Prop. 1966:2
('angående utgifter på tilläggs stat II till riksstaten för budgetåret 1965/66',)
Prop. 1966:4
('med förslag till lag angående fortsatt giltighet av lagen den 21 mars 1952 (nr 98) med särskilda bestämmelser om tvångsme\xad del i vissa brottmål',)
Prop. 1966:5
('med förslag till lag angående ändrad lydelse av 27i § lagen den 17 juni 1948 (nr 433) om försäkringsrörelse, m. m.',)
Prop. 1966:6
('med förslag till lag an\xad gående ändring i lagen den 2G februari 19G0 (nr 22) om statlig krigsförsäkring, m. in.',)
Prop. 1966:9
('med förslag till lag an\xad gående ändring i lagen den 27 november 1953 (nr 688) om hälso- och sjukvård vid krig och andra utomordent\xad liga förhållanden (krigssjukvårdslag), m. m.',)
Prop. 1966:13
('med förslag till lag an\xad gående ändrad Igdelse av 21 och 29 §§ lagen den 25 september 1953 (nr 603) om motverkande i vissa fall av konkurrensbegränsning inom näringslivet',)
Prop. 1966:15
('angående överlåtelse av staten tillhörig mark',)
Prop. 1966:24
('med förslag till lag om nåd som är fast egendom',)
Prop. 1966:29
('angående provisorisk tillämpning av bestämmelser om privilegier och im\xad munitet för organisationen för europeisk rymdforsk\xad ning',)
Prop. 1966:33
('om förklaring enligt artikel 46 i Europarådets konvention angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggan\xad de friheterna',)
Prop. 1966:36
angående bemgndigande för Kungl. Maj:t att besluta om vissa postavgifter
Prop. 1966:37
('med förslag till god\xad kännande av 1965 års europeiska överenskommelse till förhindrande av rundradiosändningar från sta\xad tioner utanför nationella territorier, m. m.',)
Prop. 1966:40
('med förslag till patent\xad lag m. m.',)
Prop. 1966:42
('angående statsbidrag till folk\xad högskolor',)
Prop. 1966:46
('angående avveckling av nuvarande rättsförhållanden beträffande granskogar\xad na',)
Prop. 1966:47
('angående reglering av priserna på vissa jordbruksprodukter och av socker\xad näringen, m. m.',)
Prop. 1966:49
('med förslag till särskilda bokföringsregler i beskattningshänseende för vissa yr\xad kesgrupper, in. m.',)
Prop. 1966:50
('angående ökad utbildning av socionomer och gymnastiklärare m.m.',)
Prop. 1966:52
('angående riktlinjer för arbetsmarknadspolitiken, m.m.',)
Prop. 1966:53
('med förslag till lag om beredande av sluten psykiatrisk vård i vissa fall, m. m.',)
Prop. 1966:59
('med förslag till lag angående ändring i lagen den 25 maj 1962 (nr 381) om allmän försäkring, m. m.',)
Prop. 1966:64
('angående huvudmanna\xad skapet för mentalsjukvården m.m.',)
Prop. 1966:69
('med förslag till förord\xad ning angående ändring i förordningen den 2/i maj 1957 (nr 209) om skatt på sprit och vin, m. m.',)
Prop. 1966:73
('med förslag till lag angående ändring i lagen den 12 maj 1917 (nr 189) om expropria\xad tion, m.m.',)
Prop. 1966:76
('angående inrättande av ett internationellt institut för freds- och konflikt\xad forskning i Sverige',)
Prop. 1966:77
('med förslag till förord\xad ning om ändrad lydelse av 1 a § familjebidragsförordningen den 29 mars 19t6 (nr 99), m. m.',)
Prop. 1966:79
('med förslag till förord\xad ning om ändring i tulltaxeförordningen den 13 maj 1960 (nr 391) m. m.',)
Prop. 1966:85
('med förslag till lag om ändring i kommunalskattelagen den 28 september 1928 (nr 370), m. m.',)
Prop. 1966:88
med förslag till förord¬ ning om avdrag vid inkomsttaxeringen för avskriv¬ ning på köpekontrakt som avser fartgg
Prop. 1966:90
('med förslag till lag om ändrad lydelse av 35 § 2 och 4 mom. kommunalskattelagen den 28 september 1928 (nr 370), m. m.',)
Prop. 1966:95
('angående vissa utbildnings\xad frågor inom teaterns, filmens, televisionens och radions områden',)
Prop. 1966:98
('med förslag till virkes- mätningslag',)
Prop. 1966:99
('angående godkännande av avtal med Stockholms stad m. fl. kommuner om överlåtelse av vissa delar av Järvafåltet',)
Prop. 1966:100
('med förslag till lag om föreläggande av ordningsbot m. m.',)
Prop. 1966:103
('med förslag till lag om ändring i kommunalskattelagen den 28 september 1928 (nr 370), m. m.',)
Prop. 1966:106
('med förslag rörande de värnpliktigas utbildning m. m.',)
Prop. 1966:107
('med förslag till lag om vapenfri tjänst m. m.',)
Prop. 1966:109
('angående organisation av en för krigsmakten gemensam intendenturkår m.m.',)
Prop. 1966:110
('angående vissa organisa\xad tions- och anslagsfrågor rörande försvaret',)
Prop. 1966:111
angående förordning om rätt för resande m. fl. att införa varor tull- och skattefritt, m. m.
Prop. 1966:113
('med förslag om förbätt\xad rad sjukpenningförsäkring',)
Prop. 1966:114
('med förslag till lag om kontinentalsockeln m. m.',)
Prop. 1966:119
('med förslag till lag om Sveriges sjöterritorium',)
Prop. 1966:124
('med förslag till hotell- förordning',)
Prop. 1966:129
('angående ny organisation för väg- och vattenbyggnadsstyrelsen, m. m.',)
Prop. 1966:131
('med förslag till lag om ändrad lydelse av 60 a och 61 §§ kommunala vallagen den 6 juni 1930 (nr 253)',)
Prop. 1966:136
('angående rundradions fortsatta verksamhet m. m.',)
Prop. 1966:137
('med förslag till lag an\xad gående ändrad lydelse av 4 och 5 §§ lagen den 16 maj 1930 (nr 138) om arbetstidens begränsning, m. m.',)
Prop. 1966:138
('med förslag till lag om ändrad lydelse av 12 § och 13 § 1 mom. sjöarbets\xad tidslagen den 30 juni 1959 (nr 40i)',)
Prop. 1966:142
('angående godkännande av avtal mellan Sverige och Filippinerna för undvi\xad kande av dubbelbeskattning och förhindrande av skat\xad teflykt beträffande skatter på inkomst och förmö\xad genhet',)
Prop. 1966:144
('med förslag till affärs\xad tidslag',)
Prop. 1966:145
('med förslag till lag om ändring i sjölagen m. m.',)
Prop. 1966:146
('med förslag till lag om erkännande och verkställighet av skiljedomar i vissa internationella investeringstvister, m. m.',)
Prop. 1966:148
('med förslag till lag med vissa bestämmelser om immunitet och privile\xad gier, m. m.',)
Prop. 1966:149
('med förslag till radio\xad lag',)
Prop. 1966:151
('med förslag till lag om ändring i kommunalskattelagen den 28 september 1928 (nr 370)',)
Prop. 1966:152
('om vissa intrång i Stora Sjöfallets nationalpark',)
Prop. 1966:155
('med förslag till lag om ändring av vissa underhållsbidrag',)
Prop. 1966:156
('med förslag till radio- ansvarighetslag',)
Prop. 1966:158
('med förslag till lag angående ändrad lydelse av punkterna 1 och 2 i bestämmelserna om införande av lagen den 29 juli 1966 (nr 453) om vad som är fast egendom, m.m.',)
Prop. 1966:159
('med förslag till lag om ändrad lydelse av 5 kap. 4 och 5 §§ luftfartslagen den 6 juni 1957 (nr 297), in. m.',)
Prop. Prop/1966:10
med förslag till förord¬ ning angående ändrad lydelse av 2 § 1 mom. förord¬ ningen den 2't maj 1957 (nr 209) om skatt på sprit och vin, m. m.
Prop. Prop/1966:11
angående avveckling av stödet till odling av spånadslin och hampa
Prop. Prop/1966:12
med förslag till lag an¬ gående ändrad lydelse av 2 § lagen den 30 juni 1948 (nr 495) om avgifter till välfärdsanordningar för sjö¬ folk
Prop. Prop/1966:14
med förslag till för¬ ordning om ändring i tulltaxan den 12 september 1958 (nr 415)
Prop. Prop/1966:18
med förslag till lag om ändrad lydelse av It § landstingslagen den It maj 195t (nr 319)
Prop. Prop/1966:19
med anhållan om riks¬ dagens gttrande angående vissa av Internationella arbetsorganisationens allmänna konferens år 1965 vid dess fyrtionionde sammanträde fattade beslut
Prop. Prop/1966:20
angående ändrade be¬ stämmelser om ersättning av allmänna medel till vitt¬ nen, in. in.
Prop. Prop/1966:21
angående ytterligare av¬ sättning av viss del av statens vinst från Luossavaara- Kiirunavaara aktiebolag till Norrlandsfonden och Malmfonden för forsknings- och utvecklingsarbete
Prop. Prop/1966:22
angående försäljning av viss staten tillhörig mark
Prop. Prop/1966:25
angående försäljning av vissa allmänna arvsfonden tillfallna fastigheter
Prop. Prop/1966:26
angående anslag till mark¬ förvärv för övningsfält m. m. för budgetåret 1966/67 m. m.
Prop. Prop/1966:27
angående bemyndigande att försälja viss staten tillhörig fast egendom, m. in.
Prop. Prop/1966:30
med förslag till lag om ändrad lydelse av 40 § 1 mom. civilförsvarslagen den 22 april 1960 (nr 74), m. m.
Prop. Prop/1966:31
med förslag tdl lag med vissa bestämmelser om kommunalval för perioden igQ7___1970 m. m.
Prop. Prop/1966:32
med förslag till stat for försvarets fastighets fond för budgetåret 1966/67
Prop. Prop/1966:34
angående bidrag till de svenska utlandsförsamlingarna m. m.
Prop. Prop/1966:35
angående förlängning av giltighetstiden för 1962 års internationella veteavtal
Prop. Prop/1966:36
angående bemgndigande för Kungl. Maj:t att besluta om vissa postavgifter
Prop. Prop/1966:38
med förslag till lag om ändrad lydelse av 33 och 60 §§ arbetarskyddslagen den 3 januari 1949 (nr 1)
Prop. Prop/1966:41
angående utbildning i auto¬ matisk databehandling
Prop. Prop/1966:43
angående fortsatt valu¬ tareglering
Prop. Prop/1966:44
med förslag till lag med särskilda bestämmelser rörande riksbankens sedelut¬ givning, m. m.
Prop. Prop/1966:48
angående tillskott till Norrbottens järnverk aktiebolag
Prop. Prop/1966:51
angående anslag till av¬ löningar och omkostnader för väg- och vattenbyggnads¬ styrelsen för budgetåret 1966/67
Prop. Prop/1966:54
angående ökat statligt stöd till barnstugor, m. in.
Prop. Prop/1966:55
angående godkännande av tilläggsavtal med ändring och komplettering av avtalet den 20 december 1956 mellan Sverige och Italien för undvikande av dubbelbeskattning beträf¬ fande skatter på inkomst och förmögenhet
Prop. Prop/1966:56
angående reglering av priserna på fisk under budgetåret 1966/67
Prop. Prop/1966:57
med förslag till förord¬ ning angående ändrad lydelse av h § förordningen den 3 juni 1960 (nr 258) om utjämningsskatt å vissa varor
Prop. Prop/1966:58
med anhållan om yttrande över vissa rekommendationer och resolutio¬ ner som Europarådets rådgivande församling anta¬ git vid sitt sjuttonde ordinarie möte
Prop. Prop/1966:61
med förslag till förord¬ ning angående ändring i förordningen den 29 novem¬ ber 1963 (nr 573) om Konungariket Sveriges stads- hypotekskassa och om stadshypoteksföreningar, m. m.
Prop. Prop/1966:62
angående inrättande av ett arbetsmcdicinskt institul m. m.
Prop. Prop/1966:63
angående fortsatt disposi¬ tion av visst äldre anslag avseende socialdepartemen¬ tets verksamhetsområde
Prop. Prop/1966:65
angående bidrag till den nordiska kulturfonden
Prop. Prop/1966:67
med förslag till lag med vissa bestämmelser i anledning av statens övertagande av huvudmannaskapet för uppbördsväsendet m. m. i vissa städer, m. m.
Prop. Prop/1966:68
angående anslag till statskontoret för budgetåret 1966/67
Prop. Prop/1966:71
med förslag till lag an¬ gående ändring i lagen om val till riksdagen m. m.
Prop. Prop/1966:72
angående bidrag till etl institut för rationalisering av storhushållen
Prop. Prop/1966:74
angående reformerad orga¬ nisation av skolledningen i grundskolan m. m.
Prop. Prop/1966:80
angående allmän bered- skapsstat för budgetåret 1966/67
Prop. Prop/1966:81
med förslag till förord¬ ning om tillstånd för brukande av svävare
Prop. Prop/1966:82
med förslag till lag an¬ gående fortsatt giltighet av lagen den 19 juni 1942 (nr 429) om hyresreglering m. m., m. m.
Prop. Prop/1966:83
med förslag till lag om ändrad lydelse av 37 kap. 1 och 2 §§ brottsbalken
Prop. Prop/1966:84
med (årslag till lag angående ändrad lydelse av 32 § och 39 § 2 mom. lagen den 2 juni 1961 (nr 436) om jörsamlingsstyrelse
Prop. Prop/1966:86
angående försäljning av viss staten tillhörig mark, m. m.
Prop. Prop/1966:87
med förslag till lag om ändrad lydelse av i § kommunalskattelagen den 28 september 1928 (nr 370)
Prop. Prop/1966:88
med förslag till förord¬ ning om avdrag vid inkomsttaxeringen för avskriv¬ ning på köpekontrakt som avser fartgg
Prop. Prop/1966:89
angående överlåtelse av viss staten tillhörig mark m.m.
Prop. Prop/1966:91
angående viss ändring i statens pensionslöneförordning, m. m.
Prop. Prop/1966:92
med förslag till förord¬ ning om ändring i vägtrafikförordningen den 28 sep¬ tember 1951 (nr 648)
Prop. Prop/1966:93
med förslag till lag an¬ gående ändring i lagen den 5 mars 1937 (nr 73) om befordran med luftfartyg, m. m.
Prop. Prop/1966:94
med förslag till för¬ ordning om ändrad lydelse av 11 § 1 mom. förord¬ ningen den 22 juni 1934 (nr 320) angående grunder för förvaltningen av viss kronoegendom
Prop. Prop/1966:96
med förslag till lag om ändrad lydelse av 6 kap. 3 § och 15 kap. 14 § föräldra- balken m. m.
Prop. Prop/1966:97
med förslag till lag an¬ gående utvidgad tillämpning av lagen den 22 juni 1939 (nr 299) om förbud i vissa fall mot överlåtelse eller upplåtelse av fartyg m. m. och av lagen den 21 mars 19iO (nr 176) med vissa bestämmelser om fraktfart med svenska fartyg
Prop. Prop/1966:101
angående överlåtelse av viss staten tillhörig mark i Trollhättan
Prop. Prop/1966:102
med förslag till lag an¬ gående ändrad lydelse av 62 § lagen den 31 mars 1955 (nr 183) om bankrörelse
Prop. Prop/1966:104
angående anslag för budget¬ året 1966/67 tid, byggnadsarbeten samt inredning och ut¬ rustning av lokaler vid universitet, högskolor m. to.
Prop. Prop/1966:105
angående ytterligare utgifter på tilläggsstat II till riksstaten för budget¬ året 1965/66
Prop. Prop/1966:108
angående vissa investe- ringsanslag under försvarets fastighetsfond för budget¬ året 1966/67
Prop. Prop/1966:111
angående förordning om rätt för resande m. fl. att införa varor tull- och skattefritt, m. m.
Prop. Prop/1966:112
med förslag till lag an¬ gående ändrad lydelse av 2 § 2:o) lagen den 26 maj 1909 (nr 38 s. 3) om Kungl. Maj.ts regeringsrätt
Prop. Prop/1966:115
med förslag till förord¬ ning om ändrad lydelse av 68 § uppbördsförordningen den 5 juni 1953 (nr 272) m. m.
Prop. Prop/1966:116
angående viss utbildning av läkare med utländsk medicinsk examen m. m.
Prop. Prop/1966:117
med förslag till lag angående ändrad lydelse av 17 och 34 §§ lagen den 28 maj 1937 (nr 249) om inskränkningar i rätten att utbekomma allmänna handlingar
Prop. Prop/1966:118
med förslag till kun¬ görelse om ändring i byggnadsstadgan den 30 de¬ cember 1959 (nr 612)
Prop. Prop/1966:120
angående godkännande av tilläggsavtal rörande ändring i det i Ottawa den 6 april 1951 undertecknade avtalet mellan Sverige och Canada för undvikande av dubbelbeskattning samt fastställande av bestämmelser angående hand¬ räckning i fråga om inkomstskatter
Prop. Prop/1966:121
angående kostnader för svenska FN-styrkor m. m.
Prop. Prop/1966:122
med förslag till lag an¬ gående upphävande av lagen den 16 juni 1961 (nr 390) om statsmonopol på tillverkning av tobaksva- ror
Prop. Prop/1966:123
angående godkännande av ändringar i konventionen angående upprättandet av Europeiska frihandelssammanslutningen, m. m.
Prop. Prop/1966:125
angående komplettering av riksstatsförslaget för budgetåret 1966/67 m. m.
Prop. Prop/1966:126
angående godkännande av protokoll rörande ändring i avtalet den 28 juli 1960 mellan Sverige samt Storbritannien och Nord¬ irland för undvikande av dubbelbeskattning och för¬ hindrande av skatteflykt beträffande inkomstskatter
Prop. Prop/1966:130
angående bemyndigande för Kungl. Maj.t att i vissa fall avstå allmänna arvs¬ fondens rätt till arv
Prop. Prop/1966:133
angående trafikstopp och trafikförbud i samband med övergången till högertrafik m. m.
Prop. Prop/1966:134
med förslag till förord¬ ning om ändrad lydelse av 13 § förordningen den 4 oktober 1929 (nr 307) angående tullrestitution, m. m.
Prop. Prop/1966:135
angående domartjänster vid vissa underrätter
Prop. Prop/1966:139
med förslag till förord¬ ning angående ändring i förordningen den 3 juni 1960 (nr 258) om utjämningsskatt å vissa varor, m. m.
Prop. Prop/1966:140
angående godkännande av tilläggsavtal till avtalet mellan Sverige och Spa¬ nien för undvikande av dubbelbeskattning och fast¬ ställande av bestämmelser angående ömsesidig hand¬ räckning beträffande skatter på inkomst och förmö¬ genhet
Prop. Prop/1966:141
angående statlig kredit¬ garanti för lån avseende anskaffning av vissa ma¬ skiner m. m. åt domänverkets skogsarbetare, m. m.
Prop. Prop/1966:143
angående höjning av vissa postavgifter
Prop. Prop/1966:147
angående vissa löne¬ anslag m. m.
Prop. Prop/1966:153
med förslag till lag om skyldighet för kommun att bidraga till pensionskostnad för personal som övergått till statstjänst
Prop. Prop/1966:154
med förslag till lag an¬ gående ändring i lagen den 19 juni 1919 (nr 426) om flottning i allmän flottled
Prop. Prop/1966:157
med förslag till lag an¬ gående ändrad Igdelse av 2 § 16:o) och 17:o) lagen den 26 maj 1909 (nr 38 s. 3) om Kungl. Maj.ts re¬ geringsrätt
Prop. Prop/1966:160
med förslag till lag an¬ gående fortsatt giltighet av lagen den 19 juni 1942 (nr 429) om hyresreglering m. m., m. in.
Prop. Prop/1966:161
angående slakt djurs av¬ gifter, m. m.
Prop. Prop/1966:162
med förslag till förord¬ ning om ändring i tulltaxan den 12 september 1958 (nr 475)