Prop. 1943:12
('med förslag till förord\xad ning om kupongskatt, m. m.',)
Prop. 1943:18
('med förslag till lag örn vapenfria värnpliktiga, m. m,.',)
Prop. 1943:91
('med förslag till lag an-. gående fortsatt giltighet av lagen den 19 juni 1942. (nr 429) om hyresreglering m. m. samt lag angående, fortsatt giltighet av lagen samma dag (nr 430) örn kontroll av upplåtelse och överlåtelse av bostadsrätt m. m.',)
Prop. 1943:110
('angående åtgärder till stöd för de renskötare lapparna m. m,',)
Prop. 1943:140
('med förslag till skatte- strafflag, m. m.',)
Prop. 1943:151
('angående anslag till utbyg\xad gande av karolinska sjukhuset m. m.',)
Prop. 1943:163
('angående ytterligare ut\xad gifter å tilläggsstat till riksstaten för budgetåret 1942143',)
Prop. 1943:180
('angående organisationen av forsvarsväsendets centrala förvaltning',)
Prop. 1943:183
('med förslag till lag om förskottering av underhållsbidrag till barn (bidragsför\xad skottslag)',)
Prop. 1943:191
('med förslag till lag om tillsyn över hundar',)
Prop. 1943:223
('med förslag till lag om allmänna vågar m. m.',)
Prop. 1943:261
('angående anslag för för\xad värv av aktierna i aktiebolaget Ceaverken, svenskt fotografiskt papper och film, m. m.',)
Prop. 1943:268
('med förslag till förord\xad ning om ändring i vissa delar av förordningen den 19 november 191 i (nr 383) angående stämpelavgiften, m. m.',)
Prop. 1943:320
('med förslag till lag angå\xad ende begränsning av dgrtidstillägg å lön och pension, m. m.',)
Prop. 1943:334
('angående för\xad värv för statens järnvägars räkning av aktierna i svenska rederiaktiebolaget Öresund m. in.',)
Prop. 1943:343
('angående reglering av räntan å lån från statens utlånings fonder',)
Prop. 1943:345
('med förslag till förord\xad ning om ändring i vissa delar av taxering sfär ordning\xad en den 28 september 1928 (nr 379), m. m.',)
Prop. 1943:346
('med förslag till lag angå\xad ende ändring i vissa delar av lagen den 14 juni 1907 (nr 36 s. 1) om nyttjanderätt till fast egendom m. m.',)
Prop. 1943:361
('med förslag till lag angå\xad ende ändring i vissa delar av lagen den 21 juni 1940 (nr 540) om krigsskadeersättning',)
Prop. Prop/1943:2
angående utgifter d till- lägg sstat till riksstat en för budgetåret 1942143
Prop. Prop/1943:3
angående fortsatt giltighet för förskottsstaten för försvarsvåsendet
Prop. Prop/1943:5
angående ersätt¬ ning till E. Hedblom i anledning av sjukdom ådragen under militärtjänstgöring
Prop. Prop/1943:6
med förslag till lag med särskilda bestämmelser örn begränsning av vinstutdel¬ ning från aktiebolag
Prop. Prop/1943:7
med förslag till lag om ändrad lydelse av 11 § och 27 § 1 mom. D värnpliktslagen den 30 december 1941 (nr 967)
Prop. Prop/1943:8
med förslag till förord¬ ning om fortsatt giltighet av förordningen den 6 mars 1942 (nr 63) angående rätt för Konungen att åsätta sär¬ skild tullavgift
Prop. Prop/1943:9
angående upplåtelse av rätt till bearbetande av icke inmutningsbara mineral- fgndigheter å kronojord
Prop. Prop/1943:10
angående statsbidrag till folkköksverksamhet
Prop. Prop/1943:11
angående löne- tursregler vid tillsättandet av vissa befattningar vid statens järnvägar
Prop. Prop/1943:13
angående befrielse för G. V. Bohlin m. fl. frän ersättningsskyldighet
Prop. Prop/1943:14
angående befrielse för vissa personer från betalningsskyldighet till kronan på grund av virkesköp
Prop. Prop/1943:15
angående för¬ säljning av visst under vattenfallsstyrelsens förvalt¬ ning stående område
Prop. Prop/1943:16
angående förvärv för statens vattenfallsverks räkning av enskild kraft- distributionsverksamhet m. m.
Prop. Prop/1943:17
med förslag till förord¬ ning om erkända skatteförmedlingskassor, m. m.
Prop. Prop/1943:19
angående be¬ stridande av änkan Signe Hanna Viktoria Jernbom tillkommande livränta
Prop. Prop/1943:20
med förslag till förord¬ ning om ytterligare uppskov med allmän fastighets¬ taxering, m. m.
Prop. Prop/1943:21
med förslag till förordning om ändrad lydelse av 3 § förordningen den 19 novem¬ ber 1914 (nr 383) angående stämpelavgiften
Prop. Prop/1943:22
med förslag till förord¬ ning om fortsatt giltighet av förordningen den 1 mars 1940 (nr 117) rörande förbud mot befordran av vissa periodiska skrifter med statliga trafikmedel m. m.
Prop. Prop/1943:23
angående ersättning i visst fall i anledning av olycksfall i arbete
Prop. Prop/1943:24
med förslag till lag angå¬ ende ändring i vissa delar av lagen den 12 maj 1917 (nr 269) örn fastighetsbildning i stad
Prop. Prop/1943:25
angående lån till Svenska skifferoljeaktiebolaget m. m.
Prop. Prop/1943:26
med förslag till lag om ändrad lydelse av 2 § prisregleringslagen den 30 juni 1942 (nr 459)
Prop. Prop/1943:27
angående överlåtelse av vissa områden till Tärna kommun i Västerbottens län
Prop. Prop/1943:28
angående gäl¬ dandet av vissa haverikostnader
Prop. Prop/1943:29
med förslag till lag om jämkning av arrendeavtal i vissa fall, m. m.
Prop. Prop/1943:30
med förslag till lag an¬ gående fortsatt gilighet av lagen den 16 maj 1941 (nr 243) örn rått för arrendator att bortföra stråfoder m. m.
Prop. Prop/1943:31
med förslag till lag angå¬ ende fortsatt giltighet av lagen den 10 juni 1932 (nr 180) om vård av vissa skogar inom Västerbottens och Norrbottens läns lappmarker med flera områden
Prop. Prop/1943:32
med förslag till lag an¬ gående fortsatt giltighet av lagen den 16 februari 1934 (nr 19) om fullgörande i vissa fall av betalningsskyl¬ dighet i förhållande till utlandet m. m.
Prop. Prop/1943:33
angående för¬ säljning av viss statens järnvägar tillhörig vatten¬ rätt to. m.
Prop. Prop/1943:34
angående pensionsrätt i statens pensionsanstalt för personal vid de kungl, teat¬ rarna
Prop. Prop/1943:35
med förslag till lag angående fortsatt giltighet av lagen den 14 juni 1940 (nr 4S4) om undantag från gällande bestäm¬ melser rörande arbetstidens reglering m. m.
Prop. Prop/1943:36
angående anslag till posthusbyggnad i Karlskrona
Prop. Prop/1943:37
angående disposition av visst äldre reservationsanslag
Prop. Prop/1943:38
angående för¬ värv av Malmö—Simrishamns m. fl. järnvägar
Prop. Prop/1943:39
angående anslag till telefonstationsbyggnad i kvarteret Jericho i Stock¬ holm
Prop. Prop/1943:40
angående disposi¬ tionen av ett för vissa byggnadsarbeten vid erkända alkoholistanstalten Dagöholm anvisat anslag
Prop. Prop/1943:41
angående bidrag till in¬ köp av vågbgggnadsmaskiner
Prop. Prop/1943:42
angående moder- nisering av flygplankryssaren Gotland
Prop. Prop/1943:43
angånde förändring i av¬ seende å löneställning och antal beträffande vissa or¬ dinarie befattningar vid kommunikationsverken
Prop. Prop/1943:44
angående be¬ stridande av änkan Tora Virginia Bengtsson och Gun-Britt Bengtsson tillkommande livräntor
Prop. Prop/1943:45
angående befrielse för A. B. Jönsson m. fl. från ersättningsskyldighet
Prop. Prop/1943:46
med förslag till lag om fortsatt giltighet av lagen den 7 juni 1940 (nr 437) an¬ gående utövande under vissa utomordentliga förhål¬ landen av fullmäktige i riksbanken och fullmäktige i riksgäldskontoret tillkommande befogenheter, m. m.
Prop. Prop/1943:47
med förslag till lag om fortsatt giltighet av lagen den 22 december 1939 (nr 895) angående rätt för Konungen att meddela särskil¬ da bestämmelser örn riksbankens sedelutgivning och bankrörelse m. m.
Prop. Prop/1943:48
med förslag till förord¬ ning angående fortsatt tillämpning av förordningen den 21 juni 1940 (nr 561) örn tilläggsskatt å bensin, m. m.
Prop. Prop/1943:49
med förslag till förord¬ ning om fortsatt uppskov med ikraftträdandet av före¬ skriven skatt å motorsprit
Prop. Prop/1943:50
med förslag till förord¬ ning om fortsatt giltighet av förordningen den 18 juni 1937 (nr 481) angående rätt för Konungen att i vissa fall meddela särskilda bestämmelser om stämpelav¬ gift vid köp och byte av fondpapper
Prop. Prop/1943:51
angående anslag till vissa byggnadsarbeten vid statens sinnessjukhus, in. m.
Prop. Prop/1943:52
angående dödning av in¬ teckning i en från fastigheten Hättebo 14 i Nydala socken i Jönköpings län försåld lägenhet
Prop. Prop/1943:53
angående befrielse för dödsboet efter P. E. Eriksson från By, Rödön, från be¬ talningsskyldighet till kronan på grund av virkesköp
Prop. Prop/1943:54
angående vissa anslag till riksförsäkr ing sanstalten för budgetåret 1943i44
Prop. Prop/1943:55
angående viss kreditgiv- ning till Finland
Prop. Prop/1943:56
angående temporär ut¬ sträckning av rätten för fiskefartyg att intaga gods från provianteringsfrilager i vissa städer
Prop. Prop/1943:57
angående utsträckning i vissa fall av i 8 § 1 mom. tulltaxeförordningen stad¬ gade tidsfrister för åtnjutande av tullfrihet
Prop. Prop/1943:58
angående upp¬ förande av vissa byggnader ä Ladugårdsgärde i Stockholm
Prop. Prop/1943:59
angående anskaff¬ ning av vissa radiostationer
Prop. Prop/1943:60
angående delaktighet i statens pensionsanstalt för läkare vid fristående cen- traldispensärer
Prop. Prop/1943:61
angående delaktighet i statens pensionsanstalt för vissa icke-ordinarie lärare vid statsunderstödda handelsgymnasier
Prop. Prop/1943:62
angående rätt till tjänst- årsberäkning i pensionshänseende i vissa fall för be¬ fattningshavare hos skogsvårdsstyrelse
Prop. Prop/1943:63
angående anslag till tele¬ fonstationsbyggnad i Trollhättan
Prop. Prop/1943:64
angående om- och tillbyggnad av garnisonssjukhuset i Boden
Prop. Prop/1943:65
angående an¬ slag till statens tvångsarbetsanstalt å Svartsjö och statens alkoholistanstalt därstädes
Prop. Prop/1943:66
med förslag till förordning angående ändring i vissa delar av för¬ ordningen den 15 juni 1934 (nr 264) om erkända arbetslöshetskassor, m. m.
Prop. Prop/1943:67
angående ersätt¬ ning till G. W. Johansson i anledning av sjukdom ådragen under militärtjänstgöring
Prop. Prop/1943:68
angående fortsatt giltig¬ het av gällande skattcgruppering m. m.
Prop. Prop/1943:69
angående återbetalning av vissa pensionsavgifter till f. d. länsjägmästaren C. O. F. Stenborg och länsskogvaktaren A. Johansson Rova
Prop. Prop/1943:70
angående in¬ rättande av en försvarets bostadsanskaffningsnämnd
Prop. Prop/1943:71
med förslag till stat för statens allmänna fastighetsfond för budgetåret 1943/44 m. m.
Prop. Prop/1943:72
angående viss ökning av malmbrytningen i Luossavaara gruvfält
Prop. Prop/1943:73
angående anslag till sta¬ tens intressekontor, m. m.
Prop. Prop/1943:74
angående anslag för forsk¬ nings- och försöksverksamhet rörande lantmannabygg¬ nader
Prop. Prop/1943:75
angående lån för om¬ byggnad av lastautomobiler för bruk med personbils- ringar m. m.
Prop. Prop/1943:76
angående anslag till upp¬ förande och drift av en fabriksanläggning för tillverk¬ ning av syntetiskt gummi m. m.
Prop. Prop/1943:77
angående grunder för kristillägg åt statliga befattningshavarare m. fl.
Prop. Prop/1943:78
angående disponerande av avkastningen av statens hästanelsfond, m. m.
Prop. Prop/1943:79
med förslag till lag om fortsatt giltighet av lagen den 26 april 1940 (nr 272) med särskilda bestämmelser angående domstolarna och rättegången vid krig eller krigsfara m. m.
Prop. Prop/1943:80
med förslag till lag angå¬ ende fortsatt giltighet av lagen den 9 januari 1940 (nr 3) om vissa tvångsmedel vid krig eller krigsfara m. m.
Prop. Prop/1943:81
med förslag till lag om ändrad lydelse av 14 kap. 45 § strafflagen
Prop. Prop/1943:82
angående ändring av gäl¬ lande bestämmelser rörande älgavgifter m. m.
Prop. Prop/1943:83
angående visst ägoutbyte mellan kronan och Jönköpings stad m. m.
Prop. Prop/1943:84
med förslag till lag angående ändrad lydelse av 2 och 3 §§ lagen den 11 juni 1937 (nr 348) örn krigsförsäkring för ombord d fartyg tjänstgörande personer
Prop. Prop/1943:85
angående bidrag till vårdhem för lättskötta sinnessjuka
Prop. Prop/1943:86
med förslag till lag om fortsatt giltighet av lagen den 1 november 19AO (nr 92A) med särskilda bestämmelser angående patent vid krig eller krigsfara m. m.
Prop. Prop/1943:87
med förslag till lag om fortsatt giltighet av lagen den 1 november 1940 (nr 925) med särskilda bestämmelser angående förmyn¬ derskap, godmanskap och boutredning vid krig eller krigsfara m. m.
Prop. Prop/1943:88
med förslag till lag om fortsatt giltighet av lagen den 8 november 1940 (nr 926) med särskilda bestämmelser angående bolag, för¬ eningar, sparbanker, vissa andra inrättningar och sam- fälligheter samt stiftelser vid krig eller krigsfara m. m.
Prop. Prop/1943:89
med förslag till lag an¬ gående fortsatt giltighet av lagen den 31 maj 1940 (nr 473) örn förbud i vissa fall mot beviljande av kvarstad eller skingringsförbud
Prop. Prop/1943:90
med förslag till lag an¬ gående fortsatt giltighet av lagen den 30 juni 1942 (nr 550) med särskilda bestämmelser örn uppfinningar av betydelse för rikets försvar eller folkförsörjningen m. m.
Prop. Prop/1943:92
med förslag till lag angå¬ ende fortsatt giltighet av lagen den 13 december 1940 (nr 995) örn straff för sabotage
Prop. Prop/1943:93
angående ändrade bestäm¬ melser rörande fridlysning av björn och lo
Prop. Prop/1943:94
med förslag till lag om rätt för Konungen att medgiva undantag från gällan¬ de bestämmelser angående bankaktiebolags inlåning
Prop. Prop/1943:95
med förslag till lag om fortsatt giltighet av lagen den 15 december 1939 (nr 850) angående rätt för Konungen att i vissa fall med¬ dela särskilda bestämmelser örn bankaktiebolags kas¬ sareserv
Prop. Prop/1943:96
angående anslag till sär¬ skilda minskgddsanordningar inom den s. k. lejd- trafiken
Prop. Prop/1943:97
angående fortsatt dispo¬ sition av visst äldre reservationsanslag
Prop. Prop/1943:98
angående upplåtelse till statens centrala frökontrollanstalt och statens våxt- skyddsanstalt av vissa områden av kronoegendomen Bergshamra nr 1 i Stockholms län
Prop. Prop/1943:99
med förslag till lag om fortsatt giltighet av lagen den 21 juni 1940 (nr 645) örn skyldighet att bortföra varuförråd, m. m.
Prop. Prop/1943:100
med förslag till lag om fortsatt giltighet av lagen den 30 december 1939 (nr 951) angående vissa utfästelser rörande införsel och utförsel av varor m. m.
Prop. Prop/1943:101
med förslag till lag om fortsatt giltighet av lagen den 30 juni 1942 (nr 493) örn avverkningsskyldighet
Prop. Prop/1943:102
med förslag till lag om fortsatt giltighet av lagen den 12 december 1941 (nr 925) örn reglering av förbrukningen av elektrisk kraft och gas
Prop. Prop/1943:103
angående pension åt vissa i statens tjänst anställda personer
Prop. Prop/1943:104
angående anslag till om¬ nell tillbyggnad av länsresidenset i Växjö
Prop. Prop/1943:105
angående anslag till post¬ husbyggnad i 'Växjö
Prop. Prop/1943:106
angående anslag till lant- mäterikontorsbyggnad i örebro
Prop. Prop/1943:107
angående förvärv av vat¬ tenrätt i Skärhällsforsen i Indalsälven
Prop. Prop/1943:108
angående ersättning från kyrkofonden för övertalig personal vid domänverket
Prop. Prop/1943:109
angående försäljning av vissa fastigheter, som disponeras av veterinärinrätt¬ ningen i Skara
Prop. Prop/1943:111
angående anslag till rikets allmänna kartverk
Prop. Prop/1943:112
angående anslag till granskningsnämnden för vissa patentansökningar m. m.
Prop. Prop/1943:113
angående under¬ stödjande av dispensärverksamliet
Prop. Prop/1943:114
angående be¬ frielse för K. G. T. Johansson m. fl. från ersätt¬ ningsskyldighet
Prop. Prop/1943:115
angående livränta åt Knut Olof Akerlind och understöd åt Kisa Paulina Blomdahl
Prop. Prop/1943:116
angående statsunderstöd till uppförande av en andelsladugård i Bjärme i Jämt¬ lands län
Prop. Prop/1943:117
angående anslag till be¬ stridande av vissa kostnader för utredning rörande Horssjöns torrläggningsföretag av år 1937 i Jönkö¬ pings län
Prop. Prop/1943:118
med förslag till lag om ändrad lydelse av 8 kap. 3 § rättegångsbalken i 1734 års lag, m. m.
Prop. Prop/1943:119
angående förberedande åtgärder för inrättande av en hovrätt för Nedre Norr¬ land
Prop. Prop/1943:120
angående upplysnings¬ verksamhet rörande forsknings- och försöksarbetet på jordbrukets område
Prop. Prop/1943:121
angående för¬ värv av fastighet för länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län
Prop. Prop/1943:122
angående anslag till ny¬ byggnad för ett laboratorium för betongtekniska prov¬ ningar vid statens pr ov ning sanstalt m. m.
Prop. Prop/1943:123
angående åtgärder till främjande av sommarvistelse på landet för barn från städer och andra tättbebyggda samhällen m.m.
Prop. Prop/1943:124
angående dels förhöjt familjepensionsunderlag för förre studierektorn C. Ene¬ man, dels ock rätt till viss tjänstårsberäkning i pen- sionshänseende för förra distriktsbammorskan Ellen Amalia Maria Lehman
Prop. Prop/1943:125
angående delaktighet i sta¬ tens pensionsanstalt för sjukgymnaster vid akademiska sjukhuset i Uppsala
Prop. Prop/1943:126
angående understöd dt efterlevande till vissa i statens tjänst anställda perso¬ ner m. fl.
Prop. Prop/1943:127
angående anslag till polisradioväsendet
Prop. Prop/1943:128
angående anslag till vissa byggnadsarbeten vid statens yrkeshem samt skol- och yrkeshem m. fl.
Prop. Prop/1943:130
angående garnisonspastor!^ i Boden avlöningsförmåner m. m.
Prop. Prop/1943:131
angående vissa anslag till museala ändamål
Prop. Prop/1943:132
angående anslag till inred¬ ning och utrustning av gymnastiska centralinstitutets ny¬ byggnad
Prop. Prop/1943:133
angående anslag ur kyr¬ kofonden för budgetåret 1943/ 44 för biträde vid hand¬ läggning av boställsärenden och vad därmed äger sam¬ band
Prop. Prop/1943:134
med förslag till lag om fortsatt giltighet av lagen den 20 juni 1924 (nr 225) med särskilda bestämmelser angående olovlig befatt¬ ning med spritdrycker och vin, m. m.
Prop. Prop/1943:135
med förslag till lag om fortsatt giltighet av valutalagen den 22 juni 1939 (nr 350)
Prop. Prop/1943:136
angående anslag till post- husbyggnad i Östersund
Prop. Prop/1943:137
angående årligt understöd åt f. d. vicekonsul i disponibilitet Charles Gustaf Fredholm
Prop. Prop/1943:138
angående upplåtande av kronotorp å vissa kronoparker m. m.
Prop. Prop/1943:139
angående avtal rörande gruvskogarna i riket
Prop. Prop/1943:141
med förslag till kungö¬ relse angående förbud mot offentliga nöjestillstälhiingar m. m. på vissa kyrkliga högtidsdagar
Prop. Prop/1943:142
angående anslag till ny¬ byggnad för högre allmänna läroverket i Haparanda m. m.
Prop. Prop/1943:143
angående krigs¬ maktens reservpersonal
Prop. Prop/1943:144
angående avstående i vissa fall av allmänna arvsfondens rätt till arv
Prop. Prop/1943:145
angående efterskänkande i vissa fall av kronans rått till danaarv
Prop. Prop/1943:146
angående försäljning av vissa, allmänna arvsfonden tillfallna fastigheter
Prop. Prop/1943:147
angående dgrtidshjälp m. m. åt vissa pensionärer och understödstagare
Prop. Prop/1943:148
angående viss förhöjning av understöd åt f. d. specialtobakshandlare
Prop. Prop/1943:149
angående anslag för budgetåret 1943/44 till tekniska läroverk m. m.
Prop. Prop/1943:150
angående anslag för bud¬ getåret 1943/44- till avlöningar vid de allmänna läro¬ verken m. m.
Prop. Prop/1943:152
med förslag till lag med särskilda bestämmelser örn äganderättsutredning och sammanläggning av fastigheter inom vissa byar i Kop¬ parbergs län, m. m.
Prop. Prop/1943:153
med förslag till lag om ändring i vissa delar av stadsplanelagen den 29 maj 1931 (nr H2) m. m.
Prop. Prop/1943:154
angående anslag till radiopejlingsapparatur för luftfarten
Prop. Prop/1943:155
angående försäljning av mark från vissa kronoegendomar m. m.
Prop. Prop/1943:157
angående disposition av behållningen å till anläggningar för oljelagring ovan jord anvisade reservationsanslag
Prop. Prop/1943:158
angående fält¬ skjutning sterräng för Livgrenadj ärr eg ementet m. m
Prop. Prop/1943:159
angående statsverkets övertagande av vissa städers förpliktelser beträffande befattningshavare, vilka vid upphörande av rådhus¬ rätterna i samma städer komma att indragas m m.
Prop. Prop/1943:160
angående pension åt vissa i statens tjänst anställda personer
Prop. Prop/1943:161
angående anslag till åter¬ bäring av erlagda stämpelmedel i vissa fall
Prop. Prop/1943:162
angående minskning av den för riksdagen avsedda upplagan av kommitté- och sakkurmigbetänkanden
Prop. Prop/1943:164
angående inrättande av statens sakrevision
Prop. Prop/1943:165
angående bemyndigande att försälja viss kronan tillhörig fast egendom
Prop. Prop/1943:166
med förslag till avlönings- reglemente för de högre kommunala skolorna
Prop. Prop/1943:167
med förslag till tjänste- och familjepensionsreglementen för de högre kommu¬ nala skolorna
Prop. Prop/1943:169
med förslag till vissa änd¬ ringar i allmänna tjånste- och familjepensionsrcgle- mentena
Prop. Prop/1943:170
angående förbättring av vissa äldre tjänstepensioner m. m.
Prop. Prop/1943:171
rörande godkännande av ett avtal mellan Sverige och Finland angående hand¬ räckning i skatteärenden
Prop. Prop/1943:172
med förslag till lag om ändring i vissa delar av kommunalskattelagen den 28 september 1928 (nr 370), m. m.
Prop. Prop/1943:173
angående pensionsrätt för viss personal, som vid statens övertagande av enskild järnväg övergått i statens järnvägars tjänst
Prop. Prop/1943:174
angående försäljning av vissa lektorsprebendefastigheter
Prop. Prop/1943:175
angående anslag till karo¬ linska sjukhuset och serajimerlasarettet
Prop. Prop/1943:176
angående åtgärder för främjande av linodlingen m. m.
Prop. Prop/1943:177
angående åtgärder till stödjande av odlingen av vissa kulturväxter
Prop. Prop/1943:178
angående för¬ säkring för olycksfall i arbete av vissa tjänste- pliktiga m. m.
Prop. Prop/1943:181
med förslag till stat för försvarsväsendets fastighets/ond för hudget¬ året 1943144
Prop. Prop/1943:182
angående fortsatt tullfri¬ het för viss sjukvårds-, beklädnads- och sjuktrans- portmateriel
Prop. Prop/1943:184
angående ersättning till barnavårdsnämnderna för bidragsförskott
Prop. Prop/1943:185
med förslag till förord¬ ning om särskilt undantag från skyldighet att utgiva lagfartsståmpel och skatt för gåva efter vissa lant- mäteriförråttningar inom Kopparbergs län
Prop. Prop/1943:186
angående åtgärder för stödjande av odlingen av vissa köksväxter
Prop. Prop/1943:187
angående anslag till telefonstationsbyggnader i Hässelby villastad och i Lännersta
Prop. Prop/1943:188
angående reglering av sockernäringen i riket m. m.
Prop. Prop/1943:189
angående förlängning av giltighetstiden för vissa tillägg stullar
Prop. Prop/1943:190
med förslag till förordning om fortsatt giltighet av förordningen den 8 juni 1928 (nr 155) angående omsättnings- och utskånkningsskatt å spritdrycker, m. m.
Prop. Prop/1943:192
angående statliga åtgärder för tryggande av vedproduktionen m. m.
Prop. Prop/1943:193
med förslag till för)- ordning om krigskonjunkturskatt för år 1943, m. m.
Prop. Prop/1943:194
angående anslag till Statens sinnessjukhus; Avlöningar för hudgetåret 1943144 m. m.
Prop. Prop/1943:195
angående elektri¬ fiering av järnvägslinjen Östersund—Storlien
Prop. Prop/1943:196
angående anslag till tull¬ verket för budgetåret 1943\44
Prop. Prop/1943:197
angående anslag till kon- trollstgrelsen
Prop. Prop/1943:199
angående anslag till er¬ sättning för förfogande över vissa fartyg
Prop. Prop/1943:200
med förslag till lag an¬ gående statsmonopol å tillverkning och import av tobaksvar or, m. m.
Prop. Prop/1943:201
angående anslag till upp¬ förande av byggnad för textil forskning, m. m.
Prop. Prop/1943:203
angående anslag till ut¬ förande av vissa gas-, vatten- och avloppsledningar d Norra Djurgården
Prop. Prop/1943:204
angående förvärv av Karlshamn—Vislanda—Bolmens järnväg m. m.
Prop. Prop/1943:205
angående bidrag till kris- tidsnämndernas verksamhet
Prop. Prop/1943:206
angående anslag för bud¬ getåret 1943/44- till bidrag till anordnande av skolbar ns- bespisning
Prop. Prop/1943:207
angående vissa sjukvårds- och förläggningsfrågor i Karlskrona
Prop. Prop/1943:208
angående mark till kulspruteskjutbana för Västerbottens regemente m. m
Prop. Prop/1943:209
angående stats¬ bidrag till förlossningsvården samt den förebyggande madra- och barnavården
Prop. Prop/1943:210
med förslag till förordning örn anställande av distrikts}) ammor skor rn. m.
Prop. Prop/1943:211
angående över¬ skridande av viss anslagspost i den för yrkesinspek¬ tionen fastställda avlöning sstaten m. m.
Prop. Prop/1943:212
angående det stats¬ understödda bekämpandet av smittsam kastning hos nötkreatur
Prop. Prop/1943:213
angående överenskom¬ melse örn leverans av mul- och klövsjukevaccin från Danmark till Sverige
Prop. Prop/1943:214
angående omorganisation av tandläkarinstitutet m. m.
Prop. Prop/1943:215
angående anslag till August Abraliamsons stiftelse för slöjdlärarutbildning
Prop. Prop/1943:216
med förslag till grunder för dyrtidstillägg åt präster m. m.
Prop. Prop/1943:217
angående vissa anslag till folkskoleväsendet för budgetåret 194-3/44
Prop. Prop/1943:218
angående anslag till Krigsrätterna: Avlöningar, m. m.
Prop. Prop/1943:219
angående anslag för un¬ dersökningar rörande förbättrad vattenavrinning från Ringsjön i Malmöhus län
Prop. Prop/1943:220
angående ändrad organisation av det centrala sjukhusarkivet m. rn.
Prop. Prop/1943:221
angående fortsatt disposition av vissa äldre reservationsanslag
Prop. Prop/1943:224
angående den statliga väg organisationen samt vissa vägväsendet be¬ rörande anslagsfrågor
Prop. Prop/1943:225
angående vissa krigs frivillig as förmåner vid sjukdom rn. m.
Prop. Prop/1943:226
angående överenskom¬ melse med Vänersborgs stad örn reglering av vissa bro- frågor m. m.
Prop. Prop/1943:227
angående för¬ säljning av statens järnvägar tillhöriga markområden i Södertälje och Luleå
Prop. Prop/1943:228
med förslag till lag om fortsatt giltighet av lagen den 14 juni 1940 (nr 503) angående upplösning av vissa sammanslutningar m. m.
Prop. Prop/1943:229
med förslag till lag angående fortsatt giltighet av lagen den 30 de¬ cember 1939 (nr 934) örn tjänsteplikt, m. m.
Prop. Prop/1943:230
med förslag till förordning om rätt att använda sackarin vid tillverkning av malt¬ drycker av andra klassen
Prop. Prop/1943:231
angående anslag till sär¬ skilda åtgärder för främjande av skogsbrandskyddet
Prop. Prop/1943:232
angående inrättande av en överstyrelse för yrkesutbildning
Prop. Prop/1943:233
angående anslag för bud¬ getåret 1943/44 till skolöverstyrelsen
Prop. Prop/1943:234
angående ändrade pen- sionsbestämmelser för vissa barnmorskor, m. m.
Prop. Prop/1943:235
angående vissa avlönings- m. fl. anslag under riksstatens fjärde huvudtitel för budgetåret 1943144
Prop. Prop/1943:236
angående över- skridande av viss anslagspost i envar av de för riks- försäkringsanstalten, för länsstyrelserna, för lands¬ fiskalerna m. fl., för poliskåren i Boden samt för luftsky ddsinspektionen fastställda avlöning sstaterna
Prop. Prop/1943:237
angående förvärv för statens vattenfallsverks räkning av viss vattenrätt i Skellefte älv
Prop. Prop/1943:239
med förslag till lag om avgifter för sjöfolks pensionering, m. m.
Prop. Prop/1943:241
angående anslag till statens hyresråd
Prop. Prop/1943:242
angående fortsatt befrielse för riksbanken från skyldigheten att inlösa av banken utgivna sedlar med guld m. m.
Prop. Prop/1943:243
angående anslag till förbättrande av bostadsförhållandena
Prop. Prop/1943:244
angående anslag till v ag¬ och flottledsbgggnader å skogar i enskild ägo
Prop. Prop/1943:245
angående anslag till upp¬ förande av byggnader för järn- och metallforskning, m. m.
Prop. Prop/1943:246
angående prisreglerande åtgärder på jordbrukets område m. m.
Prop. Prop/1943:247
angående bemyndigande att förordna om uttagande au viss tilläggstull å druv- och stärkelsesocker m. m.
Prop. Prop/1943:248
med förslag till förord¬ ning angående ytterligare utsträckning av Kungl. Maj:ts befogenhet att meddela förordnande jämlikt 1 § förordningen den 7 juni 1935 (nr 259) örn accis å margarin och vissa andra fettvaror, m. m.
Prop. Prop/1943:250
angående skjut¬ fält för Bergslagens artilleriregemente m. m.
Prop. Prop/1943:251
angående ytter¬ ligare utgifter för försvarsändamål å tilläggsstat till riksstaten för budgetåret 1942143
Prop. Prop/1943:253
med förslag till lag om ändring i vissa delar av lagen den 20 oktober 1939 (nr 732) med särskilda bestämmelser angående till¬ fällig Vattenreglering
Prop. Prop/1943:254
angående anslag till det civila luftskyddet för budgetåret 1943144
Prop. Prop/1943:255
angående anslag för bud¬ getåret 1943/44- till kommunala och enskilda anstalter för yrkesundervisning m. m.
Prop. Prop/1943:256
med förslag till lag om ändrad lydelse av 2, 3, 5 och 6 §§ lagen den 24 mars 1916 (nr 90) angående verkställighet av straffarbete och fängelsestraff
Prop. Prop/1943:257
med förslag till lag om fortsatt giltighet av allmänna förfogandelagen den 22 juni 1939 (nr 293)
Prop. Prop/1943:258
angående anslag till för- söksodling av gummiförande växter
Prop. Prop/1943:259
angående lokaler för vissa väg förvaltningar m. m.
Prop. Prop/1943:260
angående anslag till pris- rabattering å vissa livsmedel m. m.
Prop. Prop/1943:262
angående medgivande att Idta Svenska sällskapet för räddning av skeppsbrutne övertaga verksamheten vid lotsverkets livräddnings¬ stationer på Gotland
Prop. Prop/1943:263
angående anslag till bi¬ drag till sjukkassor m. m.
Prop. Prop/1943:264
angående under¬ stöd åt privatflyget
Prop. Prop/1943:265
med förslag till lag om inskränkning med hänsyn till försvaret i rätten att av¬ verka skog
Prop. Prop/1943:266
med förslag till lag angå¬ ende fortsatt giltighet av lagen den 24 mars 1942 (nr 128) örn förbud mot bebyggelse till hinder för försva¬ ret
Prop. Prop/1943:267
med förslag till förordning om skatt å vissa pälsvaror, m. m.
Prop. Prop/1943:269
angående vissa anslag för budgetåret 1943/44 till dövstumskoloma m. m.
Prop. Prop/1943:270
med förslag till lag angå¬ ende ändrad lydelse av 9 § lagen den 23 oktober 1914 (nr 325) om krigsdomstolar och rättegången därstä¬ des
Prop. Prop/1943:271
med förslag till lag angå¬ ende ändrad lydelse av 2 § 2:o), 8:o), 14:o) och 16:o) lagen den 26 maj 1909 (nr 38 s. 3) örn Kungl. Maj:ts regeringsrätt
Prop. Prop/1943:272
angående statens bosätt¬ ningslån
Prop. Prop/1943:273
angående anslag till me¬ dicinalstyrelsen och statens farmacevtiska laborato¬ rium för budgetåret 1943/44 m. m.
Prop. Prop/1943:274
med förslag till lag an¬ gående utsträckt tillämpning av lagen den 15 decem¬ ber 1939 (nr 856) örn utbetalande av krigsriskersätt¬ ning till sjömän
Prop. Prop/1943:275
angående vissa bygg¬ nadsfrågor m. m. inom ecklesiastikdepartementets verksamhetsområde
Prop. Prop/1943:276
med förslag till förord¬ ning angående tillämpning av vissa särskilda bestäm¬ melser rörande taxeringsförfarandet år 1942 i fråga örn taxeringsförf arandet är 1944
Prop. Prop/1943:277
med förslag till lag an¬ gående ändrad lydelse av 7 § lagen den 20 mars 1936 (nr 56) örn socialregister
Prop. Prop/1943:278
angående anslag till skogs¬ styrelsen m. m.
Prop. Prop/1943:279
angående ytterligare an¬ slag till nybyggnad för svenska träforskningsinstitutet
Prop. Prop/1943:280
angående förstärkning av utrikesrepresentationen och effektivisering av upplys¬ ningsverksamheten i Amerika m. m.
Prop. Prop/1943:281
angående utbyggande av skolhemmet Hammargården i Stockholms län m. m.
Prop. Prop/1943:282
angående anslag till Medi¬ cinalstyrelsen: Beredskapsorganisation för budgetåret 1943/44
Prop. Prop/1943:283
angående anslag till åtgärder för arbetsmarknadens reglering m. m.
Prop. Prop/1943:284
angående dispositionen av visst äldre reservationsanslag
Prop. Prop/1943:285
med förslag till vissa ändringar i civila avlöningsreglementet, militära avlö- ningsreglementet och manskapsavlöningsreglementet, m. m.
Prop. Prop/1943:286
med förslag till vissa änd¬ ringar i lagen angående civila tjänstinnehavares rätt till pension, allmänna tjänste- och familjepensions- reglementena samt folkskolans tjänste- och familje- pensionsreglementen, m. m.
Prop. Prop/1943:287
angående upp¬ förande av bostäder för försvarets personal m. m.
Prop. Prop/1943:288
med förslag till förord¬ ning angående ändrad lydelse av 2 § 1 mom. och 5 § förordningen den 13 december 1940 (nr 1000) örn all¬ män omsättningsskatt
Prop. Prop/1943:289
angående ersättning av statsmedel för taxering sarbete i Stockholms stad för tiden 1 oktober 1943—30 september 1944
Prop. Prop/1943:290
angående anslag till kost¬ nader för årlig taxering, m. m.
Prop. Prop/1943:291
med förslag till lag om dgrtidstillägg under budgetåret 1943/44 d folkpensio¬ ner, invalidunderstöd och barnbidrag, m. m.
Prop. Prop/1943:292
angående anslag till bi¬ drag till dyrtidstillägg d folkpensioner och invalidun¬ derstöd m. m.
Prop. Prop/1943:293
med förslag till förord¬ ning angående dyrtidstillägg dt vissa ersättningstagare enligt lagen om försäkring för olycksfall i arbete, m. m.
Prop. Prop/1943:294
angående anslag till statsverket åliggande, av andra medel ej utgående er¬ sättningar i anledning av olycksfall i arbete m. m.
Prop. Prop/1943:295
angående anvisande av yt¬ terligare medel för utbyggnad av staten tillhöriga gruvanläggningar i Malå socken m. m.
Prop. Prop/1943:296
angående anslag till soci¬ alstyrelsens ortsombud för budgetåret 1943/44
Prop. Prop/1943:297
angående anslag för bud¬ getåret 1943/44- till Ersättning till Stockholms stad för underhåll av fångar i stadens rannsakningsfängelse
Prop. Prop/1943:298
angående anslag till lands¬ fiskalerna m. fl.
Prop. Prop/1943:299
med förslag till lag om viss begränsning av legitimation som tand¬ läkare, m. m.
Prop. Prop/1943:300
angående anslag till an¬ ordnande av en mät- och avmagnetiseringsstation i Göteborg
Prop. Prop/1943:302
angående Skånska pansarregementets förläggning m. m.
Prop. Prop/1943:303
angående anslag till pen- sionsstgrelsen
Prop. Prop/1943:304
angående inköp av fas¬ tigheter för beskickningen i Washington och konsula¬ tet i Minneapolis
Prop. Prop/1943:305
angående anslag för bud¬ getåret 1943/44 till organisationsundersökningar m. m.
Prop. Prop/1943:306
med förslag till lag om ändring i vissa delar av strafflagen för krigsmakten
Prop. Prop/1943:307
angående träf¬ fande av visst avtal med Eksjö stad
Prop. Prop/1943:308
angående iord¬ ningställande av ett för västkusten avsett bärgnings¬ fartyg
Prop. Prop/1943:309
med förslag till förord¬ ning om viss skattefrihet för krigsriskersättning till sjömän
Prop. Prop/1943:310
angående fort¬ satt disposition av vissa äldre reservationsanslag m. m.
Prop. Prop/1943:311
med förslag till förord¬ ning om värnskatt för budgetåret 1943/44
Prop. Prop/1943:312
med förslag till lag om förlängd giltighetstid för ränte- och utdelningsku- ponger m. m.
Prop. Prop/1943:313
angående anslag till vissa reservtelefonstationer m. m.
Prop. Prop/1943:314
angående slutlig reglering av riksstat en för budgetåret 1942143 m. m.
Prop. Prop/1943:315
angående anslag för bud¬ getåret 1943144 till kristillägg samt till avskrivning av nya kapitalinvesteringar, m. m.
Prop. Prop/1943:316
angående beredskapsstat för försvarsväsendet för budgetåret 1943/44
Prop. Prop/1943:317
angående grunderna för uttagande av statlig inkomst- och förmögenhetsskatt för år 1943 m. m.
Prop. Prop/1943:318
angående Göta pansarlivgardes förläggning m. m.
Prop. Prop/1943:319
angående gäldande från anslaget till oförutsedda utgifter av vissa kost¬ nader
Prop. Prop/1943:321
med förslag till förord- ning angående ändrad lydelse av 2 § förordningen den 17 juni 1938 (nr 370) om särskild skatt ä förmögen¬ het, m. m.
Prop. Prop/1943:322
med förslag till lag angå¬ ende auktoriserad mätning av ved och annat virke, m. m.
Prop. Prop/1943:323
med förslag till förordning med särskilda bestämmelser angående taxering för inkomst av under år 1943 stormfälld skog
Prop. Prop/1943:324
med förslag till lag om tillståndstvång för byggnadsarbete
Prop. Prop/1943:325
angående försäljning av ett område av kronoegendomen Sveden nr 1 och 2 i Stockholms stad
Prop. Prop/1943:326
angående viss om¬ byggnad av tåg färjan Starke
Prop. Prop/1943:327
angående förbätt¬ ring av Ljungbyheds flygfält
Prop. Prop/1943:328
angående ändring i vill¬ koren för vissa tomtupplåtelser
Prop. Prop/1943:329
angående överlåtelse av visst område till Fredrika kommun i Västerbottens lån
Prop. Prop/1943:330
angående befrielse från betalningsskyldighet till kronan på grund av virkes- köp
Prop. Prop/1943:331
angående beviljande av bidrag ur domänfonden till föreningen för växtföräd¬ ling av skogsträd
Prop. Prop/1943:332
angående stats¬ bidrag till social hemhjälpsverksamhet
Prop. Prop/1943:333
angående inrättande av statens geotekniska institut m. m.
Prop. Prop/1943:335
angående god¬ kännande av avtal i fråga om vissa markbyten mellan statens järnvägar och Borås stad m. m.
Prop. Prop/1943:336
angående över¬ låtelse till Stockholms stad av visst område ä Ladu¬ gårdsgärdet
Prop. Prop/1943:337
angående för¬ säljning av en postverket tillhörig fastighet i Stock¬ holm
Prop. Prop/1943:338
angående för¬ säljning av ett statens järnvägar tillhörigt mark¬ område i Morastrands köping
Prop. Prop/1943:339
angående stats¬ bidrag till daghem och lekskolor m. m.
Prop. Prop/1943:340
angående godkännande av utvidgad byggnadsplan för svenska tråforsknings- institutet
Prop. Prop/1943:341
angående statsverkets övertagande av staden Strömstads förpliktelser beträf¬ fande innehavare av befattningar, vilka vid upphöran¬ de av rådhusrätten i samma stad komma att indragas
Prop. Prop/1943:342
angående bidrag till utlandssvenskarnas förening
Prop. Prop/1943:347
med förslag till lag om polisens ställning under krig
Prop. Prop/1943:348
med förslag till lag an¬ gående ändrad lydelse av i § lagen den 1 mars 1940 (nr 119) örn skyldighet för ägare ao anläggningar och byggnader att anordna skyddsrum m. m.
Prop. Prop/1943:349
med förslag till förordning om tillfällig nedsättning av skatten för vissa automo- biler
Prop. Prop/1943:350
med förslag till förord¬ ning angående ändring i vissa delar av förordningen den 14 juni 1940 (nr 478) om nöjesskatt
Prop. Prop/1943:351
med förslag till förord¬ ning angående ändring i vissa delar av förordningen den 13 december 1950 (nr 1000) örn allmän omsätt¬ ningsskatt, m. m.
Prop. Prop/1943:352
med förslag till lag om ändring i utlänningslagen den 11 juni 1937 (nr 3U)
Prop. Prop/1943:353
med förslag till vissa änd¬ ringar i den till allmänna tjänstepensionsreglementet hörande pensionsåldersförteckningen, m. m.
Prop. Prop/1943:354
angående den militära väderlekstjänstens organisation
Prop. Prop/1943:355
angående bemyndigande för Kungl. Majit att i vissa fall medgiva skattskyldig rätt att vid taxering till statlig inkomst- och förmögen¬ hetsskatt m. m. åtnjuta avdrag för gåva, avsedd för internationellt hjälparbete
Prop. Prop/1943:356
angående anslag för befrämjande av frivillig skyddsympning mot dif¬ teri
Prop. Prop/1943:358
angående vissa ersättningar åt arbetare vid Salsåkers sågverk m. fl.
Prop. Prop/1943:359
med förslag till lag an¬ gående ändrad lydelse av 1 § lagen den 16 oktober 1914 (nr 349) om tillsyn å fartyg
Prop. Prop/1943:360
med förslag rörande höj¬ ning av övertidsersättningen till statstjänstemän
Prop. Prop/1943:362
med förslag till lag om ändrad lydelse av 4 § lagen den 20 juni 1918 (nr 460) angående åtgärder mot utbredning av könssjukdomar, m. m.
Prop. Prop/1943:363
angående försäkring av vissa tjänstepliktiga män, födda dr 1924, för olycks¬ fall i arbete m. m.
Prop. Prop/1943:364
angående finansstatisti¬ kens effektivisering
Prop. Prop/1943:365
angående allmän bered- skapsstat för budgetåret 1953/H
Prop. Prop/1943:366
angående inrättande av en statens organisationsnämnd, m. m.