Prop. 1948:9
('med hemställan om be\xad myndigande för Kungl. Maj.t att vidtaga åtgärder för ökning av statsverkets andel i totalisator-, tipsoch lotterimedel',)
Prop. 1948:18
('med förslag till förord\xad ning om fortsatt giltighet av förordningen den 6 mars 1942 (nr 63) angående rått för Konungen att åsätta särskild tullavgift',)
Prop. 1948:20
('med förslag till lag med särskilda bestämmelser om fastighetsbildning inom vissa områden av stad, m. m.',)
Prop. 1948:34
('med förslag till skogs\xad vårdslag m. in.',)
Prop. 1948:42
('med förslag till lag om ändrad Igdelse av anvisningarna till 29 och bi §§ kommunalskattelagen den 28 september 1928 (nr 370)',)
Prop. 1948:50
('med förslag till lag om försäkringsrörelse, m. m.',)
Prop. 1948:58
('med förslag till lag om sambruksföreningar m. m.',)
Prop. 1948:80
('med förslag till lag om ändring i strafflagen m. m.',)
Prop. 1948:81
('med förslag till lag om ändring i civilförsvarslagen den 15 juli 1944 (nr 536) samt fortsatt giltighet av samma lag',)
Prop. 1948:87
('angående anslag till ersättning för skador vållade av personer som avvikit från vissa anstalter',)
Prop. 1948:140
('med förslag till lag an\xad gående ändring i lagen den 6 juni 1930 (nr 251) om kommunalstyrelse på landet, m. m.',)
Prop. 1948:144
('med förslag till ny strafflagstiftning för krigsmakten',)
Prop. 1948:149
('angående organisatio\xad nen av rationaliseringsverksamheten på jordbrukets område m. m.',)
Prop. 1948:178
('med förslag rörande överflyttande av vissa till justitiedepartementet hö\xad rande ärenden från Kungl. Maj:t till underordnad myndighet m. m.',)
Prop. 1948:184
('angående inrättande av en arbetarskyddsstyrelse och förstärkning av yrkes\xad inspektionen m. m.',)
Prop. 1948:206
('angående vissa frågor rörande försvarets organisation',)
Prop. 1948:207
('med förslag till förordning med provisoriska bestämmelser rörande utbildningstiden för vissa värnpliktiga',)
Prop. 1948:216
('med förslag till militär rättegångslag m. m.',)
Prop. 1948:218
('angående den allmänna bostadspolitikens organisation m. m.',)
Prop. 1948:225
('med förslag till nya avlöningsreglementen m. m.',)
Prop. 1948:230
('med förslag till tryck\xad frihetsförordning m. m.',)
Prop. 1948:235
('med förslag till lag an\xad gående ändring i lagen den 17 juni 1916 (nr 235) om försäkring för olgcksfall i arbete, m. m.',)
Prop. 1948:236
('med förslag till förord\xad ning med särskilda bestämmelser rörande ersättning i vissa fall enligt förordningen den 18 juni 1927 (nr 234) om ersättning i anledning av kroppsskada, ådra\xad gen under militärtjänstgöring, in. m.',)
Prop. 1948:244
('med förslag till änd\xad ringar i regeringsformen och riksdagsordningen, m. m.',)
Prop. 1948:248
('med förslag till butik- stängningslag',)
Prop. 1948:265
('med förslag till sjöar\xad betstidslag',)
Prop. 1948:276
('angående grunderna för höjning av löner enligt statens löneplansförordning, m. m.',)
Prop. 1948:298
('med förslag till arbetar\xad skydd slag m. m.',)
Prop. 1948:306
('angående godkännande av avtal mellan Sverige och Schweiz för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter å inkomst och förmögenhet samt beträffande skatter å kvarlåtenskap',)
Prop. Prop/1948:5
med förslag till förord¬ ning om särskild automobilskatt, m. m.
Prop. Prop/1948:6
med förslag till lag om ändrad lydelse av 16 § lagen den 11 juni 194-3 (nr 346) angående statsmonopol å tillverkning och import av tobaksvaror
Prop. Prop/1948:7
med förslag till förord¬ ning om ändrad lydelse av 2 § 1 mom. förordningen den 8 juni 1923 (nr 155) angående omsättnings- och utskänkningsskatt å spritdrycker samt om fortsatt giltighet av förordningen, m. in.
Prop. Prop/1948:8
med förslag till förord¬ ning angående ändring i förordningen den 21 decem¬ ber 19U5 (nr 823) om nöjesskatt
Prop. Prop/1948:10
med förslag till förord¬ ning angående ändring i förordningen den 25 maj 1941 (nr 251) om varuskatt, m. in.
Prop. Prop/1948:11
med förslag till förord¬ ning angående ändring i förordningen den 15 no¬ vember 1912 (nr 298) om provianteringsfrilager, m. m.
Prop. Prop/1948:12
med förslag till förord¬ ning angående de tider, då allmän fastighetstaxering skall äga rum, m. m.
Prop. Prop/1948:13
angående täc¬ kande av vissa medelsbrister, redovisade såsom pro- priebalanser i försvarets civilförvaltnings räken¬ skaper
Prop. Prop/1948:14
angående täc¬ kande av viss genom valutakursförändring upp¬ kommen medelsbrist
Prop. Prop/1948:15
angående liv¬ ränta till N. 0. H. Blom
Prop. Prop/1948:16
med förslag till förordning angående ändring i förordningen om ersätt¬ ning i anledning av kroppsskada, ådragen under hemvärnstjänstgöring
Prop. Prop/1948:17
angående godkännande av protokoll angående det svensk-isländska varu¬ utbytet
Prop. Prop/1948:19
med förslag till lag om ändrad lydelse av 4 kap. 1 § rättegångsbalken
Prop. Prop/1948:21
angående fortsatt stats- garanti för exportkredit
Prop. Prop/1948:22
med förslag till lag om upphävande av kap. 5 kyrkolagen m. m.
Prop. Prop/1948:23
med förslag till lag om upphävande av 17 § förordningen den i6 juni 1875 (nr 42) angående lagfart å fång till fast egendom
Prop. Prop/1948:24
med förslag till kungö¬ relse om ändrad lydelse av 2 § avlöningsreglementet den 15 juli 1944 (nr 546) för personal i det allmänna civilförsvaret
Prop. Prop/1948:25
med förslag till lag an¬ gående ändrad lydelse av 2 kap. 17 § lagen den 15 juni 1907 (nr 36 s. 1) om nyttjanderätt till fast egen¬ dom
Prop. Prop/1948:26
med förslag till lag om rätt för arrendator att bortföra stråfoder
Prop. Prop/1948:27
angående arrendelind¬ ring för vissa kronoegendomar
Prop. Prop/1948:28
angående befrielse från viss betalningsskyldighet till kronan
Prop. Prop/1948:29
angående avskrivning av visst i flottledsf onden ingående fordring sbelopp
Prop. Prop/1948:32
angående anslag till jordbruksekonomisk undersökning, m. m.
Prop. Prop/1948:33
angående godkännan¬ de av protokoll rörande varuutbytet mellan Sverige och Tjeckoslovakien
Prop. Prop/1948:35
med förslag till lag om ändring i kommunalskattelagen den 28 september 1928 (nr 370), m. m.
Prop. Prop/1948:36
angående anslag till landsfogdarna m. fl.: avlöningar för budgetåret 1918/49
Prop. Prop/1948:37
angående av¬ skrivning av vissa fordringar, redovisade såsom propriebalanser i medicinalstyrelsens räkenskaper
Prop. Prop/1948:38
med förslag till lag angående fortsatt giltighet av lagen den 29 juni I9i5 (nr 520) om återställande av viss från ockuperat land härrörande egendom, m. m.
Prop. Prop/1948:39
angående befrielse för postbiträdet Ingrid Maria Johansson från viss ersättningsskyldighet
Prop. Prop/1948:40
med förslag till lag om ändring i lagen den 20 juni 1918 (nr 460) angående åtgärder mot utbredning av könssjukdomar
Prop. Prop/1948:41
angående lån och bidrag till vissa skogsförbättringsåtgärder
Prop. Prop/1948:43
angående utbyggnad av Västerås ångkraftstation
Prop. Prop/1948:44
med förslag till änd¬ ringar i regeringsformen m. m.
Prop. Prop/1948:45
angående pension åt framlidne italienske ministern i Stockholm Alberto Bellardi Riccis änka
Prop. Prop/1948:46
angående vissa frågor om befrielse från ersättningsskyldighet
Prop. Prop/1948:47
angående be¬ frielse från skyldighet att återbetala för mycket ut¬ betalta löne- och pensionsbelopp
Prop. Prop/1948:48
angående stöd åt fiskeri¬ näringen, m. m.
Prop. Prop/1948:51
med förslag till förord¬ ning om fortsatt giltighet av förordningen den 18 juni 1937 (nr 581) angående rätt för Konungen att i vissa fall meddela särskilda bestämmelser om stämpelav¬ gift vid köp och byte av fondpapper
Prop. Prop/1948:52
angående fortsatt tull¬ frihet för Svenska röda korset för viss sjukvårds-, be¬ klädnads- och sjuktransportmateriel
Prop. Prop/1948:54
med förslag till lag om fortsatt giltighet av allmänna förfogandelagen den 22 juni 1939 (nr 293)
Prop. Prop/1948:55
med förslag till lag om fortsatt giltighet av lagen den 12 december 1941 (nr 925) om reglering av förbrukningen av elektrisk kraft och gas
Prop. Prop/1948:56
med förslag till lag om fortsatt giltighet av lagen den 30 juni 1942 (nr 493) om avverkningsskyldighet
Prop. Prop/1948:57
angående godkännande av protokoll rörande det fransk-svenska varuutbytet 77i. m.
Prop. Prop/1948:59
angående höjning av vissa postavgifter
Prop. Prop/1948:60
angående anslag till bi¬ drag till ersättning åt vissa förrättning smän enligt la¬ gen om enskilda vägar
Prop. Prop/1948:61
angående ersättning från kyrkofonden för övertalig personal vid domänverket
Prop. Prop/1948:62
angående ersätt¬ ning i vissa fall i anledning av olycksfall i arbete eller yrkessjukdom m. in.
Prop. Prop/1948:63
med förslag till lag om ändring i lagen den 11 maj 1934 (nr 140) angående köttbesiktning och slakthus, m. m.
Prop. Prop/1948:64
med förslag till lag an¬ gående ändrad lydelse av 13 § 3 mom. lagen den 6 juni 1925 (nr 170) om polisväsendet i riket, m. m.
Prop. Prop/1948:65
angående anslag för budgetåret 1948/4-9 till överstyrelsen för yrkesutbild¬ ning
Prop. Prop/1948:66
angående tillämpningen av bestämmelserna om rätt till statsbidrag för djur¬ sjukvård
Prop. Prop/1948:67
angående beredande av täckning för viss i lotsstyrelsens räkenskaper redo¬ visad brist
Prop. Prop/1948:68
med förslag till lag an¬ gående utsträckt tillämpning av lagen den 4 juni 1943 (nr 274) om förlängd giltighetstid för ränie- och utdelning skupong er, m. m.
Prop. Prop/1948:69
angående anslag till täckande av vissa kostnader för Svenska skifferolje- aktiebolagets verksamhet
Prop. Prop/1948:70
angående anslag till fiskredskapsförsåkring
Prop. Prop/1948:71
med förslag till för¬ ordning om ändrad lydelse av 24 § förordningen den 20 juni 1941 (nr 577) angående bekämpande av tuber¬ kulos hos nötkreatur
Prop. Prop/1948:73
angående tullfrihet för byggnadsmaterialier m. m. för anläggning av en reg- leringsdamm i Neaälven m. m.
Prop. Prop/1948:74
angående pension åt vissa i statens tjänst anställda personer
Prop. Prop/1948:75
angående disposi¬ tion av vissa äldre anslag å sjätte huvudtiteln in. m.
Prop. Prop/1948:76
med förslag till lag om fortsatt giltighet av valutalagen den 22 juni 1939 (nr 350)
Prop. Prop/1948:77
angående vissa anslag för budgetåret 1948/49 till dövstumskolorna
Prop. Prop/1948:79
angående anslag till sti¬ pendier för blivande distriktstandläkare m. fl.
Prop. Prop/1948:82
angående an¬ slag till civilförsvaret för budgetåret 1948/49
Prop. Prop/1948:83
angående anslag till landsfiskalerna m. fl.: Avlöningar
Prop. Prop/1948:84
angående anslag till sta¬ tens brandinspektion för budgetåret 1948/49
Prop. Prop/1948:85
angående fortsatt dis¬ position av vissa äldre reservationsanslag
Prop. Prop/1948:86
angående bidrag till me- tallografiska institutet
Prop. Prop/1948:88
angående an¬ slag till undersökningar rörande levnadsvillkor och hushållsvanor för budgetåret 1948 49
Prop. Prop/1948:89
med förslag till lag an¬ gående fortsatt giltighet av lagen den 16 februari 1934 (nr 19) om fullgörande i vissa fall av betalnings skyl¬ dighet i förhållande till utlandet m. m.
Prop. Prop/1948:90
angående god¬ kännande av avtal mellan Kungl. Maj:t och kronan samt Stockholms stad angående vissa för järnvägs- ändamål avsedda markområden i Stockholm m. m.
Prop. Prop/1948:91
med förslag till lag an¬ gående ändring i lagen den 30 juni 1943 (nr 444) om tillståndstvång för byggnadsarbete samt fortsatt giltig¬ het av samma lag
Prop. Prop/1948:92
angående anslag för bud¬ getåret 191+8/49 till konstfackskolan
Prop. Prop/1948:93
angående bidrag till Stockholms enskilda bank aktiebolag till täckande av vissa rättegångskostnader
Prop. Prop/1948:95
med förslag till lag om tillägg till 72 § lagen den 14 september 1944 (nr 705) om aktiebolag
Prop. Prop/1948:96
med förslag till lag om skgldighet för näringsidkare m. fl. att biträda vid plan¬ läggningen av rikets ekonomiska försvarsberedskap
Prop. Prop/1948:97
angående anslag jör bud¬ getåret 1948/49 till läroboksnämnden
Prop. Prop/1948:99
angående utövandet av statens tobaksmonopol
Prop. Prop/1948:100
angående anslag till riksnämnden för ekonomisk försvarsberedskap för bud¬ getåret 1948/49, m. 772.
Prop. Prop/1948:101
med förslag till lag om fortsatt giltighet av lagen den 20 juni 1924 (nr 225) med särskilda bestämmelser angående olovlig befatt¬ ning med spritdrycker och vin, m. m.
Prop. Prop/1948:102
angående över¬ gång sersättning till förre furiren vid flottan H. E. Ahlström
Prop. Prop/1948:103
angående bestri¬ dande av vissa haverikostnader
Prop. Prop/1948:104
med förslag till lag an¬ gående ändrad lydelse av 54 § 2., 5. och 7. samt 70 § 1. lagen den 26 november 1920 (nr 796) om val till riksdagen, m. m.
Prop. Prop/1948:105
angående avskrivning av ett direktören B. V. Orre beviljat lån
Prop. Prop/1948:106
med förslag till lag om vissa inskränkningar i utländsk försäkringsanstalts rätt att driva försäkringsrörelse här i riket
Prop. Prop/1948:107
angående tillgodoseende av universitetets i Lund och Malmöhus läns sjuk¬ vårdsinrättningars i Lund behov av tomtmark
Prop. Prop/1948:108
angående anslag till ny¬ byggnad för statens rättsläkarstation i Stockholm, m. m.
Prop. Prop/1948:109
angående överlåtelse till Åkrokens vägsamfällighet av en lantförsvaret tillhö¬ rig bro över Kalix älv
Prop. Prop/1948:110
angående försäljning av en fabrik för tillverkning av syntetiskt gummi
Prop. Prop/1948:111
angående godkännande av en mellan Sverige och Nederländerna träffad han- delsöverenskommelse
Prop. Prop/1948:112
med förslag till lag om ändrad lydelse av 2 och 4 §§ lagen den 26 maj 1909 (nr 38 s. 7) om tjänstgöringen i Kungl. Maj.ts lag¬ råd
Prop. Prop/1948:113
angående radarutrust¬ ning för statens isbrgtarfartgg
Prop. Prop/1948:115
angående avstående i vissa fall av allmänna arvsfondens rätt till arv, m. m.
Prop. Prop/1948:116
angående reglering av tjänste- och familjepensioneringen för personal vid Bergslagernas och därmed samförvaltade järnvägar i anslutning till järnvägarnas förstatligande
Prop. Prop/1948:117
angående pension åt vissa i statens tjänst anställda personer m. fl.
Prop. Prop/1948:118
angående understöd åt efterlevande till vissa i statens tjänst anställda perso¬ ner
Prop. Prop/1948:119
angående organisationen av den civila sjukvårdsberedskapen
Prop. Prop/1948:120
angående eftergift av viss ogulden arvsskatt för Fliseryds fideikommiss
Prop. Prop/1948:121
angående försälj¬ ning av vissa under järnvägsstyrelsens förvaltning stående fastigheter
Prop. Prop/1948:122
angående vissa decentra¬ liserings- och förenklingsåtgärder inom handelsdepar¬ tementets verksamhetsområde
Prop. Prop/1948:125
angående viss garanti åt sjöfolkets erkända arbetslöshetskassa
Prop. Prop/1948:126
angående vissa byggnadsarbeten för försvaret m. m.
Prop. Prop/1948:127
angående reglering av vissa tjänste- och familjepensioner
Prop. Prop/1948:129
angående pensionsregle- ring för vissa befattningshavare vid statens krisorgan
Prop. Prop/1948:130
angående anslag till lån till anordnande av kollektiva tvätterier
Prop. Prop/1948:131
angående fortsatt dispo¬ sition av vissa äldre reservationsanslag
Prop. Prop/1948:132
angående anslag till sprängämnesinspeklionen
Prop. Prop/1948:133
angående vissa kost¬ nader för allmänt kyrkomöte
Prop. Prop/1948:134
angående fort¬ satt disposition av vissa äldre reservationsanslag under fjärde huvudtiteln m. m.
Prop. Prop/1948:135
angående anslag till den sociala hemhjälpsverksamheten för budget¬ året 1948 49
Prop. Prop/1948:136
angående lönereglering för övningslärare m. m.
Prop. Prop/1948:137
angående rätt till upp¬ skjuten livränta för vissa professorer vid enskilda högskolor
Prop. Prop/1948:138
angående ändring i grun¬ derna för försäkring med statsbidrag mot förluster på grund av smittsamma husdjurssjukdomar
Prop. Prop/1948:139
angående ut¬ givande av livränta till Elisabeth Kjellbing m. m.
Prop. Prop/1948:141
angående bemyndigan¬ de för Kungl. Maj. t att tillerkänna Luossavaara-Kiiru- navaara aktiebolag samt Trafikaktiebolaget Gränges¬ berg—Oxelösund rätt till viss malmbrytning utöver i gällande malmavtal medgivna kvantiteter
Prop. Prop/1948:142
angående godkännande av en mellan Sverige och Italien ingången handels- överenskommelse m. m.
Prop. Prop/1948:143
angående löneklass- placering av vissa fänrikar
Prop. Prop/1948:145
angående anslag till statens sinnessjukhus: avlöningar, m. m.
Prop. Prop/1948:146
angående anställnings- och avlöningsförhållanden för viss icke-ordinarie personal vid domstolarna
Prop. Prop/1948:147
angående gransknings- rätt för statens sakrevision i fråga om användning¬ en av statsunderstöd
Prop. Prop/1948:148
angående inrättande av extra ordinarie tjänster vid de statliga krisorganen
Prop. Prop/1948:150
angående fullmakt att i arbetslöshetsbekämpande sgfte igångsätta arbeten, för vilka anslag uppförts å allmän beredskapsstat för bud¬ getåret 1946/47
Prop. Prop/1948:151
angående ut¬ givande av livränta till T. A. B. Johansson m. fl.
Prop. Prop/1948:152
angående anslag för budgetåret 1948/49 till avlöningar vid universiteten i Uppsala och Lund m. m.
Prop. Prop/1948:153
angående försäljning av vissa fastigheter i Skara och Lund
Prop. Prop/1948:154
angående an¬ slag till statens utlänning skommission
Prop. Prop/1948:155
angående anslag för budgetåret 1948/49 till folk- och småskolesemina- rierna
Prop. Prop/1948:156
angående vissa avlö¬ nings- och pensionsjörbättringar för präster m. m.
Prop. Prop/1948:158
angående vissa anslag till riksförsäkringsanstalten för budgetåret 1948 49
Prop. Prop/1948:159
angående anslag till driften av centraldepån för blindas arbeten för budgetåret 1948149
Prop. Prop/1948:160
angående ytterligare ut¬ byggnad av staten tillhöriga gruvanläggningar i Malå socken m. m.
Prop. Prop/1948:162
angående anslag till statens institut för folkhälsan för budgetåret 1948/49
Prop. Prop/1948:163
angående ytterligare ut¬ gifter å tilläggsstat II till riksstaten för budgetåret 1947/48
Prop. Prop/1948:164
med förslag till lag om ändring av anvisningarna till 29 och 36 §§ kommunal¬ skattelagen den 28 september 1928 (nr 370)
Prop. Prop/1948:165
angående anslag till kom¬ munal upplysningsverksamhet
Prop. Prop/1948:166
angående försäljning av vissa kronoegendomar m. m.
Prop. Prop/1948:167
angående anslag till Alnarps lantbruks-, mejeri- och trädgårdsinstitut för budgetåret 1948/W m. m.
Prop. Prop/1948:168
angående anslag till bi¬ drag till Norrlands trädgårdsskola i Söråker
Prop. Prop/1948:169
angående an¬ slag till statens uppfostringsanstalter för sinnesslöa för budgetåret 1948 49
Prop. Prop/1948:170
angående bidrag till driften av anstalter för psykopatiska och nervösa barn m. m.
Prop. Prop/1948:172
angående anslag till lantmäteristyrelsen och lantmäterikontoren i länen för budgetåret 1948/49
Prop. Prop/1948:173
angående svenska kyr¬ kans deltagande i Augustana-synodens 100-årsjubi¬ leum och Sveriges deltagande i pionjärjubileet i Ame¬ rikas Förenta Stater 1948
Prop. Prop/1948:174
angående välfärdsanord¬ ningar för sjöfolk i hamn
Prop. Prop/1948:175
angående godkännande av en mellan Sverige, Danmark och Norge den 8 mars 1958 avslutad konvention om erkännande och verk¬ ställighet av domar i brottmål m. m.
Prop. Prop/1948:177
angående utbyggnad av lantbruks-, veterinär- och skogshögskolorna m. m.
Prop. Prop/1948:179
angående åtgärder till stödjande av oljevåxt- samt lin- och hampodlingen m. m.
Prop. Prop/1948:180
angående anslag till åt¬ gärder mot skadegörelse av skogsinsekter
Prop. Prop/1948:181
med förslag till lag med särskilda bestämmelser om dispositionen av aktiebo¬ lags vinstmedel, m. m.
Prop. Prop/1948:182
angående bidrag till ut- bildningskurs för sysselsättnings- och arbetsterapeuter
Prop. Prop/1948:183
angående godkännande av en mellan Sverige och den belgisk-luxemburgiska ekonomiska unionen träffad handelsöverenskom- melse
Prop. Prop/1948:185
angående vissa byggnadsarbeten vid statens sinnessjukhus m. m.
Prop. Prop/1948:186
med förslag till förordning om ändring i förordningen den 31 mars 1922 (nr 130) angående uppbörd av avgifter för försäkringar i riksför säkring sanstalten jämlikt lagen om försäkring för olycksfall i arbete
Prop. Prop/1948:187
angående social jord- brukskreditgivning m. m.
Prop. Prop/1948:188
angående stödåtgärder för maskinhållningen inom jordbruket
Prop. Prop/1948:189
med anhållan om riks¬ dagens yttrande angående vissa av Internationella arbetsorganisationens allmänna konferens år 19b7 vid dess trettionde sammanträde fattade beslut
Prop. Prop/1948:190
angående omorganisa¬ tion av justeringsväsendet m. m.
Prop. Prop/1948:191
angående vissa investe¬ ringar i statens järnvägars fond
Prop. Prop/1948:192
med förslag till lant- arbetstidslag
Prop. Prop/1948:193
med förslag till lag om överflyttande på arbetarskyddsstyrelsen av de upp¬ gifter och befogenheter, som tillkomma arbetsrådet
Prop. Prop/1948:194
med förslag till lag om inskränkning i rätten att förvärva jordbruksfastig¬ het
Prop. Prop/1948:195
med förslag till lag med särskilda bestämmelser rörande riksbankens se¬ delutgivning
Prop. Prop/1948:196
angående an¬ slag till svenska farmakopékommittén in. in.
Prop. Prop/1948:197
med förslag till för¬ ordning angående frihet från utskiftningsskatt vid upplösning av Bergslagernas jårnvägsaktiebolag m. fl. bolag
Prop. Prop/1948:198
angående godkännande av en mellan Sverige och Finland träffad överens¬ kommelse rörande vai'uutbytet
Prop. Prop/1948:199
angående an¬ slag till kostnader för särskild polisverksamhet för hindrande och uppdagande av spioneri in. in.
Prop. Prop/1948:200
angående stats¬ bidrag till byggande av fiskehamnar m. m.
Prop. Prop/1948:201
med förslag till vissa ändringar i gällande tulltaxa, m. m.
Prop. Prop/1948:202
angående anslag till ut¬ bildning av tandläkare m. m.
Prop. Prop/1948:203
angående anslag för budgetåret 19J+8/49 till universitetssjukhusen
Prop. Prop/1948:205
angående vissa anslag till alkoholistvården
Prop. Prop/1948:208
angående vissa anslag till materielanskaffning för försvaret för budgetåret 1948149 in. m.
Prop. Prop/1948:209
angående vissa avlönings- m. fl. anslag under riksstatens fjärde huvudtitel för budgetåret 1948149 m. m.
Prop. Prop/1948:210
angående ombyggnad av Säffle kanal m. m.
Prop. Prop/1948:211
angående utgivande av livräntor till Lilly Holmin, Karin Persson och B. H. E. Sjölander
Prop. Prop/1948:212
med förslag till lag an¬ gående ändring i lagen den 19 juni 1942 (nr 429) om hyresreglering m. m., så ock om fortsatt giltighet av samma lag, m. m.
Prop. Prop/1948:213
angående samarbete med Stockholms stad för utbyggnad och drift av Sabbats- bergs sjukhus samt försäljning till staden av serafimer- lasarettets fastigheter m. m.
Prop. Prop/1948:214
angående vissa anslag till skolor tillhörande barna- och ungdoms¬ vården
Prop. Prop/1948:217
med förslag till ändrad lydelse av 17—20, 22, 96 och 101 §§ regeringsformen
Prop. Prop/1948:219
angående godkännande av avtal rörande Stockholms och Göteborgs högskolors framtida ställning m. m.
Prop. Prop/1948:220
angående vissa anslag till fångvården in. m.
Prop. Prop/1948:221
angående upprättande av en medicinsk högskola i Göteborg
Prop. Prop/1948:222
angående vissa bygg¬ nadsfrågor m. m. inom ecklesiastikdepartementets verksamhetsområde
Prop. Prop/1948:224
med förslag till lag om ändring i vissa delar av kommunalskattelagen den 28 september 1928 (nr 370)
Prop. Prop/1948:226
med förslag till lag om ändrad lydelse av 111 § byggnadslagen
Prop. Prop/1948:227
angående bidrag till vissa plankostnader m. m.
Prop. Prop/1948:228
angående pension åt vissa justerare av mått och vikt m. fl.
Prop. Prop/1948:229
angående godkännande av avtal mellan Kungl. Maj:t och kronan samt Stock¬ holms stad angående mark inom Kaknäsområdet och å Långholmen i Stockholm
Prop. Prop/1948:231
angående vissa åtgärder till främjande av bostadsförsörjningen
Prop. Prop/1948:232
angående anslag till ar¬ betsmarknadsstyrelsen och den offentliga arbetsför¬ medlingen
Prop. Prop/1948:233
angående vissa anslag till civilförsvaret m. m.
Prop. Prop/1948:234
med förslag till förord¬ ning angående ändring i förordningen den 5 juni 1942 (nr 325) om jordbrukets kreditkassor m. m.
Prop. Prop/1948:237
med förslag till förord¬ ning om fortsatt giltighet av förordningen den 30 juni 1943 (nr 449) angående dgrtidstillägg åt vissa ersätt- ningstagare enligt lagen om försäkring för olgcksfall i arbete, m. m.
Prop. Prop/1948:238
angående vissa ersätt¬ ningar av statsmedel till arbetstagare som drabbats av silikos (stendammslunga)
Prop. Prop/1948:239
angående förändring i avseende å löneställning och antal beträffande vissa ordinarie befattningar vid kommunikationsverken m. m.
Prop. Prop/1948:240
angående klassificering av trafikanstalterna vid post- och telegrafverken samt statens järnvägar
Prop. Prop/1948:241
angående bemyndigande att försälja viss kronan tillhörig fast egendom, m. m.
Prop. Prop/1948:242
angående godkännande av ackord i fabrikören Carl Johan Carlssons i Nyland konkurs
Prop. Prop/1948:243
angående godkännande av en mellan Sverige och Danmark träffad överens¬ kommelse rörande varuutbytet
Prop. Prop/1948:246
med förslag till lag om ändrad lydelse av 2 § prisreglering slag en den 30 juni 1947 (nr 303) så ock om fortsatt giltighet av samma lag
Prop. Prop/1948:247
angående anslag till Om¬ kostnader i samband med inköp och inlösen av ved m. m.
Prop. Prop/1948:249
angående anslag till åt¬ gärder för arbetsmarknadens reglering m. m.
Prop. Prop/1948:250
angående grunderna för beräkning av levnadskostnadsindex
Prop. Prop/1948:251
angående dgrtidstillägg å vissa livräntor m. m. i anledning av olycksfall eller yrkessjukdom
Prop. Prop/1948:252
angående löneklasspla- cering av viss personal, som övergått i statens järn¬ vägars tjänst i samband med statsförvärv av enskild järnväg
Prop. Prop/1948:253
med förslag till kungö¬ relse om ändrad lydelse av 2 § 1 mom. allmänna rese- reglementet den 27 juni 1929 (nr 210)
Prop. Prop/1948:255
med förslag till lag an¬ gående ändring i lagen den 17 juni 1932 (nr 223) med särskilda bestämmelser om delning av jord å landet inom vissa delar av Kopparbergs län
Prop. Prop/1948:256
angående er¬ sättning till Hj. Jakobson m. fl. i anledning av olycksfall i arbete eller yrkessjukdom
Prop. Prop/1948:257
angående godkännande av Sveriges anslutning till en konvention angående europeiskt ekonomiskt samarbete
Prop. Prop/1948:258
angående kostnader i samband med Sveriges deltagande i vissa internatio¬ nella organisationer
Prop. Prop/1948:259
angående anslag till teckning av aktier i Aktiebolaget Svenska gods¬ centraler
Prop. Prop/1948:260
angående anslag till statens biltrafiknämnd för budgetåret 1948149
Prop. Prop/1948:261
angående vissa frågor rörande skärgårdstrafikcn
Prop. Prop/1948:262
angående reglering av sockernäringen i riket m. m.
Prop. Prop/1948:263
med förslag till förord¬ ning angående fortsatt giltighet av förordningen den 15 december 19U (nr 779) om kristillägg å daghjälp från erkända arbetslöshetskassor
Prop. Prop/1948:264
angående godkännan- nande av varuutbgtesöverenskommelse mellan Sve¬ rige och Österrike
Prop. Prop/1948:267
med förslag till lag angående eftergift i vissa fall från bestäm¬ melserna i 19 § första stycket lagen om arbetarskydd
Prop. Prop/1948:268
med förslag till lag om dyrtidstillägg för år 1948 å folkpensioner m. m.
Prop. Prop/1948:269
angående prisutjäm¬ ningsavgift m. m.
Prop. Prop/1948:270
med förslag till lag om förstörande av vissa postförsändelser
Prop. Prop/1948:271
angående förlängning av statens borgensåtagande för vissa skuldförbindel¬ ser av Husaby aktiebolag
Prop. Prop/1948:272
angående fortsatt be¬ frielse för riksbanken från skyldigheten att inlösa av banken utgivna sedlar med guld
Prop. Prop/1948:273
med förslag till lag an¬ gående ändring i lagen den 29 juni 1923 (nr 286) om sparbanker, m. in.
Prop. Prop/1948:274
med förslag till vissa ändringar i 1947 års allmänna tjänste- och familje- pensionsreglementen m. m.
Prop. Prop/1948:275
angående åtgärder i pris- reglerande sgfte på jordbrukets område
Prop. Prop/1948:277
med förslag till förord¬ ning angående ändrad lydelse av 3 § 3 mom. och 4 § förordningen den 3 maj 1929 (nr 62) om särskild skatt å bensin och motorsprit, m. m.
Prop. Prop/1948:278
med förslag till lag om ändrad lydelse av 7 kap. 7 § rättegångsbalken m. m.
Prop. Prop/1948:279
med förslag till lag an¬ gående ändring i lagen den 26 maj 1909 (nr 38 s. 3) om Kungl. Maj:ts regeringsrätt
Prop. Prop/1948:280
angående förvärv till kronan av aktierna i Aktiebolaget Fjäråssand
Prop. Prop/1948:281
angående avsätt¬ ning till statens automobilskattemedelsfond
Prop. Prop/1948:282
angående ersättning till statstjänstemän m. fl. för vissa under vistelse utom riket uppkomna förluster
Prop. Prop/1948:283
angående godkännande av protokoll rörande handeln mellan Sverige och Po¬ len under tiden 1 maj 194-8—30 april 1949
Prop. Prop/1948:284
angående subventione- ring av införseln av vissa varor in. m.
Prop. Prop/1948:285
angående godkännan¬ de av ett mellan Sverige och Norge träffat avtal om vissa fiskerifrågor
Prop. Prop/1948:286
angående komplettering av riksstatsfårslaget för budgetåret 1948/49
Prop. Prop/1948:287
med förslag till förord¬ ning om rätt att vid taxering för inkomst njuta av¬ drag för avgifter till vissa stiftelser, m. m.
Prop. Prop/1948:288
angående anslag till ad¬ ministrationskostnader för nordiskt ekonomiskt sam¬ arbete
Prop. Prop/1948:289
angående avtal rörande tillverkning in. in. av Jlygmateriel
Prop. Prop/1948:291
angående godkännande av överenskommelse rörande varuutbytet mellan Sverige och Norge
Prop. Prop/1948:292
med förslag till förord¬ ning om ändring i förordningen den 19 november 191A (nr 383) angående stämpelavgiften, m. m.
Prop. Prop/1948:293
angående godkännande av varuutbytesöverenskommelse mellan Sverige och Schweiz m. m.
Prop. Prop/1948:294
angående godkännande av protokoll rörande handeln mellan Sverige och Förenta staternas-Storbritanniens ockupationszoner i Tyskland
Prop. Prop/1948:295
med förslag till lag om fortsatt giltighet av lagen den 15 december 1939 (nr 850) angående rätt för Konungen att i vissa fall med¬ dela särskilda bestämmelser om bankaktiebolags kas¬ sareserv
Prop. Prop/1948:296
angående godkännande av en mellan Sverige och Turkiet träffad handelsöver- enskommelse
Prop. Prop/1948:297
angående godkännande av överenskommelse angående ekonomiskt samarbete mellan Sverige och Amerikas Förenta Stater
Prop. Prop/1948:299
med förslag till lag om ändring av övergångsbestämmelserna till lagen den 18 april 1935 (nr 113) med vissa be¬ stämmelser om arbetsförmedling
Prop. Prop/1948:300
angående vissa frågor om befrielse från betalningsskyldighet till kronan
Prop. Prop/1948:301
angående befrielse från skyldighet att erlägga överuttagningsavgift för elektrisk kraft
Prop. Prop/1948:302
med förslag till lag angående ändrad lydelse av 3 § 4 mom. lagen den 29 juni 1946 (nr 431) om folkpensionering
Prop. Prop/1948:304
angående god¬ kännande av internationell överenskommelse rörande flygsäkerhetstjänsten på Island
Prop. Prop/1948:305
med förslag till förordning om ändrad lydelse av 8 § 3 mom. för¬ ordningen den 18 maj 1934 (nr 168) angående post¬ verkets ansvarighet för försändelser och medel, som mottagits till postbefordran
Prop. Prop/1948:307
angående ersättning i anledning av sjukdom, som drabbat vissa elever vid tandläkarhögskolan i Stockholm
Prop. Prop/1948:308
med förslag till lag an¬ gående ändring i lagen den 3 januari 1947 (nr 1) om allmän sjukförsäkring
Prop. Prop/1948:309
med förslag till lag an¬ gående ändrad lydelse av 2 och 15 §§ lagen den 30 juni 1943 (nr 444) om tillståndstvång för byggnads¬ arbete
Prop. Prop/1948:310
angående godkännande av avtal mellan domänstyrelsen och Göta Kanalbolag rörande dispositionen av vissa öar i Vättern m. m.
Prop. Prop/1948:312
med förslag till lag angående ändrad lydelse av 61 § 1 mom. lagen den 14 juni 1918 (nr 422) om fattigvården, m. m.
Prop. Prop/1948:315
med förslag till förord¬ ning angående taxering och debitering av skatt vid ändring i kommunal eller ecklesiastik indelning, m. m.
Prop. Prop/1948:316
angående godkännande av en mellan Sverige och Spanien träffad handels- överenskommelse
Prop. Prop/1948:318
angående ersättning till djurägare vid bekämpande av sjukdomen paratyfus hos höns
Prop. Prop/1948:320
angående godkännande av en mellan svenska regeringen och grekiska rege¬ ringen träffad handelsöverenskommelse