SOU 1991:1
Flykting- och immigrationspolitiken
SOU 1991:2
Finansiell tillsyn
SOU 1991:3
Statens roll vid främjande av export
SOU 1991:4
Miljölagstiftningen i framtiden principbetänkande
SOU 1991:5
Miljölagstiftningen i framtiden : principbetänkande
SOU 1991:6
Utvärdering av SBU - Statens beredning för utvärdering av medicinsk metodik slutbetänkande
SOU 1991:7
Sportslig och ekonomisk utveckling inom trav- och galoppsporten
SOU 1991:8
Beskattning av kraftföretag : slutbetänkande
SOU 1991:9
Lokala sjukförsäkringsregister : delbetänkande
SOU 1991:10
Affärstiderna
SOU 1991:11
Affärstiderna
SOU 1991:12
Ungdom och makt : [om ungdomars delaktighet, inflytande och jämlikhet på 1990-talet] : delbetänkande
SOU 1991:13
Spelreglerna på arbetsmarknaden rapport
SOU 1991:14
Den regionala bil- och körkortsadministrationen
SOU 1991:15
INFHOS 1,arbetsrapporter från Utredningen om informationsstrukturen för hälso- och sjukvården.
SOU 1991:16
INFHOS 2,arbetsrapporter från Utredningen om informationsstrukturen för hälso- och sjukvården.
SOU 1991:17
INFHOS 3,arbetsrapporter från Utredningen om informationsstrukturen för hälso- och sjukvården.
SOU 1991:18
Informationsstruktur för hälso- och sjukvården
SOU 1991:19
Storstadens trafiksystem
SOU 1991:20
Kapitalkostnader inom försvaret
SOU 1991:21
Personregistrering inom arbetslivs-, forsknings- och massmedieområdena, m.m. : delbetänkande
SOU 1991:22
Översyn av lagstiftningen om träfiberråvara
SOU 1991:23
Ett nytt BFR
SOU 1991:24
Visst går det an!
SOU 1991:25
Frikommunförsöket : erfarenheter av försöken med en friare nämndorganisation : delbetänkande
SOU 1991:26
Kommunala entreprenader : vad är möjligt? : en analys av rättsläget och det statliga regelverkets roll : rapport till Konkurrenskommittén
SOU 1991:27
Kapitalavkastningen i bytesbalansen tre expertrapporter : bakgrundsmaterial till KARIB
SOU 1991:28
Konkurrensen i Sverige : en kartläggning av konkurrensförhållandena i 61 branscher
SOU 1991:29
Periodiska hälsoundersökningar i vissa statliga, kommunala och landstingskommunala anställningar : ett delbetänkande
SOU 1991:30
Särskolan
SOU 1991:31
Statens arkivdepåer
SOU 1991:32
Naturvårdsverkets uppgifter och organisation
SOU 1991:33
Branden på Sally Albatross den 9-12 januari 1990 utredningsrapport
SOU 1991:34
HIV-smittade : ersättning för ideell skada : delbetänkande
SOU 1991:35
Några frågor i anslutning till en arbetsgivarperiod inom sjukpenningförsäkringen
SOU 1991:36
Ny kunskap och förnyelse : slutbetänkande
SOU 1991:37
Räkna med miljön!
SOU 1991:38
Räkna med miljön! : förslag till natur- och miljöräkenskaper
SOU 1991:39
Säkrare förare : slutbetänkande
SOU 1991:40
Marknadsanpassade service- och stabsfunktioner
SOU 1991:41
Marknadsanpassade service- och stabsfunktioner : ny organisation av stödet till myndigheter och regeringskansli
SOU 1991:42
Aborterade foster, m.m.
SOU 1991:43
Den framtida länsbostadsnämnden betänkande
SOU 1991:44
Examination som kvalitetskontroll i högskolan
SOU 1991:45
Påföljdsfrågor
SOU 1991:46
Handikapp, välfärd, rättvisa
SOU 1991:47
På väg : exempel på förändringsarbeten inom verksamheter för psykiskt störda : [del]betänkande
SOU 1991:48
Bistånd genom internationella organisationer
SOU 1991:50
Bistånd genom internationella organisationer Annex 2,betänkande.
SOU 1991:51
Bistånd genom internationella organisationer
SOU 1991:52
Alkoholbeskattningen : slutbetänkande
SOU 1991:53
Forskning och teknik för flyget
SOU 1991:54
Skola - skolbarnsomsorg, en helhet : slutbetänkande
SOU 1991:55
Sveriges nationalrapport till UNCED 1992 FNs konferens om miljö och utveckling : rapport från Nationalkommittén för 1992 års FN-konferens om miljö och utveckling
SOU 1991:56
Kompetensutveckling : en utmaning : delbetänkande
SOU 1991:57
Arbetslöshetsförsäkringen - finansieringssystemet
SOU 1991:58
Ett nytt turistråd
SOU 1991:59
Konkurrens för ökad välfärd : huvudbetänkande
SOU 1991:60
Olika men ändå lika
SOU 1991:61
Statens bostadskreditnämnd organisation och dimensionering : slutbetänkande
SOU 1991:62
Vissa särskilda frågor beträffande integritetsskyddet på ADB-området : delbetänkande
SOU 1991:63
Tillsynen över hälso- och sjukvården : slutbetänkande
SOU 1991:64
Att förvalta kulturmiljöer en rapport från Utredningen om förvaltningen av vissa kulturmiljöer - [(U 1988:14)]
SOU 1991:65
Ett samordnat vuxenstudiestöd : slutbetänkande
SOU 1991:66
Hemslöjd i samverkan betänkande
SOU 1991:67
Samhall i går, i dag, i morgon
SOU 1991:68
Frikommunförsöket : erfarenheter av försöksverksamheten med avsteg från statlig reglering m.m. : slutbetänkande
SOU 1991:69
Frikommunförsöket erfarenheter av försöksverksamheten med avsteg från statlig reglering m.m. Särskild bilaga
SOU 1991:70
Ombudsman för barn och ungdom : slutbetänkande
SOU 1991:71
Teaterns kostnadsutveckling 1975-1990 med särskilda studier av Operan, Dramaten och Riksteatern
SOU 1991:72
En kreativ studiemiljö : högskolebiblioteket som pedagogisk resurs : förslag till synpunkter från Högskoleutredningens arbetsgrupp för högskolans biblioteksfunktioner
SOU 1991:73
Vänersjöfarten betänkande
SOU 1991:74
Krediter för utveckling
SOU 1991:75
Organiserad rasism : delbetänkande
SOU 1991:76
Miljön och förpackningarna : slutbetänkande
SOU 1991:77
Miljön och förpackningarna Bilagedel,slutbetänkande. Bilagedel,
SOU 1991:78
Krav på förändring : synpunkter från psykiskt störda och anhöriga : delbetänkande
SOU 1991:79
Det framtida trafiksäkerhetsarbetet : slutbetänkande
SOU 1991:80
Kommunalt partistöd
SOU 1991:81
Fastighetsleasing : sale and lease back : delbetänkande
SOU 1991:82
Drivkrafter för produktivitet och välstånd : Produktivitetsdelegationens betänkande
SOU 1991:83
FoU för industriell utveckling svensk kollektivforskning 1991
SOU 1991:84
Smuggling och tullbedrägeri
SOU 1991:85
Historiska arrenden förslag till friköpslag : delbetänkande
SOU 1991:86
Ny hyreslag : delbetänkande
SOU 1991:87
Yrkesofficerarnas pensionsålder och åldersstruktur
SOU 1991:88
Stöd och samordning kring psykiskt störda : ett kunskapsunderlag : delbetänkande
SOU 1991:89
Försäkringsrörelse i förändring : delbetänkande
SOU 1991:90
Konkurrensneutral energibeskattning
SOU 1991:91
Forskning och utveckling för totalförsvaret : kartläggning och probleminventering : delbetänkande
SOU 1991:92
Rätt till bostad : om psykiskt stördas boende : delbetänkande
SOU 1991:93
El från biobränslen : det industriella utvecklingsarbetet : delbetänkande
SOU 1991:94
ELSU 91
SOU 1991:95
Översyn av lagstiftningen på kärnenergiområdet
SOU 1991:96
Lantmäteriutbildningar i Luleå och Lund : delbetänkande
SOU 1991:97
En väg till delaktighet och inflytande : tolk för döva, dövblinda, vuxendöva, hörselskadade och talskadade : delbetänkande
SOU 1991:98
Kommunal ekonomi i samhällsekonomisk balans : statsbidrag för ökat handlingsutrymme och nya samarbetsformer
SOU 1991:99
Statistiken inom livsmedelssektorn
SOU 1991:100
Neutral företagsbeskattning
SOU 1991:101
Landskap, näring, kunskap : [betänkande]
SOU 1991:102
Svenska kyrkans medlemmar och kyrka-statfrågan en intervjuundersökning
SOU 1991:103
En ny sjömanslagstiftning
SOU 1991:104
Konkurrensen inom den kommunala sektorn : delbetänkande
SOU 1991:105
Filmproduktion och filmkulturell verksamhet i Sverige : slutbetänkande
SOU 1991:106
Domstolarna inför 2000-talet : arbetsuppgifter och förfaranderegler
SOU 1991:107
Lag om radiokommunikation, m.m.
SOU 1991:108
Tekniskt utrymme för reklamfinansierad radio : delbetänkande
SOU 1991:109
Semesterlöneförsäkring för små företag : delbetänkande
SOU 1991:110
Effektiva avgifter : resursstyrning och finansiering : slutbetänkande
SOU 1991:111
Effektiva avgifter : resursstyrning och finansiering
SOU 1991:112
Försvarsmaktens ledning : delbetänkande