Prop. 1901:39
('med förslag till lag angående ersättning för skada till följd af olycks- Jall i arbete och till lag om ändrad lydelse af 17 kap. 4 och 11 §§ handelsbalken',)
Prop. Prop/1901:1
angående statsverkets tillstånd ock behof
Prop. Prop/1901:2
angående ny här¬ ordning
Prop. Prop/1901:3
med förslag till ny värnpligtslag
Prop. Prop/1901:4
om förändrad lydelse af § 4 i nådiga förordningen angående vilkoren för försäljning af bränvin och andra brända eller destille¬ rade spirituösa drycker den 24 maj 1895
Prop. Prop/1901:5
angående beviljande af vissa förmåner för enskilda jernväg sanlägg¬ ningar
Prop. Prop/1901:6
med förslag till lag om rätt till jagt, till lag om ändrad lydelse af 24 kap. 13 § strafflagen och till lag om ändrad lydelse af 1 § i lagen angående tiden för nyttjanderättsaftals bestånd den 25 april 1889
Prop. Prop/1901:7
med förslag till lag om ändrad lydelse af 1 och 8 §§ i grufvestadgan den 16 maj 1884
Prop. Prop/1901:8
med förslag till lag om ändrad lydelse af 4 kap. 11 § strafflagen
Prop. Prop/1901:9
med förslag till lag, innefattande tillägg till förordningen den 6 februari 1849 angående viss tid för klander af husesyn emellan enskild jordegare och landbo
Prop. Prop/1901:10
med förslag till lag om ändrad lydelse af 3 och 18 §§ i förordningen den 31 oktober 1873 angående främmande trosbekän¬ nare och deras religionsöfning
Prop. Prop/1901:11
angående jord- afsöndring från förra sergeantsbostället 1 mantal Hulje n:o 5 Södergården i Östergötlands län
Prop. Prop/1901:13
angående jord- afsöndring frän förra sergeantsbostället Götlunda n:is 5 och 6 Nol- och Lillegärden om tillsammans 1 mantal i Skaraborgs län
Prop. Prop/1901:14
angående för¬ säljning af en till förra skogvaktarebostället Tummetorp N:o 1 i Östergötlands län hörande lägenhet
Prop. Prop/1901:15
angående för¬ säljning af åtskilliga lägenheter under förra militie- bostället Tollarp n:ris 5 och 8 om Va mantal i Kristian¬ stads län
Prop. Prop/1901:16
angående för¬ säljning af en till indragna militiebostället Fiskevik N;o 2 i Vermlands län hörande lägenhet
Prop. Prop/1901:17
angående försäljning af vissa delar af förra militiebostället Anstå n:ris 3 och 4 i Örebro län
Prop. Prop/1901:18
angående upp¬ låtelse af tomtplatser å kronoparken Skagersliolrn i Skara¬ borgs län
Prop. Prop/1901:19
angående försälj¬ ning af vissa delar af förra sergeantsbostället V12 mantal n:o 1 Skogen i Ragunda socken af Jemtlands län
Prop. Prop/1901:20
angående för¬ säljning af allmänning storp under kungsladugården Wäderbrunn n:o 1 i Södermanlands län
Prop. Prop/1901:21
angående för-* säljning af vissa delar af förra hospitalshemmanet V8 mantal Berga n.o 3 Lillgård i Östergötlands län
Prop. Prop/1901:22
angående beredande af lånemedel till fortsatt utveckling af statens telefonväsende
Prop. Prop/1901:23
angående utbyte af jord mellan kronan och Jönköpings stad
Prop. Prop/1901:24
med förslag till lag om ändring i vissa delar af rättegångsbalken, lag om hvad iakttagas skall i afseende ä införande af lagen om ändring i vissa delar af rättegångsbalken, lag om ändring i vissa delar af ut sökning slag en, lag om beräk¬ nande af fatalietid i visst fall samt lag om offentlig¬ het i visst fall vid förhör inför hofrätt
Prop. Prop/1901:25
med förslag till lag om inteckning i fartyg, lag om ändring i 10 och 17 kapitlen handelsbalken, lag om ändring i vissa delar af utsökning slag en, lag om ändrad lydelse af Öl, 90 och 117 §§ konkurslagen, lag om ändrad lydelse af 2, 3 och 52 §§ sjölagen, lag om ändrad lydelse af 14 § i förord¬ ningen den 4 mars 1862 om tioårig preskription och om årsstämning, lag om ändrad lydelse af 1 § i förord¬ ningen den 16 juni 1875 angående särskilda protokoll öfver lagfarter, inteckningar och andra ärenden samt lag om antecknande i fartygsregistret af tvist om fartyg eller fartygslott
Prop. Prop/1901:26
angående förändrad lydelse af §§ 6, 7, 8, 41 och 42 i lagen för Sveriges riksbank den 12 maj 1897
Prop. Prop/1901:27
angående beredande af älderdomsunderstöd åt barnmorskor
Prop. Prop/1901:29
angående stats¬ bidrag för utrotande af ollonborrar
Prop. Prop/1901:30
angående användande af det af 1900 års Riksdag till anskaffning af ny fältar tiller materiel och ammunition för år 1901 afsätta belopp
Prop. Prop/1901:31
angående efter¬ skänkande af kronans rätt till danaarf efter litteratören Philip Jakobson
Prop. Prop/1901:32
angående efter¬ skänkande af kronans rätt till danaarf efter smeden Gustaf Pettersson frän Björktorp
Prop. Prop/1901:33
angående ändrad lydelse af 1 och 7 §§ i förordningen angående bevillning af fast egendom samt af inkomst m. m.
Prop. Prop/1901:34
angående en särskild tilläggsbevillning för år 1001
Prop. Prop/1901:36
angående jord- afsöndring från den under kronoparken Sjögared lydande egendomen Strängsered Storegården i Elfsborgs län
Prop. Prop/1901:37
angående ändring i bestämmelserna rörande lönetur sb er ältning för lektorer vid rikets allmänna läroverk
Prop. Prop/1901:38
angående tjenstårs- beräkning i visst fall för lärare eller lärarinna vid folk¬ skola
Prop. Prop/1901:40
med förslag till lag angående ocker
Prop. Prop/1901:41
angående ut¬ byte af jord mellan kronan och Karlskrona stad
Prop. Prop/1901:42
angående anslag till beredande åt lappar inom Enontekis socken af Norrbottens län af eftergift i viss dem åliggande ersätt¬ ningsskyldighet
Prop. Prop/1901:43
angående ett andra ålderstillägg åt kammar skrifv ar en vid flottans pensionskassa
Prop. Prop/1901:44
i anledning af underdånig ansökning om koncession å anläggning af jernväg från Kiruna station vid statsbanan mellan Gelli- vare och riksgränsen till Svappavaara i Norrbottens län
Prop. Prop/1901:45
angående upplåtelse till Stockholms stad af ett jordområde från förra häradshöfdingebostället Lindhof n:ris 1, 2, 3 och 4 i Stockholms län
Prop. Prop/1901:46
angående ändrad lydelse af § 9 mom. 3 i tulltaxeunderrättelserna
Prop. Prop/1901:47
angående efter¬ skänkande af kronans rätt till danaarf efter fiskaren Hans Martin Larssons i Klätta aflidna hustru Anna Larsson, född Alfsdotter
Prop. Prop/1901:48
angående vissa utdikningar af myrmarker inom Tärna kapellförsamling af Vesterbottens län
Prop. Prop/1901:49
angående för¬ säljning af till förra hospitalshemmanet 1 mantal Hede n:r 1 hörande andel i delar af samfälligheterna y> Rinna qvarn» och )> Utvidgning vid Rinna qvarn och såg samt en 40 fot bred plats på låda sidor ån»
Prop. Prop/1901:50
angående försälj¬ ning af viss del af kronoängen Hägran N:o 1 i Öja socken af Södermanlands lån
Prop. Prop/1901:51
angående upp¬ låtelse under eganderätt till Dorotea kommun af viss del utaf ett vid afvittringen inom Dorotea socken till kyrkostad afsatt område
Prop. Prop/1901:52
angående pension åt förre beridaren vid Flyinge hingstdepot Bengt Knutsson Rudolfs enka, Mathilda Rudolf, född Giese
Prop. Prop/1901:53
angående för¬ säljning af förra r eg ementsqv ar ter mästarebo stället ZU mantal Hägstad n:o 1 i Kalfsviks socken och Kinnevalds härad af Kronobergs län
Prop. Prop/1901:54
angående indrag ning till statsverket af den från den så kallade bergs¬ frälsejorden i Kopparbergs län utgående tägtekarlsräntan
Prop. Prop/1901:55
angående pension å allmänna indragningsstaten åt landskanslisten i Stockholms län F. Kjerrman
Prop. Prop/1901:56
med förslag till lag angående förlängning af tiden, under hvilken för¬ ordningen den 6 juni 1883 rörande de lappar, som med renar flytta emellan de förenade konungarikena Sverige och Norge, skall vara gällande
Prop. Prop/1901:57
med förslag till förordning angående vissa bestämmelser rörande sjöfarten och gränstrafiken mellan Sverige och Norge
Prop. Prop/1901:58
angående anslag till bekostande af en undersökning rörande de sinnessjuke i riket
Prop. Prop/1901:59
angående fördel¬ ning af besparingar å sjette hufvudtitelns anslag till jordbruket, handeln och näringarna
Prop. Prop/1901:60
angående utsträckt pensionsrätt för barn efter afliden delegare i folkskole- lärarnes enke- och pupillkassa
Prop. Prop/1901:61
angående anslag för tillgodoseende af åtskilliga behof vid veterinärinrättningen i Si 'ara
Prop. Prop/1901:62
angående beredande af pension å allmänna indragning sstaten åt vaktmästaren i utrikesdepartementet Johan Edvard Ohlson
Prop. Prop/1901:63
angående upplåtande till landtförsvaret af mark, tillhörande dels indragna militiebostället N:ris 11 och 22 Rinkahy i Kristianstads län, dels ock den från förra militiehostället N:o 1 Ahus i samma län afsätta kronopark
Prop. Prop/1901:64
angående försäljning till Karlshamns stad af öarne Frejsholmen och Boön med tillhörande skär och vattenrätt
Prop. Prop/1901:65
angående fort¬ satta åtgärder till förekommande af skogshärjning af insekten nunnan
Prop. Prop/1901:66
angående upp¬ låtelse af tomtplatser å kronoparken Bjurfors i Koppar¬ bergs län
Prop. Prop/1901:67
angående anslag till förhöjda understöd åt landtbruksskolorna i Vester- norrlands, Vesterbottens och Norrbottens län
Prop. Prop/1901:68
angående anslag till nybyggnads- och ändringsarbeten rn. rn. vid Malmöhus Med åberopande af bilagda utdrag af statsrådsprotokollet öfver ecklesiastikärenden för denna dag vill Kongl. Maj:t härmed föreslå Riks¬ dagen att såsom bidrag för de i protokollet omförmälda nybyggnads- och ändringsarbeten m. m. vid Malmöhus läns sjukvårdsinrättningar i Lund bevilja ett anslag af högst 256,000 kronor, att användas i den mån mot¬ svarande belopp af landstingets anslag å enahanda summa för ändamålet tages i anspråk och under den kontroll Kongl. Maj:t kan finna lämpligt föreskrifva, samt att häraf på extra stat för år 1902 anvisa ett belopp af 128,000 kronor. De till ärendet hörande handlingar skola Riksdagens vederbörande utskott tillhandahållas; och Kongl. Maj:t förblifver Riksdagen med all kongl. nåd och ynnest städse välbevågen. läns sjukvårdsinrättningar i Lund
Prop. Prop/1901:69
angående pension åt telegrajisten och vaktmästaren vid statens meteoro¬ logiska centralanstalt V. Z. Lindgren
Prop. Prop/1901:70
angående pension åt rektorn vid tekniska elementarskolan i Borås A. V. Tidblom
Prop. Prop/1901:71
angående pension åt f. d. chefen för Sveriges geologiska undersökning 0. M. Torells enka Anna Elvira Beata Torell, född Strömberg
Prop. Prop/1901:72
angående upp¬ låtelse åt Tuolluvara grufaktiebolag af kronan tillhörig mark i Norrbottens län
Prop. Prop/1901:74
angående pension å allmänna indragning sstaten för musikdirektören A. A. Svensson
Prop. Prop/1901:75
angående pension d allmänna indragning sstaten för f. d. förråds- drängen 0. Pettersson och bagaregesällen vid Stockholms kronobaqeri J. B. Sydow
Prop. Prop/1901:76
om anslag till nybyggnader in. m. för kustartilleriets inqvartering å det s. k. Nya varf vet vid Göteborg
Prop. Prop/1901:77
angående efterskänkande af kronans rätt till danaarf efter stations- karlen Karl Alfred Larsson
Prop. Prop/1901:78
med förslag till lag angående ändrad lydelse af §§ 7 och 35 i förord¬ ningen om kyrkostämma samt kyrkoråd och skolråd den 21 mars 1862
Prop. Prop/1901:79
angående upplåtelse till statens jernvägar af ett jordområde af förra militieb o stället ,5 Vs mantal Billesholmsgård n:o 1 i Malmöhus län
Prop. Prop/1901:80
angående ändrade vilkor för lån från odling slånefonden
Prop. Prop/1901:81
angående upp¬ låtelse af den kronan tillkommande jordegareandel i grufva