Dir. 2013:1
Inhyrning och företrädesrätt till återanställning
Dir. 2013:2
Bättre förutsättningar för vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen
Dir. 2013:3
Tilläggsdirektiv till utredningen om översyn av vissa byggfrågor (S 2011:10)
Dir. 2013:4
Synliggöra värdet av ekosystemtjänster
Dir. 2013:5
Samordning av planläggning och lovgivning enligt plan- och bygglagen med prövning och tillsyn enligt miljöbalken i fråga om bull
Dir. 2013:6
Tonnageskatt och andra stöd för sjöfartsnäringen
Dir. 2013:7
Tilläggsdirektiv till 2012 års krigsförsäkringsutredning
Dir. 2013:8
Förutsättningar för registerbaserad forskning
Dir. 2013:9
Tilläggsdirektiv till Namnlagskommittén (Ju 2009:17)
Dir. 2013:10
Tilläggsdirektiv till Sfi-pengsutredningen (U 2011:05)
Dir. 2013:11
Expertgrupp för utvärdering och analys
Dir. 2013:12
En översyn av statens utgifter för vissa rättsliga biträden
Dir. 2013:13
Tilläggsdirektiv till Migrationsspråkutredningen (Ju 2012:02)
Dir. 2013:14
Tillämpningen av reglerna om förverkande av utbyte av brottslig verksamhet
Dir. 2013:15
Inrättande av en ny myndighet för hälso- och vårdinfrastruktur
Dir. 2013:16
Stärkt skydd för arbetstagare som slår larm
Dir. 2013:17
Översyn av statsskuldspolitiken
Dir. 2013:18
Tilläggsdirektiv till utredningen om tillgång till läkemedel och annan hälso- och sjukvårdsmateriel vid allvarliga händelser och
Dir. 2013:19
Skärpta straffrättsliga åtgärder mot organiserad brottslighet
Dir. 2013:20
Konkurrenskraft och utvecklingsmöjligheter för svensk jordbruks- och trädgårdsproduktion
Dir. 2013:21
Tilläggsdirektiv till utredningen om genomförande av EU:s direktiv om offentlig upphandling, upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster samt tilldelning av koncessioner
Dir. 2013:22
Utbyggnad av tunnelbanan och ökad bostadsbebyggelse i Stockholms län
Dir. 2013:23
Hantering av konsumenttvister utanför domstol
Dir. 2013:24
Tilläggsdirektiv till kommittén om regler och villkor för fristående skolor m.m. (U 2011:04)
Dir. 2013:25
Utredning om donations- och transplantationsfrågor
Dir. 2013:27
Delegationen för en långsiktig tillämpning av strandskyddsreglerna
Dir. 2013:28
Köparens rätt till varor i förhållande till säljarens borgenärer
Dir. 2013:29
Kvalitet i utbildningen för elever med vissa funktionsnedsättningar
Dir. 2013:30
Översyn av straffskalorna för vissa allvarliga våldsbrott
Dir. 2013:31
Åtgärder mot felaktiga utbetalningar inom den arbetsmarknadspolitiska verksamheten
Dir. 2013:32
Särskild reglering för tjänstepensionsinstitut
Dir. 2013:33
Inrättande av en ny myndighet för folkhälsofrågor
Dir. 2013:34
Översyn av ersättningen för personlig assistans
Dir. 2013:35
Översyn av barnets rättigheter i svensk rätt
Dir. 2013:36
Tilläggsdirektiv till Utredningen om aktiva åtgärder mot diskriminering
Dir. 2013:37
Tilläggsdirektiv till Utredningen om vattenverksamheter
Dir. 2013:38
Genomförande av Seveso III-direktivet
Dir. 2013:39
Tilläggsdirektiv till Utredningen om meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet (Ju 2012:11)
Dir. 2013:40
Tilläggsdirektiv till delegation för e-förvaltning (N Fi 2009:01)
Dir. 2013:41
Tilläggsdirektiv till PSI-utredningen
Dir. 2013:42
Tilläggsdirektiv till Kommittén om regler och villkor för fristående skolor m.m.
Dir. 2013:43
Tilläggsdirektiv till Utredningen om rätt information i vård och omsorg (S 2011:13)
Dir. 2013:44
Tilläggsdirektiv till Utredningen om unga som varken arbetar eller studerar (U 2012:08)
Dir. 2013:45
Tilläggsdirektiv till Bostadsbeskattningskommittén (Fi 2012:04)
Dir. 2013:47
Tilläggsdirektiv till Utredningen om nya kapitaltäckningsregler
Dir. 2013:48
Tilläggsdirektiv till Budgetprocesskommittén
Dir. 2013:49
Specialisering för skattemål och fortsatt utveckling av förvaltningsprocessen
Dir. 2013:50
Tilläggsdirektiv till Utredningen om män och jämställdhet (U 2012:10)
Dir. 2013:51
Tilläggsdirektiv till Uppgiftslämnarutredningen (N2012:01)
Dir. 2013:52
Investeringsplanering för försvarsmateriel
Dir. 2013:53
Effektivare handläggning av beslut som överklagats enligt plan- och bygglagen
Dir. 2013:54
Tilläggsdirektiv till Lättlästutredningen
Dir. 2013:55
Marknader för finansiella instrument
Dir. 2013:56
Registerutdrag i arbetslivet
Dir. 2013:57
Skuldsanering för företagare
Dir. 2013:58
Tillsyn inom socialförsäkringsområdet
Dir. 2013:59
Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet
Dir. 2013:60
Tilläggsdirektiv till Finanskriskommittén
Dir. 2013:61
Tilläggsdirektiv till Utredningen om
Dir. 2013:62
En översyn av narkotikabrotten och narkotikasmugglingsbrotten
Dir. 2013:63
Vissa frågor om följerätt m.m.
Dir. 2013:64
Nationell samordning av kliniska studier
Dir. 2013:65
Översyn av bestämmelserna om undersökning av olyckor
Dir. 2013:66
Tilläggsdirektiv till Jaktlagsutredningen (L 2012:01)
Dir. 2013:67
Tilläggsdirektiv till Begravningsmetodsutredningen
Dir. 2013:68
EU-rättsliga förutsättningar för kommunal bostadspolitik
Dir. 2013:69
Tilläggsdirektiv till kommittén om regler och villkor för fristående skolor m.m. (U 2011:04)
Dir. 2013:70
Utökade möjligheter till behandling av ofrivillig barnlöshet
Dir. 2013:71
Översyn av kontanthanteringen
Dir. 2013:72
Uppgifter om offentligrättsliga krav vid kreditupplysning
Dir. 2013:73
Tilläggsdirektiv till Utredningen om förbättrade resultat i grundskolan (U 2012:04)
Dir. 2013:74
Tilläggsdirektiv till Utredningen om tvångsvård för barn och unga (S 2012:07)
Dir. 2013:75
En trygg dricksvattenförsörjning (L 2013:75)
Dir. 2013:76
Branschsamordnare för digitalisering av ljudradion
Dir. 2013:77
System för att fastställa åldersgränser för film som ska visas offentligt
Dir. 2013:79
En modern reglering av person- och godstransporter på järnväg
Dir. 2013:80
Förbättrade möjligheter till förhandsbesked i skattefrågor
Dir. 2013:81
Översyn av regelverken om elsäkerhet och behörigheten att utföra elektriska installationer
Dir. 2013:82
Översyn av lagstiftningen om handel med begagnade varor
Dir. 2013:83
Behandling av personuppgifter inom verksamheten för Inspektionen för socialförsäkringen
Dir. 2013:84
Tilläggsdirektiv till Utredningen om överskuldsättning (Ju 2012:06)
Dir. 2013:85
Tilläggsdirektiv till PSI-utredningen
Dir. 2013:87
Tilläggsdirektiv till Utredningen om
Dir. 2013:88
Tilläggsdirektiv till Utredningen om järnvägens organisation (N 2013:02)
Dir. 2013:89
Tilläggsdirektiv till utredningen om översyn av regleringen om tjänstepension samt beskattningen av livförsäkringsföretag (Fi 20
Dir. 2013:90
Tilläggsdirektiv till Utredningen om konsumentskydd vid finansiell rådgivning (Ju 2012:14)
Dir. 2013:91
Tilläggsdirektiv till 2012 års marknadsmissbruksutredning (Fi 2012:08)
Dir. 2013:93
Tilläggsdirektiv till Sfi-utredningen (U 2011:05)
Dir. 2013:94
Försvarsmaktens personalförsörjning
Dir. 2013:95
Konsumentskydd vid telefonförsäljning
Dir. 2013:96
Tilläggsdirektiv till Utredningen om beslutsoförmögna personers ställning i hälso- och sjukvård, tandvård, socialtjänst och forskning (S 2012:06)
Dir. 2013:97
Tilläggsdirektiv till Utredningen om
Dir. 2013:98
Tilläggsdirektiv till Havsgränsutredningen
Dir. 2013:99
Tilläggsdirektiv till Kulturbryggan - en ny form för stöd till förnyelse och utveckling inom kulturområdet (Ku 2010:04)
Dir. 2013:100
Tilläggsdirektiv till Utredningen om en kommunallag för framtiden
Dir. 2013:101
Översyn av myndigheter och stiftelser inom miljöområdet
Dir. 2013:102
Delegation för migrationsstudier
Dir. 2013:103
Tillträde till Kapstadskonventionen och luftfartsprotokollet
Dir. 2013:104
En nationell samordnare för effektivare resursutnyttjande inom hälso- och sjukvården
Dir. 2013:105
Ökad effektivitet i upphandlingar i samband med överprövningar
Dir. 2013:107
Granskning av rättsväsendet och vården med anledning av rättsprocesser som rör Sture Bergwall
Dir. 2013:109
Regelbunden finansiell information och offentliggörande av aktieinnehav
Dir. 2013:110
Strategi och mål för hantering och överföring av information i elektroniska kommunikationsnät och it-system
Dir. 2013:111
Tilläggsdirektiv till Uppgiftslämnarutredningen (N 2012:01)
Dir. 2013:112
Tilläggsdirektiv till Utredningen om skärpta straffrättsliga åtgärder mot organiserad brottslighet (Ju 2013:03)
Dir. 2013:113
Tilläggsdirektiv till Företagsskattekommittén
Dir. 2013:114
Tilläggsdirektiv till Utredningen om inhyrning och företrädesrätt till återanställning (A 2013:01)
Dir. 2013:115
Tilläggsdirektiv till Polisorganisationskommittén (Ju 2010:09)
Dir. 2013:116
Tilläggsdirektiv till Delegation för e-
Dir. 2013:117
Tilläggsdirektiv till Tjänstepensionsföretagsutredningen
Dir. 2013:118
Tilläggsdirektiv till
Dir. 2013:119
Avveckling av vissa myndigheter inom vård- och omsorgsområdet m.m.
Dir. 2013:121
Tilläggsdirektiv till Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten (Ju 2012:16)
Dir. 2013:122
Utveckling av gymnasieskolans teknikprogram
Dir. 2013:124
Tilläggsdirektiv till Finanskriskommittén
Dir. 2013:125
Tillgänglig och säker information i hälso- och sjukvård och socialtjänst
Dir. 2013:126
Hushållning med mark och vatten - områden av riksintresse
Dir. 2013:127
Utredning om ekonomiska styrmedel för kemikalier