Prop. Prop/1874:4
angående upp. lidelse till Köpings stad af vissa delar utaf kronolägen¬ het erna lågslätten och Köping sön, med dertill hörande Störa och Lilla Gåskärret
Prop. Prop/1874:5
angående upplåtelse till Köpings stad af en del utaf kronolägenheten Hushagen
Prop. Prop/1874:10
med förslag till för¬ ändrad lydelse af 55 § Regeringsformen
Prop. Prop/1874:11
med förslag till för¬ ändrad lydelse af § SO Regeringsformen
Prop. Prop/1874:12
med förslag till Förordning angående skyldighet för kommunala myndigheter att afgifva statistiska redogörelser
Prop. Prop/1874:15
angående förbättring af landsstatstjenslemdnnens lånevilkor
Prop. Prop/1874:16
angående reglering af biskopslönen i Lunds stift
Prop. Prop/1874:17
angående till¬ stånd för' Stockholms stad att framgent disponera en Kongl. Maj:t och Kronan tillhörig egendom å Kungs¬ holmen
Prop. Prop/1874:18
angående Westeräs domkgrkokassas befriande från skyldighet att erlägga ränta och amortering å ett år 1858 beviljadt statslån
Prop. Prop/1874:20
angående afsön¬ dring af juni från öfverste-hostiillet Kronohäck rid Kal¬ mar regemente till Mönsterås församlings folkskola i Kal¬ mar lön
Prop. Prop/1874:21
om -anvisande oj medel för Sveriges deltagande i 1876 ars o e ridsutställ¬ ning i Philadelphia
Prop. Prop/1874:24
angående pension d Allmänna indragning sstaten ät Afvittrings-landtniiitaren Carl ■Johan Fernblad vid afgång från tjensten
Prop. Prop/1874:25
angående upphörande af optionsrätt till arrende af landtstatsboställe, som efter indrag¬ ning till statsverket för dess räkning första gången utarrenderas
Prop. Prop/1874:27
angående afsöndring för all framtid af fem qvadratref 60 qvadratstänger jord från öfverjägmästarebostället Hallby Storegården i Skaraborgs län för att upplåtas till Näs församling såsom byggnadsplats och plantering sland för en fast folkskola
Prop. Prop/1874:28
angående sökt efter¬ gift a arrendet för Wenngarns kungsgård i anseende till brandskada
Prop. Prop/1874:29
angående ändringar i Kongl. Förordningen den SO April ISO! rörande de allmänna grunderna för TTypoteksföreningars bildande och framtida verksamhet
Prop. Prop/1874:32
med förslag till förnyad förordning angående Sveriges och Norges ömse¬ sidiga handels- och sjö fartsförhållanden
Prop. Prop/1874:33
angående af¬ söndring af jord från jägmästarebostället Anderbäck till plantering sland för folkskola inom. 7'una och Bergshammars församlingar i Södermanlands län
Prop. Prop/1874:34
angående ny an¬ ordning af rikets elementarläroverk
Prop. Prop/1874:37
angående stats¬ bidrag för åstadkommande af 'jernvägsförbindelse mellan * landskapet Dalsland och Smaalenenes arnt i Norge
Prop. Prop/1874:38
angående vissa, tv,Il-lättnader för varor, som användas till pro¬ viantiering af fartyg i Öresund
Prop. Prop/1874:39
angående under¬ stöd åt elementarskolor för flickor
Prop. Prop/1874:40
i fråga om bestridandet af vissa kostnader för Nora—Carlskoga jernvägs omslutning till Nordvestra stambanan
Prop. Prop/1874:41
angående införande af det metriska mätt- och vigtsystemet vid tra¬ fiken ä statens och enskilda jernvägar äfvensom vid han¬ del med guld, silfver och andra ädla metaller samt ädel¬ stenar och äkta perlor
Prop. Prop/1874:42
med förslag till Förordning angående de vilkor, hvarunder utländing må förvärfva eg anderätt till fastighet i Sverige
Prop. Prop/1874:43
angående afsöndring af jord från militieb o stället N:is 15 och 17 Eslöf under Skånska Husar-regementet, till plats för ett skolhus åt Vestra Sallerups församling af Malmöhuslän
Prop. Prop/1874:46
i fråga om inskränkning i rättigheten att till förtäring på stället försälja vin och maltdrycker
Prop. Prop/1874:47
angående afsön¬ dring af jord från kronohemmanet Tostebyn under militie- bostället Tobräckan vid Vestgöta-Dals regemente, till plats för ett skolhus i södra skolroten af örs socken i Nor¬ dals härad och Elfsborgs lön
Prop. Prop/1874:48
angående bestri¬ dande af en del kostnader för den under Professoren A. E. Nordenskiölds ledning åren 1872—1873 företagna ark¬ tiska expedition
Prop. Prop/1874:49
i fråga om för¬ säljning af åtskilliga kronans mindre lägenheter
Prop. Prop/1874:50
i fråga om för¬ höjd pension för f. d. Föreståndaren vid kronobageriet i Göteborg R. Greijfe
Prop. Prop/1874:51
angående fråga om rättighet för åtskilliga f. d. militärper soner, hvilka innehafva befattningar i Postverkets tjenst, att tillika upp¬ bära pension frän Arméns Pensionskassa
Prop. Prop/1874:52
angående åtskilliga skogsväsendet rörande frågor
Prop. Prop/1874:53
angående dyr- tidstillägg för Jcleresistaten vid Kongl. Flottan samt för lärarepersonalen vid Skeppsgosseskolan i Carl skrona
Prop. Prop/1874:54
angående den beskattning, som i följd af tackjernstiondens upphörande bör bergslagerna i riket påföras
Prop. Prop/1874:56
angående Postverkets utgiftsstater för år 181 d
Prop. Prop/1874:57
angående Tele¬ grafverkets utgiftsstater för dr 1875
Prop. Prop/1874:58
att den jernväg, som kommer att från Torpshammar dier annan punkt å den från Storvik uppåt gående stambanan anläggas till Riksgränsen mot Norge, en Norsk stambana från Tlirondhjem till mötes, må byggas bredspårig