Prop. 2019/20:1
Budgetpropositionen för 2020
Prop. 2019/20:2
Höständringsbudget för 2019
Prop. 2019/20:5
Ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Portugal
Prop. 2019/20:7
Behandling av personuppgifter vid hantering av oredlighet i forskning
Prop. 2019/20:8
Digitaliserade hyresförhandlingar
Prop. 2019/20:9
Nya regler om uppehållstillstånd för forskning och studier inom högre utbildning
Prop. 2019/20:10
Ett socialt hållbart eget boende för asylsökande
Prop. 2019/20:11
Ändringar i kostnadsutjämningen för kommuner och landsting
Prop. 2019/20:12
Genomförande av regler om beskattning av inkomst från obeaktat fast driftställe i EU:s direktiv mot skatteundandraganden
Prop. 2019/20:13
Genomförande av regler i EU:s direktiv mot skatteundandraganden för att neutralisera effekterna av hybrida missmatchningar
Prop. 2019/20:14
Ingripanden mot utländska kreditinstitut och vissa andra penningtvättsfrågor
Prop. 2019/20:15
Skydd av Sveriges säkerhet vid radioanvändning
Prop. 2019/20:16
Transmissionsledningar för naturgas mellan EU och tredjeland
Prop. 2019/20:19
Förlängda möjligheter för migrationsdomstolarna att överlämna mål
Prop. 2019/20:21
Lägre kapitalkrav för privata aktiebolag
Prop. 2019/20:22
Förbättrat genomförande av avfallsdirektivet
Prop. 2019/20:23
Skyldighet för kreditinstitut att tillhandahålla kontanttjänster
Prop. 2019/20:24
Sänkt skatt på drivmedel
Prop. 2019/20:25
Verksamheten inom Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) under helåret 2018 och första halvåret 2019
Prop. 2019/20:26
Ändringar i lagstiftningen om sociala trygghetsförmåner efter det att Förenade kungariket har lämnat Europeiska unionen
Prop. 2019/20:27
Fortsatt svenskt deltagande i Natos utbildnings och rådgivningsinsats Resolute Support Mission i Afghanistan
Prop. 2019/20:28
Fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i Irak
Prop. 2019/20:29
Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali
Prop. 2019/20:30
Trängselskatt i Marieholmstunneln i Göteborg
Prop. 2019/20:31
Större komplementbostadshus
Prop. 2019/20:32
Skatt på avfallsförbränning
Prop. 2019/20:33
Anstånd med kupongskatt i vissa fall
Prop. 2019/20:34
Verksamheten inom Europarådets ministerkommitté m.m. under helåret 2018 och första halvåret 2019
Prop. 2019/20:36
Ett särskilt straffansvar för samröre med en terroristorganisation
Prop. 2019/20:37
Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om värdepapperisering
Prop. 2019/20:38
Samarbete mellan svenska och norska särskilda insatsgrupper i krissituationer
Prop. 2019/20:43
Ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Brasilien
Prop. 2019/20:45
Några frågor om straff för marknadsmissbruk
Prop. 2019/20:47
Skatt på plastbärkassar
Prop. 2019/20:49
Protokoll om immunitet och privilegier för Europeiska organisationen för kärnforskning
Prop. 2019/20:51
Totalförsvarsdatalag – personuppgiftsbehandling vid Totalförsvarets rekryteringsmyndighet
Prop. 2019/20:52
En utvecklad översiktsplanering
Prop. 2019/20:53
Underskott i förhållande till elnätsföretagens intäktsramar för tillsynsperioden 2012–2015
Prop. 2019/20:55
Återkoppling vid rapportering om misstänkt penningtvätt och finansiering av terrorism och vissa andra frågor
Prop. 2019/20:57
Vissa ytterligare ändringar av placeringsreglerna för Första–Fjärde AP-fonderna
Prop. 2019/20:58
Reglering av vapenmagasin
Prop. 2019/20:59
Särskilt förordnande inom hälso- och sjukvården
Prop. 2019/20:63
Tydligare regler vid konsumentavtal
Prop. 2019/20:64
Hemlig dataavläsning
Prop. 2019/20:65
En samlad politik för klimatet – klimatpolitisk handlingsplan
Prop. 2019/20:67
Användningsförbud och avskyltning av fordon med obetalda felparkeringsavgifter
Prop. 2019/20:68
Förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifter för personer som arbetar med forskning eller utveckling
Prop. 2019/20:69
Barnpornografibrottet och preskription av brott mot barn
Prop. 2019/20:78
Finansiella företags uppgifter till Riksgäldskontoret och vissa betaltjänstfrågor