SOU 1922:8
Utredning ang. statsunderstöd för idrottens främjande
SOU 1922:8 första serien
Jordkommissionens betänkanden
SOU 1922:9
Patentlagstiftningskommitténs betänkanden
SOU 1922:9 första serien
Utredning och förslag rörande beredande av understöd åt änkor efter manskap vid armén och marinen
SOU 1922:10
Om lappskattelandsinstitutet och dess historiska utveckling
SOU 1922:10 första serien
1921 års pensionskommittés betänkande
SOU 1922:11
Betänkande med förslag till lag angående kulturminnesvård samt organisation av kulturminnesvården
SOU 1922:11 första serien
Betänkande med förslag till förordning angående tillverkning och beskattning av maltdrycker m. m
SOU 1922:12
Betänkande med förslag till lag angående kulturminnesvård samt organisation av kulturminnesvården
SOU 1922:12 första serien
Betänkande
SOU 1922:13 första serien
Utlåtande från sakkunniga för utredning ang. kontrollen över sockertillverkningen
SOU 1922:16
Förslag till vissa ändringar i bestämmelserna rörande jakt och fågelskydd
SOU 1922:16 första serien
Kommunalförfattningssakkunnigas betänkande
SOU 1922:26 första serien
Betänkande och förslag rörande internering av farliga återfallsförbrytare
SOU 1922:27 första serien
Ostkustbanekommitténs promemoria med anledning av Järnvägsstyrelsens yttrande den 9 mars 1922 över kommitténs betänkande den 3 februari 1922
SOU 1922:33
Förslag till reviderad lag om arbetstidens begränsning : jämte utredningar rörande arbetstidslagstiftningens verkningar och arbetstidsförhållandena inom vissa yrken
SOU 1922:33a första serien
Skolkommissionens betänkande
SOU 1922:33b första serien
Skolkommissionens betänkande
SOU 1922:34 första serien
Utlåtande med förslag till förordning om åtgärder till skydd mot så kallad valutadumping
SOU 1922:39
Betänkande med förslag till förordning om motorfordon jämte därmed sammanhängande författningar : samt till stadga om trafiken å vägar och gator
SOU 1922:49
Utredning angående omorganisation av polisväsendet i riket
SOU 1922:59
Socialförsäkringskommittén