Ds 2010:1
Valfrihetssystem hos Arbetsförmedlingen
Ds 2010:2
Ändring av övergångsbestämmelserna till lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd
Ds 2010:3
Institutet för uppföljning och utvärdering inom hälso- och sjukvård och socialtjänst Förslag till uppdrag och plattform
Ds 2010:4
Utvärdering av överskottsmålet
Ds 2010:5
Upphävande av lagen (1990:1183) om tillfällig försäljning
Ds 2010:6
Vissa frågor om vapenlagen
Ds 2010:7
Kreditvärderingsinstitut
Ds 2010:8
Fyra aktiebolagsrättsliga frågor
Ds 2010:9
Effektivare insatser mot ungdomsbrottslighet
Ds 2010:10
Ny lag om europeiska företagsråd
Ds 2010:11
Läkemedel och försäkringsskydd vid personskador
Ds 2010:12
Moderniserade regler för avvecklingssystem och finansiella säkerheter
Ds 2010:13
Genomförande av bestämmelsen om sjukhusundantag
Ds 2010:14
De nyanlända och arbetslöshetsförsäkringen, m.m.
Ds 2010:15
Betyg från årskurs 6 i grundskolan
Ds 2010:16
En myndighet för bortförda barn
Ds 2010:17
En mer ändamålsenlig förvaltningsprocess
Ds 2010:18
Ny lag om leksakers säkerhet
Ds 2010:19
Bättre regler för elektroniska kommunikationer
Ds 2010:20
Bortom fagert tal - om bristande tillgänglighet som diskriminering
Ds 2010:21
Ansvarsfördelning mellan kommuner i vissa fall
Ds 2010:22
Renskötselkonventionen
Ds 2010:23
Ändringar i Arbetsförmedlingens personuppgiftslag
Ds 2010:24
Hyra av lös sak
Ds 2010:25
Genomförande av rådets rambeslut om kampen mot organiserad brottslighet
Ds 2010:26
Överlämnande från Sverige enligt en nordisk arresteringsorder
Ds 2010:27
Genomförande av det nya e-penningdirektivet
Ds 2010:28
Nya kapitel i kulturminneslagen - författningsändringar vid ett svenskt tillträde till Unidroit-konventionen om kulturföremål so
Ds 2010:29
Genomförande av direktiv om överföring av krigsmateriel inom EU, m.m.
Ds 2010:30
Sweden's fifth national report under the Convention on Nuclear Safety - Swedish implementation of the obligations of the Con
Ds 2010:31
Miljökrav vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster
Ds 2010:32
Ändringar i fusions- och delningsdirektiven - förslag till genomförandeåtgärder
Ds 2010:33
Borttagande av samtyckeskravet för behandling av känsliga och ömtåliga personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten
Ds 2010:34
En ny energimärkning
Ds 2010:35
Ändringar i Arbetsförmedlingens och Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens registerlagar
Ds 2010:36
En översyn av regelverket för sprutor och kanyler
Ds 2010:37
Arbetsutbudseffekter av ett förstärkt jobbskatteavdrag och förändrad statlig inkomstskatt
Ds 2010:38
Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om handel med sälprodukter
Ds 2010:39
Medling i vissa privaträttsliga frågor
Ds 2010:41
Statligt tandvårdsstöd och utbildningstandvård
Ds 2010:42
Friskare tänder till rimliga kostnader - även för personer med sjukdom och funktionsnedsättning
Ds 2010:43
Oriktiga inskrivningar av servitut och nyttjanderätter i fastighetsregistret
Ds 2010:44
Genomförandet av det nya föräldraledighetsdirektivet
Ds 2010:45
Ändrade vilotidsregler för vissa sjömän
Ds 2010:46
Sveriges tillträde till konventionen om klusterammunition
Ds 2010:47
En ny förvaltningslag - Remissyttranden över Förvaltningslagsutredningens betänkande (SOU 2010:29)
Ds 2010:48
Utvärdering av lagen (1997:379) om försöksverksamhet avseende medverkan av Konsumentombudsmannen i vissa tvister