1996:27
En strategi för kunskapslyft och livslångt lärande : delbetänkande
SOU 1996:28
Det forskningspolitiska landskapet i Norden på 1990-talet : forskningspolitiska och forskningsorganisatoriska utvecklingsbidrag i Danmark, Finland och Norge - med ett svenskt perspektiv
SOU 1996:29
Forskning och pengar : slutbetänkande
SOU 1996:30
Borgenärsbrotten : en översyn av 11 kap. brottsbalken : slutbetänkande
SOU 1996:31
Attityder och lagstiftning i samverkan
SOU 1996:32
Möss och människor : exempel på bra IT-användning bland barn och ungdomar : delbetänkande
SOU 1996:33
Banverkets myndighetsroll m.m. : slutbetänkande
SOU 1996:34
Aktiv arbetsmarknadspolitik
SOU 1996:35
Kriminalunderrättelseregister - DNA-register : delbetänkande
SOU 1996:36
Högskola i Malmö
SOU 1996:37
Sveriges medverkan i FN:s familjeår : slutbetänkande
SOU 1996:38
Nationalstadsparker : slutbetänkande
SOU 1996:39
Rapport från Klimatdelegationen : årsrapport från Klimatdelegationen
SOU 1996:40
Elektronisk dokumenthantering
SOU 1996:41
Statens maritima verksamhet
SOU 1996:42
Demokrati och öppenhet : om folkvalda parlament och offentlighet i EU : två expertrapporter till EU 96-kommittén
SOU 1996:43
Jämställdheten i EU : spelregler och verklighetsbilder : två expertrapporter till EU 96-kommittén
SOU 1996:44
Översyn av skatteflyktslagen : reformerat förhandsbesked : delbetänkande
SOU 1996:45
Presumtionsregeln i expropriationslagen
SOU 1996:46
Enskilda vägar
SOU 1996:47
Cirkelsamhället : studiecirklars betydelser för individ och lokalsamhälle : delbetänkande
SOU 1996:49
Regler för handel med el
SOU 1996:50
Förbud mot vapen på allmän plats m.m. : delbetänkande
SOU 1996:51
Grundläggande drag i en ny arbetslöshetsförsäkring : alternativ och förslag : delbetänkande
SOU 1996:52
Precisering av handelsändamålet i detaljplan : delbetänkande
SOU 1996:53
Kalkning av sjöar och vattendrag
SOU 1996:54
Kooperativa möjligheter i storstadsområden : exempel, erfarenheter och förslag till åtgärder : underlagsrapport från Storstadskommittén
SOU 1996:55
Sverige, framtiden och mångfalden : slutbetänkande från Invandrarpolitiska kommittén
SOU 1996:56
Hälften vore nog : om kvinnor och män på 90-talets arbetsmarknad : slutbetänkande
SOU 1996:57
Pensionssamordning för svenskar i EU-tjänst : slutbetänkande
SOU 1996:58
Finansieringen av det civila försvaret
SOU 1996:59
Europapolitikens kunskapsgrund : en principdiskussion utifrån EU 96-kommitténs erfarenheter : skrivelse från EU 96-kommittén
SOU 1996:60
Miljö och jordbruk om EU:s miljöregler och utvidgningens effekter på den gemensamma jordbrukspolitiken : två expertrapporter till EU 96-kommittén
SOU 1996:61
Olika länder - olika takt om flexibel integration och förhållandet mellan stora och små stater i EU : två expertrapporter till EU 96-kommittén
SOU 1996:62
EU, konsumenterna och maten : förväntningar och verklighet : slutbetänkande
SOU 1996:63
Medicinska undersökningar i arbetslivet
SOU 1996:64
Försäkringskassan Sverige
SOU 1996:65
Administrationen av EU:s jordbrukspolitik i Sverige betänkande
SOU 1996:66
Utvärderat personval
SOU 1996:67
Medborgerlig insyn i kommunala entreprenader : delbetänkande
SOU 1996:68
Några folkbokföringsfrågor
SOU 1996:69
Kompetens och kapital : [om statligt stöd till företag]
SOU 1996:70
Samverkan mellan högskolan och näringslivet : huvudbetänkande
SOU 1996:71
Lokal demokrati och delaktighet i Sveriges städer och landsbygd : rapport från Demokratiutvecklingskommittén
SOU 1996:72
Rättspsykiatriskt forskningsregister
SOU 1996:73
Svensk kärnteknisk tillsynsverksamhet
SOU 1996:74
Svensk kärnteknisk tillsynsverksamhet
SOU 1996:75
Värden i folkhögskolevärlden : delbetänkande
SOU 1996:76
EU:s regeringskonferens - procedurer, aktörer, formalia sammanfattning av ett seminarium i april 1996 : rapport från EU 96-kommittén
SOU 1996:77
Utländska försäkringsgivare med verksamhet i Sverige
SOU 1996:78
Elberedskapen
SOU 1996:79
Översyn av revisionsreglerna : delbetänkande
SOU 1996:80
Viktigt meddelande
SOU 1996:81
Skydd för sparande i sparkasseverksamhet
SOU 1996:82
En översyn av luft-, sjö- och spårtrafikens tillsynsmyndigheter
SOU 1996:83
Allmänt pensionssparande : delbetänkande
SOU 1996:84
Ekobrottsforskning
SOU 1996:85
Egon Jönsson
SOU 1996:86
Utvecklad samordning inom det civila försvaret och fredsräddningstjänsten
SOU 1996:87
Tredimensionell fastighetsindelning
SOU 1996:88
Kameraövervakning : slutbetänkande
SOU 1996:89
Samverkan mellan högskolan och de små och medelstora företagen : slutbetänkande
SOU 1996:90
Sammanhållet studiestöd : slutbetänkande
SOU 1996:91
Den privata vårdens omfattning och framtida ersättningsformer
SOU 1996:92
IT i miljöarbetet - Betänkande av Miljövårdsberedningen
SOU 1996:93
Ny yrkestrafiklagstiftning
SOU 1996:94
Nationell teleadresskatalog
SOU 1996:95
Botniabanan
SOU 1996:96
Strukturförändring och besparing : en uppföljning av genomförda förändringar inom försvarets ledningsorganisation : delbetänkande
SOU 1996:97
Effektivare försvarsfastigheter! : utvärdering av en reform : delbetänkande
SOU 1996:98
Vem styr försvaret? : utvärdering av effekterna av LEMO-reformen : delbetänkande
SOU 1996:99
Avveckling med inlärning : erfarenheter från LEMO-reformens avveckling av personal : delbetänkande
SOU 1996:100
Ett nytt system för skattebetalningar : slutbetänkande
SOU 1996:101
Nuclear waste - disposal technology and site selection : KASAM's review of the Swedish Nuclear Fuel and Waste Management Co's (SKB's) RD&D programme 95 : a National Council for Nuclear Waste (KASAM) report
SOU 1996:102
TUFF - teckenspråksutbildning för föräldrar : slutbetänkande
SOU 1996:103
The Environmental Code : focused and co-ordinated environmental legislation for sustainable development : a brief background to, and overview of, the report (SOU 1996:103) English version
SOU 1996:104
Konsumentskydd på elmarknaden
SOU 1996:105
Att främja donationer till universitet och högskolor : slutbetänkande
SOU 1996:106
EU och Sverige - från Kiruna till Malmö sammanfattning av fyra regionala möten 1995-96 : rapport från EU 96-kommittén
SOU 1996:107
Union utan gränser - konsekvenser, möjligheter, problem sammanfattning av ett seminarium i november 1995 : rapport från EU 96-kommittén
SOU 1996:108
Konsumenterna och miljön
SOU 1996:109
Från åkerlotter till Paradis : ett delbetänkande från Utredningen om universitetsfastigheter m.m. angående överlåtelser och tomträttsupplåtelser av vissa högskolefastigheter
SOU 1996:110
Inför ett svenskt kulturnät : IT och framtiden inom kulturområdet : delbetänkande
SOU 1996:111
Bevakad övergång : åldersgränser för unga upp till 30 år : rapport från Åldersgränsutredningen
SOU 1996:112
Integrering av miljöhänsyn inom den statliga förvaltningen - Betänkande från Miljövårdsberedningen
SOU 1996:113
En allmän och aktiv försäkring vid sjukdom och rehabilitering
SOU 1996:114
En körkortsreform : slutbetänkande
SOU 1996:115
The Convention of the Rights of the Child and the Aliens Act : summary of the interim report of the Committee on the Convention of the Rights of the Child, and Swedish legislation
SOU 1996:116
Artikel 6 i Europakonventionen och skatteutredningen : delbetänkande
SOU 1996:117
Expertrapporter från Skatteväxlingskommittén : delbetänkande
SOU 1996:118
Station Stockholm Nord principöverenskommelse om regional knutpunkt vid Häggvik i Sollentuna kommun : redovisning från förhandlingsmannen för Stockholm Nord
SOU 1996:119
Lättnad i dubbelbeskattningen av mindre företags inkomster : delbetänkande
SOU 1996:120
Högskolan i Malmö slutbetänkande
SOU 1996:121
Spår, miljö och stadsbild i centrala Stockholm betänkande
SOU 1996:122
Kunskapssyn och samhällsnytta i hantverkscirklar och hantverksutövande : delbetänkande
SOU 1996:123
Iakttagelser och förslag efter omstruktureringen av försvarets ledning och stöd : slutbetänkande
SOU 1996:124
Miljö för en hållbar hälsoutveckling
SOU 1996:125
Droger i trafiken
SOU 1996:126
Doping i folkhälsoperspektiv
SOU 1996:127
Folkbildningens institutioner : delbetänkande
SOU 1996:128
Skyddet av kulturmiljön : en översyn av kulturminneslagens bestämmelser om byggnader och kulturmiljöer, prästgårdar, kyrkstäder och ortnamn : slutbetänkande
SOU 1996:129
Den kommunala självstyrelsen och grundlagen
SOU 1996:130
De två kulturerna
SOU 1996:131
Extern värdering av hot och förmåga
SOU 1996:132
Det stora och snabba greppet
SOU 1996:133
Jämställd vård : olika vård på lika villkor : huvudbetänkande
SOU 1996:134
Jämställd vård : möten i vården ur ett tvärvetenskapligt perspektiv : delbetänkande
SOU 1996:135
Fibromyalgi och Duchennes muskeldystrofi kunskapsläge och behov av framtida FoU : delbetänkande
SOU 1996:136
Effekter av EU:s jordbrukspolitik : rapport till Kommittén för reformering av EU:s gemensamma jordbrukspolitik (ComiCAP)
SOU 1996:137
Kommunalförbund och gemensam nämnd
SOU 1996:138
Ny behörighetsreglering på hälso- och sjukvårdens område m.m.
SOU 1996:139
Skatt på avfall : slutbetänkande
SOU 1996:140
KO:s biträde åt enskilda betänkande
SOU 1996:141
Vårdavgifter vid rättspsykiatrisk vård, m.m. : delbetänkande
SOU 1996:142
Länsstyrelsernas roll i infrastrukturplaneringen : delbetänkande
SOU 1996:143
Krock eller möte : om den mångkulturella skolan : delbetänkande
SOU 1996:144
Ökad konkurrens i handeln med livsmedel
SOU 1996:145
Arbetstid - längd, förläggning och inflytande
SOU 1996:146
Att återerövra vardagen : en antologi till delbetänkandet om egenmakt från Storstadskommittén
SOU 1996:147
Övergångsbestämmelser till miljöbalken : delbetänkande
SOU 1996:148
Översyn av förvärvslagen och hyreslagen : borgen och pant : slutbetänkande
SOU 1996:149
Elberedskapen : författningsfrågor : slutbetänkande
SOU 1996:150
En allmän och sammanhållen arbetslöshetsförsäkring : slutbetänkande
SOU 1996:151
Bidrag genom arbete
SOU 1996:152
Gruvorna och framtiden : slutbetänkande
SOU 1996:153
Hållbar utveckling i Sveriges skärgårdsområden
SOU 1996:154
Tre rapporter om studiecirklar
SOU 1996:155
Vattendragsutredningens förslag till vattendrag som bör skyddas enligt naturresurslagen (NRL) [Sverige]
SOU 1996:156
Bostadspolitik 2000 : från produktions- till boendepolitik
SOU 1996:157
Översyn av redovisningslagstiftningen : slutbetänkande
SOU 1996:158
Calmforsrapporten
SOU 1996:159
Folkbildningen - en utvärdering : slutbetänkande
SOU 1996:160
Bouppteckningar och arvsskatt : delbetänkande
SOU 1996:161
Rätt att flytta : en fråga om bemötande av äldre : delbetänkande
SOU 1996:162
På medborgarnas villkor
SOU 1996:163
Behov och resuser i vården - en analys
SOU 1996:164
Livslångt lärande i arbetslivet - steg på vägen mot ett kunskapssamhälle : ett diskussionsunderlag : rapport från en expertgrupp till Kommittén om ett nationellt kunskapslyft för vuxna
SOU 1996:165
Ny kurs i trafikpolitiken : delbetänkande om beskattning av vägtrafiken
SOU 1996:166
Lärare för högskola i utveckling
SOU 1996:167
Gymnasieutbildning för vissa ungdomar med funktionshinder : delbetänkande
SOU 1996:168
Översyn av PBL och va-lagen : slutbetänkande
SOU 1996:169
Förnyelse av kommuner och landsting : slutbetänkande
SOU 1996:170
Fritidsbåten och samhället : slutbetänkande
SOU 1996:171
Konsekvenserna för CAP av WTO-åtagandena och en östutvidgning : rapport till Kommittén om reformering av EU:s gemensamma jordbrukspolitik (KomiCAP)
SOU 1996:172
Licensavgift - en principskiss
SOU 1996:173
När makten gör fel : den offentliga tjänstemannens ställning och ansvar : rapport till Förvaltningspolitiska kommissionen
SOU 1996:174
Handikappinstitutet för bra hjälpmedel och ökad livskvalitet
SOU 1996:175
Styrning och samverkan : delbetänkande
SOU 1996:176
Den lokala radion
SOU 1996:177
Egenmakt : att återerövra vardagen : delbetänkande
SOU 1996:178
IT och miljön : en samling goda exempel : delbetänkande
SOU 1996:179
Statens uppgiftsinsamling från kommuner och landsting
SOU 1996:180
Bättre grepp om bidragen : ett samlat system för transfereringar till hushåll : rapport till Förvaltningspolitiska kommissionen
SOU 1996:181
Mega-byte : slutbetänkande
SOU 1996:182
Handlingsprogram för ökad sjösäkerhet
SOU 1996:183
EU, Sverige och de inre vattenvägarna
SOU 1996:184
Bättre klimat, miljö och hälsa med alternativa drivmedel - Betänkande av Alternativbränsleutredningen
SOU 1996:185
Straffansvarets gränser
SOU 1996:186
Transportinformatik för Sverige : slutbetänkande
SOU 1996:187
Statens ändamålsfastigheter : principer för förvaltning och hyressättning : delbetänkande
SOU 1996:188
Vuxenutbildare ser på sig själva : delbetänkande
SOU 1996:189
After M/S Estonia summary of the report