Prop. 2021/22:1
Budgetpropositionen för 2022
Prop. 2021/22:2
Höständringsbudget för 2021
Prop. 2021/22:4
Ändring i skatteavtalet mellan Sverige samt Storbritannien och Nordirland
Prop. 2021/22:5
Ett förenklat upphandlingsregelverk
Prop. 2021/22:8
Regellättnader på värdepappersmarknaden och några frågor om referensvärden
Prop. 2021/22:9
Ändringar i vägsäkerhetslagen
Prop. 2021/22:10
Fortsatt svenskt deltagande i militär insats för stärkt säkerhet i Mali
Prop. 2021/22:11
Lagstiftningsåtgärder med anledning av EU:s gröna taxonomiförordning
Prop. 2021/22:14
En möjlighet till ny anmälan om avstämning av stöd vid korttidsarbete och ett nytt förfarande vid sen anmälan om avstämning
Prop. 2021/22:15
Regeringsprövning av kalkstenstäkter i undantagsfall
Prop. 2021/22:16
Förenklade regler om tjänsteställe och skattefri ersättning vid tillfälliga anställningar och uppdrag
Prop. 2021/22:17
Slopad straffrabatt för unga myndiga vid allvarlig brottslighet
Prop. 2021/22:18
Brott mot djur – skärpta straff och ett mer effektivt sanktionssystem
Prop. 2021/22:19
En konsultationsordning i frågor som rör det samiska folket
Prop. 2021/22:20
Avskaffad reklamskatt
Prop. 2021/22:21
Skatteavtal mellan Sverige och Slovenien
Prop. 2021/22:22
Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali
Prop. 2021/22:23
Ändrat alkoholskattedirektiv och vissa andra ändringar
Prop. 2021/22:25
Utvidgade regler om lättnad i beskattningen av personaloptioner i vissa fall
Prop. 2021/22:26
Riskskatt för kreditinstitut
Prop. 2021/22:27
Komplettering av den utvidgade fåmansföretagsdefinitionen
Prop. 2021/22:28
Överlåtelse av förvaltningsuppgift till Internationella sjöfartsorganisationen att genom Världssjöfartsuniversitetet utfärda examina
Prop. 2021/22:30
Sekretess hos den kommission som fått i uppdrag att granska arbetet med att uppnå frigivning av två svenska medborgare utomlands
Prop. 2021/22:33
Förstärkta skattereduktioner för förvärvsinkomster, sjukersättning och aktivitetsersättning
Prop. 2021/22:34
Skattelättnad för cykelförmån och skattefri uthyrning av personliga tillgångar
Prop. 2021/22:35
Nya mervärdesskatteregler om vissa förvärv som görs av EU-organ med anledning av covid-19-pandemin
Prop. 2021/22:36
Ämnesbetyg – betygen ska bättre spegla elevers kunskaper
Prop. 2021/22:37
En möjlighet för vissa försäkringsföreningar att tillämpa anpassade rörelseregler
Prop. 2021/22:40
Ett teknikneutralt krav på underskrift av regeringsbeslut
Prop. 2021/22:41
En ny riksbankslag
Prop. 2021/22:42
Föreningsfrihet och terroristorganisationer
Prop. 2021/22:44
Rätt till ledighet för politiska uppdrag på lokal och regional nivå i ett annat land
Prop. 2021/22:45
Ökade möjligheter att stänga skolor med allvarliga brister
Prop. 2021/22:46
Lättnader i tillståndsplikten för ljuddämpare
Prop. 2021/22:48
Kompletterande bestämmelser till EU:s förordningar inom sammanhållningspolitiken
Prop. 2021/22:49
Märkning och registrering av katter
Prop. 2021/22:50
Krav på rapportering av betalningstider
Prop. 2021/22:51
En sammanhållen utbildning för nyanlända som har utbildningsplikt
Prop. 2021/22:52
Förstärkt skydd för väljare vid röstmottagning
Prop. 2021/22:55
Utlandsspioneri
Prop. 2021/22:58
Stärkt äganderätt, flexibla skyddsformer och ökade incitament för naturvården i skogen med frivillighet som grund
Prop. 2021/22:59
Ett ändamålsenligt skydd för tryck- och yttrandefriheten
Prop. 2021/22:61
Nytt punktskattedirektiv och vissa andra ändringar
Prop. 2021/22:64
Etisk granskning av forskning – en övergångsbestämmelse som avser kliniska läkemedelsprövningar
Prop. 2021/22:65
En ytterligare förlängning av anståndstiden för att möjliggöra avbetalning av tillfälliga anstånd
Prop. 2021/22:66
Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om en gemensam digital ingång
Prop. 2021/22:67
Deltagande på distans i styrelsesammanträden i samordningsförbund
Prop. 2021/22:68
Vissa frågor om sekretess när Justitiekanslern bevakar statens rätt
Prop. 2021/22:69
Fortsatt beredskap genom förlängd giltighet av covid-19-lagen och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen
Prop. 2021/22:71
Tillfällig utvidgning av statligt stöd genom nedsatt energiskatt
Prop. 2021/22:72
Ökad kontinuitet och effektivitet i vården – en primärvårdsreform
Prop. 2021/22:74
En utvidgad rätt till återköp och flytt av fond- och depåförsäkringar
Prop. 2021/22:76
Ändrade regler om säkerställda obligationer
Prop. 2021/22:77
Handläggande myndighet för ärenden om stöd vid korttidsarbete
Prop. 2021/22:78
Stärkt kvalitet och likvärdighet i pedagogisk omsorg
Prop. 2021/22:81
Anpassning av svensk rätt till EU:s nya in- och utresesystem
Prop. 2021/22:83
Fjärde järnvägspaketet
Prop. 2021/22:84
Sänkt energiskatt på bensin och diesel
Prop. 2021/22:85
En ny konsumentköplag
Prop. 2021/22:86
Extra ändringsbudget för 2022 – Ersättningar på sjukförsäkringsområdet, stöd till företag, medel för testning och smittspårning samt andra åtgärder med anledning av coronaviruset
Prop. 2021/22:88
Nya kapitaltäckningsregler för mycket stora värdepappersbolag
Prop. 2021/22:89
Extra ändringsbudget för 2022 – Fler åtgärder på skatteområdet med anledning av coronaviruset
Prop. 2021/22:91
Skärpt miljöstyrning i bonus–malus-systemet
Prop. 2021/22:92
Ändrade regler för att möjliggöra utlämning av uppgifter för inkomststudier
Prop. 2021/22:93
Begränsning av avdragsrätten för underskott från tidigare år
Prop. 2021/22:94
Ökade möjligheter till grundläggande behörighet på yrkesprogram
Prop. 2021/22:95
Ett bättre underlag för åtgärder på bostadsmarknaden
Prop. 2021/22:96
Ytterligare sänkt mervärdesskatt på vissa reparationer
Prop. 2021/22:99
Vårändringsbudget för 2022
Prop. 2021/22:100
2022 års ekonomiska vårproposition
Prop. 2021/22:102
Gränsöverskridande distribution av fonder
Prop. 2021/22:108
Tillträdesförbud till badanläggningar och bibliotek
Prop. 2021/22:110
Höjd omsättningsgräns för befrielse från mervärdesskatt
Prop. 2021/22:111
Mer tid till lärande – extra studietid och utökad lovskola
Prop. 2021/22:112
Återinförande av tillfälliga åtgärder för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor
Prop. 2021/22:113
Extra ändringsbudget för 2022 – Slopad karenstid för stöd vid korttidsarbete, förstärkt evenemangsstöd och andra åtgärder med anledning av coronaviruset samt kompensation till hushållen för höga elpriser
Prop. 2021/22:116
En fast omsorgskontakt i hemtjänsten
Prop. 2021/22:117
Ändringar i lagar som genomför internationella bestämmelser om radiologiska skador och skador vid sjötransporter
Prop. 2021/22:118
Genomförande av direktivet om elektroniska vägtullssystem
Prop. 2021/22:119
Modernare regler för användningen av tvångsmedel
Prop. 2021/22:120
En effektivare överprövning av offentliga upphandlingar
Prop. 2021/22:121
Återkallelse av uppehållstillstånd som har meddelats av Regeringskansliet för personer med anknytning till utländska beskickningar, karriärkonsulat eller internationella organ
Prop. 2021/22:122
Ändring av andelstal i gemensamhetsanläggningar
Prop. 2021/22:123
Validering för kompetensförsörjning och livslångt lärande
Prop. 2021/22:124
Genomförande av ändringar i energieffektiviseringsdirektivet om värme, kyla och tappvarmvatten för hushållsbruk
Prop. 2021/22:125
Val och beslut i kommuner och regioner
Prop. 2021/22:126
Skattereduktion för avgift till arbetslöshetskassa
Prop. 2021/22:127
Bättre tillgång till finansiell information i brottsbekämpningen
Prop. 2021/22:129
Borttagande av bosättningsprincipen vid sprututbyte
Prop. 2021/22:131
Nytt regelverk för kvalificerade säkerhetsärenden
Prop. 2021/22:132
Förskola för fler barn
Prop. 2021/22:133
En samlad straffrättslig terrorismlagstiftning
Prop. 2021/22:134
Skärpta och förbättrade regler om arbetskraftsinvandring
Prop. 2021/22:135
Idéburen välfärd
Prop. 2021/22:136
Genomförande av direktivet om inrättande av en europeisk kodex för elektronisk kommunikation
Prop. 2021/22:137
Proposition: Upphävande av covid-19-lagen och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen
Prop. 2021/22:138
Ett särskilt brott för hedersförtryck
Prop. 2021/22:139
Stärkt integritet i idrottens antidopningsarbete
Prop. 2021/22:142
Effektivare bevisupptagning inom EU
Prop. 2021/22:143
Omhändertagande och återkallelse av förarbevis för vattenskoter
Prop. 2021/22:145
Värdlandsavtal mellan Sverige och Internationella vaccininstitutet
Prop. 2021/22:146
Ett nytt mål för Sjätte AP-fondens placeringsverksamhet
Prop. 2021/22:147
Ursprungsgarantier - genomförande av det omarbetade förnybartdirektivet
Prop. 2021/22:148
En ny växtskyddslag
Prop. 2021/22:149
En effektivisering av byggnadsnämndens tillsyn
Prop. 2021/22:150
Förbud mot utvinning av kol, olja och naturgas och skärpta regler för utvinning i alunskiffer
Prop. 2021/22:151
Genomförande av arbetsvillkorsdirektivet
Prop. 2021/22:152
Extra ändringsbudget för 2022 – Garanti till Internationella återuppbyggnads- och utvecklingsbanken för lån till Ukraina
Prop. 2021/22:153
Genomförande av elmarknadsdirektivet när det gäller nätverksamhet
Prop. 2021/22:154
Innebörden av begreppet helt försäkringsbestånd
Prop. 2021/22:155
In- och utpasseringskontroller vid högskoleprovet
Prop. 2021/22:156
Resursskolor och tilläggsbelopp för särskilt stöd
Prop. 2021/22:157
Tydligare krav på fristående förskolor, skolor och fritidshem med konfessionell inriktning
Prop. 2021/22:158
Ett mer likvärdigt skolval
Prop. 2021/22:159
Dimensionering av gymnasial utbildning för bättre kompetensförsörjning
Prop. 2021/22:160
Skolans arbete med trygghet och studiero
Prop. 2021/22:161
Ökad likvärdighet för skolhuvudmän
Prop. 2021/22:162
Elevhälsa och stärkt utbildning för elever med intellektuell funktionsnedsättning
Prop. 2021/22:163
Bättre villkor för kommersiell radio
Prop. 2021/22:164
En skyldighet att lämna uppgifter till Institutet för mänskliga rättigheter
Prop. 2021/22:165
Ändrade transparensregler inom energibeskattningen
Prop. 2021/22:166
Genomförande av mobilitetspaketet
Prop. 2021/22:167
Straffbestämmelser till EU:s förordning om fartygsåtervinning
Prop. 2021/22:168
En ökad differentiering av strandskyddet
Prop. 2021/22:169
Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om återhämtning och resolution av centrala motparter
Prop. 2021/22:171
Tryggare bostadsrätt
Prop. 2021/22:172
Nya regler om informationsutbyte om brottmålsdomar i EU
Prop. 2021/22:173
Ändrad nedsättning av förmånsvärdet för miljöanpassade bilar
Prop. 2021/22:174
Ett moderniserat konsumentskydd
Prop. 2021/22:175
Genomförande av balansdirektivet
Prop. 2021/22:176
Flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden
Prop. 2021/22:177
Sammanhållen vård och omsorgsdokumentation
Prop. 2021/22:178
Barnets bästa när vård enligt LVU upphör - lex lilla hjärtat
Prop. 2021/22:179
Ett bättre premiepensionssystem
Prop. 2021/22:180
Höjt bostadstillägg till pensionärer och höjt minimibelopp vid fastställande av avgifter enligt socialtjänstlagen
Prop. 2021/22:181
Justerade åldersgränser i pensionssystemet och i kringliggande system
Prop. 2021/22:182
Efterlevandestöd för barn som får vård eller boende bekostat av det allmänna
Prop. 2021/22:183
Registrering av kontantkort – förbättrad tillgång till uppgifter för brottsbekämpande myndigheter
Prop. 2021/22:184
Regional fysisk planering i Hallands län
Prop. 2021/22:185
Sekretess för ljuddämpare
Prop. 2021/22:186
En stärkt rättsprocess och en ökad lagföring
Prop. 2021/22:187
Genomförande av ändringar i direktivet om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster
Prop. 2021/22:188
Jämlika regler om föräldraskap i internationella situationer
Prop. 2021/22:189
Ökad rättssäkerhet och snabbare verkställighet i internationella familjemål
Prop. 2021/22:190
Åtgärder mot fusk vid förarprov och mot illegal utbildningsverksamhet på transportområdet
Prop. 2021/22:192
Skärpta straff för knivbrott
Prop. 2021/22:193
Tillfälligt omhändertagande av villkorligt frigivna och skyddstillsynsdömda
Prop. 2021/22:194
Ett modernare straffrättsligt skydd mot hemfridsbrott och olaga intrång
Prop. 2021/22:195
Skärpt straff för gravfridsbrott
Prop. 2021/22:196
Ökad kontroll vid verkställighet av fängelse med fotboja
Prop. 2021/22:197
Effektivare verktyg i utsökningsförfarandet
Prop. 2021/22:198
Stärkt rätt till skadestånd för brottsoffer
Prop. 2021/22:199
Extra ändringsbudget för 2022 – Åtgärder för att stärka rikets militära försvar och kompensation till hushållen för höga elpriser
Prop. 2021/22:200
Hårdare regler för nya nikotinprodukter
Prop. 2021/22:201
Ett års förlängd giltighetstid för undersökningstillstånd
Prop. 2021/22:202
Betaltjänster – några förtydliganden
Prop. 2021/22:204
Ändrade övergångsbestämmelser när det gäller medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik
Prop. 2021/22:206
Snabbare och enklare verkställighet av myndighetsbeslut
Prop. 2021/22:207
Tydligare bestämmelser om ersättning vid avslag på ansökningar om tillstånd till avverkning i fjällnära skog
Prop. 2021/22:208
Vägar till hållbara vattentjänster
Prop. 2021/22:209
Förstärkt kontroll av produkter med dubbla användningsområden
Prop. 2021/22:210
Tidigt kommunalt ställningstagande till vindkraft
Prop. 2021/22:211
Insatser på plan- och byggområdet med anledning av invasionen av Ukraina
Prop. 2021/22:212
Certifierade byggprojekteringsföretag – en mer förutsägbar byggprocess
Prop. 2021/22:214
Proposition: Stärkt rätt till personlig assistans – grundläggande behov för personer som har en psykisk funktionsnedsättning och ökad rättssäkerhet för barn
Prop. 2021/22:215
En ny lag om företagsrekonstruktion
Prop. 2021/22:216
Förbättrade förutsättningar för den arbetsmarknadspolitiska verksamheten
Prop. 2021/22:217
Stärkt kontroll och kvalitet i folkbokföringen
Prop. 2021/22:218
Hittegods i kollektivtrafiken
Prop. 2021/22:219
Ordning och reda på avfallet
Prop. 2021/22:220
Sjukersättning till äldre i förvärvsarbetande ålder
Prop. 2021/22:221
Extra ändringsbudget för 2022 – Tillfälligt sänkt skatt på bensin och diesel samt hantering av överskott av vaccindoser
Prop. 2021/22:222
Översyn av vissa bestämmelser om tullfrihet
Prop. 2021/22:223
Värdlandsavtal mellan Sverige och Förenta nationernas barnfond Unicef
Prop. 2021/22:224
Utvisning på grund av brott – ett skärpt regelverk
Prop. 2021/22:225
Den offentliga sektorns tillgängliggörande av data
Prop. 2021/22:226
Aktivitetskravet i plan- och bygglagen
Prop. 2021/22:227
Kompletteringar till EU:s nya gräns- och kustbevakningsförordning och förtydliganden i regler om unga lagöverträdare
Prop. 2021/22:228
Skattelättnad för arbetsresor – ett enklare och färdmedelsneutralt regelverk
Prop. 2021/22:229
Grundlagsskadestånd – ett rättighetsskydd för enskilda
Prop. 2021/22:231
Skärpt syn på våldtäkt och andra sexuella kränkningar
Prop. 2021/22:232
Ett modernt offentligt belöningssystem och de allmänna flaggdagarna
Prop. 2021/22:233
Nya uppgifter om den tilltalades ålder i straffprocessen
Prop. 2021/22:234
Fordon ska kunna klampas i fler fall
Prop. 2021/22:235
Sekretess hos två kommissioner
Prop. 2021/22:237
Borttagande av regler för tillgodoräknande av försäkringstid i vissa situationer
Prop. 2021/22:238
Anpassningar till EU:s marknadskontrollförordning – del 2
Prop. 2021/22:239
Ytterligare åtgärder mot fordonsmålvakter
Prop. 2021/22:240
BNP-indexering av skatterna på kemikalier i viss elektronik och avfallsförbränning
Prop. 2021/22:242
En förstärkt spelreglering
Prop. 2021/22:243
Pausad höjning av reduktionsplikten för bensin och diesel 2023
Prop. 2021/22:244
Stärkt rätt till personlig assistans vid behov av egenvård
Prop. 2021/22:245
Höjd skatt på alkohol och tobak
Prop. 2021/22:246
Förbättrade rättsliga förutsättningar för att kunna ta emot militärt stöd från andra stater
Prop. 2021/22:250
Åtgärder för en jämnare fördelning av boende för vissa skyddsbehövande
Prop. 2021/22:251
Samverkan mot penningtvätt och finansiering av terrorism
Prop. 2021/22:252
Extra ändringsbudget för 2022 – Stöd till jordbruket och fiskerinäringen samt kompensation för höga energipriser
Prop. 2021/22:253
Extra ändringsbudget för 2022 – Retroaktivt sänkt skatt på diesel inom jord-, skogs- och vattenbruk
Prop. 2021/22:254
Infektion med ett visst orthopoxvirus och ändring i smittskyddslagen
Prop. 2021/22:255
Extra ändringsbudget för 2022 – Stöd till Ukraina
Prop. 2021/22:256
Leveranser av fartygsbränsle till havs i vissa fall
Prop. 2021/22:257
En ny biobankslag
Prop. 2021/22:258
Extra ändringsbudget för 2022 – Åtgärder i samband med rekapitalisering av SAS AB
Prop. 2021/22:259
Åtgärder för att förhindra illegal handel via post
Prop. 2021/22:260
Ökad kontroll i hälso- och sjukvården
Prop. 2021/22:262
Ökad insyn i ägandet av radio- och tv-företag
Prop. 2021/22:263
Undantag från lokaliseringsprincipen för kommunal bredbandsutbyggnad
Prop. 2021/22:269
Extra ändringsbudget för 2022 – Vårändringsbudget för 2022 och stöd till Ukraina
Prop. 2021/22:270
Extra ändringsbudget för 2022 – Retroaktivt sänkt skatt på diesel inom jord-, skogs- och vattenbruk
Prop. 2021/22:272
Statens stöd till trossamfund samt demokrativillkor vid stöd till civilsamhället
Prop. 2021/22:273
Förbättrad hantering av ärenden om överförande av straffverkställighet
Prop. 2021/22:274
Protokoll om privilegier och immunitet för den enhetliga patentdomstolen
Prop. 2021/22:275
Arrestantvakter och transportuppdrag
Prop. 2021/22:276
Stärkt system för samordningsnummer
Prop. 2021/22:277
Ett oberoende tvistlösningsförfarande för kollektiva hyrestvister
Prop. 2021/22:278
Upphovsrätten på den digitala inre marknaden
Prop. 2021/22:279
Snabbare lagföring av brott
Prop. 2021/22:280
Förvalsalternativet inom premiepensionen
Prop. 2021/22:284
Ett höjt försörjningskrav för arbetskraftsinvandrare
Prop. 2021/22:286
Bolags rörlighet över gränserna inom EU