Prop. 1975/76:1
Regeringens proposition med redovisning av programskedet i det fysiska riksplaneringen
Prop. 1975/76:2
Regeringens proposition om försäljning av viss allmänna arvsfonden tillfallen fast egendom
Prop. 1975/76:3
Regeringens proposition med förslag till lag om internationellt samarbete rörande lagföring för brott m.m.
Prop. 1975/76:4
Regeringens proposition om behörigheten att föra motorcykel
Prop. 1975/76:5
Regeringens proposition om åtgärder i fråga om sjöfarten till skydd av Östesjöområdets marina miljö, m.m.
Prop. 1975/76:6
Regeringens proposition om godkännande, utom såvitt avser sjöfarten, av konvention om skydd av Östersjörådets marina miljö
Prop. 1975/76:7
Regeringens proposition med förslag till lag om järnvägs ansvarighet vid befordran av resande m. m.
Prop. 1975/76:9
Regeringens proposition med förslag till godkännande av avtal mellan Sverige och Brasilien för undvikande av dubbelbeskattning beträffande inkomstskatter, m. m.
Prop. 1975/76:10
Regeringens proposition med förslag till godkännande av avtal mellan Sverige och Malta för undvikande av dubbelbeskattning beträffande inkomstskatter, m.m
Prop. 1975/76:11
Regeringens proposition med förslag till befissäkringslag för skatte- och avgiftprocessen, m.m.
Prop. 1975/76:12
Regeringens proposition med förslag till lag om ändring i förmånsrättslagen (1970:979) m.m.
Prop. 1975/76:13
Regeringens proposition med förslag till ändring i sjömanslagen (1973:282)
Prop. 1975/76:14
Regeringens proposition om överlåtelse av viss statens tillhörig fast egendom m.m.
Prop. 1975/76:15
Regeringens proposition med förslag till terafikskadelag m.m.
Prop. 1975/76:16
Regeringens proposition om tillfällig nedsättning av den allmänna arbetsgivaravgiften inom det inre stödområdet
Prop. 1975/76:17
Regeringens proposition om godkännande av vissa avtal med landstingskommunerna m.fl. om bidreag till psykiatrisk sjukvård
Prop. 1975/76:18
Regeringens proposition om ändring i utlänningslagen (1954:193) m.m.
Prop. 1975/76:19
Regeringens proposition om ändring i lagen (1970:741) om statlig lönegaranti vid konkurs m.m.
Prop. 1975/76:20
Regeringens proposition om svenskt medlemslap i en finansiell stödfond inom Organisationen för ekonomisk smaarbete och utveckling (OECD) m.m.
Prop. 1975/76:21
Regeringens proposition med förslag till lag om ändring i jordabalken
Prop. 1975/76:22
om ändrade regler för studiesocialt stöd
Prop. 1975/76:23
om kommunal rösträtt för invandrare
Prop. 1975/76:24
Regeringens proposition om godkännande av en överenskommelse om grundande av Organisationen för järnmalmsexporterande länder
Prop. 1975/76:25
med förslag om tilläggsbudget I till statsbudgeten för budgetåret 1975/76
Prop. 1975/76:26
Regeringens proposition om teckning av ytterligare aktier i Post- och kreditbanken, PK-banken
Prop. 1975/76:27
Regeringens proposition med förslag till lag om ändring i införsellagen (1968:621)
Prop. 1975/76:28
Regeringens proposition med förslag till lag om uppgiftsskyldighet rörande mottagande av olja
Prop. 1975/76:29
Regeringens proposition om skattefullmakt för riksdagens finans- och skatteutskott enligt 8 kap. 6 § regeringsformen, m.m.
Prop. 1975/76:30
om ändring av reglerna för beräkning av låneunderlag i fråga om bostadslån för nybyggnad av småhus
Prop. 1975/76:31
om ändrade beskattningsregler för pensionsförsäkringar m.m.
Prop. 1975/76:32
om ändringar i fiskelagstiftningen
Prop. 1975/76:33
Regeringens proposition med förslag till lag om förvärv av hyresfastighet m.m.
Prop. 1975/76:34
Regeringens proposition med förslag till marknadsföringslag, m.m.
Prop. 1975/76:35
om ändring i lagen (1971:139) om försöksverksamhet i fråga om ordningen för vissa kyrkliga förrättningar
Prop. 1975/76:36
med förslag till lag om andra allmänna gudstjänster än högmässa, m.m.
Prop. 1975/76:37
om ändring i lagen (1970:939) om förvaltning av kyrklig jord, m.m.
Prop. 1975/76:38
om ändring i kyrkolagen
Prop. 1975/76:39
om skolans inre arbete m.m.
Prop. 1975/76:40
med förslag om ändring i tulltaxan (1971:920), m.m.
Prop. 1975/76:41
Regeringens proposition angående förlängd tillämpning av allmänna prisregleringslagen (1956:236)
Prop. 1975/76:42
Regeringens proposition med förslag till lag om ändring i brottsbalken m.m.
Prop. 1975/76:43
om godkännande av konventionen den 10 april 1972 om förbud mot utveckling, framställning och lagring av bakteriologiska (biologiska) vapen
Prop. 1975/76:44
med förslag till vissa bestämmelser om den allmänna tandvårdsförsäkringen
Prop. 1975/76:45
om viss ändring i bestämmelserna om kostnadsfria och pris läkemedel
Prop. 1975/76:46
om enhetliga regler för beräkning av socialförsäkringsavgifter på uppdragsinkornster m.m.
Prop. 1975/76:47
Regeringens proposition med förslag till lag om ändring i rättshjälpslagen (1972:429) m.m.
Prop. 1975/76:48
med förslag till ändring i lagen (1929:145) om skiljemjän, m.m.
Prop. 1975/76:49
med förslag till lag om varningstext och innehållsdeklaration på tobaksvaror
Prop. 1975/76:50
om ändring i ärvdabalken, m.m.
Prop. 1975/76:51
om godkännande av en konvention mellan Sverige och Österike rörande social trygghet, m.m.
Prop. 1975/76:52
med förslag till lag om justitiekanslerns tillsyn m.m.
Prop. 1975/76:53
om ändring i lagen (I955:183) om bankrörelse
Prop. 1975/76:54
med förslag till lag om ändring i luftfartslagen (1957:297)
Prop. 1975/76:55
om ändring i vallagen (1972:620), m.m.
Prop. 1975/76:56
om ändring i byggnadslagen (1947:385)
Prop. 1975/76:57
Regeringens proposition med förslag till åtgärder för försörjningsberedskapen på beklädnadsområdet m.m.
Prop. 1975/76:58
om Sveriges anslntning till konvention angående uppättande av ett europeiskt rymdorgan, m.m.
Prop. 1975/76:59
om ändringar i lagen (1973:371) om kontant arbetsmarknadsstöd
Prop. 1975/76:60
om ändring i lagen (1975:171) om förbud mot nedsmältning av mynt
Prop. 1975/76:61
om särskillt investeringsavdrag och statligt investeringsbidrag för inventarieanskafning
Prop. 1975/76:62
om Norrlandsfondens fortsatta verksamhet
Prop. 1975/76:63
om ändring i lagen (1970:65) om Sveriges allmänna hypoteksbank och om landshypoteksföreningar
Prop. 1975/76:64
med förslag till lag om ändring i rättegångsbalken m.m.
Prop. 1975/76:65
om inriktningen av den ekonomiska politiken
Prop. 1975/76:66
om medelstillskott till Svenska Utvecklingsaktiebolaget
Prop. 1975/76:67
med förslag till terrängkörningslag
Prop. 1975/76:68
om ökning av garantin för exportkredit
Prop. 1975/76:69
med förslag till lag om ändring i barnavårdslagen (1960:97)
Prop. 1975/76:70
om ändring i uppbördslagen (1953:272), m.m.
Prop. 1975/76:71
om ändring i lagen (1960:22) om statlig krigsförsäkring
Prop. 1975/76:72
om ändringar i exportkreditstödet
Prop. 1975/76:73
om kultur- och fritidsverksamhet inom handelsflottan
Prop. 1975/76:74
om godkännande av avtal rörande ändring i avtalet den 18 december 1972 mellan Konungariket Sverige och Förbundsrepubliken Tyskland om ömsesidigt
Prop. 1975/76:75
om ändring i lagen (1972:625) om statligt stöd till politiska partier
Prop. 1975/76:76
om ändring i kupongskattelagen (1970:624), m.m.
Prop. 1975/76:77
om avveckling av s.k. faktisk sambeskattning
Prop. 1975/76:78
om inskränkt skattskyldighet för företagareförening som erhåller statsbidrag
Prop. 1975/76:79
om ändrade regler för beskattning av fåmansföretag m.m.
Prop. 1975/76:80
om vissa anslag ur kyrkofonden
Prop. 1975/76:81
med förslag om ändring i lagen (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område, m.m.
Prop. 1975/76:82
om ändring i brottsbalken
Prop. 1975/76:83
om ändring i taxeringslagen (1956:623)
Prop. 1975/76:84
med förslag till lag om skyldighet för arbetsgivare att anmäla plats till den offentliga arbetsförmedlingen, m.m.
Prop. 1975/76:85
om godkännande av konvention om förhindrande av havsförorening från landbaserade källor
Prop. 1975/76:86
om godkännande av avtal om samarbete mellan Sverige och den europeiska atomenergigemenskapen inom området för styrd termonukleär
Prop. 1975/76:87
om utbyggnad av Stiftelsen Industricentras anläggningar i Strömsund och Lycksele
Prop. 1975/76:88
om åtgärder inom skärgårdsområdena
Prop. 1975/76:89
om lirarutbildningens dimensionering och lokalisering m.m.
Prop. 1975/76:90
med förslag till ny lag om behandlingen av häktade och anhållna m.fl. m.m.
Prop. 1975/76:91
om ändrade regler för beräkning av existensminimum
Prop. 1975/76:92
om utbyggnad av barnomsorgen
Prop. 1975/76:93
med förslag till lag om utjämning av taxorna för fjärrtransporter av gods med lastbil till och från Gotland
Prop. 1975/76:94
om medgivande att i visst fall avstå fast egendom som har tillfallit allmänna arvsfonden som arv
Prop. 1975/76:95
med försiag till godkännande av konvention om utomäktenskapliga barns rättsliga ställning
Prop. 1975/76:96
om viss ändrad organisation för utrikesdepartementet m.m.
Prop. 1975/76:97
med förslag till lag om gemensamt nattvardsfirande mellan kyrkan och andra kristna samfund i landet
Prop. 1975/76:98
med förslag till lag om erkännande och verkställighet av utändskt avgörande angående underhållsskyldighet
Prop. 1975/76:99
om teckning av aktier i Statsföretag AB
Prop. 1975/76:100
med förslag till statsbudget för budgetåret 1976/77
Prop. 1975/76:101
med förslag om tilläggsbudget II till statsbudgeten för budgetåret 1975/76
Prop. 1975/76:103
med överlämnande av 1976 års kommittéberättelse
Prop. 1975/76:104
om godkännande av konventionerna den 29 mars 1972 om internationellt ansvar för skada som orsakas av rymdföremål
Prop. 1975/76:105
med förslag till arbetsrättsreform m.m.
Prop. 1975/76:106
med förslag till lag om felparkeringsavgift, m.m.
Prop. 1975/76:107
om ändrade regler för beskattning av rennäringen m.m.
Prop. 1975/76:108
om godkännande av överenskommelse om upprättande av Nordiska investeringsbanken, m.m.
Prop. 1975/76:109
om anslag till Aktiebolaget Atomenergi för budgetåret 1976/77, m.m.
Prop. 1975/76:110
om radio och television i utbildningsväsendet
Prop. 1975/76:111
om ändring i vallagen (1972:620)
Prop. 1975/76:112
om kungörande av lagar och andra författningar
Prop. 1975/76:113
om ändring i brottsbalken m. m.
Prop. 1975/76:114
om nya regler för barntillägg till folkpension, m. m.
Prop. 1975/76:115
om godkännande av ändring i EFTA-konventionen
Prop. 1975/76:116
med förslag om ändrad administration av bidragsförskott, m. m.
Prop. 1975/76:117
om anslag för budgetåret 1976/77 till byggnadsarbeten m.m. inom utbildningsdepartementets verksamhetsområde
Prop. 1975/76:118
om hemspråksndervisning för invnndrarbarn
Prop. 1975/76:119
om godkännande av överenskommelse mellan Sverige och Canada om utlämning
Prop. 1975/76:120
om avgivande av förklaring enligt artikel 46 i den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna
Prop. 1975/76:121
om vissa varvsfrågor
Prop. 1975/76:122
om omorganisation av förenade fabriksverken, m.m.
Prop. 1975/76:123
om statens strålskyddsinstituts uppgifter och organisation, m.m.
Prop. 1975/76:124
om den statliga verksamheten på oljeområdet, m.m.
Prop. 1975/76:125
med förslag om tilläggsbudget III till statsbudgeten för budgetåret 1975/76
Prop. 1975/76:126
med anledning av vissa av internationella arbetskonferensen år 1975 vid dess sextionde sammanträde fattade beslut
Prop. 1975/76:127
om avgifterna i postverkets tidningsrörelse m.m.
Prop. 1975/76:128
om utbildningsbidrag för doktorander m.m.
Prop. 1975/76:129
om forskningsrådsorganisationen inom utbildningsdepartementets verksamhetsområde
Prop. 1975/76:130
om stödåtgärder på fiskets område, m.m.
Prop. 1975/76:131
om statligt stöd till dagspressen
Prop. 1975/76:132
om skogstyrelsens organisation, m.m.
Prop. 1975/76:133
om utbyggnad av föräldrarförsäkringen m.m.
Prop. 1975/76:134
med förslag om förmåner föer värnpliktiga m.fl. samt ändringar i värnpliktsllagen, civilförsvarslagen och familjebidragslagen
Prop. 1975/76:135
om den statliga kulturpolitiken 3
Prop. 1975/76:136
om ändringar i lagen (1950:382) om svenskt medborgarskap
Prop. 1975/76:137
om omdisponering av allmänna barnhusets tillgångar
Prop. 1975/76:138
om ändringar i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Prop. 1975/76:139
om särskild ersättning till skadade värnpliktiga m.fl.
Prop. 1975/76:140
med förslag om allmänna beredskapsbudgeten för bugetåret 1976/77
Prop. 1975/76:142
om upplysning i alkohol- och tobaksfrågor och om anslag till hälsåvårdsupplysning
Prop. 1975/76:143
om vissa anslag- och organisationsfrågor rörande försvaret
Prop. 1975/76:144
med förslag om beaktande av det s.k. ingångsvärdet i samband med statlig bostadslån för ombyggnad av flerfamiljshus
Prop. 1975/76:145
om ändrade regler för bostadstillägg
Prop. 1975/76:146
om 1977 års verksamhetsbudget för det nordiska kultursamarbetet m.m.
Prop. 1975/76:147
om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annnan menighets utdebitering av skatt, m.m.
Prop. 1975/76:148
med förslag till enklare former för beivrande av mindre lagöverträdelser
Prop. 1975/76:149
med förslag till lag ont allmänna fjärrvärmeanläggningar, m.m.
Prop. 1975/76:150
Med förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1976/77, m.m. (kompletteringsproposition)
Prop. 1975/76:151
Om överlåtelse av aktier i Svenska Utvecklingsaktiebolaget, m.m.
Prop. 1975/76:152
med förslag till åtgärder för försörjningsberedskapen
Prop. 1975/76:153
med förslag till lag om ändring i rättegångsbalken m.m.
Prop. 1975/76:154
om reglering av priserna på jordbruksprodukter, m.m.
Prop. 1975/76:155
om vissa körkortsfrågor
Prop. 1975/76:156
om höjning av visst avdrag vid arvs- och gåvobeskattning av förmånstagarförvärv, m.m.
Prop. 1975/76:157
om berberislag, m. m.
Prop. 1975/76:158
om ändring i lagen (1968:576) om Konungariket Sveriges stadshypotekskassa och om stadshypoteksföreningar, m.m.
Prop. 1975/76:159
med förslag till organisation av och anslag för det nya konsumentverket
Prop. 1975/76:160
om nya grundlagsbestämmelser angående allmänna handlingars offentlighet
Prop. 1975/76:161
om bidrag till Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning samt till vissa nykterhetsorganisationer m.fl.
Prop. 1975/76:162
med förslag till lag om alkoholutandningsprov
Prop. 1975/76:163
om en förbaättrad utrikeshandelsstatistik, m.m.
Prop. 1975/76:164
med förslag till lag om påföljder och ingripanden vid olovligt byggande m.m.
Prop. 1975/76:165
om ändring i lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt
Prop. 1975/76:166
med förslag till lag om styrelserepresentation för de anställda i aktiebolag och ekonomiska föreningar, m.m.
Prop. 1975/76:167
om ny organsation för postverket
Prop. 1975/76:168
om vissa frågor rörande den regionala samhällsförvaltningens uppgifter och organisation
Prop. 1975/76:169
med förslag till lag om styrelserepresentation för de anställda i bankinstittut och försäkringsbolag
Prop. 1975/76:170
om ändring i föräldrarbalken, m.m.
Prop. 1975/76:171
om statlig kursgaranti vid export
Prop. 1975/76:172
om vissa pensionfrågor
Prop. 1975/76:173
om kvinnor i statlig tjänst
Prop. 1975/76:174
om ändring i brottsbalken
Prop. 1975/76:175
om ändring i lagen (1919:240) om fondkommissionsrörelse och fondbörsverksamhet
Prop. 1975/76:176
om ändring i brottsbalken m.m.
Prop. 1975/76:177
om ändring i lagen (1972:650) om rätt till ledighet och lön vid deltagande i svenskunsdervisning för invandrare
Prop. 1975/76:178
om ändrande avdragsregler för egenavgifter, m.m.
Prop. 1975/76:179
om ändring i allmänna arbetstidslagen (1970:103)
Prop. 1975/76:180
om ändrade regler för beskattning av realisationsvinster, m.m.
Prop. 1975/76:181
om ändring i vägtrafikbeskattningen, m.m.
Prop. 1975/76:182
om information, utbildning och forskning rörande medbestämmande i arbetslivet m.m.
Prop. 1975/76:183
om ändring i lagen (1961:436) om församlingsstyrelse
Prop. 1975/76:184
om fortsatt valutareglering
Prop. 1975/76:185
om ytterligare indstricenteranläggningar samt vissa andra reginalpolitiska frågor
Prop. 1975/76:186
om godkännande av 1976 års internationella kaffeavtal
Prop. 1975/76:187
om kommunal demokrati, ny kommunallag m.m.
Prop. 1975/76:188
om ändrade regler för sjömänspesion
Prop. 1975/76:189
med förslag om insyn i och kontroll av den militära underrättelsetjänsten, m.m.
Prop. 1975/76:190
om inrättande av ett flygvapenmuseum och vissa skolor för frösvarsmakten
Prop. 1975/76:191
om avfattande av dom och slutgligt beslut i tvistemål enligt formulär
Prop. 1975/76:192
om teckning av aktier i AB Industrikredit och AB Företagskredit, m.m.
Prop. 1975/76:193
om skatteplikt för utbildningsbidrag för doktorander. m.m.
Prop. 1975/76:194
om TV-övervakning
Prop. 1975/76:195
om ändring i lagen (1960:258) om utjämningsskatt på vissa varor, m.m.
Prop. 1975/76:196
med förslag till lag om motortävlingsförsäkring, m.m.
Prop. 1975/76:197
med förslag till lag arbetsskadeförsäkring
Prop. 1975/76:198
om ändring i byggnadasstadgan (1959:612)
Prop. 1975/76:199
om ändring av värnpliktslagen (1941:967), m.m.
Prop. 1975/76:200
om Norrlandsfondens forsatta verksamhet
Prop. 1975/76:201
om överlåtelse av staten tillhörig fast egendom, m.m.
Prop. 1975/76:202
med förslag till nya regler om telefonavlysning vid förundersökning m.m.
Prop. 1975/76:203
om medel för det nordiska ministerrådets allmänna budget år 1977 m.m.
Prop. 1975/76:204
om ändringar i grundlagsregleringen av tryckfriheten
Prop. 1975/76:205
med förslag till lag om immunitet och privilegier i vaissa fall, m.m.
Prop. 1975/76:206
om åtgärder för beklädnadsindustrin
Prop. 1975/76:207
om finansiering av stålverk i Luleå
Prop. 1975/76:208
om ändrade beskattningsregler för vissa äldre tjänstepensionförsäkring m.m.
Prop. 1975/76:209
om ändring i regeringsformen
Prop. 1975/76:210
Regeringens proposition om ändring i konkurslagen (1921:225) m.m.
Prop. 1975/76:211
om samordnad sysselsättnings- och reginalpolitik
Prop. 1975/76:212
med förslag till godkännande av avtal mellan Konungariket Sveriges regering och Folkrepubliken Polens regering
Prop. 1975/76:213
Ej avlämnad till riksdagen
Prop. 1975/76:214
med överlämnande av årsredovisning för Statsföretag AB,;beslutad den 13 maj 1976.
Prop. 1975/76:215
med förslag till lag om vattenförbund, m.m.
Prop. 1975/76:216
Ej avlämnad till riksdagen
Prop. 1975/76:217
om säkning av den statliga inkomstskatten, m.m.