Prop. 2014/14:116
Erkännande och uppföljning av beslut om övervakningsåtgärder inom Europeiska unionen
Prop. 2014/15:1
Budgetpropositionen för 2015
Prop. 2014/15:2
Höständringsbudget för 2014
Prop. 2014/15:4
Inkomstbeskattning, redovisning och revision avseende Eric-konsortier
Prop. 2014/15:5
Ny instansordning för inrättande av exportbutik på flygplats
Prop. 2014/15:6
Minskat svartarbete i byggbranschen
Prop. 2014/15:7
Informationsutbytesavtal med Hongkong SAR
Prop. 2014/15:9
Tilläggsavtal om lån till Irland
Prop. 2014/15:10
Förbättringar av husavdragets fakturamodell
Prop. 2014/15:13
Svenskt deltagande i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats Resolute Support Mission (RSM) i Afghanistan
Prop. 2014/15:14
Svenskt deltagande i Europeiska unionens marina operation (Atalanta)
Prop. 2014/15:15
Upphävande av kravet på vårdvalssystem i primärvården
Prop. 2014/15:17
Ändringar i reglerna om när ett investeringssparkonto upphör
Prop. 2014/15:18
Informationsutbytesavtal med Dominica
Prop. 2014/15:20
Informationsutbytesavtal med Uruguay
Prop. 2014/15:21
SGI-skydd för deltagare i arbetsmarknadspolitiska program
Prop. 2014/15:22
Några ändringar i lagen om disciplinansvar inom totalförsvaret
Prop. 2014/15:25
Tydligare reaktioner på ungas brottslighet
Prop. 2014/15:26
Skärpta regler om förverkande av fordon vid trafikbrott
Prop. 2014/15:29
Erkännande och verkställighet av frihetsberövande påföljder inom Europeiska unionen
Prop. 2014/15:30
Tillämpning i fråga om Ryssland av lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner
Prop. 2014/15:32
EU:s gränskodex
Prop. 2014/15:37
Strafflindring vid medverkan till utredning av egen brottslighet
Prop. 2014/15:38
Infektion med ebolavirus
Prop. 2014/15:39
Vissa frågor om utlandssvenska elevers utbildning i Sverige
Prop. 2014/15:40
Beskattning av flygbränsle och fartygsbränsle
Prop. 2014/15:41
Genomförande av avtal mellan Sveriges regering och Amerikas förenta staters regering för att förbättra internationell efterlevnad av skatteregler och för att genomföra FATCA
Prop. 2014/15:43
Utbildning för elever i samhällsvård och på sjukhus
Prop. 2014/15:44
Möjligheter till fjärrundervisning
Prop. 2014/15:45
Utbildning för nyanlända elever - mottagande och skolgång
Prop. 2014/15:48
Vissa fastighetstaxeringsfrågor inför den allmänna fastighetstaxeringen 2017
Prop. 2014/15:50
Förändrad nedsättning av socialavgifterna för unga
Prop. 2014/15:51
EU-förordning om civilrättsliga skyddsåtgärder
Prop. 2014/15:53
Redovisning av naturgaslagring i rörledning
Prop. 2014/15:54
Informationsutbytesavtal med Costa Rica
Prop. 2014/15:55
Informationsutbytesavtal med Marshallöarna
Prop. 2014/15:56
Redovisning av elnätsverksamhet
Prop. 2014/15:57
Nya administrativa sanktioner på finansmarknadsområdet
Prop. 2014/15:58
Modernare regler för internationell järnvägstrafik
Prop. 2014/15:60
Genomförande av Seveso III-direktivet
Prop. 2014/15:61
Styrelsen för Sveriges författarfond
Prop. 2014/15:62
Ändringar i lagen om tillståndsplikt för vissa kampsportsmatcher
Prop. 2014/15:63
Åklagardatalag
Prop. 2014/15:64
Genomförande av offshoredirektivet
Prop. 2014/15:68
Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali
Prop. 2014/15:69
Ökade möjligheter att resa inom EU med nationellt identitetskort
Prop. 2014/15:70
Regler för rätt tilldelning av utsläppsrätter och om nya kontotyper
Prop. 2014/15:71
Förenklingar i anläggningslagen
Prop. 2014/15:73
Modernare lantmäterisammanträden
Prop. 2014/15:74
Ledningsrätt i tomträtt
Prop. 2014/15:76
Om katastrofmedicin som en del av svenska insatser utomlands m.m.
Prop. 2014/15:77
Genomförande av brottsofferdirektivet
Prop. 2014/15:78
Förändrade villkor för affärsverkscheferna
Prop. 2014/15:79
Vidareutnyttjande av information från den offentliga förvaltningen
Prop. 2014/15:80
Införande av vissa internationella standarder i penningtvättslagen
Prop. 2014/15:81
Godkännanden för Kyotoprotokollets andra åtagandeperiod
Prop. 2014/15:82
Brottsbekämpande myndigheters tillgång till informationssystemet för viseringar (VIS)
Prop. 2014/15:83
Komplettering av lagen om åtgärder vid hindrande av fortsatt färd
Prop. 2014/15:85
Ökad individanpassning – en effektivare sfi och vuxenutbildning
Prop. 2014/15:86
Kroatiens anslutning till skiljemannakonventionen
Prop. 2014/15:87
Fortsatt giltighet av lagen om behandling av personuppgifter vid Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering
Prop. 2014/15:88
Statens stöd till dagspressen
Prop. 2014/15:89
Lag om lokala aktionsgrupper och EG:s förordningar om strukturstöd och stöd till utveckling av landsbygden
Prop. 2014/15:91
En ny läkemedelslag
Prop. 2014/15:93
Avtal om val av domstol - 2005 års Haagkonvention
Prop. 2014/15:94
Den nya polisorganisationen - några frågor om personuppgiftsbehandling m.m.
Prop. 2014/15:95
Förstärkt skydd för fartygspassagerare
Prop. 2014/15:96
Säkring av bevis vid Konkurrensverkets platsundersökningar
Prop. 2014/15:99
Vårändringsbudget för 2015
Prop. 2014/15:100
2015 års ekonomiska vårproposition
Prop. 2014/15:104
Svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i norra Irak
Prop. 2014/15:105
Arv i internationella situationer
Prop. 2014/15:107
Vissa frågor med anledning av införandet av en nationell referensram för kvalifikationer för livslångt lärande
Prop. 2014/15:108
Några ändringar i vapenlagen
Prop. 2014/15:109
Försvarspolitisk inriktning – Sveriges försvar 2016-2020
Prop. 2014/15:110
Ambitionshöjning för förnybar el och kontrollstation för elcertifikatssystemet 2015
Prop. 2014/15:112
Nordisk balansavräkning
Prop. 2014/15:113
Begränsning av mangan i dieselbränslen
Prop. 2014/15:115
Några värdepappersmarknadsfrågor
Prop. 2014/15:116
Erkännande och uppföljning av beslut om övervakningsåtgärder inom Europeiska unionen
Prop. 2014/15:117
Överlämnande av allmänna handlingar för förvaring
Prop. 2014/15:118
Några ändringar i radio- och tv-lagen
Prop. 2014/15:120
Ett gemensamt europeiskt järnvägsområde
Prop. 2014/15:121
Fortsatt giltighet av lagen om vissa register för forskning om vad arv och miljö betyder för människors hälsa
Prop. 2014/15:122
Nya steg för en effektivare plan- och bygglag och ökad rättssäkerhet för verksamhetsutövare vid omgivningsbuller
Prop. 2014/15:123
Ambitionshöjning för förnybar el och kontrollstation för elcertifikatssystemet 2015
Prop. 2014/15:124
En mer jämställd föräldrapenning
Prop. 2014/15:125
En jämnare och mer aktuell utveckling av inkomstpensionerna
Prop. 2014/15:126
Ändring i lagen om flygplatsavgifter
Prop. 2014/15:127
Assisterad befruktning för ensamstående kvinnor
Prop. 2014/15:128
Alternativ tvistlösning i konsumentförhållanden
Prop. 2014/15:129
Utvidgning av reglerna om fiktiv avräkning vid ombildningar av företag
Prop. 2014/15:131
Skattetillägg: Dubbelprövningsförbudet och andra rättssäkerhetsfrågor
Prop. 2014/15:133
Informationsutbytesavtal med Brunei
Prop. 2014/15:134
Informationsutbytesavtal med Niue
Prop. 2014/15:136
Gäldenärens möjligheter att överklaga utmätningsbeslut
Prop. 2014/15:137
Obligatoriska bedömningsstöd i årskurs 1
Prop. 2014/15:138
Erkännande och verkställighet av frivårdspåföljder inom Europeiska unionen
Prop. 2014/15:139
Europeisk skyddsorder
Prop. 2014/15:143
Ändring i lagen om vägtrafikregister
Prop. 2014/15:145
Ökad reglering av barns underhåll utanför underhållsstödet
Prop. 2014/15:147
Det kommunala vårdnadsbidraget avskaffas
Prop. 2014/15:148
Domstolsdatalag