Prop. 1929:83
('med förslag till lag om till\xad syn över stiftelser',)
Prop. 1929:84
('angående beräk\xad nandet av tjänstetid i lönehänseende för ryttmästaren 0. Ribbing och kaptenen N. E. Jönnick',)
Prop. 1929:180
('angående provisorisk avlö- ningsförbättring åt lärare vid folk- och småskolor samt vid högre folkskolor',)
Prop. 1929:184
('med förslag till lag om försäkring för vissa yrkessjukdomar',)
Prop. 1929:189
('med förslag till bokfö\xad ringslag',)
Prop. 1929:191
('med förslag till lag om änd\xad ring i vissa delar av lagen den 19 juni 1919 (nr 367) om fri rättegång',)
Prop. 1929:227
('med förslag till lag om utländska skiljeavtal och skiljedomar',)
Prop. Prop/1929:3
med förslag till lag om befrielse i visst fall för befälhavare eller förare å luft¬ fartyg, hörande till krigsmakten, från skyldighet att gälda skadestånd
Prop. Prop/1929:4
med förslag till lag om be¬ gränsning eller avlösning av avstyckat områdes ansvar för inteckning i stamfastigheten m. m.
Prop. Prop/1929:5
med förslag till lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån m. m.
Prop. Prop/1929:6
med förslag till lag om ändrad lydelse av 30 kap. 21 § rättegångsbalken
Prop. Prop/1929:7
angående åtgärder för den inhemska sockerbetsodlingens uppehållande
Prop. Prop/1929:8
angående tilläggspension åt förre vaktkonstapeln i fångvården Sven Bengtsson Lilja och pen¬ sion åt mjölnaren vid statens uppfostringsanstalt å Bona Adolf Fredrik Andersson
Prop. Prop/1929:9
med förslag till lag om ändring i lagen den 4 juli 1910 (nr 77 s. 1) om sjukkassor m. m.
Prop. Prop/1929:10
angående ersätt¬ ning till civilstatens änke- och piqnllkassa för sär¬ skilda kostnader för beredande av förhöjd pension åt vissa posttjänstemäns efterlevande
Prop. Prop/1929:11
angående för¬ höjning för av 1929 av åt vissa f. d. poststations- föreståndare och lantbrevbärare utgående understöd
Prop. Prop/1929:13
angående ny värmeledning och införande av elektrisk belysning i nationalmuseibygg- naden m. m.
Prop. Prop/1929:14
med förslag till förordning om fortsatt tillämpning av förordningen den 27 april 1923 angående rätt för Konungen att i visst fall asätta särskild tullavgift
Prop. Prop/1929:15
angående upplåtelse av rätt till bearbetande av icke inmutning sbara mineralfyndigheter å kronojord
Prop. Prop/1929:16
angående godkännande av en mellan Sverige och Amerikas Förenta Stater un¬ dertecknad skiljedomstraktat
Prop. Prop/1929:17
angående vissa understöd från allmänna indragning sstaten
Prop. Prop/1929:18
angående nedsätt¬ ning av räntan å vissa lån ur lånefonden för tjän- stemannasamhället vid Mörby
Prop. Prop/1929:19
angående över¬ låtelse till lantförsvaret av den kronoegendomarna Revinge nr 22 och 23 i Revinge socken av Malmö¬ hus län tillhörande lägenheten litt. V ä Kalvmossen
Prop. Prop/1929:20
angående över¬ låtelse till Skövde stad av en i staden belägen kro¬ nan tillhörig fastighet
Prop. Prop/1929:21
angående försälj¬ ning av visst till övningsfältet i Linköping hörande markområde
Prop. Prop/1929:22
angående pen- sionsförbättring åt underofficeren av 3:e graden vid flottan Einar Ferdinand Broman
Prop. Prop/1929:23
med förslag till förordning angående fortsatt tillämpning av förordningen den 17 maj 1923 (nr 113) om utgörande av en särskild stämpelavgift i vissa fall vid köp, byte eller införsel till riket av pärlor med flera lyx¬ varor
Prop. Prop/1929:24
angående lindring i arrende¬ villkoren för arrendatorn av kronoegendomen Hångsdala nr 10 Trädgården i Skaraborgs län
Prop. Prop/1929:25
angående avstående i vissa fall av mark från kronoegendomar eller upplåtande av nytt¬ janderätt eller servitutsrätt till sådan mark
Prop. Prop/1929:26
angående tjänstår sberäk¬ ning för Signe Maria Wester för pension från statens pensionsanstalt
Prop. Prop/1929:27
angående vissa pensioner och understöd från allmänna indragningsstaten
Prop. Prop/1929:28
angående bemyn¬ digande för vattenfallsstyrelsen att försälja tomter och områden från de under styrelsens förvaltning ställda fastigheter m. m.
Prop. Prop/1929:29
angående ersättning till lantbrukaren Oscar Carlssons i Lillgärden, östra Tollstad, hustru Helga Carlsson för genom brottsligt förfarande i tjänsten av lantbrevbärare orsakad för¬ lust
Prop. Prop/1929:30
angående åtgärder för be¬ redande av en tryggare rättslig ställning åt biträdande lärare vid folkskolor och lärare vid mindre folkskolor
Prop. Prop/1929:31
angående inrättande av en personlig professur i limnologi för docenten Einar Nau- mann rn. m.
Prop. Prop/1929:32
angående ut¬ förande av en andra tillopp stunnel vid Porjus kraft¬ station
Prop. Prop/1929:33
angående täckande medelst automobilskattemedel av kostnader för vissa säkerhetsanordningar vid järnvägskorsningar
Prop. Prop/1929:34
med förslag till förordning om ändrad lydelse av 3 § 1 mom. i för¬ ordningen den 28 maj 1926 (nr 161) omfördelning av automobilskattemcdel
Prop. Prop/1929:35
med förslag till lag om ändrad lydelse av 7 kap. 1 §, 8 kap. 1 § och 20 kap. 6 § i lagen den 18 juni 1926 (nr 326) om delning av jord å landet
Prop. Prop/1929:36
med förslag till lag om ändring i vissa delar av lagen den 18 juni 1925 (nr 334) o-m rätt i vissa fall för nyttjanderättshavare att inlösa under nyttjanderätt upplåtet område
Prop. Prop/1929:37
angående god¬ kännande av viss överenskommelse mellan kronan och Falu stad
Prop. Prop/1929:38
angående god¬ kännande av viss överenskommelse mellan kronan och Växjö stad
Prop. Prop/1929:39
angående befrielse för sergeanten vid Norrbottens regemente P. S. V. jV. Bergman från viss ersättningsskyldighet
Prop. Prop/1929:40
med förslag till allmänt resereglemente
Prop. Prop/1929:41
angående förstärkning av nionde huvudtitelns anslag till kommittéer och utredningar ge¬ nom sakkunniga
Prop. Prop/1929:42
angående anslag till in¬ redning och utrustning av de för den fysiska institu¬ tionen avsedda lokalerna i tekniska högskolans byggnad vid Valhallav äg en ra. ra.
Prop. Prop/1929:43
angående ökade lokaler för livrustkammaren m. m.
Prop. Prop/1929:44
angående avskaffande av lastpenningarna
Prop. Prop/1929:45
angående godkännande av ett mellan Sverige och Ungern slutet handels- och sjö farts¬ avtal
Prop. Prop/1929:46
angående pen¬ sionering av vissa i försvarsväsendets tjänst anställda eller förut anställda personer
Prop. Prop/1929:47
angående ersätt¬ ning till vissa personer i anledning av sjukdom, ådra¬ gen under militärtjänstgöring
Prop. Prop/1929:48
angående för¬ säljning av en kronan tillhörig fastighet i Tomelilla
Prop. Prop/1929:49
angående bidrag till kostnaderna för upprättande av en regionplan för Stockholm med omgivningar
Prop. Prop/1929:50
angående försälj¬ ning av vissa staten tillhöriga markområden
Prop. Prop/1929:51
angående pen¬ sioner och understöd åt efterlevande till vissa i sta¬ tens tjänst anställda personer
Prop. Prop/1929:52
angående be¬ stridande från anslaget till allmänna indragnings- staten av visst änkan Anna Karolina Wickström tillerkänt skadestånd
Prop. Prop/1929:53
angående viss omorgani¬ sation av vägväsendet
Prop. Prop/1929:54
angående vissa understöd och pensioner att utgå av postmedel
Prop. Prop/1929:55
angående under¬ stöd från allmänna indragningsstaten åt stenarbetaren Per Eriksson
Prop. Prop/1929:56
angående anslag till överståthållarämbetet in. in.
Prop. Prop/1929:57
angående vissa, bestämmelser beträffande rätt till pension för över¬ ståthållaren samt befattningshavare vid överstäthällar- ämbetets kansli- och polisavdelningar in. in.
Prop. Prop/1929:59
angående pension åt förra städerskan Thilda Skjöld ra. fl.
Prop. Prop/1929:60
angående understöd åt skötaren K. A. Janssons änka m. fl.
Prop. Prop/1929:61
angående efter¬ skänkande av visst ny hy g g n a ds b e l opp.
Prop. Prop/1929:62
angående över¬ flyttande frän domänstyrelsens till lantför sv arets för¬ valtning av visst markområde tillhörande kronoparken Asen invid Uppsala
Prop. Prop/1929:63
angående till¬ äggspension åt översten i östra arméfördelningens reserv E. Mossberg
Prop. Prop/1929:64
angående ändring i den vid förordningen den 9 juni 1911 (nr 80) med tulltaxa för inkom¬ mande varor fogade tulltaxa, i vad angår vissa slag av frukter
Prop. Prop/1929:65
med förslag till tulltaxe- förordning
Prop. Prop/1929:66
med förslag till förordning angående tullrestitution
Prop. Prop/1929:67
angående inköp för kronans räkning av vissa fastigheter m. rn. vid Indalsälven
Prop. Prop/1929:68
angående garanti för ett lån, avsett att upptagas av By ske och Åby älvars flottningsf örening
Prop. Prop/1929:69
angående pension för direk¬ tören vid det med musikaliska akademien förenade mu- sikkonservatoriet, professorn B. Beckman
Prop. Prop/1929:70
angående delaktighet i sta¬ tens pensions anstalt för ordinarie lärare vid statsunder¬ stödda handelsgymnasier
Prop. Prop/1929:71
angående pension åt vakt¬ mästaren vid tekniska skolan i Stockholm E. V. Alm- herg och portvakten vid samma skola Anna Karolina Almberg
Prop. Prop/1929:72
angående understöd åt änkan efter en deltagare i Vegaexpeditionen
Prop. Prop/1929:73
angående god¬ kännande av viss överenskommelse mellan kronan och Västerås stad
Prop. Prop/1929:74
angående frigivande till all¬ mänt begagnande av fisket vid vissa kronan tillhöriga stränder, holmar och skär vid västkusten
Prop. Prop/1929:75
med förslag till lag om ändrad lydelse av 14 § i lagen den 6 juni 1925 (nr 170) om polisväsendet i riket
Prop. Prop/1929:76
angående an¬ läggande av kraftstation vid Sillre för beredande av krafttillskott till Norrforsens kraftverk
Prop. Prop/1929:77
angående inköp för postverkets räkning av fastighet i Linköping
Prop. Prop/1929:78
angående utläggande av vissa statsgruvefält inom Norrbottens län
Prop. Prop/1929:79
angående anslag för utfö¬ rande av en kraftledning från Gällivare för elektrifiering av vissa delar av Norrbottens län m. m.
Prop. Prop/1929:80
angående försälj¬ ning ^ ao ett under vattenfallsstyrelsens förvaltning stående område
Prop. Prop/1929:82
angående anslutning till ett i Paris den 27 augusti 1928 avslutat internationellt för¬ drag rörande fördömande av krig
Prop. Prop/1929:85
med förslag till förordning om. ändrad lydelse av 3 § 1 mom. i förordningen den 6 no¬ vember 1908 (nr 129) angående en särskild stämpelavgift vid köp och byte av fondpapper
Prop. Prop/1929:86
angående vissa i samband med 1927 års skolreform stående frågor
Prop. Prop/1929:87
med förslag till sinnessjuklag m. in.
Prop. Prop/1929:88
med förslag till lag om ändrad lydelse av 12 kap. 3 § i lagen den 27 juni 1924 (nr 320) om förmynderskap ro. in.
Prop. Prop/1929:89
angående vissa med förslag till sinnessjuklag vi. m. sammanhän¬ gande frågor
Prop. Prop/1929:90
med förslag till lag om ändrad lydelse av 38, 62 och 63 §§ i lagen den 14 jum 1918 (nr 422) om fattigvården m. m.
Prop. Prop/1929:91
med förslag till lag om ändrad lydelse av 6 § i lagen om kyrkofond den 9 decem¬ ber 1910 (nr 141 s. 37)
Prop. Prop/1929:92
angående avveckling av tekniska fackskolan för träindustri i Härnösand och upprättande i dess ställe av en förmansskola för träin¬ dustri
Prop. Prop/1929:93
angående överlåtelse till Härnösands stad av äganderätten till därvarande högre allmänna läroverks byggnader
Prop. Prop/1929:94
angående försäljning av vissa kronoegendomar och upplåtande av lägenheter från sådana egen¬ domar
Prop. Prop/1929:95
angående ny institutions- byggnad vid statens centrala frökontrollanstalt
Prop. Prop/1929:96
angående inredande av fa¬ miljebostäder åt ytterligare två laboratorer vid veterinärhög¬ skolan
Prop. Prop/1929:97
angående disponerande av avkastningen av statens hästavelsfond
Prop. Prop/1929:98
angående åtgärder för be¬ redande av nybyggnad för statens historiska museum och övriga under vitterhetsakademiens inseende ställda stats- samlingar rn. m.
Prop. Prop/1929:100
med förslag till förordning om ändring i förordningen den 15 juni 1923 om motor¬ fordon
Prop. Prop/1929:101
med förslag till grunder för dyrtidstillägg under ecklesiastikåret 1929/1930 åt dels kyrkoherdar och komministrar i nyreglerade pastorat samt åt kontraktsprostar och vissa extra ordinarie präs¬ ter, dels ock innehavare av prästerliga emeritilöner
Prop. Prop/1929:102
med förslag till grunder för tillfällig löneförbättring under ecklesiastikåret 1929/ 1930 åt kyrkoherdar och komministrar i nyreglerade pastorat samt åt kontraktsprostar och vissa extra ordi¬ narie präster
Prop. Prop/1929:103
angående god¬ kännande av viss överenskommelse mellan kronan och Karlskrona stad
Prop. Prop/1929:104
angående pen¬ sionering av vissa förutvarande mästare och arbetare vid Karlskrona kustartilleriregementes beklädnads- verkstäder m. in.
Prop. Prop/1929:105
angående med¬ givande för förra sömmerskan vid Svea livgardes intendenturverkstäder Hilda Maria Lundahl att för erhållande av förtidspension tillgodoräkna sig viss tjänstgöringstid
Prop. Prop/1929:106
angående tilläggs¬ pension åt f. d. flaggunderofficeren vid flottan, under¬ löjtnanten i marinen F. O. Carlsson
Prop. Prop/1929:107
angående ersätt¬ ning till Sigfrid Israelsson i anledning ao sjukdom, ådragen under militärtjänstgöring
Prop. Prop/1929:108
angående anslutning till en av Nationernas förbunds församling under dess nionde ordinarie möte i Geneve i september 1928 till an¬ tagande förordad generalakt med bestämmelser om för¬ likning, skiljedom och rättsligt avgörande av internatio¬ nella tvister
Prop. Prop/1929:110
med förslag till förordning om särskild skatt å bensin och motorsprit m. m.
Prop. Prop/1929:111
angående pensioner från all¬ männa indragning sstaten åt vissa tjänstemän vid kontrollen över sockerbeskattningen m. m.
Prop. Prop/1929:112
angående god¬ kännande av viss överenskommelse mellan kronan och staden Halmstad
Prop. Prop/1929:113
angående pen¬ sioner eller understöd åt efterlevande till vissa i för- svarsväsendets tjänst anställda personer in. fl.
Prop. Prop/1929:115
angående organisation av undersökningarna av svenska landsmål, ortnamn och folk¬ minnen
Prop. Prop/1929:116
angående tilläggspensioner åt vissa f. d. lärare och lärarinnor
Prop. Prop/1929:117
angående för¬ säljning av ett område, tillhörande Rosenholms öv¬ ningsfält invid Karlskrona
Prop. Prop/1929:118
angående för¬ säljning av en kronan tillhörig fastighet vid Arlöv i Malmöhus län
Prop. Prop/1929:119
med förslag till förordning om fortsatt tillämpning av förordningen den 8 juni 1923 (nr 155) angående omsättnings- och utskänkningsskatt å spritdrycker
Prop. Prop/1929:120
angående tullfri införsel av vissa astronomiska instrument
Prop. Prop/1929:121
angående vissa anslag till folkskoleseminarierna
Prop. Prop/1929:122
med förslag till kungörelse om ändrad lydelse av 11 § i förordningen den 26 ja¬ nuari 1894 (nr 17) angående hushållningen med de all¬ männa skogarna i riket
Prop. Prop/1929:123
angående undersökningar rörande reglering av vissa delar av Örekilsälven i Älvsborgs län och Kalix älv i Norrbottens län
Prop. Prop/1929:124
angående bestridande av kostnader för vissa åtgärder i anledning av isförhållandena vid rikets kuster
Prop. Prop/1929:125
angående åtgärd för främjande av sparsamhet bland skolungdomen.
Prop. Prop/1929:126
angående upplåtelse av kronan tillhörande jordägarandelar i gruvor
Prop. Prop/1929:127
angående försälj¬ ning ao vissa delar av övning splatsen Kronobergs- hed
Prop. Prop/1929:128
angående änd¬ ringar i den vid lagen den 4 juni 1920 (nr 254) angående rätt till tjänstepension för ordinarie tjän¬ stemän vid postverket, telegrafverket, statens järnvägar och statens vattenfallsverk fogade åldersförteckning
Prop. Prop/1929:129
angående för¬ ändring i avseende å löneställning och antal av vissa ordinarie befattningar vid postverket, telegrafverket, statens järnvägar och statens vattenfall sverk m. m.
Prop. Prop/1929:131
angående pension åt förre slöjdläraren R. E. Malmborgs änka Sofia Mathilda Malmborg, född Erikson
Prop. Prop/1929:132
angående pension åt förra småskollärarinnan Ester Desideria Mellander
Prop. Prop/1929:133
angående rätt för förra folkskollärarinnan Anna Fredrika Ljungberg till viss tjänst- årsberäkning för pension
Prop. Prop/1929:134
angående pension åt före¬ ståndaren för John Lennings vävskola i Norrköping G. A. Wennerström
Prop. Prop/1929:135
angående till¬ äggspension åt byråchefen K D. Dickman in. m.
Prop. Prop/1929:136
med förslag till lag om ändrad lydelse av 11 § i förordningen den 16 maj 1884 angående patent och lag om ändrad lydelse av 3 § i lagen den 5 juli 1884 om skydd för varumärken
Prop. Prop/1929:137
angående pen¬ sionering av vissa i försvarsväsendets tjänst anställda eller förut anställda personer
Prop. Prop/1929:138
angående grunder för för¬ säljning av kronoegendomar m, m.
Prop. Prop/1929:139
angående befrielse för stärbhusdelägarna efter kaptenen J. A. Ryding från viss ersättningsskyldighet
Prop. Prop/1929:140
angående ändrade villkor för lån till skgddshemmet åkerbrukskolonien Hall
Prop. Prop/1929:142
angående tillfällig löneför¬ bättring under budgetåret 1929/1930 för viss personal inom den civila statsförvaltningen
Prop. Prop/1929:143
angående ändringar i villkoren för kolonatupplåtelser å kronoparker i Norrland och Dalarna m. m.
Prop. Prop/1929:144
angående befrielse för K. H. Larsson från erläggande av visst räntébelopp
Prop. Prop/1929:145
angående överlåtande till Sorsele kommun av visst område av den vid avvittring inom Sorsele socken till kyrkstad avsatta mark
Prop. Prop/1929:146
angående efterskänkande av återstående ogulden köpeskilling för ett virkesparti
Prop. Prop/1929:148
angående pension åt justera- ren av mått och vikt E. S. Tengelin
Prop. Prop/1929:149
angående biträdande av ackord med avseende å lån från statens utlåningsfonder m. m.
Prop. Prop/1929:150
med förslag till lag om ändrad lydelse av 1 § i lagen den 20 juni 1924 (nr 384) om återköpsrätt till fast egendom
Prop. Prop/1929:151
angående regle¬ ring av Sala Gysinge—Gävle nya järnvägsaktie¬ bolags skuld till staten
Prop. Prop/1929:152
angående efter¬ skänkande ar återbetalning sskyldig heten beträffande till ledamöter av vattenfallsstyrelsen oriktigt utbetalta dyrtidstilläqg
Prop. Prop/1929:153
angående under¬ stöd åt förre järnvägsarbetaren Magnus Fredrik Fröbo in
Prop. Prop/1929:154
med förslag till lag om ändradi lydelse av 17 § i lagen den 28 juni 1918 angå¬ ende villkorlig straffdom
Prop. Prop/1929:156
angående god¬ kännande av avtal angående rätt till dämning vid Älvkarleby kraftstation m. in.
Prop. Prop/1929:157
angående av¬ skrivning av viss del av statslån till Klintehamn— Roma järnvägsaktiebolag
Prop. Prop/1929:158
angående godkännande av den internationella konventionen den 8 november 1927 om upp¬ hävande av förbud och inskränkningar i avseende å införsel och utförsel m. m.
Prop. Prop/1929:159
med förslag till lag om ändrad lydelse av 13 § i lagen den 27 juni 1924 angå¬ ende införande av lagen om förmynderskap
Prop. Prop/1929:160
med förslag till förordning angående Svenska skeppshypotekskassan m. m.
Prop. Prop/1929:161
angående anslag för budget¬ året 1929/1930 till kommerskollegium samt de under kollegium lydande myndigheter och kårer m. m.
Prop. Prop/1929:162
angående upphävande av förordningen den 15 maj 1925 (nr 117) angående restitution av sockerskatt eller befrielse från sådan skatt för socker, som an¬ vänts vid tillverkning av exportvaror
Prop. Prop/1929:163
med förslag till förordning angående ändring i vissa delar av förordningen den 15 novem¬ ber 1907 (nr 117) om frihamn, m. m.
Prop. Prop/1929:164
angående ytterligare stats¬ understöd till Närdingens sjösänkningsföretag i Stockholms län
Prop. Prop/1929:165
angående inlösen av enskilda tillhöriga laxfisken i Mörrumsån
Prop. Prop/1929:166
angående medel till understöd för upprätthållande av luftfart mellan Malmö och kontinenten vid vissa tillfällen inneva¬ rande vinter
Prop. Prop/1929:167
med förslag till förordning om uppbörd av utskylder för gemensamt kommunalt ändamål
Prop. Prop/1929:168
angående anslag till statis¬ tiska centralbyrån för budgetåret 1929/1930 m. m.
Prop. Prop/1929:169
angående ytterligare stats¬ understöd till Hidinge-Spångakärrens torrläggningsföretag
Prop. Prop/1929:170
angående åter¬ betalande av viss del av deposition till säkerhet för fullgörande av stadgade villkor för koncession å järnvägsanläggning från Älmeboda till Ingelstad
Prop. Prop/1929:171
angående viss ändring av bestämmelserna rörande fonden för fiskerinäringens befräm¬ jande
Prop. Prop/1929:172
angående pension åt filosofie magistern J. E. Högbergs änka och barn
Prop. Prop/1929:173
angående täc¬ kande av vissa ä järnvägen Limedsforsen—Särna uppkomna förluster å lånemedelskapital
Prop. Prop/1929:174
med förslag till lag med särskild bestämmelse angående rätt att erhålla laga skif¬ te inom vissa delar av Kopparbergs län
Prop. Prop/1929:175
angående om¬ organisation av försvarets centrala ledning och för¬ valtning m. in.
Prop. Prop/1929:176
angående upplåtelse till svenska betes- och vallföreningen av tomtplats för institutions- byggnad å Ultuna egendom i Uppsala län
Prop. Prop/1929:177
angående medel för påbörjande av nybyggnad för Kungl. Maj:ts kansli
Prop. Prop/1929:179
med förslag till lag om ändrad lydelse av 2 5 §§ i lagen den 9 december 1910 (nr 141 sid. 35) om emeritilöner för präster
Prop. Prop/1929:181
angående provisorisk avlö¬ ning sförbättring för lärare vid de allmänna läroverken m. fl.
Prop. Prop/1929:182
med förslag om vissa ändringar i 5 § i lagen den 11 oktober 1907 (nr 85) angående civila tjänst¬ innehavares rätt till pension, m. m.
Prop. Prop/1929:183
angående anslag för upp¬ förande för telegrafverkets räkning av en stationsbygg¬ nad i Malmö m. m.
Prop. Prop/1929:186
angående godkännande av ett mellan Sverige och Tyska riket slutet tilläggsavtal till handels- och sjöfartstraktaten den 14 maj 1926
Prop. Prop/1929:187
angående för¬ säljning av lägenheten Spängkrogen nr 1 samt den s. k. Spångmaden vid Ljungbyhed
Prop. Prop/1929:188
angående visst markbyte mellan kronan och en enskild person i Östersund
Prop. Prop/1929:190
angående god¬ kännande av viss överenskommelse mellan kronan och Landskrona stad
Prop. Prop/1929:192
angående pension å all¬ männa indragning sstaten åt konsuln i Triest, general¬ konsuln C. V. Lexow och årligt understöd åt f. d. förste vaktmästaren i utrikesdepartementet L. E. Larsons änka
Prop. Prop/1929:193
angående förstärkning av tionde huvudtitelns anslag till kommittéer och utredningar genom sakkunniga
Prop. Prop/1929:194
angående medgivande att använda viss del av överskottet å olika till säkerhetsanstalter för sjöfarten anvisade anslagsposter till anskaffande av en motorjakt till Erholmens gasstation inom västra lotsdistriktet
Prop. Prop/1929:195
angående medgivande, att viss livränta må utgå till änkan Emma Adolfsson
Prop. Prop/1929:196
angående statsbidrag till byggande av nybyggesvägar
Prop. Prop/1929:197
angående vissa ändringar i den för skogsskötseln inom lappmarken m. fl. områden gällande s. k. lappmarkslagen
Prop. Prop/1929:198
angående upplåtande av kronotorp å vissa kronoparker m. m.
Prop. Prop/1929:199
angående ändring i villkoren för statsbidrag från statens avdikningsanslag
Prop. Prop/1929:200
angående vissa pensioner från statens domäners fond
Prop. Prop/1929:201
angående vissa pensioner från allmänna indragningsstaten
Prop. Prop/1929:202
angående beredande av pen¬ sion från allmänna indragning sstaten åt vissa änkor efter be¬ fattningshavare i statens tjänst
Prop. Prop/1929:203
angående överlåtelse till staten av viss fastighet för anordnande av trädgårdsskola för norra Sverige m. m.
Prop. Prop/1929:205
angående beredande av pension från allmänna indragningsstaten åt lantbruksskolföre. ståndaren P. Rösiö
Prop. Prop/1929:206
angående an¬ slag till socialstyrelsen m. in.
Prop. Prop/1929:207
angående god¬ kännande av viss överenskommelse mellan kronan och Umeå stad
Prop. Prop/1929:208
angående provi¬ soriska pensionering sbestämmelser i avseende ä vissa beställningshavare vid marinen
Prop. Prop/1929:209
angående för¬ säljning av en del av lägenheten Rya Nabbe i Göte¬ borg
Prop. Prop/1929:210
angående an¬ slag till bekämpande av arbetslösheten
Prop. Prop/1929:211
angående pension åt extra ordinarie kanslibiträdet i statskontoret Anna Scherdin
Prop. Prop/1929:212
angående anslag till kam¬ markollegium för budgetåret 1929/1930
Prop. Prop/1929:213
angående stats monopolet å iobakstillverkningen i riket
Prop. Prop/1929:214
med förslag till förordning om Svenska bostadskreditkassan och om bostadskredit- föreningar, m. m.
Prop. Prop/1929:215
med förslag till lag om ändrad lydelse 'av 53 § 1 mom. i kommunalskattelagen den 28 september 1928 (nr 370), m. m.
Prop. Prop/1929:216
med förslag till lag om ändrad lydelse av 91 § i lagen den 22 juni 1911 om ekonomiska föreningar och lag om ändrad lydelse av 55 § i lagen den 13 maj 1921 om ackordsförhandling utan konkurs
Prop. Prop/1929:217
angående lån till främjande av bostadsproduktionen
Prop. Prop/1929:218
angående anslag till statens byggnadsbyrä
Prop. Prop/1929:219
angående ändring i den vid förordningen den 9 juni 1911 (nr 80) med tulltaxa för inkom¬ mande varor fogade tulltaxa, i vad angår vissa kemiska preparat
Prop. Prop/1929:220
angående anslag till hospitalsbyggnader
Prop. Prop/1929:221
angående god¬ kännande av viss överenskommelse mellan kronan och Jönköpings stad
Prop. Prop/1929:222
angående för¬ säljning av vissa kronan tillhöriga fastigheter i Göte¬ borg in. in.
Prop. Prop/1929:223
angående medel för uppfö¬ rande av en nybyggnad för mynt- och justeringsverkets behov m. m.
Prop. Prop/1929:224
angående vissa åtgärder för bekämpande av potatiskräfta
Prop. Prop/1929:225
angående försäljning av vissa kronoegendomar och upplåtande av lägenheter från sådana egen¬ domar
Prop. Prop/1929:226
med förslag till lag om skiljemän och lag om ändrad lydelse av 46 § utsöknings- lagen
Prop. Prop/1929:228
angående beredande av pension från allmänna indragning sstaten åt f. d. amanuensen i lantmäter istyr elsen, f. d. majoren E. L. Löwenberg
Prop. Prop/1929:229
angående beredande av stöd åt insättare i vissa sparbanker, m. m.
Prop. Prop/1929:230
med förslag till lag om ändring i vissa delar av lagen den 29 juni 1923 om sparban¬ ker, m. m.
Prop. Prop/1929:231
angående överenskommelse mellan Svenska staten och Trafikaktiebolaget Grängesberg- Oxelösund beträffande tillämpningen av § 19 i 1927 års malmavtal
Prop. Prop/1929:232
angående gottgörelse med anledning av visst av danske undersåten E. Bruun framställt krav mot svenska staten
Prop. Prop/1929:233
angående vissa inrikes postavgifter in. in.
Prop. Prop/1929:234
angående bestridande av kostnaderna för vidtagna åtgärder i anledning av isförhållan¬ dena vid rikets kuster under 1929 års senvinter
Prop. Prop/1929:235
angående an¬ skaffande för statens järnvägars räkning av en is¬ brytande godsfärja för leden Trälleborg—Sassnitz
Prop. Prop/1929:236
angående godkännande av en mellan Sverige och Norge den 11 mai 1929 av¬ slutad konvention angående vissa frågor rörande vat¬ tenrätten (svensk-norsk vattenrättskonvention) m. m.
Prop. Prop/1929:237
angående beräk¬ nade kostnader för vanföreanstalt i Härnösand
Prop. Prop/1929:238
angående vissa Aktiebolaget Jordbrukarbanken berörande frågor