Prop. 2008/09:1
Budgetpropositionen för 2009
Prop. 2008/09:2
Tilläggsbudget 2 till statsbudgeten för 2008
Prop. 2008/09:3
Ränta vid återkrav inom arbetslöshetsförsäkringen m.m.
Prop. 2008/09:4
Ändrad sammansättning i Arbetsdomstolen i diskrimineringstvister
Prop. 2008/09:5
Bättre genomförande av EG:s byggplatsdirektiv
Prop. 2008/09:6
Ledighetsrätt för personer som arbetar med stöd av särskilda regler om sjukersättning, m.m.
Prop. 2008/09:7
Kraftfullare nedsättning av socialavgifter för unga
Prop. 2008/09:9
Ändring i lagen (2003:113) om elcertifikat
Prop. 2008/09:10
Vissa anpassningar av bestämmelserna om rederiers och fartygs säkerhetsorganisation
Prop. 2008/09:12
Trängselskatt för miljöbilar
Prop. 2008/09:13
Skyldighet för kommunerna att lämna uppgifter om djurskydd m.m.
Prop. 2008/09:14
Godkännande av rådets beslut om inrättande av Europeiska polisbyrån (Europol)
Prop. 2008/09:15
Övergångsbestämmelserna till polisdatalagen
Prop. 2008/09:16
Godkännande av Dataskyddsrambeslutet
Prop. 2008/09:17
Elektroniska företagsinteckningsbrev
Prop. 2008/09:18
Sveriges antagande av rambeslut om utbyte av uppgifter ur kriminalregister
Prop. 2008/09:19
Sveriges antagande av rambeslut om erkännande och övervakning av vissa icke frihetsberövande påföljder
Prop. 2008/09:20
Sveriges antagande av rambeslut om verkställighet av utevarodomar
Prop. 2008/09:21
Förändringar i den kommunala kompetensen
Prop. 2008/09:22
Vissa socialförsäkringsfrågor
Prop. 2008/09:23
Ändrad verksamhetsform för delar av Vägverket och Banverket
Prop. 2008/09:25
Sveriges antagande av rambeslut om ändring av rambeslut 2002/475/RIF om bekämpande av terrorism
Prop. 2008/09:26
Förbud mot utsläppande på marknaden av päls av katt och hund m.m.
Prop. 2008/09:27
Ökade möjligheter till andrahandsuthyrning
Prop. 2008/09:28
Mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning
Prop. 2008/09:29
Lag om valfrihetssystem
Prop. 2008/09:30
Förslag till ändringar i ersättningssystemet för viss mervärdesskatt för kommuner och landsting
Prop. 2008/09:31
Transportstyrelsen och dess verksamhet
Prop. 2008/09:32
Förlängd giltighetstid för försöksverksamheten med villkorlig körkortsåterkallelse
Prop. 2008/09:35
Framtidens resor och transporter - infrastruktur för hållbar tillväxt
Prop. 2008/09:36
Ytterligare åtgärder för att genomföra EG-direktiv om mänskliga vävnader och celler m.m.
Prop. 2008/09:37
Förändrade regler om underprisöverlåtelser för handelsbolag och för lagerandelar i byggnadsrörelse
Prop. 2008/09:38
Sänkt skatt för pensionärer
Prop. 2008/09:39
Sänkt skatt på förvärvsinkomster
Prop. 2008/09:40
Vissa förenklingar på företagsskatteområdet
Prop. 2008/09:41
Övertagande av skogskonto och skogsskadekonto vid generationsskifte
Prop. 2008/09:42
Ändringar i vallagen m.m.
Prop. 2008/09:43
Avveckling av Stängselnämnden
Prop. 2008/09:44
Slopad kontrolluppgiftsskyldighet rörande tillgångar och skulder, m.m.
Prop. 2008/09:45
Sänkta socialavgifter
Prop. 2008/09:46
Skiljemannakonventionen
Prop. 2008/09:47
Beskattning av vinster på utländska premieobligationer, m.m.
Prop. 2008/09:48
Några beskattnings- och kontrollfrågor vid införsel av vissa punktskattepliktiga varor för privat bruk
Prop. 2008/09:49
Utvidgning av insättningsgarantin
Prop. 2008/09:50
Ett lyft för forskning och innovation
Prop. 2008/09:51
Justering av en straffbestämmelse i utlänningslagen
Prop. 2008/09:52
Överlämnande av startprogrammen till Swedfund International AB
Prop. 2008/09:53
Godkännande av motorfordon m.m.
Prop. 2008/09:54
Nya bestämmelser om skatte- och tullfrihet för resande från tredje land m.m.
Prop. 2008/09:55
Informationsutbytesavtal med Isle of Man till riksdagen för godkännande
Prop. 2008/09:56
En förenklad revisorsgranskning vid fusion av aktiebolag m.m.
Prop. 2008/09:57
Vissa skyldigheter för innehavare av elektriska ledningar
Prop. 2008/09:58
Befogenhet att beslagta fisk och annan egendom enligt fiskelagen
Prop. 2008/09:59
Immunitet och privilegier för Organisationen för gemensamt försvarsmaterielsamarbete (Occar)
Prop. 2008/09:60
Säkra förare på mopeder, snöskotrar och terränghjulingar
Prop. 2008/09:61
Stabilitetsstärkande åtgärder för det svenska finansiella systemet
Prop. 2008/09:62
F-skatt åt fler
Prop. 2008/09:63
Undvikande av internationell dubbelbeskattning
Prop. 2008/09:64
Ersättningsetablering för vissa privata vårdgivare, m.m.
Prop. 2008/09:65
Sänkt bolagsskatt och vissa andra skatteåtgärder för företag
Prop. 2008/09:66
En ny betygsskala
Prop. 2008/09:67
Civilrättsliga sanktioner på immaterialrättens område - genomförande av direktiv 2004/48/EG
Prop. 2008/09:68
Yrkeshögskolan
Prop. 2008/09:69
Fortsatt svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan (ISAF)
Prop. 2008/09:70
Genomförande av tredje penningtvättsdirektivet
Prop. 2008/09:71
Ändringar i EG:s redovisningsdirektiv, m.m.
Prop. 2008/09:72
Fortsatt svenskt deltagande i den internationella Kosovostyrkan (KFOR)
Prop. 2008/09:73
Överlåtelse av aktier i Venantius AB till AB Svensk Exportkredit samt åtgärder för förstärkt utlåning från AB Svensk Exportkredi
Prop. 2008/09:74
Vårdval i primärvården
Prop. 2008/09:76
Forum för prövning av slutförvaringssystem för använt kärnbränsle eller kärnavfall
Prop. 2008/09:77
Ett enklare system för skattereduktion för hushållsarbete
Prop. 2008/09:78
Ytterligare åtgärder mot ordningsstörningar vid idrottsarrangemang
Prop. 2008/09:80
Äktenskapsfrågor
Prop. 2008/09:81
Stabiliserings- och associeringsavtal mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater å ena sidan, och Bosnien och Herce
Prop. 2008/09:82
Stöd till personer som vårdar eller stödjer närstående
Prop. 2008/09:83
Taxering och beskattning av ägarlägenheter
Prop. 2008/09:84
Stiftelser - frågor om registrering och tillsyn, m.m.
Prop. 2008/09:86
Åtgärder för förstärkt exportfinansiering
Prop. 2008/09:87
Tydligare mål och kunskapskrav - nya läroplaner för skolan
Prop. 2008/09:88
Ny kommissionslag
Prop. 2008/09:91
Ägarlägenheter
Prop. 2008/09:92
Ändringar i lagen (2003:113) om elcertifikat- tilldelningsprinciper och förhandsbesked
Prop. 2008/09:93
Mål för framtidens resor och transporter
Prop. 2008/09:94
Verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård
Prop. 2008/09:95
Staten som huvudman för bolag med verksamhet avseende forskning och utveckling och annan verksamhet inom fordonsklustret m.m.
Prop. 2008/09:96
Behandling av personuppgifter inom studiestödsområdet
Prop. 2008/09:97
Åtgärder för jobb och omställning
Prop. 2008/09:98
Kosterhavets nationalpark m.m.
Prop. 2008/09:99
2009 års proposition om vårtilläggsbudget
Prop. 2008/09:100
2009 års ekonomiska vårproposition
Prop. 2008/09:104
Utvidgning av uppdrag för Sveriges Bostadsfinansieringsaktiebolag, SBAB (publ)
Prop. 2008/09:105
Genomförande av EG-direktiv om medicinteknik m.m.
Prop. 2008/09:106
Kredit till Island
Prop. 2008/09:107
Ändring i lagen (2001:558) om vägtrafikregister
Prop. 2008/09:108
Svenskt deltagande i Europeiska unionens marina insats utanför Somalias kust
Prop. 2008/09:109
Vissa internationella adoptionsfrågor
Prop. 2008/09:110
Tillfälliga åtgärder i en nationalstadspark
Prop. 2008/09:111
Personnummer och samordningsnummer
Prop. 2008/09:112
Möjlighet till ytterligare skolgång för vissa elever i specialskolan
Prop. 2008/09:113
Ökade möjligheter till skatteanstånd
Prop. 2008/09:115
Barnomsorgspeng och allmän förskola även för treåringar
Prop. 2008/09:116
Kapitalhöjning i Europeiska investeringsbanken
Prop. 2008/09:117
Sammansättningsreglerna för Högsta domstolen och Regeringsrätten
Prop. 2008/09:118
Straffet för mord m.m.
Prop. 2008/09:119
Strandskyddet och utvecklingen av landsbygden
Prop. 2008/09:121
Transporter av radioaktivt avfall, m.m.
Prop. 2008/09:123
Förenklad samverkan enligt samtjänstlagen
Prop. 2008/09:124
Nyemission i SAS AB (publ)
Prop. 2008/09:126
Statens stöd till idrotten
Prop. 2008/09:127
Förbättrade och förenklade villkor i arbetslöshetsförsäkringen, m.m.
Prop. 2008/09:128
Ändringar i lagen (2005:258) om läkemedelsförteckning
Prop. 2008/09:129
Utökade möjligheter till omedelbart avdrag för inventarier av mindre värde
Prop. 2008/09:131
Utvidgat avlägsnande vid ordningsstörningar
Prop. 2008/09:132
Fingeravtryck i pass
Prop. 2008/09:133
Slopad återkommande teknisk kontroll av kassaregister
Prop. 2008/09:134
Forskarutbildning med profilering och kvalitet
Prop. 2008/09:135
Revisionsutskott m.m. - genomförande av 2006 års revisorsdirektiv
Prop. 2008/09:136
Beskattning av ersättningar till ledamöter av Europaparlamentet och viss personal vid Europaskolorna
Prop. 2008/09:138
Elevers och studerandes medverkan i arbetsmiljöarbetet, m.m.
Prop. 2008/09:139
Vissa frågor om vårdnadsbidrag, m.m.
Prop. 2008/09:140
Ett användbart försvar - försvarspolitisk proposition
Prop. 2008/09:141
Förhandsprövning av nättariffer
Prop. 2008/09:142
Genomförande av elförsörjningsdirektivet
Prop. 2008/09:143
Djurskyddskontrollregister
Prop. 2008/09:144
Enklare och bättre täktbestämmelser
Prop. 2008/09:145
Omreglering av apoteksmarknaden
Prop. 2008/09:146
Prövning av vindkraft
Prop. 2008/09:147
Flyget i utsläppshandeln
Prop. 2008/09:148
Säljstödjande finansiering
Prop. 2008/09:149
Vuxnas kontakter med barn i sexuella syften
Prop. 2008/09:150
Offentlighets- och sekretesslag
Prop. 2008/09:151
Sekretess inom yrkeshögskolan
Prop. 2008/09:152
Sekretess och tillgång till register
Prop. 2008/09:153
Språk för alla - förslag till språklag
Prop. 2008/09:154
Frihet och inflytande - kårobligatoriets avskaffande
Prop. 2008/09:155
Förvärv av kvalificerade innehav i finansiella företag
Prop. 2008/09:156
Sfi-bonus - försöksverksamhet för att stimulera nyanlända invandrare att snabbare lära sig svenska
Prop. 2008/09:157
Genomförande av EG-direktivet om erkännande av yrkeskvalifikationer för väktare
Prop. 2008/09:158
Från erkännande till egenmakt - regeringens strategi för de nationella minoriteterna
Prop. 2008/09:159
Vissa ändringar i lagen om elektronisk kommunikation
Prop. 2008/09:160
Samordnad och tydlig tillsyn av socialtjänsten
Prop. 2008/09:161
Ändring i lagen (2006:985) om energideklaration för byggnader - tredimensionella fastigheter i byggnadskomplex med gemensamma up
Prop. 2008/09:162
En sammanhållen klimat- och energipolitik - Klimat
Prop. 2008/09:163
En sammanhållen klimat- och energipolitik - Energi
Prop. 2008/09:164
Oskäliga krav i börsers regelverk
Prop. 2008/09:165
En långsiktigt hållbar organisation för de allmänna förvaltningsdomstolarna i första instans
Prop. 2008/09:168
Vissa ändringar av balansansvaret på el- och naturgasmarknaderna
Prop. 2008/09:169
Överlåtbara fiskerättigheter
Prop. 2008/09:170
En sammanhållen svensk havspolitik
Prop. 2008/09:171
Offentliga bidrag på lika villkor
Prop. 2008/09:172
Utvidgning av uppdrag för Vasallen AB och överlåtelse av aktierna i Kasernen Fastighetsaktiebolag
Prop. 2008/09:173
Beskattning av europeiska grupperingar för territoriellt samarbete
Prop. 2008/09:174
Lag om europeiska grupperingar för territoriellt samarbete m.m.
Prop. 2008/09:175
Gränslös kunskap - högskolan i globaliseringens tid
Prop. 2008/09:176
Konkurrens på spåret
Prop. 2008/09:177
Ökade möjligheter till fastighetsbestämning, m.m.
Prop. 2008/09:178
Skattereduktion för reparation, underhåll samt om- och tillbyggnad av vissa bostäder
Prop. 2008/09:179
Liechtensteins associering till Schengenregelverket
Prop. 2008/09:180
Gränsöverskridande fusioner för finansiella företag, m.m.
Prop. 2008/09:181
Ändrade räntebestämmelser i skattekontosystemet
Prop. 2008/09:182
Beskattning av utomlands bosatta artister, m.fl.
Prop. 2008/09:184
Ekonomiska villkor för ledamöter av Europaparlamentet
Prop. 2008/09:186
Ändring av täckningsbeloppet för insättningsgarantin
Prop. 2008/09:187
Genomförande av tjänstedirektivet
Prop. 2008/09:188
Fastställelse av Gränsöversynen Sverige-Finland 2006
Prop. 2008/09:190
Handel med vissa receptfria läkemedel
Prop. 2008/09:191
Eftersök av trafikskadat vilt
Prop. 2008/09:192
Sveriges antagande av rambeslutet om ömsesidigt erkännande av beslut om övervakningsåtgärder för brottsmisstänkta
Prop. 2008/09:193
Vissa psykiatrifrågor m.m.
Prop. 2008/09:194
Vissa socialförsäkringsfrågor m.m.
Prop. 2008/09:195
Utveckling för oberoende och kvalitet, Radio och TV i allmänhetens tjänst 2010-2013
Prop. 2008/09:199
Högre krav och kvalitet i den nya gymnasieskolan
Prop. 2008/09:200
Socialförsäkringsbalk
Prop. 2008/09:201
Förstärkt integritetsskydd vid signalspaning
Prop. 2008/09:202
Pensionsmyndigheten och dess verksamhet
Prop. 2008/09:203
Beräkning av förmögenhet vid fastställande av vissa förmåner
Prop. 2008/09:204
Immunitet för stater och deras egendom
Prop. 2008/09:205
En ny Luganokonvention
Prop. 2008/09:208
Informationsutbytesavtal och partiella skatteavtal med Jersey
Prop. 2008/09:209
Informationsutbytesavtal och partiella skatteavtal med Guernsey
Prop. 2008/09:210
En ny rovdjursförvaltning
Prop. 2008/09:211
En ny organisation för veterinär service och vid utbrott av smittsamma djursjukdomar
Prop. 2008/09:212
Influensa A (H1N1) av den typ som upptäcktes och började spridas bland människor i Mexiko under första halvåret 2009
Prop. 2008/09:213
Förtursförklaring i domstol
Prop. 2008/09:214
Hållbart skydd av naturområden
Prop. 2008/09:216
Avgränsning av elnätsverksamhet
Prop. 2008/09:217
Miljöbalkens försäkringar och avhjälpande av förorenade områden m.m.
Prop. 2008/09:218
Lag om erkännande och verkställighet av bötesstraff inom Europeiska unionen
Prop. 2008/09:219
Utjämnat värde för buffertfonden vid beräkning av balanstalet
Prop. 2008/09:222
Informationsutbytesavtal och partiella skatteavtal med Bermuda
Prop. 2008/09:223
Informationsutbytesavtal och partiella skatteavtal med Brittiska Jungfruöarna
Prop. 2008/09:226
Brott mot Internationella brottmålsdomstolens rättskipning
Prop. 2008/09:227
Förfarandet när ett beslag har hävts
Prop. 2008/09:228
Redovisning av kommunal medfinansiering till statlig infrastruktur
Prop. 2008/09:229
Anslutning till och genomförande av barlastvattenkonventionen
Prop. 2008/09:231
Konfliktlösning vid offentlig säljverksamhet på marknaden m.m.
Prop. 2008/09:232
Den enskildes val av rättsligt biträde