SOU 1924:1
Angående ordnandet av statens kommersiella informationsverksamhet promemoria
SOU 1924:2
Det svenska lantbrukets produktionskostnader. 2,
SOU 1924:3
Utredning beträffande planmässig elektrifiering av landsbygden inom Kopparbergs län.
SOU 1924:4
Sverges familjenamn 1920 Suppl. nr 2 /förteckning.
SOU 1924:5
Betänkande med utredning och förslag angående det fria och frivilliga folkbildningsarbetet : överarbetning av ett den 25 maj 1923 av Folkbildningssakkunniga avlämnat utlåtande
SOU 1924:6
Utredning rörande ny vattenväg mellan Östersjön och Vänern, Göta kanal jämte bihang, innefattande preliminär utredning rörande vattenväg mellan Hjälmaren och Vänern, Svea kanal
SOU 1924:7
Betänkande och förslag angående läroverks- och landsbibliotek
SOU 1924:8
Utredning beträffande planmässig elektrifiering av landsbygden inom Västmanlands län.
SOU 1924:9
Utredning beträffande planmässig elektrifiering av landsbygden inom Värmlands län.
SOU 1924:10
Utredning beträffande planmässig elektrifiering av landbygden inom Blekinge län.
SOU 1924:11
Utredning beträffande planmässig elektrifiering av landsbygden inom Jämtlands län.
SOU 1924:12
Utredning beträffande planmässig elektrifiering av landsbygden inom Gotlands län.
SOU 1924:13
Förslag till lönereglering för befattningshavare vid rikets allmänna läroverk samt vid folk- och småskolor m. fl. läroanstalter
SOU 1924:14
Iakttagelser rörande socialiseringen i Österrike 1918-1922
SOU 1924:15
Det svenska tobaksmonopolet en undersökning av dess verksamhet 1915-1922
SOU 1924:16
Betänkande med förslag till gruvlag
SOU 1924:17
Utredning beträffande planmässig elektrifiering av landsbygden inom Västernorrlands län.
SOU 1924:18
Utredning beträffande planmässig elektrifiering av landsbygden inom Hallands län.
SOU 1924:19
Anvisningar rörande vägväsendet och automobiltrafiken
SOU 1924:20
Skeppstjänstkommitterades betänkande. 3, Förslag till lag om särskild pensionsförsäkring av sjöfolk : jämte motiv och särskilda meningar samt bilagor
SOU 1924:21
Fastighetsregisterkommissionens meddelanden. 13,
SOU 1924:22
Statens järnvägar : kortfattad översikt av deras tillkomst, ekonomi och organisation
SOU 1924:23
Handledning vid utarbetandet av brandordningar för landskommuner
SOU 1924:24
Kungl. Skolöverstyrelsens utlåtande över Skolkommissionens betänkanden 1-5.
SOU 1924:25
Normalbestämmelser för leverans och provning av cement (cementbestämmelser) samt för byggnadsverk av betong och armerad betong (betongbestämmelser)
SOU 1924:26
Betänkande med förslag till ett systematiskt utforskande av den svenska allmogekulturen. 1,
SOU 1924:27
Betänkande med förslag till ett systematiskt utforskande av den svenska allmogekulturen. 2,
SOU 1924:28
Utredning beträffande planmässig elektrifiering av landsbygden inom Norrbottens län.
SOU 1924:29
Utredning beträffande planmässig elektrifiering av landsbygden inom Västerbottens län.
SOU 1924:30
Statens järnvägar som allmänt affärsverk : utlåtande och förslag
SOU 1924:31
Utredning rörande Kungl. teaterns ekonomi och konstnärliga verksamhet
SOU 1924:32
Malmkommissionens slutbetänkande utredning angående nyttiggörandet av statens norrländska malmfyndigheter
SOU 1924:33
Malmtillgången i Norrbottens län utredning ingående i Malmkommissionens betänkande den 31 mars 1923
SOU 1924:34
Ljusindustrien samt tillverkningen av glycerin med särskild hänsyn till förhållandena före världskriget utredning
SOU 1924:35
Ylleindustriens produktionsförhållanden utredning
SOU 1924:36
Den svenska tegelindustriens utveckling 1881-1913 med särskild hänsyn till dess ställning åren närmast före världskriget utredning
SOU 1924:37
Betänkande angående tullsystemets verkningar i Sverige före världskriget. D. 1
SOU 1924:38
Betänkande angående tullsystemets verkningar i Sverige före världskriget
SOU 1924:39
Sveriges vattenkrafttillgångar och vattenkraftproduktion
SOU 1924:40
Till frågan om ny jorddelningslagstiftning Lagrådets utlåtande den 4 oktober 1922 jämte yttranden i ärendet av Lantmäteristyrelsen m. fl.
SOU 1924:41
Utredning med förslag till lag om lärlingsväsendet i vissa yrken
SOU 1924:42
Förbrukningen av virke till husbehov på Värmlands läns landsbygd betänkande
SOU 1924:43
Domänstyrelsens utlåtande den 28 maj 1924 med förslag till kolonisation å kronoparker i Norrland och Dalarna
SOU 1924:44
Utredning beträffande planmässig elektrifiering av landsbygden inom Jönköpings län.
SOU 1924:45
Kommunal affärsverksamhet i de svenska städerna
SOU 1924:46
Utredning beträffande planmässig elektrifiering av landsbygden inom Östergötlands län.
SOU 1924:47
Utredning beträffande planmässig elektrifiering av landsbygden inom Kronobergs län.
SOU 1924:48
Förteckning övriga elektriska kraftanläggningar i Sverige år 1923.
SOU 1924:49
Utredning beträffande planmässig elektrifiering av landsbygden inom Kalmar län.
SOU 1924:50
Utredning beträffande planmässig elektrifiering av landsbygden inom Kristianstads län.
SOU 1924:51
Utredning beträffande planmässig elektrifiering av landsbygden inom Örebro län.
SOU 1924:52
Utredning beträffande de elektriska distributionsföretagens å landsbygden ekonomiska svårigheter och möjligheterna för dessas avhjälpande
SOU 1924:53
1921 års kommunalskattekommittés betänkande angående den kommunala beskattningen
SOU 1924:54
1921 års kommunalskattekommittés betänkande angående den kommunala beskattningen. D. 2, Reservationer, bilagor, tabeller, sakregister
SOU 1924:55
Handels- och prisöversikter rörande spannmål jämte bihang, innefattande vissa internationella prisjämförelser angående viktigare jordbruksprodukter : utredning
SOU 1924:56
1921 års pensionskommittés betänkande. 3,
SOU 1924:57
Betänkande med förslag till lag om modershjälp
SOU 1924:58
Fattigvården bland lapparna : utredning
SOU 1924:59
Fattigvården bland lapparna : utredning
SOU 1924:60
Utredning och förslag angående ordnandet av väghållningsdistriktens räkenskaper.