SOU 1983:1
Fristående skolor för inte längre skolpliktiga elever : slutbetänkande
SOU 1983:2
Nytt militärt ansvarssystem
SOU 1983:3
Skatteregler om traktamenten m. m.
SOU 1983:4
Om hälften vore kvinnor --- : kvinnor i forskningen : Jämställdhetskommitténs betänkande om kvinnorna i forskningen
SOU 1983:5
Koncession för försäkringsrörelse : delbetänkande
SOU 1983:6
Radon i bostäder
SOU 1983:7
Ersättning för miljöskador
SOU 1983:8
Stämpelskatt
SOU 1983:9
Lagstiftningen på kärnenergiområdet
SOU 1983:10
Användning av växtnäring
SOU 1983:11
Bekämpning av växtskadegörare och ogräs
SOU 1983:12
Former för upphandling av försvarsmateriel
SOU 1983:13
Att möta ubåtshotet
SOU 1983:14
Barn kostar ---
SOU 1983:15
Betänkande
SOU 1983:16
Sysselsättningsstrukturen i internationella företag : en studie av utvecklingen i svensk industri 1966-1980
SOU 1983:17
Näringspolitiska effekter av internationella investeringar
SOU 1983:18
Lag mot etnisk diskriminering i arbetslivet : delbetänkande
SOU 1983:19
Den stora omställningen
SOU 1983:20
Bättre miljöskydd
SOU 1983:21
Vilt och jakt : huvudbetänkande
SOU 1983:22
Utbildning för arbetslivet
SOU 1983:23
Lag om skatteansvar : delbetänkande
SOU 1983:24
Ny konkurslag : slutbetänkande
SOU 1983:25
Internationella faderskapsfrågor
SOU 1983:26
Bestrålning av livsmedel? : rapport från en expertkommitté
SOU 1983:27
Bilar och renare luft
SOU 1983:28
Bilar och renare luft
SOU 1983:29
Invandringspolitiken : delbetänkande
SOU 1983:30
Utbyggd havandeskapspenning m. m.
SOU 1983:31
Familjeplanering och abort
SOU 1983:32
Företagshälsovård för alla : slutbetänkande
SOU 1983:33
Kompetens inom hälso- och sjukvården
SOU 1983:34
Information som styrmedel : en rapport om Energisparkommitténs verksamhet och energihushållningsinformationens effekter : en rapport från Energisparkommittén
SOU 1983:35
Patentprocessen och sanktionssystemet inom patenträtten
SOU 1983:36
Effektivare företagsrevision : delbetänkande från Kommissionen mot ekonomisk brottslighet
SOU 1983:37
Fastighetsbildning : delbetänkande
SOU 1983:38
Fastighetsbildning : delbetänkande
SOU 1983:39
Politisk styrning - administrativ självständighet
SOU 1983:40
Konsumentpolitiska styrmedel
SOU 1983:41
Kontroll av rådgivare : delbetänkande
SOU 1983:42
Barn genom insemination
SOU 1983:43
Områden för turism och rekreation
SOU 1983:44
Kapitalplaceringar på aktiemarknaden
SOU 1983:45
Turism och friluftsliv
SOU 1983:46
Bulvanlag : delbetänkande
SOU 1983:47
Skatteregler om reservering för framtida utgifter
SOU 1983:48
Egenföretagares sjukpenning, m m : slutbetänkande
SOU 1983:49
Vattenkraft
SOU 1983:50
Översyn av lagstiftningen om förmögenhetsbrott utom gäldenärsbrott
SOU 1983:51
Ensamföräldrarna och deras barn
SOU 1983:52
Företagshemligheter
SOU 1983:53
Kulturarbetare och uppfinnare
SOU 1983:54
Skall matmomsen slopas?
SOU 1983:55
Församlingen i framtiden
SOU 1983:56
Naturresursers nyttjande och hävd
SOU 1983:57
Olika ursprung - gemenskap i Sverige : utbildning för språklig och kulturell mångfald : huvudbetänkande
SOU 1983:58
Kunskap för gemenskap : läromedel för språklig och kulturell mångfald : delbetänkande
SOU 1983:59
Kreativ finansiering : slutbetänkande
SOU 1983:60
Återvinning i konkurs : delbetänkande
SOU 1983:61
Handlingsoffentlighet utanför myndighetsområdet : slutbetänkande
SOU 1983:62
För gammal för arbete?
SOU 1983:63
None
SOU 1983:64
Ledighet för anhörigvård
SOU 1983:65
Upphovsrätt
SOU 1983:66
Svenska kyrkans fond : delbetänkande
SOU 1983:67
Rennäringens ekonomi
SOU 1983:68
Kommunerna och civilförsvaret : fristående sammanfattning av betänkande Ds Fö 1983:10
SOU 1983:69
Livsmedelsforskning : delbetänkande från Utredningen angående översyn av livsmedelsforskning m m - LIF
SOU 1983:70
Värna yttrandefriheten
SOU 1983:71
Bättre struktur i jord- och skogsbruk
SOU 1983:72
Kommunalt kunnande
SOU 1983:73
Ny förvaltningslag
SOU 1983:74
Framtida statlig statistik
SOU 1983:75
Företagens uppgiftslämnande för beskattningsändamål : delbetänkande
SOU 1983:76
Företagens uppgiftslämnande för beskattningsändamål : delbetänkande
SOU 1983:77
Effektiv räddningstjänst : slutbetänkande