Prop. 1910:54
('med förslag till lag om aktiebolag och till lag om vissa ändringar i lagen om handelsbolag och enkla bolag den 28 juni 1895',)
Prop. 1910:88
('med förslag till förordning om inkomst- och förmögenhetsskatt',)
Prop. 1910:90
('med förslag till förordning om taxeringsmyndigheter och förfarandet vid taxering',)
Prop. 1910:96
('med förslag till lag om kollektivaftal mellan arbetsgifvare och arbetare, lag om särskild domstol i vissa arbetstvister, lag om vissa arbetsaftal, lag angående ändring af 17 kap. 4 § han- delsbalken, lag om ändring af 2 § lagen angående med\xad ling i arbetstvister den 31 december 1906, lag angående ändring af 158 § utsökning slag en, lag angående ändring af 10 § lagen om hvad iakttagas skall i afseende å införande af lagen om nyttjanderätt till fast egendom den 14 juni 1907 samt lag om ändrad lydelse af 19 kap. 22 § samt 25 kap. 15 och 22 §§ strafflagen ',)
Prop. 1910:193
("med förslag till ändrad lydelse af 4 § 10 mom. i förordningen den 23 oktober 1908 angående bevillning safx'gifter för särskilda förmåner och rättigheter",)
Prop. Prop/1910:1
angående statsverkets tillstånd och behof
Prop. Prop/1910:2
angående för¬ säljning till direktionen för Mariefreds sjukstuga af visst Gripsholms slott tillhörande område
Prop. Prop/1910:3
angående för¬ säljning till Mariefreds och Kärnho församlingar af förra Djurgårdsinspektor sbostället Vik n:o 1
Prop. Prop/1910:4
angående rätt för utländsk turist att under viss tid tullfritt disponera hit till riket medförd automobil
Prop. Prop/1910:5
angående ändrad lydelse af 1 § 3 mom. i förordningen den 7 augusti 1907 angående tillverkning och beskattning af maltdrycker
Prop. Prop/1910:6
angående viss ny bestämmelse med afseende å vikt
Prop. Prop/1910:7
angående anslag för bestridande af återstående kostnader för utgifvande af en handbok öfver statsverkets jämte därtill hörande fonders medels förr ältning
Prop. Prop/1910:9
om ändrad lydelse af 35 § 1 mom. af nådiga förordningen den 9 juni 1905 angående försäljning af brännvin
Prop. Prop/1910:10
angående ändrad lydelse af 14 och 29 §§ i nådiga förordningen den 9 juni 1905 angående försäljning af vin och Öl
Prop. Prop/1910:11
angående försäljning af kronans andel i den till roten n:o 1 Gäst af Gottlands andra båtsmanskompani hörande torp¬ lägenhet
Prop. Prop/1910:12
angående beredande af lånemedel för år 1910 för fortsatt utveck¬ ling af statens telefonväsende
Prop. Prop/1910:13
angående lön och dagaflöning åt en gevär shandtverkare öfver stat vid Kronobergs regemente
Prop. Prop/1910:14
med förslag till lag, innefattande ändring i gällande stadganden om natt¬ vardsgång
Prop. Prop/1910:15
med förslag till lag, innefattande ändring i 2 kap. 3, 4 och 8 §§ kyrko¬ lagen
Prop. Prop/1910:16
med förslag till lag, innefattande ändring i 2 kap. 13 § kyrkolagen
Prop. Prop/1910:17
med förslag till lag om ändrad lydelse af 59 § i lagen angående väg¬ hållning slesv är ets utgörande på landet
Prop. Prop/1910:18
angående godkännande af uppgjordt förslag i fråga om upp¬ förande vid Västerviks hospital för Kalmar läns norra och södra landstings räkning af en upptagningsanstalt för sinnessjuka
Prop. Prop/1910:19
med för¬ slag till lag om ändrad lydelse af § 27 mom. I värn¬ pliktslagen den 14 juni 1901
Prop. Prop/1910:21
angående för¬ längning af den mellan Sverige och Tyska riket den 8 maj 1906 af slutade handels- och sjöfartstraktaten
Prop. Prop/1910:22
med förslag till „ förordning om ändrad lydelse af 3, 8, 41 och 58 §§ af förordningen den 18 september 1908 angående stampelafgiften
Prop. Prop/1910:23
angående anvisande af anslag till förstärkning af arbetskrafterna inom stats¬ kontoret
Prop. Prop/1910:24
angående ändring af tullsatserna för kaffe och kaffesurrogat
Prop. Prop/1910:25
angående upp¬ låtande af en lägenhet från förra fänrikshostället 1 mantal Rödje n:r 1 i Östergötlands län
Prop. Prop/1910:26
angående upp¬ låtande af en lägenhet från förra hofslag arbostället Svartsmörja n:r 1 i Kalmar län
Prop. Prop/1910:27
angående upp¬ låtande af en lägenhet från förra mönsterskrifvarbostället Krakstad n:r 3 Östergård med Krakstad n:r 4, en utjord, i Östergötlands lån
Prop. Prop/1910:29
angående upplå¬ tande af en lägenhet från förra kor pr alsb oställ et Nedre Götala n:r 4 Korpralsgård i Östergötlands län
Prop. Prop/1910:30
angående upp* låtande af två lägenheter från förra mönsterskrifvar- hostället Jussberg n:r 2 Norrgård i Östergötlands län
Prop. Prop/1910:31
angående upp¬ låtande af en lägenhet från förra korpralshostället Täyneby n:r 1 Norrgård i Östergötlands län
Prop. Prop/1910:32
angående upplå¬ tande af två lägenheter från förra häradsskrifvarbostället Loringa n:r 6 Grefvagården i Skaraborgs län
Prop. Prop/1910:33
angående upp¬ låtande af ett till förra trumpetarbostället Banna n:r 10 Borregård i Skaraborgs län körande område
Prop. Prop/1910:34
angående upp¬ förande af nytt ridhus vid krigsskolan å Karlberg
Prop. Prop/1910:35
angående bestridande af kostnaderna för vattenfallsstyrelsen m. rn.
Prop. Prop/1910:36
angående utförande af vissa reparationsarbeten i Södra skånska infanteriregementets sjukhus å Refvinge hed
Prop. Prop/1910:37
med för¬ slag till lag angående rätt till pension för tjänstemän vid statens järnvägar m. m.
Prop. Prop/1910:38
angående underhåll från Vadstena krigsmanshuskassa åt förre soldaten vid Hallands regemente Karl Johan Nordgren
Prop. Prop/1910:39
angående pension från allmänna indragningsstaten åt audi- tören vid Vaxholms grenadjärregemente J. H. Rund- gren
Prop. Prop/1910:41
angående upp¬ låtande af två lågenheter från förra sergeantsbostället Risabo n.r 1 jämte Risabo n:r 2, en utjord, i Jönköpings län
Prop. Prop/1910:42
angående upplåtande af lägenheter från förra ryttmästarbostället Stora Lund, n:r 1 och 2 i Östergötlands län
Prop. Prop/1910:43
angående upp¬ låtelse till Rådmansö församling af ett område från Råd¬ mansö kungsgård n:r 1 i Stockholms län
Prop. Prop/1910:44
angående försälj¬ ning af de å förra militieboställena 1 mantal Vä n:r 6 och 7 samt 1 mantal Vä n:r 10 och 38 äfvensom kom¬ ministersbostället 1 mantal Vä n:r 44, allt i Kristianstads län, belöpande andelar i en Vä byamän tillhörig sam¬ fällighet
Prop. Prop/1910:45
angående upp¬ låtande af lägenheter från förra barber arbostället Åsby n:r 5 Östra Norrgård jämte Åsby n:r 6. en åker. i Östergötlands län
Prop. Prop/1910:48
angående upplåtande af ett område från förra fältväbelsbostället Holmestad Stommen n:r 1 i Skaraborgs län
Prop. Prop/1910:49
angående efter¬ skänkande af kronans rätt till danaarf efter gårdfari- handlanden August Eriksson från Gransjö i Helgums socken
Prop. Prop/1910:50
med förslag till lag om ändrad lydelse af 1, 3, 8, 10, 17, 22, 44 och d5 §§ grufvestadgan, till lag, innefattande bestämmelser angående grufdrift å viss kronojord, samt till lag an¬ gående ändrad lydelse af 2 kap. 3 § i lagen om nytt¬ janderätt till fast egendom
Prop. Prop/1910:51
med förslag till bestämmelser angående undersökning och tillgodogörande af mineralfyndighet ä viss kronojord
Prop. Prop/1910:52
innefattande för¬ slag till visst tillägg till de af 1908 års Riksdag antagna förändrade grunder för förvaltningen af kronans jord- bruksdomäner
Prop. Prop/1910:53
angående utläg¬ gande af vissa statsgrufvefält
Prop. Prop/1910:55
angående an¬ visande af medel till lönefyllnad åt vikarien för tjänst¬ ledige kassören och bokhållaren hos fångvårdsstyrelsen Walter Engblom
Prop. Prop/1910:56
angående statsbidrag för uppförande af eu tuberkulossjukvårds- anstalt vid Fur i Sillhöfda socken af Blekinge län
Prop. Prop/1910:57
angående pension åt länsmannen C. A. Rinnanders änka m. fl.
Prop. Prop/1910:59
angående pension till förre båtsmannen vid Norrlands 2:a kom¬ pani n:o 85 Erik Johan Forsberg Borg
Prop. Prop/1910:60
angående godkän¬ nande af tullverkets utgiftsstater för år 1911 m. m.
Prop. Prop/1910:61
angående pension å allmänna indragning sstaten åt sergeanten af första klassen vid Västerbottens regemente L. E. Nyblad
Prop. Prop/1910:62
angående be¬ redande af pension från allmänna indragning sstaten åt förre fästning sbyggnadsarbetaren Frans August Anders¬ son
Prop. Prop/1910:63
angående beredande af pension från allmänna indragning sstaten åt förre fästningsbyggnadsarbetaren Carl Olofsson
Prop. Prop/1910:64
angående beredande af pension från allmänna indragning sstaten åt förra köksföreständerskan vid garnisonssjukhuset å Karlsborg Anna Mathilda Hermansson
Prop. Prop/1910:65
angående höjning af pensionsunderlaget för professorerna S. Jolin, grefve C. T. Mörner och 0. M. Ramström
Prop. Prop/1910:66
angående beredande af pension från allmänna indragning sstaten åt gevärshandtverkaren vid Västernörrlands regemente Erik Petter Wågberg
Prop. Prop/1910:67
angående beredande af pension från allmänna indragning s- staten åt förre fästningsbyggnadsarbetaren Carl Fredrik Fredriksson-Skön
Prop. Prop/1910:68
(ingående anslag för uppvärmning sanordningar i vissa institutionsbygg- nader vid universitetet i Lund
Prop. Prop/1910:69
med förslag till förordning med tulltaxa för inkommande varor
Prop. Prop/1910:70
med förslag till vissa ändringar i gällande tulltaxa
Prop. Prop/1910:71
angående upp¬ låtande af två lägenheter från förra hospitalshemmanet Älboga n:r 1 i Östergötlands län
Prop. Prop/1910:72
angående upp¬ låtande af lägenheter från V3 mantal Rlundrevalla n:r 2 Berget eller Kolgård i Älfsborgs län
Prop. Prop/1910:73
angående regle¬ ring af löneförhållandena m. m. vid för säkring sinspek¬ tionen
Prop. Prop/1910:74
angående utläggning af ytterligare ett järnvägsspår mellan Rön¬ ninge och Järna järnvägsstationer in. m.
Prop. Prop/1910:75
angående beredande af pension frän allmänna indragnings- staten åt städerskan vid krigsskolan Sofia Charlotta Andersson
Prop. Prop/1910:76
angående försälj¬ ning af den till Hanekinds häradsbor anslagna krono¬ lägenheten Måshult nr 1 i Skeda socken
Prop. Prop/1910:78
angående vid¬ tagande af åtgärder för bevarande af Näs slottsruin
Prop. Prop/1910:79
angående pension å allmänna indragningsstaten för navigations- skoleföreståndaren P. A. Maijströms änka Ebba Char¬ lotta Maijström, född Odin
Prop. Prop/1910:80
angående anordnande af sanatorisvård åt vissa statstjänare
Prop. Prop/1910:81
angående uppförande af ett hospital å Frösön invid Östersund
Prop. Prop/1910:82
angående efterskänkande af vissa retroaktiva pensionsafgifter för konstaplarna vid flottans poliskår B. F. M. Elmberg och A. A:son Ehrnström
Prop. Prop/1910:83
med förslag till lag om föreningar, lag om ändrad lydelse af 22 kap. 14 § och 23 kap. 4 § strafflagen, lag om ändrad lydelse af 11 kap. 15 § rättegångsbalken, lag om ändrad lydelse af 10 § i förordningen om tioårig preskription och om årsstämning den 4 mars 1862 samt lag om ändrad lydelse af 8 § i lagen angående förbud i vissa fall för bolag och förening att förvärfva fast egendom den 4 maj 1906
Prop. Prop/1910:84
angående understöd å allmänna indragningsstaten åt aflidne gene¬ ralmajoren Otto Ludvig Beckmans minderåriga söner Herbert Ottokar Beckman och Allan Ottokar Beckman
Prop. Prop/1910:85
med förslag till lag om reglering af prästerskapets aflöning m. m.
Prop. Prop/1910:87
med förslag till lag om ändrad lydelse af § 40 i nådiga förordningen om kyrkostämma samt kyrkoråd och skolråd den 21 mars 1862 samt § 42 i nådiga förordningen om kyrkostämma samt kyrkoråd och skolråd i Stockholm den 20 november 1863
Prop. Prop/1910:89
med förslag till förordning angående bevillning af fast egendom samt af inkomst
Prop. Prop/1910:91
angående vissa ändringar i bestämmelserna rörande statsunderstöd till enskilda läroanstalter
Prop. Prop/1910:93
angående stipendier för utbildning af tuberkulosläkare
Prop. Prop/1910:94
med förslag till lag angående ändrad lydelse af § 17 i förordningen om landsting den 21 mars 1862
Prop. Prop/1910:95
med förslag till lag om ändring i 19 och 20 kap. strafflagen
Prop. Prop/1910:97
med förslag till förordning angående skogsvårdsafgifter
Prop. Prop/1910:98
angående ny aflöningsstat för statens landtbruksingenjörer, extra landt¬ bruksingenjörer och landtbruksstipendiater
Prop. Prop/1910:99
angående pension åt tillförordnade brottmålsdomaren i Norrbottens län, vice häradshöfding en Eskil Stecksén
Prop. Prop/1910:100
angående pension åt skrifbiträdet hos nedre justitierevisionen Amalia Char¬ lotta Jansson
Prop. Prop/1910:101
angående pension å allmänna indragning sstaten för tygarbetaren vid Karlsborgs ty g station Johan Fredrik Johansson
Prop. Prop/1910:102
angående användande af allmänna besparingar å riksstatens femte hufvudtitel till anskaffning och anordnande af hissar i flottans sjukhus i Karlskrona in. m.
Prop. Prop/1910:103
angående omorganisation af navigationsskolorna
Prop. Prop/1910:105
angående delaktighet i småskolelärares m. fl. ålderdomsunderstöds- anstalt för lärare och lärarinnor vid lotsbarnskolor
Prop. Prop/1910:106
angående pension åt tillförordnade notarien hos riksförsäkringsan- stalten C. Backman
Prop. Prop/1910:107
angående upp¬ låtande af ett till förra mönstersJcrifvarbostället Jädra n:r 3 och 4 i Uppsala län hörande område
Prop. Prop/1910:108
angående upp¬ låtande af en lägenhet från förra kvartermästarbostället Öster Ullälfva n:r 3 Norrgården i Östergötlands lön
Prop. Prop/1910:109
angående upp¬ låtande af lägenheter från förra löjtnantsbostället Klef n:r 1 i Göteborgs och Bohus län
Prop. Prop/1910:110
angående upp¬ låtande af områden från förra kompanichef sbostället Virke n:r 1, 4, 8 och 10 i Malmöhus län
Prop. Prop/1910:111
angående upp¬ låtande af en lägenhet från förra trumpetarhostället Ljuna n:r 1 Stora Mellangärden i Östergötlands län
Prop. Prop/1910:112
angående upp¬ låtande af områden från förra trumpetar b oställena Rällinge n:r 1 och 2 jämte Rällinge n:r 3? en utjord, i Söder¬ manlands län
Prop. Prop/1910:113
angående för¬ säljning af till förra länsmansbostället Eker n:r 8 i Örebro län körande andel i ett soldattorp
Prop. Prop/1910:114
angående upp¬ låtande af två till förra länsmansbostället Bossgård n:r 3 i Östergötlands lån hörande lägenheter
Prop. Prop/1910:115
angående för¬ säljning af vissa områden från kungsgården Rofsnäs n:r 1 i Södermanlands lån
Prop. Prop/1910:116
angående för¬ säljning till Mjölby kommun af ett till förra sergeants- bostället Hnlje n:r 5 Södergården i Östergötlands län hörande område
Prop. Prop/1910:117
angående försälj¬ ning af en tomt hörande till ett invid Jams järnvägs¬ station beläget område af kronoparken Västra Jörns- marken i Västerbottens län
Prop. Prop/1910:118
angående pension å allmänna indragning sstaten åt sergeanten aj första klassen vid Norrbottens regemente Bernhard So- derholm
Prop. Prop/1910:119
angående uppförande af en elektrisk kraftstation vid Porjusf'allen i Stora Lule älf in. in.
Prop. Prop/1910:120
angående använd¬ ningen af ett anslag till bekostande af elevernas vid blind¬ institutet ä Tomteboda ferieresor till och från hemorten
Prop. Prop/1910:121
angående anslag för anordnande af undervisning i epidemiologi åt medi¬ cine kandidater
Prop. Prop/1910:122
angående ändring i bestämmelser rörande tillämpning å personalen vid marinintendenturkåren af grunderna för pensionering af flottans befäl och underbefäl med vederlikar
Prop. Prop/1910:123
angående befrielse för underofficeren af 2:a graden vid maskinist¬ staten Carl Theodor Samuel Spartan frän ådömd ersättnings¬ skyldighet
Prop. Prop/1910:124
med förslag till förordning angående uppgifter om befolkningens yrken för folkräkningen den 31 december 1910
Prop. Prop/1910:125
angående upp¬ förande af ny bostad åt landshöfding en i Västernorr- lands län m. m.
Prop. Prop/1910:126
angående upplåtelse till riksbanken af den s. k. landshöf dingens trädgård i Kristianstad
Prop. Prop/1910:127
angående upplåtelse till Sophiahemmet af visst område ä kungl. Djurgården
Prop. Prop/1910:128
angående anordnande af elektrisk belysning och värmeledning inom vissa delar af Vadstena hospital
Prop. Prop/1910:129
angående beredande af pension från allmänna indragningsstaten åt förre fästningsbyggnadsarbetaren Anders Johansson
Prop. Prop/1910:130
angående pensioner ä allmänna indragning sstaten åt sergeanterna af första klassen vid Hälsinge regemente C. S. T. Win- blad von Walter och N. Westberg
Prop. Prop/1910:131
angående ökad pension åt krigs arkiv amen D. T. J. Petrelli
Prop. Prop/1910:132
angående uppförande af en byggnad, innehållande lokaler för krigshögskolan med flera institutioner och myndigheter
Prop. Prop/1910:133
angående anordnande af farled mellan Storvindeln och Nedre Gautsträsk
Prop. Prop/1910:134
angående pension till vissa förmän och arbetare vid statens järn¬ vägar
Prop. Prop/1910:135
angående ändrade grunder för barnmorskornas pensionsanstalt
Prop. Prop/1910:136
angående öfver¬ låtelse till Norrtälje stad af viss kyrkoherden i Norrtälje församlings pastorat på lön anslagen jord
Prop. Prop/1910:137
angående försäljning af mark från komministersbostället Tumba n:r 2 i Botkyrka socken
Prop. Prop/1910:138
angående öfver¬ låtelse till Piteå stad af viss kyrkoherden i Piteå stads- församlings pastorat på lön anslagen jord
Prop. Prop/1910:139
angående upp¬ hörande af Endre pastorats prebendeegenskap
Prop. Prop/1910:141
angående anslag till nedre justitierevisionen å extra stat för år 1911
Prop. Prop/1910:143
i fråga om ut¬ förande af en försöksundersökning rörande skogarna inom viss del af landet
Prop. Prop/1910:144
angående fördelning af medel till främjande af nykterhet och mot¬ arbetande af dryckenskapens följder
Prop. Prop/1910:145
angående pension å allmänna indragning sstaten till daglönaren vid flottans beklädnadsverkstad i Karlskrona Marie Charlotte Agge
Prop. Prop/1910:146
angående löne¬ reglering för personalen vid barnmorskeundervisnings- anstalterna m. rn.
Prop. Prop/1910:147
angående användande af behållning å extra ordinarie anslaget till fortsättande af arbetena ä rikets kustfästningar m. m.
Prop. Prop/1910:148
angående pension å allmänna indragning sstaten till förre fortifika- tionsarbetaren Sven Johan Magnusson (Jansson)
Prop. Prop/1910:149
angående pension för framlidne rektorn vid tekniska skolan i Stockholm R. V. Adlers änka
Prop. Prop/1910:150
angående tjänst- årsberäkning för vissa rektorer vid statens realskolor
Prop. Prop/1910:151
angående an¬ vändande af öfverskott i den s. k. Djurgårdskassan till byggnads- och reparationsarbeten vid Ulriksdals slott
Prop. Prop/1910:152
med förslag till ändrad lydelse af 15 § i förordningen den 9 juni 1905 angående försäljning af brännvin
Prop. Prop/1910:153
med förslag till förordning angående vissa bestämmelser rörande gräns¬ trafiken mellan Sverige och Norge
Prop. Prop/1910:155
angående pension åt domänintendenten M. F. Rodhe
Prop. Prop/1910:157
angående tilläggs¬ pension åt kommissionslandtmätarna Fredrik Theodor Petersson och Anders Wilhelm Sandberg
Prop. Prop/1910:158
angående anvisande af särskildt rekryteringsbidrag för fyllande af 1911 års stater
Prop. Prop/1910:159
angående beredande af pension från allmänna indragning sstaten åt t. f. verkmästaren af första klassen vid fortifikationen Johan Emil Wahlströms änka Augusta Charlotta Wahl¬ ström, född Vestberg
Prop. Prop/1910:160
angående pension åt trädgårdsdirektören vid. statens järnvägar C. A. L. Sundius’ änka Johanna Amalia Sundius, född Rydstrand, och makarnas son Harald Herman Mathias
Prop. Prop/1910:161
angående anord¬ nande af statistiska undersökningar rörande landtarbe- tarnas lefnads- och arbetsförhållanden
Prop. Prop/1910:162
angående stats¬ bidrag till kostnader för vissa laga skiften inom Juc- kasjärvi socken af Norrbottens län
Prop. Prop/1910:163
med förslag till ecklesiastik boställsordning
Prop. Prop/1910:164
med förslag till lag angående ändrad lydelse af 8 § i lagen om enskilda vägar på landet den 5 juli 1907
Prop. Prop/1910:165
med förslag till lag, innefattande vissa bestämmelser om styrkande af hinderslöshet till äktenskap
Prop. Prop/1910:167
med förslag till lag om ändrad lydelse af 18 § 34 punkten i lagen om val till Riksdagen
Prop. Prop/1910:168
angående anslag till uppförande af bostad för direktorn och öfverläkaren vid allmänna barnbördshuset i Stockholm
Prop. Prop/1910:170
med förslag till förordning angående särskild grund för beräkning af rösträtt och utgörande af utskyld eller annan afgift i förhållande till allmänna bevillningen
Prop. Prop/1910:171
angående årligt understöd åt biträdand,e postexpeditören Anna Maria Hammarstrand, född Flycht
Prop. Prop/1910:172
angående afstå¬ ende eller upplåtelse i vissa fall af mark. från lirono- egendomar
Prop. Prop/1910:173
angående upp¬ låtelse af rätt till bearbetande af icke inmutning sbara mineralfyndigheter å kronojord
Prop. Prop/1910:174
angående upp¬ låtelse af kronan tillhörande jordägareandelar i grufvor
Prop. Prop/1910:175
angående upp¬ låtande af en lägenhet från förra löjtnantsbostället Styre- stad n:r 1 i Östergötlands län
Prop. Prop/1910:176
angående upp¬ låtande af en lägenhet från förra ryttmästarhostållet Larum n:r 1 i Kalmar län
Prop. Prop/1910:179
angående befrielse för vissa förutvarande och nuvarande befatt- ningshafvare vid statens järnvägar att gälda ersättnings¬ belopp, som i anmärkning sv äg ädömts dem till återbetal¬ ning in. in.
Prop. Prop/1910:180
angående ärliga understöd åt förra poststation^Öreståndaren Hedvig Sofia Clementeoff och poststationsföreståndaren Helena Aurora Clementeoff
Prop. Prop/1910:181
angående anslag för främjande af åtgärder till spridande af god och billig nöjesläsning
Prop. Prop/1910:182
angående anslag till undersökningar rörande ortnamn inom Alf sborgs län
Prop. Prop/1910:183
angående höjning af arfvodet till amanuensen vid domkapitlet i Lund
Prop. Prop/1910:184
angående bevil¬ jande af anslag till fortsatt utgifvande af tidskriften Sfinx
Prop. Prop/1910:185
angående rektorn vid realskolan i Oskarshamn J. V. Asplunds tjänstårs- beräkning för uppflyttning i högre lönegrad
Prop. Prop/1910:186
angående anslag till landtmäteriunder visning ens ordnande
Prop. Prop/1910:187
angående efter¬ skänkande af viss del af köpeskillingen för ett af E. 0. Sandström från kronopark inom Norrkottens län in¬ köpt virkesparti
Prop. Prop/1910:189
med förslag till ändrad lydelse af 7, 28 och 88 §§ i förordningen angående stämpelafgiften den 18 september 1908
Prop. Prop/1910:190
i fråga om anvisande af medel för vissa kostnader för domän¬ styrelsen
Prop. Prop/1910:194
angående öfver¬ låtelse till Kalmar stad af vissa delar af den för högre allmänna läroverket därstädes använda fastighet m. rn.
Prop. Prop/1910:195
angående beloppet af arfvode i visst fall åt vikarie för lektor vid högre lärarinneseminariet i Stockholm
Prop. Prop/1910:197
angående uppfö¬ rande af en svensk kyrka med samlingslokal och pastors- hostad i Paris m. m.
Prop. Prop/1910:198
angående 'öfver¬ låtelse till Västerås stad af ett domprosten i Västerås på lön anslaget område i S:t Ilians socken
Prop. Prop/1910:199
angående an¬ visande af ytterligare medel till norrländska nyodlings- fonden
Prop. Prop/1910:200
angående bidrag af statsmedel till åstadkommande af en järnväg frän Trollhättan till JSfossehro
Prop. Prop/1910:202
angående anvisande af medel till sjukkasseväsendets befrämjande
Prop. Prop/1910:203
angående anordnandet af en tillsynsmyndighet öfver sjukkasse- väsendet i riket och anvisande af medel till bestridande af kostnaderna för densamma
Prop. Prop/1910:204
med för¬ slag till lag om sjukkassor
Prop. Prop/1910:205
angående de till afvittringslandtmätarna i Västerbottens och Norr¬ bottens län utgående afton ingsförm ån er
Prop. Prop/1910:206
angående stats¬ bidrag till pensioneringen af den kvinnliga lärarpersona¬ len vid enskilda läroanstalter
Prop. Prop/1910:207
angående anslag till bestridande af kostnaderna för arbetsdomstolen under år 1911
Prop. Prop/1910:208
angående anslag till beredande af ökade ersättningar för bestridande af sekreterar- och kamrerargöromålen vid nationalmuseum
Prop. Prop/1910:209
angående efter¬ skänkande af kronans rätt till danaarf efter arbetaren Emanuel Ekbergs från Nysätra socken hustru Emma Teresia Ekberg, född Haglund
Prop. Prop/1910:210
angående upp¬ låtande af vissa ägor från kronoparken Österåker i Stock¬ holms län
Prop. Prop/1910:211
angående försäljning af ett område från det till kronopark inköpta hemmanet n:r 15 a i Hede kyrkby i Jämtlands län
Prop. Prop/1910:212
angående upp¬ låtande af lägenheter från kung sladugården Väderbrunn n:r 1 i Södermanlands län
Prop. Prop/1910:213
angående disposi¬ tion af förra löjtnantsbostället Störa Risby n:r 1 i Göteborgs och Bohus län
Prop. Prop/1910:214
angående dispo¬ sition af förra mönsterskrifvarbostället Äsping och Skulestad n:r 1 i Göteborgs och Bohus län
Prop. Prop/1910:215
angående disposi¬ tion af en till förra häradshöfdingbostället Hammenhög n:r 31 i Kristianstads län hörande lägenhet
Prop. Prop/1910:216
angående efter¬ skänkande af kronans rätt till danaarf efter slaktaren Johan Fredrik Sjöberg i Lund
Prop. Prop/1910:217
angående utbyte af kronan tillhörig mark mot ett nytt öfning sfält för Kronprinsens husarregemente
Prop. Prop/1910:219
angående efter¬ skänkande af kronans rätt till danaarf efter handlanden Edvard Alarik Hernqvist från Källby socken
Prop. Prop/1910:220
angående disposi¬ tion af förra kompanichef sbostället Backa n:r 1 och förra f'anjunkarbostället Näs n:r 1 i Södermanlands län
Prop. Prop/1910:222
angående till¬ stånd för delägarna i Gullbergs häradsallmänning att sälja viss del där af
Prop. Prop/1910:223
med förslag till lag om ändrad lydelse af 18 kap. 13 § strafflagen