Prop. Prop/1881:3
i fråga om än¬ dring i bestämmelserna angående bildandet af repara¬ tionsfonden för Hjelmare kanal- och sluss-verk
Prop. Prop/1881:4
angående bevil¬ jande af anslag till fullbordande af Halmstad—Jönkö¬ pings jernvägsaktiebolags jernväg mellan Halmstad och Nässjö
Prop. Prop/1881:5
med förslag till Förordning om tjuguårig häfd jemte andra, dermed, sam¬ manhängande författningar
Prop. Prop/1881:8
om antagande af en författning angående offentlighet vid under domstolar ne
Prop. Prop/1881:10
angående ytter¬ ligare räntefrihet ä ett staden Strömstad beviljadt lån
Prop. Prop/1881:11
angående upp¬ låtelse till Malmö stad af ett landsstatsernbetshuset der¬ städes såsom g år ds jord anslaget jordområde
Prop. Prop/1881:12
angående afsön¬ dring af jord från indragna militiebostället Styrestad N:o 1 i Östergötlands län samt Alnarps kungsgård och indragna militiebostället Husie N:is 3 och 4 i Malmö¬ hus län
Prop. Prop/1881:13
angående efter¬ skänkande af Kronans rätt till danaarf efter hustru Anna Olsdotter i Hjulåsen
Prop. Prop/1881:15
angående anvisande af erforderliga medel för genomförande af Medelpads fögderis delning i två fögderier
Prop. Prop/1881:17
angående täckande af en ä anslaget till Marinregementet uppkommen brist
Prop. Prop/1881:18
angående bevil¬ jande af vissa förmåner för enskilda jernväg sanlägg¬ ningar
Prop. Prop/1881:19
angående åtskilliga de Kongl. teatrarne rörande ärenden
Prop. Prop/1881:20
angående afsön¬ dring af jord från indragna militiebostället Hilleshög M:is 3 och 10 i Malmöhus län för uppförande af en småskola för Hilleshögs by
Prop. Prop/1881:21
angående för¬ fattning om kyrkofullmägtige och kyrkonämnd i Göte¬ borg
Prop. Prop/1881:22
angående bevil¬ jande af pension å allmänna indragning sstaten för Professoren Johan Christofer Boklunds enka
Prop. Prop/1881:25
angående byte af mark emellan Kongl. Maj:t och kronan samt Göte¬ borgs stad
Prop. Prop/1881:27
angående ändring i lagen om rikets mynt den 30 Maj 1873