SOU 1922:1
Några iakttagelser från 1921 års riksdagsmannaval
SOU 1922:1
Skolkommissionens betänkande. 4,
SOU 1922:2
Byggnadsarbetarsakkunnigas betänkande
SOU 1922:2
Betänkande och förslag till förändrade grunder för förvaltningen av kronans jordbruksdomäner samt till nya reglementariska bestämmelser för samma förvaltning
SOU 1922:3
Järnvägsstyrelsens skrivelser till Kungl. Maj:t den 28 april 1922 med förslag till taxeändring samt den 5 maj 1922 med yttrande över Tull- och traktatkommitténs utlåtande m. m
SOU 1922:3
Städernas särskilda skyldigheter och rättigheter i förhållande till staten förberedande undersökning
SOU 1922:4
Klimatets inverkan på byggnader vid västkusten
SOU 1922:4
Betänkande med förslag till livsmedelslag m. m.
SOU 1922:5
Betänkande med förslag till förändrad kyrklig indelning och organisation inom de till Kristianstads och Malmöhus län hörande delarne av Lunds stift
SOU 1922:5
Betänkande med förslag till livsmedelslag m. m. Bihang 1,
SOU 1922:6
Tillägg till Betänkande och förslag beträffande förrådsverksamheten vid marinen
SOU 1922:6
Betänkande med förslag till livsmedelslag m. m. Bihang 2,
SOU 1922:7
Betänkande rörande fiskerinäringens främjande
SOU 1922:7
Förslag till om- och tillbyggnad av Kungl. biblioteket handlingar 1918-1921
SOU 1922:8
Utredning ang. statsunderstöd för idrottens främjande
SOU 1922:9
Patentlagstiftningskommitténs betänkanden
SOU 1922:9
Patentlagstiftningskommitténs betänkanden. 7,
SOU 1922:10
Om lappskattelandsinstitutet och dess historiska utveckling
SOU 1922:11
Betänkande med förslag till lag angående kulturminnesvård samt organisation av kulturminnesvården
SOU 1922:12
Betänkande med förslag till lag angående kulturminnesvård samt organisation av kulturminnesvården
SOU 1922:13
Högskolornas löneregleringskommittés betänkanden
SOU 1922:14
Statsmakterna och bränsleanskaffningen under krigsåren : av Bränslekommissionen avgiven berättelse över dess verksamhet åren 1917-1921
SOU 1922:14
Betänkande och förslag angående officerskårens vid flottan rekrytering och utbildning m. m. 4,
SOU 1922:15
Statistiksakkunnigas betänkande : utredning och förslag till åtgärder för minskning av kostnaderna för den officiella statistiken samt åstadkommande av en permanent kontroll över det statistiska arbetet m. m
SOU 1922:15
Kommunalförfattningssakkunnigas betänkande. 3,
SOU 1922:16
Förslag till vissa ändringar i bestämmelserna rörande jakt och fågelskydd
SOU 1922:17
Betänkande och förslag rörande det akademiska befordringsväsendet
SOU 1922:17
Förberedande utkast till strafflag. Speciella delen.4,
SOU 1922:18
Det svenska lantbrukets produktionskostnader
SOU 1922:18
Betänkande i fråga om plan för utförande av Ostkustbanan m.m.
SOU 1922:19
Betänkande med förslag angående arrendators rätt till ersättning för elektrisk anläggning
SOU 1922:19
Utlåtande i valutafrågan
SOU 1922:20
Mellanhandssakkunniges betänkande angående olägenheterna vid mellanhandssystemet inom livsmedelshandeln
SOU 1922:21
Om röstsammanräkning vid kommunala val enligt lagarna den 9 juni 1922 : promemoria
SOU 1922:21
Utlåtande angående järnvägsfrakternas reglering
SOU 1922:22
Förslag till kolonisation å kronoparker i Norrland och Dalarna : jämte förslag dels till utsträckt tillämpande av intensivt skogsbruk å de norrländska kronoparkerna, dels till kraftigare befrämjande av egnahemsbildning å enskild jord i Norrland
SOU 1922:22
Ortnamnen i Värmlands län. D. 7,
SOU 1922:23
Betänkande och förslag angående utbildningskurser vid Tullverket
SOU 1922:23
Järnvägsstyrelsens skrivelse till Kungl. Maj:t den 9 mars 1922 med yttrande över Ostkustbanekommitténs betänkande.
SOU 1922:24
Utredning rörande den s.k. Nyköpings kanal
SOU 1922:24
Utredning angående inrättandet av ett svenskt statslotteri
SOU 1922:25
Förslag till författningar angående handel med och import av utsädesfrö ävensom till omorganisation av frökontrollverksamheten m. m
SOU 1922:25
Lekmannaelementets användande och ställning inom civilprocessen i skilda länder
SOU 1922:26
Utkast till lag om visst tryggande av byggnadsborgenärers fordringar m. m
SOU 1922:27
Redogörelse för de ecklesiastika boställena
SOU 1922:28
Betänkande och förslag rörande brandskyddsföreskrifter för byggnader och lägenheter, använda som offentliga samlingslokaler eller för drivande av hotell- eller pensionatrörelse eller dylikt
SOU 1922:28
Betänkande angående statens övertagande i viss omfattning av förädlingsverksamheten beträffande avkastningen från statens skogar
SOU 1922:29
Flottans skolsakkunnigas betänkande
SOU 1922:29
Skolkommissionens betänkande. 2,
SOU 1922:30
Åtgärder mot godsanhopning i tullpackhus m. m. : Generaltullstyrelsens underdåniga utlåtanden över 1914 års tullkommissions betänkanden
SOU 1922:30
Utredning och förslag angående vården av blinda
SOU 1922:31
Sverges familjenamn 1920 : förteckning
SOU 1922:31
Järnvägsstyrelsens erinringar med anledning av Ostkustbanekommitténs promemoria av den 23 mars 1922.
SOU 1922:32
Redogörelser för inventering av odlingsjord
SOU 1922:32
Skolkommissionens betänkande. 3,
SOU 1922:33
Förslag till reviderad lag om arbetstidens begränsning : jämte utredningar rörande arbetstidslagstiftningens verkningar och arbetstidsförhållandena inom vissa yrken
SOU 1922:34
Betänkande och förslag avgivna av den av Kungl. Maj:t den 31 augusti 1920 tillsatta kommitté för verkställande av utredning, huruvida krigsdomstolarna i fredstid kunna avskaffas : 1920 års krigslagstiftningskommittés betänkande
SOU 1922:35
Utredning och förslag angående höjning av maximigränsen för den primära jordbruksfastighetskrediten
SOU 1922:35
Utredning och förslag angående höjning av maximigränsen för den primära jordbruksfastighetskrediten betänkande 1
SOU 1922:36
Pappersindustriens produktionsförhållanden : utredning
SOU 1922:36
Pappersindustriens produktionsförhållanden utredning
SOU 1922:37
Underdånigt utlåtande med förslag till förordning angående tillverkning och beskattning av maltdrycker m. m
SOU 1922:38
Den svenska kautschukindustriens utveckling 1890-1913 med särskild hänsyn till dess ställning åren närmast före världskriget : utredning
SOU 1922:38
Den svenska kautschukindustriens utveckling 1890-1913 med särskild hänsyn till dess ställning åren närmast före världskriget utredning
SOU 1922:39
Betänkande med förslag till förordning om motorfordon jämte därmed sammanhängande författningar : samt till stadga om trafiken å vägar och gator
SOU 1922:40
Margarinindustriens utveckling med särskild hänsyn till förhållandena före världskriget : utredning
SOU 1922:40
Margarinindustriens utveckling med särskild hänsyn till förhållandena före världskriget utredning
SOU 1922:41
Huvuddragen av det svenska jordbrukets utveckling 1871-1919 : utredning
SOU 1922:41
Huvuddragen av det svenska jordbrukets utveckling 1871-1919 utredning
SOU 1922:42
Översikt av jordbrukets utveckling i vissa främmande länder 1871-1913
SOU 1922:43
Betänkande med förslag till allmän sjukhusstadga m. m
SOU 1922:44
Kommunikationsverkens lönekommitté
SOU 1922:44
Kommunikationsverkens lönekommitté. 4,
SOU 1922:45
Odlingsorganisationens verksamhet åren 1918-1922 : berättelse
SOU 1922:45
Odlingsorganisationens verksamhet åren 1918-1922 berättelse
SOU 1922:46
Betänkande med förslag till lag om tvångsuppfostran åt unga förbrytare m. m
SOU 1922:46
Betänkande med förslag till lag om tvångsuppfostran åt unga förbrytare m. m.
SOU 1922:47
Jordkommissionens betänkanden
SOU 1922:47
Jordkommissionens betänkanden. D. 4,
SOU 1922:48
Jordkommissionens betänkanden
SOU 1922:48
Jordkommissionens betänkanden. D. 5,
SOU 1922:49
Utredning angående omorganisation av polisväsendet i riket
SOU 1922:50
Bilaga till Statistiksakkunnigas betänkande : redogörelse för huvuddragen av den officiella statistikens utveckling och nuvarande organisation i Sverige jämte kort översikt av dess organisation i vissa främmande länder samt i internationellt hänseende
SOU 1922:50
Bilaga till Statistiksakkunnigas betänkande redogörelse för huvuddragen av den officiella statistikens utveckling och nuvarande organisation i Sverige jämte kort översikt av dess organisation i vissa främmande länder samt i internationellt hänseende
SOU 1922:51
Flottans skolsakkunnigas betänkande
SOU 1922:51
Flottans skolsakkunnigas betänkande. 4,
SOU 1922:52
Den svenska järnhanteringens utveckling med särskild hänsyn till åren 1890-1913 : utredning
SOU 1922:52
Den svenska järnhanteringens utveckling med särskild hänsyn till åren 1890-1913 utredning
SOU 1922:53
Den svenska glasindustriens utveckling med särskild hänsyn till dess ställning åren närmast före världskriget : utredning
SOU 1922:53
Den svenska glasindustriens utveckling med särskild hänsyn till dess ställning åren närmast före världskriget utredning
SOU 1922:54
Förslag om upprättande av ett under Kungl. Arméförvaltningens sjukvårdsstyrelse lydande statsapotek
SOU 1922:55
Bokföringen vid försvarsförvaltningen : tillägg till Betänkande och förslag angående organisation av den centrala försvarsförvaltningen
SOU 1922:56
K. Socialstyrelsens utlåtande med förslag till lag angående hyresregleringens avveckling m. m
SOU 1922:56
K. Socialstyrelsens utlåtande med förslag till lag angående hyresregleringens avveckling m. m.
SOU 1922:57
Utredning och förslag rörande förskaffande av lik för den för läkareutbildningen nödvändiga anatomiska undervisningen
SOU 1922:58
Utlåtande över förslag till omorganisation av polisväsendet i riket
SOU 1922:58
Utlåtande över förslag till omorganisation av polisväsendet i riket
SOU 1922:59
Socialförsäkringskommittén