Prop. 2005/06:1
Budgetpropositionen för 2006
Prop. 2005/06:2
Bästa språket - en samlad svensk språkpolitik
Prop. 2005/06:3
Fokus på film - en ny svensk filmpolitik
Prop. 2005/06:4
Statligt stöd för kvinnors organisering
Prop. 2005/06:5
Lantmäteriverksamheten
Prop. 2005/06:6
Flyktingskap och förföljelse på grund av kön eller sexuell läggning
Prop. 2005/06:7
Vissa kommunalekonomiska frågor
Prop. 2005/06:10
En effektivare prövning av hyres- och arrendeärenden
Prop. 2005/06:11
Maskeringsförbud
Prop. 2005/06:12
Haveriutredningen vid mindre allvarliga luftfartsolyckor
Prop. 2005/06:13
Avstående från besittningsskydd
Prop. 2005/06:14
Nya anslutningar till Romkonventionen
Prop. 2005/06:15
Ändring i dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Amerikas förenta stater
Prop. 2005/06:16
Skyldighet att tillhandahålla förnybara drivmedel
Prop. 2005/06:17
Avräkning av utländsk skatt
Prop. 2005/06:19
Beskattning av statligt anställda under utlandsstationering m.m.
Prop. 2005/06:20
Delat barnbidrag vid växelvis boende, m.m.
Prop. 2005/06:21
Förändring i sexmånadersregeln för sjömän, m.m.
Prop. 2005/06:22
Skattefrågor med anledning av tjänstepensionsdirektivet
Prop. 2005/06:24
Ändrad länsindelning m.m.
Prop. 2005/06:25
Följdändringar med anledning av ny aktiebolagslag, m.m.
Prop. 2005/06:26
Europeisk brottsskadeersättning
Prop. 2005/06:27
Leveranssäkra elnät
Prop. 2005/06:28
Elektroniskt ansökningsförfarande i inskrivningsärenden, m.m.
Prop. 2005/06:29
Utvidgad användning av DNA-tekniken inom brottsbekämpningen m.m.
Prop. 2005/06:30
Nationella alkohol- och narkotikahandlingsplaner
Prop. 2005/06:31
Deklarationsombud m.m.
Prop. 2005/06:32
Stöd för konvertering av oljeuppvärmningssystem i bostadshus
Prop. 2005/06:33
En möjlighet för Kustbevakningen att förelägga ordningsbot
Prop. 2005/06:34
Utökat svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan
Prop. 2005/06:35
Lag om omvandling av fängelse på livstid
Prop. 2005/06:36
Beskattning av europakooperativ
Prop. 2005/06:37
EU:s insolvensreglering
Prop. 2005/06:38
Trygghet, respekt och ansvar - om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever
Prop. 2005/06:39
Vissa skattefrågor med anledning av ny aktiebolagslag, m.m.
Prop. 2005/06:40
Reformerade beskattningsregler för ägare i fåmansföretag
Prop. 2005/06:41
Följdändringar i vissa lagar med anledning av en ny skogsmyndighet
Prop. 2005/06:42
Olovlig befattning med narkotikaprekursorer
Prop. 2005/06:43
Legitimation och skyddad yrkestitel
Prop. 2005/06:44
Särskilda skatteåtgärder på grund av stormen Gudrun
Prop. 2005/06:45
Finansiella konglomerat
Prop. 2005/06:46
Mottagande av ensamkommande barn
Prop. 2005/06:48
Den europeiska exekutionstiteln för obestridda fordringar
Prop. 2005/06:50
Strategi för ett samordnat arbete mot antibiotikaresistens och vårdrelaterade sjukdomar
Prop. 2005/06:51
Transport av farligt gods
Prop. 2005/06:52
Elektronisk informationsöverföring hos arbetslöshetskassorna och inom Arbetsmarknadsverket
Prop. 2005/06:54
Utökad möjlighet för Säkerhetspolisen att inhämta information i verksamhet för personskydd
Prop. 2005/06:55
Stärkt revision och ansvarsprövning i kommuner och landsting
Prop. 2005/06:56
En moderniserad rättsprövning, m.m.
Prop. 2005/06:58
Förrättare av vigsel och partnerskap
Prop. 2005/06:59
Företagsbot
Prop. 2005/06:60
Nationell strategi mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar
Prop. 2005/06:63
Anmälningsskyldighet, säkerhet och tillsyn inom psykiatrisk tvångsvård
Prop. 2005/06:64
Genetisk integritet m.m.
Prop. 2005/06:65
Ny vägtrafikskattelag, m.m.
Prop. 2005/06:67
Fortsatt svenskt deltagande i Förenta Nationernas mission i Liberia
Prop. 2005/06:68
Försäljning av barn, barnprostitution och barnpornografi - Fakultativt protokoll till konventionen om barnets rättigheter
Prop. 2005/06:69
Skydd för störningskänslig forskning
Prop. 2005/06:70
Ändringar i läkemedelslagstiftningen m.m.
Prop. 2005/06:71
Partnerskaps- och samarbetsavtal mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater och Tadzjikistan
Prop. 2005/06:72
Genomförande av EG-direktivet om rätt till familjeåterförening samt vissa frågor om handläggning och DNA-analys vid ...
Prop. 2005/06:73
Nationell samordning av rikssjukvården
Prop. 2005/06:74
Kvalificerad yrkesutbildning som uppdragsutbildning
Prop. 2005/06:76
Kärnsäkerhet och strålskydd
Prop. 2005/06:77
Genomförande av EG-direktiven om unionsmedborgares rörlighet inom EU och om varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares ställning
Prop. 2005/06:78
Allmänna vattentjänster
Prop. 2005/06:79
Konvention om social trygghet mellan Sverige och Chile
Prop. 2005/06:80
Reformerad hyressättning
Prop. 2005/06:83
Ursprungsgarantier för högeffektiv kraftvärmeel m.m.
Prop. 2005/06:84
Kooperativ verksamhet i delägda företag
Prop. 2005/06:86
Ett ökat samiskt inflytande
Prop. 2005/06:89
Tullverkets ingripanden mot varor som misstänks göra intrång i vissa immateriella rättigheter
Prop. 2005/06:92
Försöksverksamhet med komplement till färdtjänst
Prop. 2005/06:93
Samarbete med Specialdomstolen för Sierra Leone
Prop. 2005/06:94
Skiljemannakonventionen och uppsägning av avtal med Norge
Prop. 2005/06:96
Elektroniskt kungörande i Post- och Inrikes Tidningar
Prop. 2005/06:97
Revisorns oberoende och vissa redovisningstjänster, m.m.
Prop. 2005/06:98
Förstärkt skydd för franchisetagare
Prop. 2005/06:99
Nya vårdnadsregler
Prop. 2005/06:100
2006 års ekonomiska vårproposition
Prop. 2005/06:105
Trygga konsumenter som handlar hållbart - Konsumentpolitikens mål och inriktning
Prop. 2005/06:106
Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen
Prop. 2005/06:108
Ändringar i lagen om vägtrafikregister
Prop. 2005/06:109
Åtgärder mot svarttaxi m.m.
Prop. 2005/06:111
Försvarsmaktens stöd till polisen vid terrorismbekämpning
Prop. 2005/06:112
Viktigare än någonsin! Radio och TV i allmänhetens tjänst 2007-2012
Prop. 2005/06:113
Ökad kontroll av vapen
Prop. 2005/06:115
Nationell utvecklingsplan för vård och omsorg om äldre
Prop. 2005/06:116
Förenklade redovisningsregler, m.m.
Prop. 2005/06:117
Skydd för barn genom registrering av förmyndare i vägtrafikregistret, m.m.
Prop. 2005/06:118
Vissa ändringar av Europolkonventionen och Schengenkonventionen
Prop. 2005/06:119
Förlängning av försöksverksamheten med snabbare handläggning av brottmål
Prop. 2005/06:121
Förlängning av övergångstiden för vissa finansieringsföretag
Prop. 2005/06:122
Bötesbelopp
Prop. 2005/06:123
En modernare kriminalvårdslag
Prop. 2005/06:124
Ett enklare och snabbare skuldsaneringsförfarande
Prop. 2005/06:125
Beskattning av visst hushållsavfall som förbränns, m.m.
Prop. 2005/06:127
Forskning och ny teknik för framtidens energisystem
Prop. 2005/06:128
Anpassningar till nya EG-bestämmelser om livsmedel, foder, djurhälsa, djurskydd och växtskydd m.m.
Prop. 2005/06:129
Genomförande av EG-direktiven om överföring av passageraruppgifter och uppehållstillstånd för studier
Prop. 2005/06:130
Omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt inom byggsektorn
Prop. 2005/06:132
Renovering och modifiering av artillerisystemet Haubits 77B
Prop. 2005/06:133
Samverkan vid kris - för ett säkrare samhälle
Prop. 2005/06:134
Anpassningar av studiestödet till vissa EG-direktiv, m.m.
Prop. 2005/06:135
Elektronisk ingivning till Bolagsverket
Prop. 2005/06:136
Ändrade regler om auktorisation av bevakningsföretag
Prop. 2005/06:137
Ändringar i säkerhetsskyddslagen m.m.
Prop. 2005/06:138
Personsäkerhet
Prop. 2005/06:140
Offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden
Prop. 2005/06:141
Genomförande av EG-direktivet om kvalitet och säkerhet hos blod och blodkomponenter
Prop. 2005/06:142
Höjt inkomsttak vid beräkning av sjukpenninggrundande inkomst och höjd lägstanivå för hel föräldrapenning
Prop. 2005/06:143
Miljövänlig el med vindkraft - åtgärder för ett livskraftigt vindbruk
Prop. 2005/06:144
Utfärdande av provisoriska pass för barn för direkt resa till Sverige
Prop. 2005/06:145
Nationellt program för energieffektivisering och energismart byggande
Prop. 2005/06:146
Fortsatt svenskt bidrag till den EU-ledda militära krishanteringsinsatsen Althea i Bosnien och Hercegovina
Prop. 2005/06:147
Lag om tillståndsplikt för vissa kampsportsmatcher
Prop. 2005/06:148
Vissa frågor om vuxnas lärande, m.m.
Prop. 2005/06:149
Kvalificerad skyddsidentitet
Prop. 2005/06:150
Europakooperativ
Prop. 2005/06:152
Behandling av personuppgifter vid Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, m.m.
Prop. 2005/06:153
Inkomstskatteregler för vissa kyotoenheter
Prop. 2005/06:154
Förnybar el med gröna certifikat
Prop. 2005/06:155
Makt att forma samhället och sitt eget liv - nya mål i jämställdhetspolitiken
Prop. 2005/06:156
Sekretess i Donationsregistret
Prop. 2005/06:157
Vissa frågor om förhandsavgörande från EG-domstolen
Prop. 2005/06:158
Åtgärder för att stärka kundernas ställning på energimarknaden, m.m.
Prop. 2005/06:159
Vissa socialförsäkringsfrågor
Prop. 2005/06:160
Moderna transporter
Prop. 2005/06:161
Sekretessfrågor - Skyddade adresser, m.m.
Prop. 2005/06:162
Förstärkt meddelarskydd för anställda i kommunala företag m.m.
Prop. 2005/06:163
Ett regionalt förhöjt grundavdrag
Prop. 2005/06:164
Löneskatter för enmansföretag
Prop. 2005/06:165
Ingripanden mot unga lagöverträdare
Prop. 2005/06:166
Barn som bevittnat våld
Prop. 2005/06:167
Skattelättnad för bilar i vissa miljöklasser
Prop. 2005/06:168
Säkerhet i vägtunnlar
Prop. 2005/06:169
Effektivare skattekontroll m.m.
Prop. 2005/06:170
Arbetstagarinflytande i europakooperativ, m.m.
Prop. 2005/06:172
Nationell klimatpolitik i global samverkan
Prop. 2005/06:173
Översyn av personuppgiftslagen
Prop. 2005/06:174
Förenklade skatteregler med anledning av ny redovisningslagstiftning
Prop. 2005/06:176
Kommunernas roll i avfallshanteringen
Prop. 2005/06:177
Åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott
Prop. 2005/06:178
Hemlig rumsavlyssning
Prop. 2005/06:179
Miljöansvaret i Antarktis
Prop. 2005/06:180
Ett stärkt nämndemannainstitut
Prop. 2005/06:181
Miljöklassning av alternativa motorbränslen, m.m.
Prop. 2005/06:182
Miljöbalkens sanktionssystem, m.m.
Prop. 2005/06:183
Finansieringen av kärnavfallets slutförvaring
Prop. 2005/06:184
Utvecklad utsläppshandel för minskad klimatpåverkan
Prop. 2005/06:185
Förstärkning och förenkling - ändringar i anställningsskyddslagen och föräldraledighetslagen
Prop. 2005/06:186
Ersättning till ledande befattningshavare i näringslivet
Prop. 2005/06:187
En effektivare ordningsbotshantering
Prop. 2005/06:189
Ändringar i patentlagen
Prop. 2005/06:190
Skatt på flygresor
Prop. 2005/06:191
Ändring i lagen om elektronisk kommunikation
Prop. 2005/06:192
Lära, växa, förändra - Regeringens folkbildningsproposition
Prop. 2005/06:193
Förlängd försöksverksamhet med vidgad samordnad länsförvaltning i Gotlands län
Prop. 2005/06:194
Schweiz associering till Schengenregelverket, m.m.
Prop. 2005/06:195
Elektroniska kommunikationstjänster m.m. inom psykiatrisk tvångsvård
Prop. 2005/06:196
Inlösen av minoritetsaktier i försäkringsaktiebolag, m.m.
Prop. 2005/06:197
Skärpta djurskyddskrav för minkuppfödning
Prop. 2005/06:198
Justering i lagen om trängselskatt
Prop. 2005/06:199
Fågelinfluensa (H5N1)
Prop. 2005/06:200
En kronofogdemyndighet i tiden
Prop. 2005/06:201
Morgondagens nyheter - nya villkor för driftsstödet till dagstidningar
Prop. 2005/06:203
Svenskt deltagande i en EU-ledd militär förstärkningsstyrka till stöd för FN-insatsen i Demokratiska republiken Kongo
Prop. 2005/06:207
Skäliga stöd- och anpassningsåtgärder för arbetstagare med funktionshinder
Prop. 2005/06:208
Svenskt deltagande i Förenta nationernas insats i Libanon
Prop. 2005/06:209
Straffrättsliga regler mot förorening från fartyg
Prop. 2005/06:212
Hamnskydd
Prop. 2005/06:214
Offentliggörande av resultat av livsmedelskontroll
Prop. 2005/06:215
Skydd mot internationella hot mot människors hälsa