Ds 2019:1
Straffrättsliga åtgärder mot tillgreppsbrott och vissa andra brott
Ds 2019:2
Höjda åldersgränser i pensionssystemet och i andra trygghetssystem
Ds 2019:3
Tydligare regler vid konsumentavtal
Ds 2019:4
Förslag till en nationell institution för mänskliga rättigheter i Sverige
Ds 2019:5
Passdatalag – en ny lag som kompletterar EU:s dataskyddsförordning
Ds 2019:6
Lägre kapitalkrav för privata aktiebolag
Ds 2019:7
Ny modell för statsbidrag till vissa ideella organisationer inom brottsofferområdet
Ds 2019:8
Värnkraft - Inriktningen av säkerhetspolitiken och utformningen av det militära försvaret 2021-2025
Ds 2019:9
En effektivare hantering av ärenden om överförande av straffverkställighet
Ds 2019:10
Ett förbud mot spridning av bilder från rättegångar
Ds 2019:11
Översyn av vissa bestämmelser om tullfrihet
Ds 2019:12
Kompletteringar till nya EU-regler om aktieägares rättigheter
Ds 2019:13
Etableringsjobb
Ds 2019:14
En strängare syn på vapenbrott och smuggling av vapen och explosiva varor
Ds 2019:15
Långsiktighet och stadga i arbetet framåt - en myndighet för romska frågor
Ds 2019:16
Sweden’s eighth national report under the Convention on Nuclear Safety
Ds 2019:17
Kompletterande bestämmelser till ny EU-förordning om sprängämnesprekursorer
Ds 2019:18
Digital kommunikation i domstolsprocesser
Ds 2019:19
Genomförande av EU:s direktiv om otillbörliga handelsmetoder mellan företag i jordbruks- och livsmedelskedjan
Ds 2019:20
Stärkt skydd för den enskilde vid estetiska behandlingar
Ds 2019:21
Märkning och registrering av katter - ett förslag och dess konsekvenser
Ds 2019:22
Ett stärkt straffrättsligt skydd mot upprepad trafikbrottslighet och en utvärdering av den nedre promillegränsen för sjöfylleri
Ds 2019:23
Vägledning vid tolkning och tillämpning av FN:s konvention om barnets rättigheter
Ds 2019:24
Ändringar i arbetslöshetsförsäkringen vid införandet av utvecklingstid
Ds 2019:25
Krav på arbetsrättsliga villkor vid inköp för bolag med statligt ägande
Ds 2019:26
Säkerhetsprövning av domare
Ds 2019:28
Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om ömsesidigt erkännande av beslut om frysning och beslut om förverkande
Ds 2019:29
Ändrade bestämmelser avseende särskilda insatser för personer med tre fjärdedels sjukersättning eller aktivitetsersättning
Ds 2019:30
Vissa följdändringar med anledning av spellagen
Ds 2019:31
Konkursförfarandet
Ds 2019:32
Anpassningar till EU:s förordningar om medicinteknik – del 2
Ds 2019:33
Kompletterande bestämmelser till EU:s plattformsförordning