SOU 1940:1
Betänkande och förslag angående reglering av församlingsindelningen i Stockholm och revision av den för huvudstaden gällande lagen om församlingsstyrelse
SOU 1940:2
Betänkande angående omorganisation av arméförvaltningens sjukvårdsstyrelse m. m.
SOU 1940:3
Betänkande med förslag till åtgärder för befordrande av produktionen å enskilda skogar i vissa delar av Norrland
SOU 1940:4
Betänkande med förslag till lag om krigsskadeersättning
SOU 1940:5
Promemoria med förslag till vissa åtgärder mot missbruk av tryckfriheten
SOU 1940:6
Betänkande angående uppgörelse mellan Kungl. Maj:t och Kronan samt Stockholms stad rörande vissa markfrågor m. m. i Stockholm
SOU 1940:7
Betänkande med förslag till lag med vissa bestämmelser om livförsäkring vid krig m. m.
SOU 1940:8
Betänkande med förslag till lag om ändrad lydelse av 8 kap. strafflagen m. m. jämte därmed sammanhängande författningar
SOU 1940:9
Betänkande med förslag till kungörelse angående kontroll å handeln med ost samt viss lagstiftning angående korvvaror
SOU 1940:10
Svensk namnbok 1940
SOU 1940:11
Betänkande med förslag rörande offentliga rättshjälpsanstalter
SOU 1940:12
Betänkande med utredning och förslag angående inrättande av fritidsreservat för städernas och de tättbebyggda samhällenas befolkning
SOU 1940:13
Statistisk utredning angående förvaltningskostnader m. m. i konkurser
SOU 1940:14
Betänkande och förslag angående förhållandet mellan arbetsuppgifter och löneställning vid Statens järnvägar. D. 1,
SOU 1940:15
Betänkande med förslag rörande skärgårdarnas behov av förbättrade kommunikationer. D. 2
SOU 1940:16
Efterfrågan på jordbruksprodukter och dess känslighet för pris- och inkomstförändringar : en ekonomisk-statistisk studie
SOU 1940:17
Betänkande med förslag till ändrad lagstiftning angående s. k. rattfylleri
SOU 1940:18
Betänkande med förslag angående krigsförsäkring av viss lösegendom
SOU 1940:19
Förslag till ändrad lagstiftning om straff för försök till brott, jämte motiv
SOU 1940:20
Straffrättskommitténs betänkande med förslag till lagstiftning om förmögenhetsbrott
SOU 1940:21
Betänkande angående utfärdande av samt ersättning för vissa läkarintyg
SOU 1940:22
Socialvårdskommitténs betänkande
SOU 1940:23
Betänkande med förslag till lag med särskilda bestämmelser angående stats- och kommunalmyndigheterna och deras verksamhet vid krig eller krigsfara m. m
SOU 1940:24
Betänkande och förslag angående statsbidrag till byggnader för folkskoleväsendet m. m
SOU 1940:25
Straffrättskommitténs betänkande med förslag till ändring av strafflagen för krigsmakten i vad den berör förmögenhetsbrotten
SOU 1940:26
Betänkande med förslag till ändrade bestämmelser angående bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar
SOU 1940:27
Betänkande med förslag till organisation av Telegrafverket
SOU 1940:28
Betänkande angående uppgörelse mellan Kungl. Maj:t och kronan samt Stockholms stad rörande Överståthållarämbetets uppförande å riksstaten m. m
SOU 1940:29
Lagrådets utlåtande över Processlagberedningens förslag till rättegångsbalk
SOU 1940:30
Betänkande med förslag rörande övergång till högertrafik i Sverige
SOU 1940:31
Socialvårdskommitténs betänkande
SOU 1940:32
De yngre sjukhusläkarnas avlönings-, arbets- och bostadsförhållanden : undersökning
SOU 1940:33
Principbetänkande i trafiksäkerhetsfrågan
SOU 1940:34
Betänkande rörande reglering av import- och detaljhandeln med tobaksvaror
SOU 1940:35
Organiserad samverkan inom svenskt näringsliv
SOU 1940:36
Betänkande och förslag angående folkskoleväsendets rationalisering
SOU 1940:37
Betänkande angående lägenhetsupplåtelser åt lappar som lämnat renskötseln
SOU 1940:38
Betänkande och förslag angående värntjänstutbildning för skolungdom
SOU 1940:39
Förslag till revision av Den svenska kyrkohandboken