Prop. 2010/11:1
Budgetpropositionen för 2011
Prop. 2010/11:2
Hösttilläggsbudget för 2010
Prop. 2010/11:3
Följdändringar till en reformerad grundlag
Prop. 2010/11:4
En effektivare narkotika- och dopningslagstiftning
Prop. 2010/11:5
Informationsutbytesavtal med Bahamas
Prop. 2010/11:6
Informationsutbytesavtal med Monaco
Prop. 2010/11:7
Informationsutbytesavtal med Saint Kitts och Nevis
Prop. 2010/11:9
Informationsutbytesavtal med St Vincent och Grenadinerna
Prop. 2010/11:10
Ändring i dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Luxemburg
Prop. 2010/11:11
Ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Sydafrika
Prop. 2010/11:12
Upplagshavare för flygfotogen på flygplats samt kompletterande bestämmelser om skattefrihet för biogas
Prop. 2010/11:13
Anpassningar av tobaksbeskattningen med anledning av ändrade tobaksskattedirektiv
Prop. 2010/11:14
Nya mervärdesskatteregler om förändrade krav för viss import av varor
Prop. 2010/11:15
Ny fastighetsmäklarlag
Prop. 2010/11:16
Omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt vid handel med utsläppsrätter för växthusgaser
Prop. 2010/11:17
Bättre förutsättningar för internationellt tillsynssamarbete på värdepappersmarknadsområdet
Prop. 2010/11:18
Nya skatteregler för försäkringsföretag
Prop. 2010/11:19
Ett steg framåt - en ny dansarutbildning
Prop. 2010/11:20
Legitimation för lärare och förskollärare
Prop. 2010/11:21
Anpassningar av reglerna om skogsavdrag till ändringar i fastighetstaxeringslagen
Prop. 2010/11:22
Godkännande av EU:s regler om övergångsåtgärder avseende Europaparlamentets sammansättning
Prop. 2010/11:23
Ändring av insättningsgarantins täckningsbelopp
Prop. 2010/11:24
Utnämning av ordinarie domare - kompletterande förslag
Prop. 2010/11:25
Åtgärder för att höja kvaliteten i järnvägssystemet
Prop. 2010/11:26
Alkolås efter rattfylleri
Prop. 2010/11:28
Vissa tekniska mervärdesskattefrågor
Prop. 2010/11:30
Avgifter i Transportstyrelsens verksamhet
Prop. 2010/11:31
Bättre möjlighet till skuldsanering
Prop. 2010/11:32
Förfaranderegler för alternativa drivmedel
Prop. 2010/11:33
Återanvändning av upphovsrättsligt skyddat material i radio och tv
Prop. 2010/11:34
Värdlandsavtal för Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar
Prop. 2010/11:35
Fortsatt svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan (ISAF)
Prop. 2010/11:36
Förlängd ansökningstid för återbetalning av mervärdesskatt avseende återbetalningsperioder under 2009
Prop. 2010/11:38
Fördjupad samverkan inom forskning, utbildning och innovation - hållbar energi
Prop. 2010/11:40
En reformerad budgetlag
Prop. 2010/11:42
Borttagande av kravet på samtycke för behandling av vissa personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten
Prop. 2010/11:43
Erkännande och verkställighet av beslut om förverkande inom Europeiska unionen
Prop. 2010/11:44
Vissa ändringar i läkemedelslagen
Prop. 2010/11:45
Förbättrat skydd mot stalkning
Prop. 2010/11:46
Lagring av trafikuppgifter för brottsbekämpande ändamål - genomförande av direktiv 2006/24/EG
Prop. 2010/11:47
En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken
Prop. 2010/11:48
Ändrade bestämmelser om punktskatteförfarandet vid proviantering
Prop. 2010/11:49
Ansvarsfördelning mellan bosättningskommun och vistelsekommun
Prop. 2010/11:50
Stabiliserings- och associeringsavtal mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Serbien, å andra sidan
Prop. 2010/11:51
Nya lagar om avgasrening och drivmedel
Prop. 2010/11:52
Följdändringar inom skatte- och tullområdet med anledning av Lissabonfördraget
Prop. 2010/11:53
Ändrad verksamhetsform för Lantmäteriets division Metria
Prop. 2010/11:56
Prioritering av samhällsviktiga elanvändare
Prop. 2010/11:57
Ändring av reglerna om uppgiftsskyldighet för ägare av elproduktionsenhet
Prop. 2010/11:58
Skattefrihet för alkolås i förmånsbilar
Prop. 2010/11:59
Horisontella konkurrensbegränsningar
Prop. 2010/11:60
Ny lag om europeiska företagsråd
Prop. 2010/11:61
Genomförande av det reviderade ekodesigndirektivet
Prop. 2010/11:62
Kontroll av färdskrivare
Prop. 2010/11:63
Komplettering av den nya plan- och bygglagen
Prop. 2010/11:64
Två strandskyddsfrågor
Prop. 2010/11:65
Ny lag om leksakers säkerhet
Prop. 2010/11:67
Animaliska biprodukter och kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel
Prop. 2010/11:68
Tillämpning i fråga om Demokratiska folkrepubliken Korea av lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner
Prop. 2010/11:69
Utvidgning av Hamra nationalpark
Prop. 2010/11:70
Tredje inremarknadspaketet för el och naturgas
Prop. 2010/11:71
Lagändringar med anledning av att Sveriges allmänna hypoteksbank har trätt i likvidation
Prop. 2010/11:72
Genomförande av FN:s vapenprotokoll
Prop. 2010/11:73
Mätning, rapportering och debitering på fjärrvärmemarknaden
Prop. 2010/11:76
Genomförande av rådets rambeslut om kampen mot organiserad brottslighet
Prop. 2010/11:77
Skärpt straff för köp av sexuell tjänst
Prop. 2010/11:78
Vissa frågor om Kronofogdemyndighetens elektroniska uppgiftshantering
Prop. 2010/11:80
Ny lag om ackreditering och teknisk kontroll
Prop. 2010/11:81
Informationsutbytesavtal med Liechtenstein
Prop. 2010/11:82
Ändring i patentlagen - nya medicinska användningsområden
Prop. 2010/11:83
Tillträde till Unidroit-konventionen om kulturföremål som stulits eller förts ut olagligt
Prop. 2010/11:84
Protokoll om ändring i Europaråds- och OECD-konventionen om ömsesidig handräckning i skatteärenden
Prop. 2010/11:85
Utökat konsumentskydd vid tidsdelat boende
Prop. 2010/11:86
Havs- och vattenmyndigheten
Prop. 2010/11:87
Utländsk näringsverksamhet i Sverige
Prop. 2010/11:88
Ramavtal om partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Indonesien, å den andra
Prop. 2010/11:89
Ändrade regler om övertid och skyddskommitté
Prop. 2010/11:91
Fortsatt tillämpning i fråga om Iran av lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner
Prop. 2010/11:92
Ramavtal mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, och Republiken Korea
Prop. 2010/11:93
Nya EU-regler om miljöledning och miljörevision
Prop. 2010/11:94
Vissa skolfrågor
Prop. 2010/11:95
Moderniserade regler för avvecklingssystem och finansiella säkerheter
Prop. 2010/11:96
Ändringar i Arbetsförmedlingens och Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens registerlagar
Prop. 2010/11:97
Slutande av avtal vid internationella köp av varor
Prop. 2010/11:98
Förkortad lagrådsperiod
Prop. 2010/11:99
Vårändringsbudget för 2011
Prop. 2010/11:100
2011 års ekonomiska vårproposition
Prop. 2010/11:104
Kvalitet i gymnasial lärlingsutbildning
Prop. 2010/11:106
En ny energimärkningslag
Prop. 2010/11:107
Förbättrad utslussning från sluten ungdomsvård
Prop. 2010/11:109
Ändringar av insättningsgarantin
Prop. 2010/11:110
Ändrade kapitaltäckningsregler
Prop. 2010/11:111
Svenskt deltagande i den internationella militära insatsen i Libyen
Prop. 2010/11:112
Genomförande av direktiv om överföring av krigsmateriel
Prop. 2010/11:113
Ökad flexibilitet och förbättrad återbetalning inom studiestödssystemet
Prop. 2010/11:115
Bättre regler för elektroniska kommunikationer
Prop. 2010/11:116
Genomförande av tredje sjösäkerhetspaketet - del 2
Prop. 2010/11:117
Godkännande av den reviderade STCW-konventionen
Prop. 2010/11:118
Miljökrav vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster
Prop. 2010/11:119
Domstolarnas handläggning av ärenden
Prop. 2010/11:120
Kompletterande bestämmelser till EU:s underhållsförordning
Prop. 2010/11:121
EU:s viseringskodex
Prop. 2010/11:122
Behörighet för lokförare
Prop. 2010/11:123
Biometriska kännetecken i uppehållstillståndskort
Prop. 2010/11:124
Nya regler för elektroniska pengar
Prop. 2010/11:125
Nedskräpning
Prop. 2010/11:126
Avgift enligt Studsvikslagen
Prop. 2010/11:127
Fortsatt svenskt deltagande i den internationella militära insatsen i Libyen
Prop. 2010/11:128
Medling och förlikning - ökade möjligheter att komma överens
Prop. 2010/11:129
Genomförande av Prümrådsbeslutet - automatiserat uppgiftsutbyte
Prop. 2010/11:131
Skattekonsekvenser av fondverksamhet över gränserna
Prop. 2010/11:132
Förlängd tillgänglighetsperiod för krediten till Island
Prop. 2010/11:133
Vissa förändringar av trängselskatten i Göteborg
Prop. 2010/11:135
Investeringsfondsfrågor
Prop. 2010/11:142
Vissa socialförsäkringsfrågor m.m.
Prop. 2010/11:143
Lag om flygplatsavgifter
Prop. 2010/11:144
Handel med sälprodukter
Prop. 2010/11:146
Förbättringar inom familjepolitiken
Prop. 2010/11:147
Enklare fusion av aktiebolag
Prop. 2010/11:149
Avgifter enligt lagen om ansvar och ersättning vid radiologiska olyckor
Prop. 2010/11:150
Upphandling på försvars- och säkerhetsområdet
Prop. 2010/11:151
Nytt unionsregister för utsläppsrätter
Prop. 2010/11:152
Införande av hållbarhetsbesked i lagen (2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen
Prop. 2010/11:153
Stärkt konsumentroll för utvecklad elmarknad och uthålligt energisystem
Prop. 2010/11:154
Kompletterande förfaranderegler för vissa biobränslen
Prop. 2010/11:155
En ny lag om elcertifikat
Prop. 2010/11:156
Bättre förutsättningar för skatteväxlingar mellan kommuner och landsting
Prop. 2010/11:158
Överlämnande från Sverige enligt en nordisk arresteringsorder
Prop. 2010/11:159
Liechtensteins associering till Schengenregelverket
Prop. 2010/11:160
Godkännande av järnvägsfordon och ansvar för underhåll
Prop. 2010/11:164
Konsumentombudsmannens medverkan i vissa tvister
Prop. 2010/11:165
Skatteförfarandet
Prop. 2010/11:166
Följdändringar med anledning av införandet av skatteförfarandelagen
Prop. 2010/11:168
Rätt till förlängt barnbidrag för elever i gymnasiesärskolan
Prop. 2010/11:170
Tredje inremarknadspaketet för el och naturgas