Prop. 1969:4
('angående utbildningens orga\xad nisation vid filosofisk fakultet m. m.',)
Prop. 1969:10
('med förslag till förord\xad ning om ändring i förordningen den 2 juni 1922 (nr 260) om automobilskatt',)
Prop. 1969:12
('med förslag till lag om ändring i lagen den 20 mars 1964 (nr 163) om in\xad förande av brottsbalken',)
Prop. 1969:13
('med förslag till lag om ändring i narkotikastrafflagen den 8 mars 1968 (nr 64-), m.m.',)
Prop. 1969:15
('med anhållan om riks\xad dagens yttrande angående en av Internationella arbets\xad organisationens allmänna konferens år 1968 vid dess femtioandra sammanträde antagen rekommendation, m. m.',)
Prop. 1969:16
('angående anslag till studie\xad bidrag m. m. för budgetåret 1969/70',)
Prop. 1969:17
('angående vissa anslag ur kyr\xad kofonden',)
Prop. 1969:18
('med förslag till förord\xad ning om ändring i förordningen den 6 juni 1968 (nr 430) om mervärdeskatt',)
Prop. 1969:25
('med förslag till lag om ändring i föräldrabalken, m. in.',)
Prop. 1969:26
('med förslag till lag om ändring i rättegångsbalken',)
Prop. 1969:28
('med förslag till miljö\xad skyddslag m. m.',)
Prop. 1969:29
('med förslag till lag om ändring i kommunalskattelagen den 28 september 1928 (nr 370)',)
Prop. 1969:30
('angående riktlinjer för den fortsatta utformningen av fordonsregistreringen, m. m.',)
Prop. 1969:31
('angående forskarutbildning och forskarkarriär m. m.',)
Prop. 1969:32
('angående godkännande av konvention om delgivning i utlandet av hand\xad lingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur',)
Prop. 1969:34
('angående godkännande av vissa internationella överenskommelser på den in\xad tellektuella äganderättens område',)
Prop. 1969:35
('angående vidareutbild\xad ning och fördelning av läkare in. m.',)
Prop. 1969:36
('angående anslag för budget\xad året 1969/70 till byggnadsarbeten samt inredning och ut\xad rustning av lokaler vid universitet, högskolor m. m.',)
Prop. 1969:38
('med förslag till lag om pensionstillskott, m. m.',)
Prop. 1969:44
('med förslag till lag om ändring i rättegångsbalken m. m.',)
Prop. 1969:45
('med förslag till traktor\xad skatteförordning, m. m.',)
Prop. 1969:48
('med förslag om inrät\xad tandet av en pressens lånefond m. m.',)
Prop. 1969:49
('angående utvecklings\xad arbete rörande utvinning av uran',)
Prop. 1969:50
('med förslag till förord\xad ning om ändring i förordningen den 16 maj 1958 (nr 295) om sjömansskatt',)
Prop. 1969:52
('angående lärarutbildning för folkhögskolan m. m.',)
Prop. 1969:53
('angående organisationen av statens invandrarverk, m. m.',)
Prop. 1969:58
('angående ng organisation av sjöfartsverket, m. m.',)
Prop. 1969:60
('angående inrättande av ett statligt aktiebolag för konsultverksamhet på rationaliseringsområdet',)
Prop. 1969:62
('med förslag till lag om ändring i barnavårdslagen den 29 april 1960 (nr 97)',)
Prop. 1969:63
('med förslag om införande av enhetlig kommunbeteckning, m. m.',)
Prop. 1969:66
('angående avskaffande av almanacksprivilegiet m. m.',)
Prop. 1969:69
('med förslag till lag om upphävande av lagen den 14 juni 1917 (nr 381) om förbud för vissa underhållsskyldiga att avflytta från riket',)
Prop. 1969:70
med förslag till lag om uttagande av utländsk skatt och allmän avgift
Prop. 1969:74
('med förslag om kredit\xad garanti åt svensk varvsindustri, m. m.',)
Prop. 1969:78
('med förslag till lag om vissa sanktioner mot Rhodesia m. m.',)
Prop. 1969:79
('om vissa pensionsfrågor, m. m.',)
Prop. 1969:81
('angående organisatio\xad nen av länsstgrelsernas datamaskinanläggningar',)
Prop. 1969:83
('med förslag till lag om ändring i lagen den 8 juni 1928 (nr 281) om allmänna arvsfonden, m. m.',)
Prop. 1969:84
('med förslag till lag om ändring i lagen den 14 september 1944 (nr 705) om aktiebolag',)
Prop. 1969:94
('om bemyndigande att avstå fast egendom som tillfallit allmänna arvsfon\xad den såsom arv',)
Prop. 1969:95
('med förslag till lag om ändring i kommunalskattelagen den 28 september 1928 (nr 370), m.m.',)
Prop. 1969:96
('med förslag till förord\xad ning om ändring i taxeringsför ordning en den 23 no\xad vember 1956 (nr 623)',)
Prop. 1969:97
('med förslag till förord\xad ning om beräkning av skogsvärde vid 1970 års all\xad männa fastighetstaxering, m. m.',)
Prop. 1969:99
med förslag till lag om ändring i kommunalskattelagen den 28 september 1928 (nr 370), m. m.
Prop. 1969:102
('angående vissa avtal rörande universitetssjukhusen, m. m.',)
Prop. 1969:103
('med förslag till lag med särskilda bestämmelser om ändring i kommunindel\xad ningen',)
Prop. 1969:104
('med förslag till lag om ändring i vattenlagen, in. m.',)
Prop. 1969:105
('angående utgifter på till- låggsstat III till riksstaten för budgetåret 1968/69',)
Prop. 1969:108
('angående godkännande av avtal mellan Sverige och Liberia för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och förmögenhet',)
Prop. 1969:110
('angående vissa organisa\xad tions- och anslagsfrågor rörande försvaret',)
Prop. 1969:111
('med förslag till lag om ändring i lagen den 16 juni 1966 (nr 293) om beredande av sluten psgkiatrisk vård i vissa fall',)
Prop. 1969:112
('med förslag till lag om ändring i landstingslagen den 14 maj 1954 (nr 319), m. m.',)
Prop. 1969:114
('med förslag till lag om ändring i rättegångsbalken',)
Prop. 1969:117
('med förslag till lag om ändring i lagen den 28 maj 1937 (nr 249) om in\xad skränkningar i rätten att utbekomma allmänna hand\xad lingar, m. m.',)
Prop. 1969:118
('med förslag till lag om förbud mot professionell boxning m. m.',)
Prop. 1969:119
('med förslag till lag om ändring i giftermålsbalken m. m.',)
Prop. 1969:120
('med förslag till lag om ändring i kommunalskattelagen den 28 september 1928 (nr 370J, m. m.',)
Prop. 1969:121
('angående ett statligt förvaltningsbolag, m. m.',)
Prop. 1969:122
('angående Vänerns och Vätterns förbindelse med västerhavet',)
Prop. 1969:124
('med förslag till lag om ändring i ärvdabalken, m. m.',)
Prop. 1969:125
('med förslag till lag om ändring i lagen den 25 maj 1962 (nr 381) om allmän försäkring, m.m.',)
Prop. 1969:126
('med förslag till lag om kommunalt partistöd',)
Prop. 1969:127
('angående riktlinjer för omorganisation av den centrala skatteförvaltningen',)
Prop. 1969:128
('med förslag till fastig\xad hetsbildningslag',)
Prop. 1969:129
('med förslag till ändring i kommunallagen (1953: 753) m. m.',)
Prop. 1969:130
med förslag till lag om viss skattefrihet för utdelning på aktie i Svensk inter- kontinental lufttrafik aktiebolag (SILA), m. m.
Prop. 1969:132
('med förslag till lag om fortsatt giltighet av 1 § andra stycket lagen (1963: 268) om igångsättnings tillstånd för byggnadsarbete',)
Prop. 1969:133
('med förslag till lag om ändring i lagen (1959: 517) om förlängning av tiden för vissa servitut',)
Prop. 1969:134
('med förslag till jord- hävdslag m. m.',)
Prop. 1969:135
('med förslag till lag om ändring i förordningen (1923: 116) angående skatt för hundar',)
Prop. 1969:136
('med förslag rörande beredskapslagring av olja',)
Prop. 1969:137
('angående ökad läkarutbildning i stockholmsområdet',)
Prop. 1969:140
('med förslag till kungö\xad relse om ändring i vägtrafikförordningen (1951: 648), in. m.',)
Prop. 1969:141
med förslag till lag om rätt att vid inkomsttaxering erhålla avdrag för be¬ lopp som tillförts Stiftelsen Petroleumindustriens Be- redskapsfond, m. m.
Prop. 1969:142
('angående förvärv av aktier i AB Kabi och Apoteksvarucentralen Vitrum Apotekare AB',)
Prop. 1969:144
('med förslag till lag om avdrag vid inkomsttaxering för bidrag till Oljeprospektering aktiebolag, m. m.',)
Prop. 1969:145
('med förslag till lag om ändring i lagen (1904:26 s. 1) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap, förmynderskap och adoption, m. in.',)
Prop. 1969:146
('angående godkännande av konvention om ordningen vid fiskets bedrivande i Nordatlanten',)
Prop. 1969:147
('med förslag till lag om ändring i taxering sför ordning en (1956: 623)',)
Prop. 1969:148
('med förslag till ändring i lagen (1920: 796) om val till riksdagen, m.m.',)
Prop. 1969:150
('angående utgifter på tilläggsstat I till riksstaten för budgetåret 1969/70',)
Prop. 1969:151
('angående förvärv av ak\xad tier i Uddcomb Sweden AB',)
Prop. 1969:153
('med förslag till förord\xad ning om ändring i förordningen (1908: 128) angåen\xad de bevillningsavgifter för särskilda förmåner och rät\xad tigheter, m. m.',)
Prop. 1969:155
('med förslag till kungö\xad relse om ändring i förordningen (1940: 910) angåen\xad de yrkesmässig automobiltrafik m. m.',)
Prop. 1969:158
('med förslag till lag om postbanken, m. m.',)
Prop. 1969:159
('med förslag till lag om ändring i lagen (1927:85) om dödande av förkom\xad men handling',)
Prop. 1969:162
('med förslag till lag om ändring i kommunalskattelagen (1928: 370)',)
Prop. 1969:163
('angående godkännande av tilläggsavtal rörande ändring i det i Ottawa den 6 april 1951 undertecknade avtalet mellan Sverige och Canada för undvikande av dubbelbeskattning samt fastställande av bestämmelser angående ömse\xad sidig handräckning i fråga om inkomstskatter, i dess ändrade lydelse enligt det tilläggsavtal som under\xad tecknats i Stockholm den 21 januari 1966',)
Prop. 1969:164
('angående godkännande av fördrag om förhindrande av spridning av kärn\xad vapen',)
Prop. 1969:168
('med förslag till mönster\xad skyddslag, m. m.',)
Prop. Prop/1969:2
angående utgifter på tilläggsstat II till riksstaten för budgetåret 1968/69
Prop. Prop/1969:7
angående livränta till vissa personer
Prop. Prop/1969:8
med förslag till lag om ändring i civilförsvarslagen den 22 april 1960 (nr 74)
Prop. Prop/1969:9
med förslag till lag om ändring i luftfartslagen den 6 juni 1957 (nr 297)
Prop. Prop/1969:11
angående anslag till teck¬ ning av aktier i AB Gullhögens Bruk
Prop. Prop/1969:14
angående godkännande av konvention mellan Sverige och Jugoslavien rörande social trygghet
Prop. Prop/1969:21
angående anslag för budget¬ året 1969/70 till ibero-amerikanska institutet i Stock¬ holm
Prop. Prop/1969:23
med förslag till lag om ändring i jordförvärvslagen den 14 maj 1965 (nr 290), m. m.
Prop. Prop/1969:33
med förslag till förord¬ ning om ändring i förordningen den 10 juni 1949 (nr 341) om explosiva varor
Prop. Prop/1969:37
med förslag till lag om ändring i lagen den 25 maj 1962 (nr 381) om allmän försäkring
Prop. Prop/1969:39
angående överlåtelse av staten tillhörig fast egendom
Prop. Prop/1969:40
om befrielse i vissa fall från skyldighet att återbetala ridhuslån
Prop. Prop/1969:41
angående stödåtgärder på fiskets område, in. m.
Prop. Prop/1969:46
angående godkännande av avtal om räddning och återsändande av rymdfara- re samt återlämnande av föremål som sänts ut i yttre rymden
Prop. Prop/1969:47
angående inrättande av koncessionsnämnden för miljöskydd och anslag till statens naturvårdsverk för budgetåret 1969/70
Prop. Prop/1969:54
med förslag till statligt förarskgdd
Prop. Prop/1969:55
angående viss tidnings- distribution genom postverket
Prop. Prop/1969:56
angående ökade resur¬ ser för statlig företagsetablering inom ramen för ett särskilt bolag, m. m.
Prop. Prop/1969:57
angående professur i historia, särskilt stads- och kommunhistoria, vid universitetet i Stockholm
Prop. Prop/1969:59
angående minimibelopp för statligt omställningsbidrag
Prop. Prop/1969:64
angående ändring av avtal den 5 maj 1948 mellan staten och Svensk Inter- kontinental Lufttrafik AB
Prop. Prop/1969:65
med förslag till förord¬ ning om ändring i tulltaxeringsförordningen den 13 maj 1960 (nr 391), m. m.
Prop. Prop/1969:67
med förslag till för¬ ordning om ändring i förordningen den 21 maj 195b (nr 269) om skyldighet för arbetsgivare att lämna upp¬ gift rörande arbetsanställning
Prop. Prop/1969:70
med förslag till lag om uttagande av utländsk skatt och allmän avgift
Prop. Prop/1969:72
med förslag till förord¬ ning om ändrad lydelse av 7 § 5 mom. kyrkomötesför- ordningen den 22 april 194,9 (nr 17b)
Prop. Prop/1969:73
med förslag till förord¬ ning om antidumping- och utjämningstull, m. m.
Prop. Prop/1969:75
med förslag till lag om rätt för innehavare av järnväg att påkalla ägouthgte
Prop. Prop/1969:77
med förslag till kun¬ görelse om ändring i allmänna ordningsstadgan den 14 december 1956 (nr 617)
Prop. Prop/1969:80
angående allmän bered- skapsstat för budgetåret 1969/70
Prop. Prop/1969:82
med förslag till lag om ändring i värnpliktslagen den 30 december 1941 (nr 967)
Prop. Prop/1969:85
angående fortsatt dispo¬ sition av visst äldre anslag inom socialdepartementets verksamhetsområde
Prop. Prop/1969:86
angående försöksverk¬ samhet på det nykterhets politiska området
Prop. Prop/1969:87
angående fortsatt valu¬ tareglering
Prop. Prop/1969:88
med förslag till lag med särskilda bestämmelser om riksbankens sedelutgiv¬ ning, m. m.
Prop. Prop/1969:90
angående viss reglering av tillverkning av och handel med fodermedel avsed¬ da för fisk
Prop. Prop/1969:91
med förslag till lag om ändring i lagen den 26 maj 1909 (nr 38 s. 3) om Kungl. Maj:ts regeringsrätt
Prop. Prop/1969:92
med förslag till förord¬ ning om ändring i förordningen den 26 juli 1947 (nr 577) om statlig förmögenhetsskatt
Prop. Prop/1969:93
angående godkännande av 1968 års internationella sockeravtal, m. m.
Prop. Prop/1969:98
angående upphävande av förordningen den 8 maj 1942 (nr 341) med vissa bestämmelser angående nötboskapsaveln
Prop. Prop/1969:99
med förslag till lag om ändring i kommunalskattelagen den 28 september 1928 (nr 370), m. m.
Prop. Prop/1969:106
med förslag till förord¬ ning om ändring i tulltaxan den 12 januari 1968 (nr 25), m. m.
Prop. Prop/1969:107
angående reglering av priserna på jordbruksprodukter, m. m.
Prop. Prop/1969:113
angående anslag till Täckning av merkostnader för löner och pensioner m.m. för budgetåret 1969/70
Prop. Prop/1969:115
angående komplettering av riksstatsfårslaget för budgetåret 1969/70, m. m.
Prop. Prop/1969:116
angående utvidgning av systemet med växtförädlingsavgifter
Prop. Prop/1969:123
med förslag till förord¬ ning om ändring i förordningen den 2 juni 1922 (nr 260) om automobilskatt
Prop. Prop/1969:130
med förslag till lag om viss skattefrihet för utdelning på aktie i Svensk inter- kontinental lufttrafik aktiebolag (SILA), m. m.
Prop. Prop/1969:138
med förslag om sjömans- förmedlingen och sjömanshusen
Prop. Prop/1969:139
med förslag till förord¬ ning om ändring i förordningen (1960:258) om ut- jämningsskatt å vissa varor
Prop. Prop/1969:141
med förslag till lag om rätt att vid inkomsttaxering erhålla avdrag för be¬ lopp som tillförts Stiftelsen Petroleumindustriens Be- redskapsfond, m. m.
Prop. Prop/1969:143
med förslag till lag om ändring i stadgan (1952: 618) för Nordiska rådet
Prop. Prop/1969:149
angående domartjänster vid vissa underrätter m. m.
Prop. Prop/1969:154
med förslag till särskilt olgcksfallsskydd för värnpliktiga m. fl.
Prop. Prop/1969:157
med förslag till lag om ändring i lagen (1929: 77) om trafikförsäkring å motorfordon
Prop. Prop/1969:160
med förslag till lag om ändring i lagen (1938: 121) om hittegods, m. m.
Prop. Prop/1969:161
med förslag till lag om ändring i övergångsbestämmelserna till lagen (1968: 346) angående ändring i lagen den 14 juni 1907 (nr 36 s. 1) om nyttjanderätt till fast egendom
Prop. Prop/1969:167
med förslag till lag om ändring i rusdrycksförsäljningsförordningen (1954: 521)