Dir. 2012:1
Tilläggsdirektiv till Utredningen om översyn av pensionsrelaterade åldersgränser och möjligheter för ett längre arbetsliv (S 2011:05)
Dir. 2012:2
Vissa medborgarskapsfrågor
Dir. 2012:3
Tilläggsdirektiv till Utredningen om förstärkt skydd mot främmande makts underrättelseverksamhet (Ju 2010:03)
Dir. 2012:4
Statlig försäkring vid krigsförhållanden och allvarliga krissituationer
Dir. 2012:5
Tilläggsdirektiv till utredningen En effektiv Sevesolagstiftning (Fö 2011:02)
Dir. 2012:6
Omstrukturering av statens bestånd av försvarsfastigheter
Dir. 2012:7
Omstrukturering av statens bestånd av vissa kulturfastigheter
Dir. 2012:8
Tilläggsdirektiv till Tomträtts- och arrendeutredningen (Ju 2011:08)
Dir. 2012:10
Tilläggsdirektiv till Utredningen om utvärdering av upphandlingsregelverket och översyn av upphandlingsstatistiken (Fi 2010:06)
Dir. 2012:11
Tilläggsdirektiv till Utredningen om ett samordnat och effektivare statligt upphandlingsstöd (S 2011:09)
Dir. 2012:12
Tilläggsdirektiv till Utredningen om kvinnor som utsätts för våld efter att ha beviljats uppehållstillstånd i Sverige på grund a
Dir. 2012:13
Tilläggsdirektiv till Polisorganisationskommittén (Ju 2010:09)
Dir. 2012:14
Stärkt rättssäkerhet i skatteförfarandet
Dir. 2012:15
Tilläggsdirektiv till Statistikutredningen
Dir. 2012:16
Bättre förutsättningar för gode män och förvaltare
Dir. 2012:17
Utformning av beslut och domar inom migrationsområdet
Dir. 2012:18
Tilläggsdirektiv till Utredningen om översyn av de statliga verksamheterna inom vård- och omsorgssystemet (S2011:01)
Dir. 2012:19
Skärpningar i vapenlagstiftningen
Dir. 2012:20
Tilläggsdirektiv till Utredningen om vissa hemliga tvångsmedel (Ju 2010:08)
Dir. 2012:21
Tilläggsdirektiv till Utredningen om ett effektivare arbete mot främlingsfientlighet och liknande former av intolerans (A 2011:0
Dir. 2012:22
Översyn av regleringen om tjänstepension samt beskattningen av livförsäkringsföretag
Dir. 2012:24
Tilläggsdirektiv till Utredningen om stärkt ställning för patienten genom en ny patientlagstiftning (S 2011:03)
Dir. 2012:25
Nämndmyndighet för ersättning till personer som utsatts för övergrepp eller försummelser
Dir. 2012:26
Tilläggsdirektiv till Kommittén om hållbara försäkringar vid sjukdom och arbetslöshet (S 2010:04)
Dir. 2012:27
Tilläggsdirektiv till FunkA-utredningen (A 2011:03)
Dir. 2012:28
Tilläggsdirektiv till Utredningen om översyn av samhällets alarmeringstjänst
Dir. 2012:29
Vattenverksamheter
Dir. 2012:30
Skuldsanering för evighetsgäldenärer
Dir. 2012:31
Strategi för att motverka överskuldsättning
Dir. 2012:32
Översyn av beskattningen av hyresrätter och vissa andra boendeformer
Dir. 2012:33
Tilläggsdirektiv till Avfallsutredningen
Dir. 2012:34
Nya kapitaltäckningsregler
Dir. 2012:36
Barns säkerhet i förskolan
Dir. 2012:37
Effektivare konkurrenstillsyn
Dir. 2012:38
En nationell samordnare mot våld i nära relationer
Dir. 2012:39
Nettodebitering av el och skattskyldighet för energiskatt på el
Dir. 2012:40
Översyn av bestämmelserna om disciplinansvar inom totalförsvaret
Dir. 2012:41
Tilläggsdirektiv till utredningen Översyn av vissa frågor i minerallagen, N2011:06
Dir. 2012:42
Tilläggsdirektiv till Utredningen om ratificering av den internationella Hong Kong-konventionen om säker och miljöriktig fartygs
Dir. 2012:43
Tillsyn av marknadsföring av alkoholdrycker och tobak samt tillsyn och ålderskontroll vid e-handel och hemleverans av alkoholdry
Dir. 2012:44
Ägarlägenheter i befintliga hyreshus
Dir. 2012:45
Tilläggsdirektiv till EMR-utredningen (Ju 2011:10)
Dir. 2012:46
Tilläggsdirektiv till kommittén om översyn av det statliga stödet till dagspressen
Dir. 2012:47
Tilläggsdirektiv till Straffprocessutredningen (Ju 2010:10)
Dir. 2012:48
Samordningsråd med kunskapsplattform för smarta elnät
Dir. 2012:49
Tilläggsdirektiv till Utredningen om immateriella tillgångar vid universitet och högskolor (U 2011:11)
Dir. 2012:50
Översyn av exportkontrollen av krigsmateriel
Dir. 2012:51
Ett modernt nämndemannasystem
Dir. 2012:52
Tilläggsdirektiv till Livförsäkringsutredningen
Dir. 2012:53
Förbättrade resultat i grundskolan
Dir. 2012:54
Förskoleplats i tid
Dir. 2012:55
Inrättandet av Universitetskanslersämbetet
Dir. 2012:56
Inrättandet av Universitets- och högskolerådet
Dir. 2012:57
Ett effektivare arbete för att förebygga våldsbejakande extremism
Dir. 2012:58
Tilläggsdirektiv till Utredningen Ett myndighetsgemensamt servicecenter för en effektivare statlig administration
Dir. 2012:59
Ersättning vid vissa särskilda fall
Dir. 2012:60
Tilläggsdirektiv till Utredningen om vattenverksamheter
Dir. 2012:61
Digitaliseringskommissionen - en kommission för den digitala agendan
Dir. 2012:62
Tilläggsdirektiv till Utredningen om internationell straffverkställighet (Ju 2011:03)
Dir. 2012:63
Tilläggsdirektiv till En nationell kommitté
Dir. 2012:64
Tilläggsdirektiv till utredningen
Dir. 2012:65
Tilläggsdirektiv till 2011 års vägtullsutredning
Dir. 2012:66
Tilläggsdirektiv till Utredningen om vissa frågor om prissättning, tillgänglighet och marknadsförutsättningar inom läkemedels- och apoteksområdet
Dir. 2012:67
Inrättande av en tillsynsmyndighet för hälso och sjukvård och socialtjänst - Inspektionen för vård och omsorg
Dir. 2012:68
Luftförsvaret efter 2040
Dir. 2012:69
Översyn av bestämmelserna om skydd för landskapsinformation
Dir. 2012:71
Tilläggsdirektiv till Kulturbryggan - en ny form för stöd till förnyelse och utveckling inom kulturområdet
Dir. 2012:72
Beslutsoförmögna personers ställning i hälso- och sjukvård, tandvård, socialtjänst
Dir. 2012:73
Ett stärkt straffrättsligt skydd för egendom
Dir. 2012:74
Tilläggsdirektiv till Högskolemyndighets- och programkontorsutredningen (U 2011:03)
Dir. 2012:75
Tilläggsdirektiv till utredningen Miljöbestämmelser för jordbruksföretag och djurhållning (L 2011:02)
Dir. 2012:76
Meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet
Dir. 2012:77
Översyn av jaktlagstiftningen m.m.
Dir. 2012:78
Fossiloberoende fordonsflotta - ett steg på vägen mot nettonollutsläpp av växthusgaser
Dir. 2012:79
Översyn av lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, m.m.
Dir. 2012:80
Aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter
Dir. 2012:81
Tilläggsdirektiv till Finanskriskommittén
Dir. 2012:82
Tilläggsdirektiv till utredningen om ökad valfrihet och individuell anpassning av utbildning i svenska för invandrare (U 2011:05)
Dir. 2012:83
Tilläggsdirektiv till Veteransoldatutredningen
Dir. 2012:84
Utvärdering av effekterna av kommunaliseringen av skolväsendet
Dir. 2012:85
Översyn av lagen om särskilda regeringsärenden
Dir. 2012:86
Tilläggsdirektiv till utredningen om översyn av pensionsrelaterade åldersgränser och möjligheter för ett längre arbetsliv
Dir. 2012:87
Tilläggsdirektiv till Barns säkerhet i förskolan (U 2012:03)
Dir. 2012:88
Tilläggsdirektiv till utredningen om översyn av vissa byggfrågor
Dir. 2012:89
En nationell handlingsplan för säker användning och hantering av nanomaterial
Dir. 2012:90
Tilläggsdirektiv till Kommittén om hållbara försäkringar vid sjukdom och arbetslöshet
Dir. 2012:91
Framtida valfrihetssystem inom socialtjänsten
Dir. 2012:92
Utstationering på svensk arbetsmarknad
Dir. 2012:93
Tilläggsdirektiv till 2012 års krigsförsäkringsutredning
Dir. 2012:94
Tilläggsdirektiv till Utredningen om nya kapitaltäckningsregler
Dir. 2012:95
Tilläggsdirektiv till Miljömålsberedningen (M 2010:04) - strategi för en sammanhållen och hållbar vattenpolitik
Dir. 2012:96
Genomförande av EU:s direktiv om offentlig upphandling, upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster s
Dir. 2012:97
Män och jämställdhet
Dir. 2012:98
Konsumentskydd vid finansiell rådgivning
Dir. 2012:99
Ett enhetligt patentskydd i EU och en ny patentlag
Dir. 2012:100
Tilläggsdirektiv till utredningen om
Dir. 2012:101
Tilläggsdirektiv till kommittén om regler och villkor för fristående skolor m.m. (U 2011:04)
Dir. 2012:102
Tilläggsdirektiv till Utredningen om tillträde till Europarådets konvention om it-relaterad brottslighet med tilläggsprotokoll (Ju 2011:12)
Dir. 2012:103
Tilläggsdirektiv till Utredningen om omstrukturering av statens bestånd av försvarsfastigheter
Dir. 2012:104
Tilläggsdirektiv till Utredningen om omstrukturering av statens bestånd av vissa kulturfastigheter
Dir. 2012:105
En kommunallag för framtiden
Dir. 2012:106
Arvsfrågor i internationella situationer
Dir. 2012:107
Tilläggsdirektiv till Utredningen om utvärdering av upphandlingsregelverket och översyn av upphandlingsstatistiken
Dir. 2012:108
Bekämpning av marknadsmissbruk
Dir. 2012:109
Översyn av statens insatser för lättläst
Dir. 2012:110
Tilläggsdirektiv till utredningen En effektiv Sevesolagstiftning
Dir. 2012:111
Tilläggsdirektiv till Utredningen om inrättandet av Universitets- och högskolerådet (U 2012:07)
Dir. 2012:112
Avveckling av myndigheter inom utbildningsområdet m.m.
Dir. 2012:113
Tilläggsdirektiv till Utredningen om stärkt ställning för patienten genom en ny patientlagstiftning (S 2011:03)
Dir. 2012:114
Tilläggsdirektiv till Utredningen om översyn av bestämmelserna om genomförande av detaljplan (S 2011:11)
Dir. 2012:115
Tilläggsdirektiv till Företagsskattekommittén
Dir. 2012:116
Förenklad beskattning för enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i handelsbolag
Dir. 2012:118
Begravningsfrågor
Dir. 2012:119
Tilläggsdirektiv till Utredningen om en förändrad läkarutbildning (U 2011:10)
Dir. 2012:120
Tilläggsdirektiv till Utredningen om bättre förutsättningar för gode män och förvaltare (Ju 2012:01)
Dir. 2012:121
Inrättandet av en ny högskola som omfattar verksamheterna vid tre konstnärliga högskolor i Stockholm
Dir. 2012:122
Tilläggsdirektiv till Digitaliseringskommissionen (N2012:04)
Dir. 2012:123
Utvärdering av bredbandsstrategin
Dir. 2012:124
En förstärkt budgetprocess
Dir. 2012:125
En ny Bryssel I-förordning
Dir. 2012:126
Genomförande av EU-direktiv om årsredovisning och koncernredovisning
Dir. 2012:127
Avveckling av Myndigheten för utländska
Dir. 2012:128
Tilläggsdirektiv till utredningen om
Dir. 2012:130
Tilläggsdirektiv till Sfi-pengsutredningen (U 2011:05)
Dir. 2012:131
Ägarprövning och mångfald vid offentligt finansierade välfärdstjänster
Dir. 2012:132
Tilläggsdirektiv till Utredningen om tillsyn av marknadsföring av alkoholdrycker och tobak samt tillsyn och ålderskontroll vid e
Dir. 2012:133
Tilläggsdirektiv till Straffrättsanvändningsutredningen (Ju 2011:05)