Dir. 2018:1
Tilläggsdirektiv till Socialdataskyddsutredningen
Dir. 2018:2
Tilläggsdirektiv till Utredningen om vissa säkerhetsskyddsfrågor (Ju 2017:08)
Dir. 2018:3
Ett effektivt offentligt främjande av
Dir. 2018:4
Tilläggsdirektiv till kommittén om radio och
Dir. 2018:5
Ett mer konkurrenskraftigt system för stöd vid korttidsarbete
Dir. 2018:6
Översyn av regelverket för nätkoncessioner
Dir. 2018:7
Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om konsumentskyddssamarbete
Dir. 2018:9
Offentlig-privat samverkan, styrning och kontroll
Dir. 2018:10
Utredning om styrmedel för att främja användning av biobränsle för flyget
Dir. 2018:11
Minskad övergödning genom stärkt lokalt åtgärdsarbete
Dir. 2018:12
Behovet av ett utökat författningsstöd för registerkontroller i arbetslivet
Dir. 2018:14
Tilläggsdirektiv till Ordning och reda i vården
Dir. 2018:15
Konfessionella inslag i skolväsendet
Dir. 2018:16
Ett tandvårdssystem för jämlik tandhälsa
Dir. 2018:17
Planering och dimensionering av gymnasial utbildning
Dir. 2018:18
Tilläggsdirektiv till Kärnavfallsrådet (M 1992:A)
Dir. 2018:19
Demokrativillkoren i statlig bidragsgivning
Dir. 2018:20
Kartläggning av hur svensk lagstiftning och praxis överensstämmer med barnkonventionen
Dir. 2018:22
Medicinska insatser som syftar till att främja donation av biologiskt material
Dir. 2018:23
Tilläggsdirektiv till Utredningen om
Dir. 2018:24
Överförande av basunderhåll från Infranord AB till Trafikverket
Dir. 2018:25
Kombinationseffekter och gruppvis hantering av ämnen
Dir. 2018:26
En trygg sjukförsäkring med människan i centrum
Dir. 2018:27
Nationell samordnare för en välfungerande sjukskrivningsprocess
Dir. 2018:28
Tilläggsdirektiv till Utredningen behandlingen av personuppgifter inom Försvarsmakten och Försvarets radioanstalt
Dir. 2018:29
En modern lagstiftning för en hållbar terrängkörning
Dir. 2018:30
Tilläggsdirektiv till Utredningen om inrättande av Myndigheten för arbetsmiljökunskap
Dir. 2018:31
Dataskyddsförordningen – behandling av personuppgifter vid antidopningsarbete inom idrotten
Dir. 2018:32
Betygssystemet ska främja kunskapsutveckling och betygen ska bättre spegla elevers kunskaper
Dir. 2018:33
Tilläggsdirektiv till Utredningen bättre
Dir. 2018:33
Tilläggsdirektiv till Utredningen bättre möjligheter för elever i de obligatoriska skolformerna att nå de kunskapskrav som minst ska nås (U 2017:07)
Dir. 2018:34
Tilläggsdirektiv till Utredningen om
Dir. 2018:36
Tilläggsdirektiv till Utredningen om offentlig-privat samverkan, styrning och kontroll
Dir. 2018:37
Ändamålsenlig lagstiftningsteknik när
Dir. 2018:38
Kommittédirektiv: Modersmål och studiehandledning på modersmål i grundskolan och motsvarande skolformer
Dir. 2018:39
Tilläggsdirektiv till Delegationen för unga och nyanlända till arbete
Dir. 2018:40
Tilläggsdirektiv till utredningen Styrning för en mer jämlik vård (S 2017:08)
Dir. 2018:41
Tilläggsdirektiv till Byggrättsutredningen
Dir. 2018:42
Tilläggsdirektiv till Utredningen om tryggare och effektivare studier
Dir. 2018:43
Tilläggsdirektiv till Utredningen om översyn av kostnadsutjämningen för kommuner och landsting
Dir. 2018:44
Tilläggsdirektiv till Miljömålsberedningen (M 2010:04) – En strategi för förstärkt åtgärdsarbete för bevarande och hållbart nyttjande av hav och marina resurser
Dir. 2018:45
Långsiktiga konkurrensförutsättningar för biogas
Dir. 2018:46
En tydlig definition av idéburna aktörer i välfärden
Dir. 2018:47
Centrala marknadsfrågor vid omregleringen
Dir. 2018:48
Skydd för barn som bevittnar våld eller andra brottsliga handlingar och ansvar för uppmaning att begå självmord
Dir. 2018:49
Tilläggsdirektiv till Utredningen om ett mer konkurrenskraftigt system för stöd vid korttidsarbete
Dir. 2018:50
Samordning av statliga utbetalningar från välfärdssystemen
Dir. 2018:51
Några frågor på tryck- och yttrandefrihetens område
Dir. 2018:52
Tilläggsdirektiv till Blåljusutredningen (Ju 2016:23)
Dir. 2018:53
Demokratin 100 år – samling för en stark demokrati
Dir. 2018:54
Ett tryggare företagande i ett förändrat arbetsliv – för tillväxt och innovation
Dir. 2018:55
Genomförande av ändringar i AV-direktivet och översyn av radio- och tv-lagen i vissa andra delar
Dir. 2018:56
Tilläggsdirektiv till initiativet Fossilfritt Sverige (M 2016:05)
Dir. 2018:57
Ett upphandlat fondtorg för premiepension
Dir. 2018:58
Tilläggsdirektiv till Utredningen om elevers möjligheter att nå kunskapskraven
Dir. 2018:59
Tilläggsdirektiv till utredningen om konfessionella inslag i skolväsendet
Dir. 2018:60
Tilläggsdirektiv till Utredningen om en utvecklad studie- och yrkesvägledning
Dir. 2018:61
Rasistiska symboler
Dir. 2018:62
Tilläggsdirektiv till Översiktsplaneutredningen
Dir. 2018:63
Tilläggsdirektiv till KAM-utredningen
Dir. 2018:64
Näringslivets roll inom totalförsvaret samt
Dir. 2018:65
Tilläggsdirektiv till Analys- och utvärderingsutredningen
Dir. 2018:66
Genomförande av ändringar i utstationeringsdirektivet
Dir. 2018:67
Giftfri och cirkulär återföring av fosfor från avloppsslam
Dir. 2018:69
Tilläggsdirektiv till Utredningen Framtidens
Dir. 2018:70
Kompletterande åtgärder för att nå negativa utsläpp av växthusgaser
Dir. 2018:71
Ökad likvärdighet genom minskad skolsegregation och förbättrad resurstilldelning
Dir. 2018:72
Översyn av yrket personlig assistent
Dir. 2018:74
En kommitté för ökad ekonomisk jämlikhet
Dir. 2018:75
Grönt sparande
Dir. 2018:76
Tilläggsdirektiv till Läkemedelsutredningen (S 2016:07)
Dir. 2018:77
Hälso- och sjukvårdens beredskap och förmåga inför och vid allvarliga händelser i fredstid och höjd beredskap
Dir. 2018:78
Tilläggsdirektiv till Översyn av lagen om kärnteknisk verksamhet (M 2017:05)
Dir. 2018:79
Ansvar, ledning och samordning inom civilt försvar
Dir. 2018:80
En ny myndighet för psykologiskt försvar
Dir. 2018:81
Utvärdering av operativa räddningsinsatser vid skogsbränder 2018
Dir. 2018:82
Välfärdsteknik i äldreomsorgen
Dir. 2018:84
Tilläggsdirektiv till utredningen avseende överförande av basunderhåll från Infranord AB till Trafikverket
Dir. 2018:85
Samordnad och accelererad policyutveckling kopplad till den fjärde industriella revolutionens teknologier
Dir. 2018:86
Samordning, utveckling och uppföljning för en stärkt minoritetspolitik
Dir. 2018:87
Tilläggsdirektiv till Aggressionsbrottsutredningen (Ju 2017:13)
Dir. 2018:88
Nationell satsning på medie- och informationskunnighet och det demokratiska samtalet
Dir. 2018:89
Effektivare regelverk för utlänningsärenden med säkerhetsaspekter
Dir. 2018:90
Tilläggsdirektiv till Samordnad utveckling för god och nära vård
Dir. 2018:91
Åtgärder för att förhindra fusk vid högskoleprovet
Dir. 2018:92
Skadestånd vid överträdelser av
Dir. 2018:94
Proportionerliga och effektiva sanktioner vid brott mot djur
Dir. 2018:95
Genomförandet av ett nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård
Dir. 2018:96
Tilläggsdirektiv till 2018 års donationsutredning
Dir. 2018:97
Ökad träffsäkerhet och minskad skuldsättning inom bostadsbidrag och underhållsstöd
Dir. 2018:98
Översyn av hyresmodell för vissa kulturinstitutioner
Dir. 2018:99
En effektiv och ändamålsenlig tillsyn över diskrimineringslagen
Dir. 2018:100
Ökad statlig verksamhet i Härnösand
Dir. 2018:101
Tilläggsdirektiv till Valideringsdelegationen 2015–2019 (U 2015:10)
Dir. 2018:102
Stärkt kvalitet och likvärdighet i fritidshem och pedagogisk omsorg
Dir. 2018:103
Tilläggsdirektiv till Utredningen om
Dir. 2018:104
Tilläggsdirektiv till Utredningen om översyn av miljöövervakningen
Dir. 2018:105
Tilläggsdirektiv till Delegationen för arbetsplatslärande vid yrkesintroduktionsanställningar
Dir. 2018:106
Översyn av garantipensionens konstruktion ur ett internationellt perspektiv
Dir. 2018:107
Tilläggsdirektiv till Samordning för bostads-
Dir. 2018:108
Tilläggsdirektiv till Styr- och resursutredningen
Dir. 2018:109
Tilläggsdirektiv till Utredningen om ett mer konkurrenskraftigt system för stöd vid korttidsarbete
Dir. 2018:110
Tilläggsdirektiv till Utredningen om belastningsregisterkontroll i arbetslivet
Dir. 2018:111
En samlad och EU-anpassad djurhälsolagstiftning
Dir. 2018:112
Tilläggsdirektiv till Utredningen om en strukturell översyn av mervärdesskattelagstiftningen
Dir. 2018:113
Tilläggsdirektiv till Utredningen för ett
Dir. 2018:114
Tilläggsdirektiv till Utredningen om utlänningsärenden med säkerhetsaspekter (Ju 2018:08)
Dir. 2018:115
Tilläggsdirektiv till Styrutredningen för
Dir. 2018:116
EU:s bankpaket om riskreducerande åtgärder
Dir. 2018:2221
Medicinska insatser som syftar till att främja donation av biologiskt material