Prop. Prop/1890:1
angående statsverkets tillstånd och behof
Prop. Prop/1890:2
angående afstå¬ ende till Umeå stad af ett område utaf länsresidens- tomten och den så kallade Döbelns park i nämnda stad
Prop. Prop/1890:3
angående bevil¬ jande af vissa förmåner för enskilda jernväg sanläggningar
Prop. Prop/1890:4
angående för¬ ändrad lydelse i vissa delar af värnpligtslagen den 5 juni 1885
Prop. Prop/1890:6
angående ned¬ sättning i de på viss jord hvilande grundskatter m. m.
Prop. Prop/1890:8
angående ordnande af den allmänna och enskilda helsa- och sjukvården i riket
Prop. Prop/1890:9
angående be-' frielse från utgifvande till kronan af vissa så kallade skilnadsarrenden
Prop. Prop/1890:10
angående jemk¬ ning af den på hemman å landet hyllande inqvarte¬ ringsbörda
Prop. Prop/1890:11
angående upp¬ hörande af den inom Kalmar stift utgående så kallade allhelgonahjelpen
Prop. Prop/1890:12
angående befrielse för sterbhusdelegarne efter aflidne justitieombudsmannen S. L. Theorells enka, Sofia Wilhelmina Theorell, född von Schwerin, från erläggande af stämpelafgift vid lag¬ fart å fideikommissegendomen Borkhult med Gobo och underlydande hemman
Prop. Prop/1890:13
med förslag till lag angående ändrad lydelse af 11 och 13 §§ i lagen angående lösdrifvares behandling den 12 juni 1885
Prop. Prop/1890:14
med förslag till lag, angående ändrad lydelse af 15 kap. 3 § rättegångs¬ balken
Prop. Prop/1890:15
med förslag till lag angående ändrad lydelse af 67 § konkurslagen den 18 september 1862 och till lag angående ändrad lydelse af 3 § i lagen angående enskild sedelutgifvande banks, bankaktiebolags och sparbanks konkurs den 7 juni 1889
Prop. Prop/1890:17
angående än¬ drade bestämmelser med afseende på de allmänna läro¬ verken och pedagogierna
Prop. Prop/1890:18
angående pension å allmänna indragningsstaten åt vaktmästaren i landtförsvars- departementets kommandoexpedition L. E. Eriksson
Prop. Prop/1890:19
angående pension å allmänna indragningsstaten åt f. d. gravören C. S. Wenner- stens enka Amanda Charlotta Wennersten, född SchaerUng
Prop. Prop/1890:20
angående uppförande af ett kasernetallissement i Jemtland för en artilleridivi¬ sion
Prop. Prop/1890:21
med förslag till lag angående ändring i vissa delar af Strafflagen och till lag angående ändring i vissa delar af Strafflagen för krigsmagten den 7 Oktober 1881
Prop. Prop/1890:22
angående pension å allmänna indragning sstaten åt sergeanten vid värfvade arméns disciplinkompani Carl Johan Welander
Prop. Prop/1890:23
med. förslag till förnyad förordning angående Sveriges och Norges ömse¬ sidiga handels- och sjö farts förhållanden
Prop. Prop/1890:24
med förslag till än¬ drad lydelse af 74 § regeringsformen
Prop. Prop/1890:25
angående för¬ säljning af den s. Jc. Kommendantsängen vid skansen Kro¬ nan i Göteborg in. m.
Prop. Prop/1890:26
angående tillstånd för Borås jemn äg saktiebolag att af bolagets skuld till riksgäldskontor et afbetala 300,000 kronor ra. ra.
Prop. Prop/1890:28
angående försälj¬ ning af en del utaf den så kallade läsår ettstomten i Falun
Prop. Prop/1890:29
med förslag till ändringar i 50, JO, 72, 98 och 109 §§ Regeringsfor¬ men samt 32, 65, 68, 71 och 13 §§ Riksdagsordningen
Prop. Prop/1890:30
angående ändring i vilkoren för öfverlåtelse till Göteborgs stad af eganderätten till kronans andel i förra ostindiska kompaniets faslighet i nämnda stad
Prop. Prop/1890:31
angående af¬ söndring af jord från indragna militiebostället Wissefjerda Storegård n:o 1 i Kalmar län
Prop. Prop/1890:32
angående byte af mark mellan kronan och Örebro stad
Prop. Prop/1890:33
angående tilläggs¬ pension för jägmästaren i Skellefteå revir 0. E. H. Grahl
Prop. Prop/1890:34
angående för¬ säljning till Hvetlanda bysamhälle af viss del af förra häradshöfdingebostället 1 mantal Hvetlanda Thomas- och Kullagården nås 4 och 6
Prop. Prop/1890:35
angående statens öfvertagande af ett rörande säteriet Mossebo med under¬ lydande hemman i Mölltorps socken af Vadsbo härad afsluladt köp
Prop. Prop/1890:36
med förslag till lag innefattande tillägg till förordningen angående en postsparbank för riket den 22 juni 1883
Prop. Prop/1890:37
med förslag till förnyade förordningar angående Sveriges allmänna hypo- teksbank och angående de allmänna grunder, som vid hypoteksforeningars bildande och framtida verksamhet skola till efterrättelse lända
Prop. Prop/1890:38
med förslag till lag innefattande tillägg till förordningen angående sparbanker den 1 oktober 1875
Prop. Prop/1890:39
angående för¬ ändrade bestämmelser i fråga om denaturering af bränvin
Prop. Prop/1890:40
med förslag till förordning angående försäkring för olycksfall i arbetet
Prop. Prop/1890:41
angående anslag till en riksförsäkringsanstalt
Prop. Prop/1890:42
angående pension för aflidne lektorn vid allmänna läroverket i Hernösand Carl Johan Blombergs enka och barn
Prop. Prop/1890:43
angående af¬ söndring af jord från indragna militieb o stället Bjuf n:o 3 i Malmöhus län
Prop. Prop/1890:44
angående an¬ visande af medel för inköp af jernvägen mellan Luleå och norska gränsen