Prop. 2019/20:1
Tystnadsplikt vid utkontraktering av teknisk bearbetning eller lagring av uppgifter
Prop. 2019/20:2
Höständringsbudget för 2019
Prop. 2019/20:5
Ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Portugal
Prop. 2019/20:7
Behandling av personuppgifter vid hantering av oredlighet i forskning
Prop. 2019/20:8
Digitaliserade hyresförhandlingar
Prop. 2019/20:9
Nya regler om uppehållstillstånd för forskning och studier inom högre utbildning
Prop. 2019/20:10
Ett socialt hållbart eget boende för asylsökande
Prop. 2019/20:11
Ändringar i kostnadsutjämningen för kommuner och landsting
Prop. 2019/20:12
Genomförande av regler om beskattning av inkomst från obeaktat fast driftställe i EU:s direktiv mot skatteundandraganden
Prop. 2019/20:13
Genomförande av regler i EU:s direktiv mot skatteundandraganden för att neutralisera effekterna av hybrida missmatchningar
Prop. 2019/20:14
Ingripanden mot utländska kreditinstitut och vissa andra penningtvättsfrågor
Prop. 2019/20:15
Skydd av Sveriges säkerhet vid radioanvändning
Prop. 2019/20:16
Transmissionsledningar för naturgas mellan EU och tredjeland
Prop. 2019/20:19
Förlängda möjligheter för migrationsdomstolarna att överlämna mål
Prop. 2019/20:20
Nya anståndsregler i vissa gränsöverskridande situationer samt ändring av reglerna om periodiseringsfonder och ersättningsfonder vid utflyttning
Prop. 2019/20:21
Lägre kapitalkrav för privata aktiebolag
Prop. 2019/20:22
Förbättrat genomförande av avfallsdirektivet
Prop. 2019/20:23
Skyldighet för kreditinstitut att tillhandahålla kontanttjänster
Prop. 2019/20:24
Sänkt skatt på drivmedel
Prop. 2019/20:25
Verksamheten inom Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) under helåret 2018 och första halvåret 2019
Prop. 2019/20:26
Ändringar i lagstiftningen om sociala trygghetsförmåner efter det att Förenade kungariket har lämnat Europeiska unionen
Prop. 2019/20:27
Fortsatt svenskt deltagande i Natos utbildnings och rådgivningsinsats Resolute Support Mission i Afghanistan
Prop. 2019/20:28
Fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i Irak
Prop. 2019/20:29
Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali
Prop. 2019/20:30
Trängselskatt i Marieholmstunneln i Göteborg
Prop. 2019/20:31
Större komplementbostadshus
Prop. 2019/20:32
Skatt på avfallsförbränning
Prop. 2019/20:33
Anstånd med kupongskatt i vissa fall
Prop. 2019/20:34
Verksamheten inom Europarådets ministerkommitté m.m. under helåret 2018 och första halvåret 2019
Prop. 2019/20:36
Ett särskilt straffansvar för samröre med en terroristorganisation
Prop. 2019/20:37
Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om värdepapperisering
Prop. 2019/20:38
Samarbete mellan svenska och norska särskilda insatsgrupper i krissituationer
Prop. 2019/20:43
Ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Brasilien
Prop. 2019/20:45
Några frågor om straff för marknadsmissbruk
Prop. 2019/20:47
Skatt på plastbärkassar
Prop. 2019/20:49
Protokoll om immunitet och privilegier för Europeiska organisationen för kärnforskning
Prop. 2019/20:51
Totalförsvarsdatalag – personuppgiftsbehandling vid Totalförsvarets rekryteringsmyndighet
Prop. 2019/20:52
En utvecklad översiktsplanering
Prop. 2019/20:53
Underskott i förhållande till elnätsföretagens intäktsramar för tillsynsperioden 2012–2015
Prop. 2019/20:55
Återkoppling vid rapportering om misstänkt penningtvätt och finansiering av terrorism och vissa andra frågor
Prop. 2019/20:57
Vissa ytterligare ändringar av placeringsreglerna för Första–Fjärde AP-fonderna
Prop. 2019/20:58
Reglering av vapenmagasin
Prop. 2019/20:59
Särskilt förordnande inom hälso- och sjukvården
Prop. 2019/20:63
Tydligare regler vid konsumentavtal
Prop. 2019/20:64
Hemlig dataavläsning
Prop. 2019/20:65
En samlad politik för klimatet – klimatpolitisk handlingsplan
Prop. 2019/20:67
Användningsförbud och avskyltning av fordon med obetalda felparkeringsavgifter
Prop. 2019/20:68
Förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifter för personer som arbetar med forskning eller utveckling
Prop. 2019/20:69
Barnpornografibrottet och preskription av brott mot barn
Prop. 2019/20:74
Genomförande av EU:s direktiv om automatiskt utbyte av upplysningar som rör rapporteringspliktiga gränsöverskridande arrangemang
Prop. 2019/20:78
Finansiella företags uppgifter till Riksgäldskontoret och vissa betaltjänstfrågor
Prop. 2019/20:79
Presentation av betalningssätt vid marknadsföring av betaltjänster online
Prop. 2019/20:80
Ersättningsbeloppet i insättningsgarantin och vissa andra frågor
Prop. 2019/20:81
Genomförande av EU:s ändringsdirektiv om byggnaders energiprestanda
Prop. 2019/20:83
Ett nytt konto- och värdefackssystem
Prop. 2019/20:84
Förbättringar för barn inom den psykiatriska tvångsvården
Prop. 2019/20:85
Ökat skydd för sjömäns anställning vid sjöröveri eller väpnat rån mot fartyg
Prop. 2019/20:86
Svenskt deltagande i militär insats för stärkt säkerhet i Mali
Prop. 2019/20:87
Inget grundavdrag vid bestämmande av brottsskadeersättning
Prop. 2019/20:88
Ett förbud mot spridning av bilder från rättegångar
Prop. 2019/20:89
En effektivare hantering av ärenden om överförande av straffverkställighet
Prop. 2019/20:90
Nordiskt samarbete 2019
Prop. 2019/20:92
Personlig assistans för samtliga hjälpmoment som avser andning och måltider i form av sondmatning
Prop. 2019/20:94
Höjt tak för uppskov med kapitalvinst vid avyttring av privatbostad
Prop. 2019/20:95
Stärkt sekretesskydd för hotade personer och snabbare handläggning av vissa hyrestvister
Prop. 2019/20:96
Ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Schweiz
Prop. 2019/20:97
Ny associationsrätt för medlemsbanker
Prop. 2019/20:98
Redovisning av skatteutgifter 2020
Prop. 2019/20:99
Vårändringsbudget för 2020
Prop. 2019/20:100
2020 års ekonomiska vårproposition
Prop. 2019/20:102
Sekretess till skydd för enskilda som lämnat stödförklaringar enligt EU:s nya förordning om det europeiska medborgarinitiativet
Prop. 2019/20:105
Komvux för stärkt kompetensförsörjning
Prop. 2019/20:106
Stärkt integritet i Rättsmedicinalverkets verksamhet
Prop. 2019/20:107
Förbättrade möjligheter till bilstöd
Prop. 2019/20:109
Kamerabevakning i kollektivtrafik och apotek – ett enklare förfarande
Prop. 2019/20:110
Operativt militärt stöd mellan Sverige och Finland
Prop. 2019/20:111
Bilateralt avtal mellan Europeiska unionen och Amerikas förenta stater om tillsynsregler för försäkring och återförsäkring
Prop. 2019/20:112
Genomförande av ändringar i yrkesförardirektivet
Prop. 2019/20:113
En mer ändamålsenlig dataskyddsreglering för studiestödsverksamheten
Prop. 2019/20:116
Kompletteringar till nya EU-regler om aktieägares rättigheter
Prop. 2019/20:117
Förutsättningar för etableringsjobb och vissa frågor om kontroll inom den arbetsmarknadspolitiska verksamheten
Prop. 2019/20:118
Ungdomsövervakning
Prop. 2019/20:119
Internationellt samarbete om verkställighet av straff anpassas till nya regler i brottsbalken
Prop. 2019/20:120
Nya befogenheter på konsumentskyddsområdet
Prop. 2019/20:122
Ändrade mervärdesskatteregler vid e-handel mellan företag och konsumenter
Prop. 2019/20:123
Ett effektivare informationsutbyte mellan polis och socialtjänst vid samverkan mot terrorism
Prop. 2019/20:124
Vissa ändringar i avfallsskattelagen
Prop. 2019/20:125
Några fastighetsrättsliga frågor
Prop. 2019/20:126
Några frågor om rehabiliteringsersättning och vårdbidrag
Prop. 2019/20:127
Fjärrundervisning, distansundervisning och vissa frågor om entreprenad
Prop. 2019/20:129
Effektivare hantering av häktningar och minskad isolering
Prop. 2019/20:131
Ökat skydd mot hedersrelaterad brottslighet
Prop. 2019/20:132
Extra ändringsbudget för 2020 - Åtgärder med anledning av coronaviruset
Prop. 2019/20:135
Utvidgad tillträdesrätt för de regionala skyddsombuden
Prop. 2019/20:136
Extra ändringsbudget för 2020 – Kreditgarantier till flygföretag med anledning av coronaviruset
Prop. 2019/20:137
Förbättrad tillsyn på miljöområdet
Prop. 2019/20:138
Vissa frågor om försäkring och tjänstepension
Prop. 2019/20:139
Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om godkännande av och marknadskontroll över motorfordon
Prop. 2019/20:142
Extra ändringsbudget för 2020 – Kreditgarantier för lån till företag
Prop. 2019/20:143
Tillfälliga åtgärder för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor
Prop. 2019/20:144
Covid-19 och ändringar i smittskyddslagen
Prop. 2019/20:145
Ett förenklat förfarande vid vissa beslut om hemlig avlyssning
Prop. 2019/20:146
Extra ändringsbudget för 2020 – Ytterligare åtgärder med anledning av coronaviruset
Prop. 2019/20:148
Anpassade regler för understödsföreningar som inte är tjänstepensionskassor
Prop. 2019/20:149
Skärpta straff för de allvarligaste fallen av immaterialrättsintrång
Prop. 2019/20:150
Mer likabehandling och ett stärkt skydd vid utstationering
Prop. 2019/20:151
Extra ändringsbudget för 2020 – Ytterligare åtgärder på skatteområdet med anledning av coronaviruset
Prop. 2019/20:152
Undantag från plan- och bygglagen vid spridning av en samhällsfarlig sjukdom
Prop. 2019/20:154
Skärpta regler avseende hanteringen av spräng­ämnes­prekursorer
Prop. 2019/20:155
Tillfälliga bemyndiganden i smittskyddslagen med anledning av det virus som orsakar covid-19
Prop. 2019/20:156
Genomförande av EU-direktiv på avfallsområdet
Prop. 2019/20:157
Ett förtydligat statligt ansvar för vissa kärntekniska verksamheter
Prop. 2019/20:158
Senarelagt införande av nationell läkemedelslista och bastjänstgöring för läkare
Prop. 2019/20:159
Kompletterande bestämmelser till EU:s plattformsförordning
Prop. 2019/20:160
Tillfällig åtgärd för att underlätta övergången till sommarbensin
Prop. 2019/20:161
Ändrade övergångsbestämmelser när det gäller medicintekniska produkter
Prop. 2019/20:163
Fler tillfälliga åtgärder för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor
Prop. 2019/20:164
Inriktning för nära och tillgänglig vård - en primärvårdsreform
Prop. 2019/20:165
Förlängd giltighetstid för yrkeskompetensbevis
Prop. 2019/20:166
Extra ändringsbudget för 2020 – Fler kraftfulla åtgärder med anledning av coronaviruset
Prop. 2019/20:167
Extra ändringsbudget för 2020 – Stöd till hälso- och sjukvården, utbildningsinsatser och andra åtgärder med anledning av coronaviruset
Prop. 2019/20:168
En moderniserad radio- och tv-lag
Prop. 2019/20:169
Utvidgad förundersökningsrätt för Tullverket
Prop. 2019/20:172
En ny lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen
Prop. 2019/20:173
Några sekretessfrågor på finansmarknadsområdet
Prop. 2019/20:174
Några frågor om clearing av OTC-derivat och om transaktioner för värdepappersfinansiering
Prop. 2019/20:175
Skattereduktion för boende i vissa glest befolkade områden – regional skattereduktion
Prop. 2019/20:176
En effektivare kommunal räddningstjänst
Prop. 2019/20:178
Kompletterande bestämmelser till utträdesavtalet mellan Förenade kungariket och EU i fråga om medborgarnas rättigheter
Prop. 2019/20:179
Förskottsbetalning i vissa ärenden om utlämnande av allmän handling
Prop. 2019/20:181
Extra ändringsbudget för 2020 – Förstärkt stöd till välfärd och företag, insatser mot smittspridning och andra åtgärder med anledning av coronaviruset
Prop. 2019/20:182
Fortsatt giltighet av lagen om vissa register för forskning om vad arv och miljö betyder för människors hälsa
Prop. 2019/20:183
Förlängd giltighetstid för undersökningstillstånd
Prop. 2019/20:184
Särskild beräkning av tandvårdsersättning med anledning av sjukdomen covid-19
Prop. 2019/20:186
Ett förstärkt medarbetarskydd för polisanställda
Prop. 2019/20:187
Extra ändringsbudget för 2020 – Ersättning till riskgrupper, kapitalinsatser i statligt ägda företag och andra åtgärder med anledning av coronaviruset
Prop. 2019/20:188
Sveriges genomförande av Agenda 2030
Prop. 2019/20:189
Digital kommunikation i domstolsprocesser
Prop. 2019/20:190
Ekonomiskt arbetsgivarbegrepp – förändrade skatteregler vid tillfälligt arbete i Sverige
Prop. 2019/20:193
Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om utländska direktinvesteringar
Prop. 2019/20:194
Ett ändamålsenligt minoritetsskydd i aktiebolag och ekonomiska föreningar
Prop. 2019/20:195
Stärkt konsumentskydd på inlåningsmarknaden
Prop. 2019/20:196
Ändrade regler för taxering av lantbruksenheter och för automatiserat beslutsfattande vid fastighetstaxeringen
Prop. 2019/20:197
Delegationsbestämmelser för Skatterättsnämnden och Forskarskattenämnden och några ändringar i fråga om informationsutbyte på skatteområdet
Prop. 2019/20:198
Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om ömsesidigt erkännande av beslut om frysning och beslut om förverkande
Prop. 2019/20:200
En strängare syn på hantering av vapen och explosiva varor
Prop. 2019/20:201
Tystnadsplikt vid utkontraktering av teknisk bearbetning eller lagring av uppgifter
Prop. 2019/20:201
Tystnadsplikt vid utkontraktering av teknisk bearbetning eller lagring av uppgifter