SOU 1939:1
Betänkande angående grunder för intagning av enskild väg till allmänt underhåll ävensom angående statsbidrag till enskilda vägar
SOU 1939:2
Utredning och förslag rörande plats i Stockholms skärgård för förläggning av Stockholms örlogsbas
SOU 1939:3
Betänkande med förslag till taxa för befordring av gods m.m. å Statens järnvägar
SOU 1939:4
Svensk namnbok till vägledning vid val av nya släktnamn
SOU 1939:5
Betänkande angående revision av tjänsteförteckningen i vad avser statens affärsdrivande verk
SOU 1939:6
Underlättandet av kvinnornas arbete i de mindre lanthemmen
SOU 1939:7
Betänkande angående Justitiekanslerns, Justitieombudsmannens och Militieombudsmannens allmänna ämbetsställning m. m
SOU 1939:8
Betänkande med förslag till exporttariffer
SOU 1939:9
Betänkande med förslag till omorganisation av landsfiskals- och stadsfiskalsbefattningarna m. m
SOU 1939:10
Betänkande med förslag till militärt icke-ordinarie-reglemente
SOU 1939:11
Betänkande och förslag rörande befrämjande av avsättningen av den svenska stenindustriens produkter
SOU 1939:12
Betänkande rörande industriellt utnyttjande av halm
SOU 1939:13
Rationaliseringsutredningens betänkande
SOU 1939:14
Rationaliseringsutredningens betänkande
SOU 1939:15
Betänkande med förslag till lag om reglering av anställnings- och arbetsförhållandena inom det husliga arbetet : Hembiträdesutredningens betänkande 2
SOU 1939:16
Utredning och förslag angående fortsatt förstatligande av kommunala mellanskolor
SOU 1939:17
Utredning och förslag rörande fri undervisningsmateriell för folk- och fortsättningsskolor
SOU 1939:18
Betänkande med förslag till förordning om arvs- och gåvoskatt m. m
SOU 1939:19
Betänkande om statstjänstemäns ställning vid arbetskonflikter
SOU 1939:20
Betänkande med förslag till vissa ändringar i beklädnadsreglementet för polispersonalen m. m.
SOU 1939:21
Betänkande med förslag till ändringar i vissa delar av sjömanslagen m. m
SOU 1939:22
Betänkande och förslag angående vissa med beviljande av tillstånd till yrkesmässig automobiltrafik förenade frågor
SOU 1939:23
Ledningen av landstingens hälso- och sjukvårdsverksamhet : utredning och förslag
SOU 1939:24
Arbetslöshetsräkningen den 31 augusti 1937. D. 2,
SOU 1939:25
Betänkande med förslag till lag om arbetsfostran m. m
SOU 1939:26
Betänkande
SOU 1939:27
Betänkande med utredning och förslag angående rätt för folkskollärare m. fl. att inskrivas vid universitet och högskolor samt där avlägga examina
SOU 1939:28
Betänkande med förslag rörande ett ändamålsenligt utnyttjande av kronans fiskevatten
SOU 1939:29
Betänkande med förslag till omorganisation av domsagoförvaltningen samt lönereglering för domsagopersonalen
SOU 1939:30
Betänkande med utredning och förslag rörande tillgodoseendet av behovet av allmänna samlingslokaler
SOU 1939:31
Betänkande angående vissa med vården av civila patienter å garnisonssjukhusen sammanhängande organisationsfrågor
SOU 1939:32
Betänkande angående revision av tryckfrihetsförordningens ansvarighetsregler och därmed sammanhängande förhållanden
SOU 1939:33
Betänkande med förslag till ändringar i förmynderskapslagstiftningen
SOU 1939:34
Betänkande med förslag rörande skärgårdarnas behov av förbättrade kommunikationer
SOU 1939:35
Dragbilar
SOU 1939:36
Nytt förslag till riktlinjer för bestämmandet av ersättning för tjänstebostad
SOU 1939:37
Betänkande med förslag till kungörelse med vissa föreskrifter angående tillverkning av bröd efter vikt m. m
SOU 1939:38
Betänkande med förslag till manskapsavlöningsreglemente
SOU 1939:39
Utredning och förslag angående de kommunala flickskolornas organisation
SOU 1939:40
Betänkande angående åtgärder till motverkande av vattenförorening m. m
SOU 1939:41
Betänkande och förslag rörande docentinstitutionen
SOU 1939:42
Betänkande med utredning och förslag angående civilbefolkningens förseende med gasmasker samt inrättande av skyddsrum för luftskyddsändamål
SOU 1939:43
Betänkande med utredning och förslag angående rekryteringen av försvarsväsendets officerskårer m. m.
SOU 1939:44
Utredning angående statsdepartementens organisation och därmed sammanhängande frågor
SOU 1939:45
Betänkande. D. 2,
SOU 1939:46
Betänkande med utredning angående behovet av legala kompetensföreskrifter för utövande av hantverksyrken
SOU 1939:47
Betänkande med förslag rörande beskattning av stiftelser och ideella föreningar m. fl. juridiska personer m. m
SOU 1939:48
Betänkande med förslag till organisation av försvarsväsendets läkemedelsförsörjning.
SOU 1939:49
Betänkande med förslag till ändring i lagen om förenings- och förhandlingsrätt
SOU 1939:50
Promemoria rörande bostadsbyggnadsverksamheten och bostadsförsörjningen
SOU 1939:51
Betänkande