SOU 1998:1
Omstruktureringar och beskattning
SOU 1998:2
Tänder hela livet - nytt ersättningssystem för vuxentandvården
SOU 1998:3
Välfärdens genusansikte : rapport till Utredningen om fördelningen av ekonomisk makt och ekonomiska resurser mellan kvinnor och män
SOU 1998:4
Män passar alltid? : nivå- och organisationsspecifika processer med exempel från handeln : rapport till Utredningen om fördelningen av ekonomisk makt och ekonomiska resurser mellan kvinnor och män
SOU 1998:6
Ty makten är din...
SOU 1998:7
Översyn av rörelse- och tillsynsregler för kollektiva försäkringar
SOU 1998:8
Alkoholreklam
SOU 1998:9
Integritet, effektivitet, skattebrott
SOU 1998:10
Campus för konst
SOU 1998:11
Fristående utbildningar med statlig tillsyn inom olika områden
SOU 1998:12
Självdeklaration och kontrolluppgifter : förenklade förfaranden : slutbetänkande
SOU 1998:13
Säkrare kemikaliehantering
SOU 1998:14
E-pengar - näringsrättsliga frågor
SOU 1998:15
Förslag till gröna nyckeltal för ett ekologiskt hållbart samhälle - Betänkande av Miljövårdsberedningen
SOU 1998:16
När åsikter blir handling - En kunskapsöversikt om bemötande av personer med funktionshinder
SOU 1998:17
Samordning av digital marksänd TV
SOU 1998:18
"En gräns - en myndighet?"
SOU 1998:19
IT och regional utveckling : 120 exempel från Sveriges län : rapport
SOU 1998:20
IT-kommissionens hearing om infrastrukturen för digitala medier : andrakammarsalen, riksdagen 1997-10-24 : rapport
SOU 1998:21
Problem med inbäddade system inför 2000-skiftet : hearing anordnad av IT-kommissionen i samverkan med Industriförbundet och Statskontoret 1997-11-14 : rapport
SOU 1998:22
Försäkringsgaranti
SOU 1998:23
Staten och exportfinansieringen
SOU 1998:24
Fiskeriadministrationen i ett EU-perspektiv
SOU 1998:25
Tre städer - En storstadspolitik för hela landet
SOU 1998:26
Från hembränt till Mariakliniken fakta om ungdomar och svartsprit : rapport från OAS (Oberoende alkoholsamarbetet)
SOU 1998:27
Nya ledningsregler för bankaktiebolag och försäkringsbolag : delbetänkande
SOU 1998:28
Läkmedel i vård och handel - Om en säker, flexibel och samordnad läkemedelsförsörjning
SOU 1998:29
1976 års lag om immunitet och privilegier i vissa fall
SOU 1998:30
Utlandsstyrkan
SOU 1998:30
Utlandsstyrkan betänkande
SOU 1998:31
Insatser mot psykiska problem hos barn och ungdomar
SOU 1998:32
Rättssäkerhet, vårdbehov och samhällsskydd vid psykiatrisk tvångsvård
SOU 1998:33
Historia, ekonomi & forskning - fem rapporter om idrott
SOU 1998:34
Företagare med restarbetsförmåga
SOU 1998:35
Förordningar till miljöbalken slutbetänkande
SOU 1998:36
Identifiering och identitet i digitala miljöer : Identity and identification in digital environments : referat från en hearing den 12 november 1997 : delbetänkande
SOU 1998:37
Den framtida arbetsskadeförsäkringen
SOU 1998:38
Vad får vi för pengarna? - Resultatstyrning av statsbidrag till vissa organisationer inom det sociala området
SOU 1998:39
Det finsk-svenska gränsälvssamarbetet - Betänkande av Gränsälvsutredningen
SOU 1998:40
Brottsoffer Vad har gjorts? Vad bör göras?
SOU 1998:41
Läkemedelsinformation för alla
SOU 1998:42
Försvarsmaktsgemensam utbildning för framtida krav
SOU 1998:42
Försvarsmaktsgemensam utbildning för framtida krav slutbetänkande
SOU 1998:43
Hur skall Sverige må bättre? - första steget mot nationella folkhälsomål
SOU 1998:44
En samlad vapenlagstiftning
SOU 1998:45
Sotning i framtiden
SOU 1998:46
Om buggning och andra hemliga tvångsmedel
SOU 1998:47
Bulvaner och annat
SOU 1998:48
Kontrollerad och ifrågasatt - intervjuer med personer med funktionshinder
SOU 1998:49
Konsekvenser av att taxfreeförsäljningen avvecklas inom EU
SOU 1998:50
De 39 stegen
SOU 1998:51
Vuxenutbildning och livslångt lärande - Situationen inför och under första året med Kunskapslyftet
SOU 1998:52
Utstationering av arbetstagare
SOU 1998:53
Ta vara på möjligheterna i Östersjöregionen
SOU 1998:54
Hur offensiv IT-användning kan skapa tillväxt för mindre företag : ett rådslag anordnat av IT-kommissionen på uppdrag av Kommunikationsdepartementet, Närings- och handelsdepartementet och Industriförbundet, Rotundan, Rosenbad 1997-11-18 : delbetänkande
SOU 1998:55
Demokratins räckvidd : dokumentation från ett seminarium
SOU 1998:56
Avdrag för ökade levnadskostnader vid tjänsteresa och tillfälligt arbete : delbetänkande
SOU 1998:57
Utvärdering av distansutbildningsprojekt med IT-stöd
SOU 1998:58
IT och nationalstaten : fyra framtidsscenarier : delbetänkande
SOU 1998:59
Räddningstjänsten i Sverige, Rädda och Skydda
SOU 1998:60
Kring Hallandsåsen - Delrapport från Tunnelkommissionen
SOU 1998:61
Livsmedelstillsyn i Sverige
SOU 1998:62
Kampanj med kunskaper och känslor : om kärnavfallsomröstningen i Malå kommun 1997 : rapport från Nationelle samordnaren på kärnavfallsområdet
SOU 1998:63
Att rösta med händerna
SOU 1998:63
En god affär i Motala
SOU 1998:64
Bättre och mer tillgänglig information
SOU 1998:65
Nya tider, nya förutsättningar
SOU 1998:66
Utredningen om Funktionshindrade elever i skolan
SOU 1998:67
Socialavgiftslagen slutbetänkande
SOU 1998:68
Kunskapsläget på kärnavfallsområdet : rapport
SOU 1998:69
Lämplighetsprövning av personal inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnsomsorg
SOU 1998:70
Skolan, IT och det livslånga lärandet : hearing anordnad av Utbildningsdepartementet och IT-kommissionen, Rosenbad 1997-12-04 : delbetänkande
SOU 1998:71
Den kommunala revisionen
SOU 1998:72
Kommunala finansförbund
SOU 1998:73
Organisationer, mångfald, integration : ett framtida system för statsbidrag till invandrarnas riksorganisationer m.fl. : slutbetänkande
SOU 1998:74
Styrningen av polisen
SOU 1998:75
Djurförsök
SOU 1998:76
Idrott & Motion för livet - Statens stöd till idrottsrörelsen och friluftslivets organisationer
SOU 1998:77
Kompetens i småföretag
SOU 1998:78
Regelförenkling för framtiden
SOU 1998:79
IT och regional utveckling : erfarenheter från tre hearingar under mars 1998 : delbetänkande
SOU 1998:80
Bostadsrättsregister
SOU 1998:81
Användningen av vissa statsflygplan, m.m. slutbetänkande
SOU 1998:82
Försäkringsföreningar
SOU 1998:83
På Distans - Utbildning, undervisning och lärande, Kostnadseffektiv distansutbildning
SOU 1998:84
Flexibel utbildning på distans
SOU 1998:85
Att rösta med händerna : om stormöten, folkomröstningar och direktdemokrati i Schweiz
SOU 1998:86
Utvecklingssamarbete på rättsområdet - Östeuropa
SOU 1998:87
Premiepensionsmyndigheten
SOU 1998:88
Domaren och beredningsorganisationen
SOU 1998:89
Greppet - att vända en regions utveckling : rapport från Söderhamnskommittén
SOU 1998:90
Steget före : nedslag i det lokala brottsförebyggande arbetet : rapport från Kommittén för brottsförebyggande arbete - [KBA]
SOU 1998:91
Nya grepp - kommunal förnyelse och kompetensutveckling slutbetänkande
SOU 1998:92
Goda idéer om småföretag och samverkan
SOU 1998:93
Kapitalförsörjning till småföretag
SOU 1998:94
Förslagskatalog
SOU 1998:95
Förstärkt skydd av skogsmark för naturvård - Betänkande av Utredningen om förstärkt skydd av skogsmark för naturvård
SOU 1998:96
Naziguldet och Riksbanken : interimrapport
SOU 1998:97
Gör barn till medborgare! : om barn och demokrati under 1900-talet
SOU 1998:98
Konkurrenslagens regler om företagskoncentration
SOU 1998:99
Acceptera!
SOU 1998:100
Acceptera!
SOU 1998:101
Det unga medborgarskapet
SOU 1998:102
Lekmannastyre i experternas tid
SOU 1998:103
Bemäktiga individerna - Om domstolarna, lagen och de individuella rättigheterna i Sverige
SOU 1998:104
Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar
SOU 1998:105
Minska regleringen av kommuner och landsting
SOU 1998:106
Unga i ohälsoförsäkringen - Tid för aktivitet och utveckling
SOU 1998:107
Främjandelagen - en översyn
SOU 1998:108
Analysera mera
SOU 1998:109
Rättsinformation och IT : rapport från två seminarier 1996 och 1998 [anordnade av IT-kommissionen och Stiftelsen för rättsinformation] : delbetänkande
SOU 1998:110
Makes arvsrätt, dödsboförvaltare och dödförklaring : slutbetänkande
SOU 1998:111
E-plikt - att säkra det elektroniska kulturarvet
SOU 1998:112
Resurser på lika villkor
SOU 1998:113
I God Tro - Samhället och nyandligheten
SOU 1998:114
Svenskan i EU
SOU 1998:115
Distansarbete
SOU 1998:116
Stoppreglerna
SOU 1998:118
"Sustainable Sweden" - a SUCCESS story
SOU 1998:119
Kommunal uppdragsverksamhet 1998
SOU 1998:120
Efterlevandepension
SOU 1998:121
Arbetsförhållanden och attityder - professionellas möte med personer med funktionshinder
SOU 1998:122
E-pengar : civilrättsliga frågor m.m. : slutbetänkande
SOU 1998:123
Folkrättslig status m.m.
SOU 1998:123
Folkrättslig status m.m.
SOU 1998:123
Folkrättslig status m.m. betänkande
SOU 1998:123
Folkrättslig status m.m. betänkande
SOU 1998:124
Demokrati på europeisk nivå?
SOU 1998:125
Statens museer för världskultur
SOU 1998:126
Beskattning utan taxfree
SOU 1998:127
Tullagens överklaganderegler m.m. vid en omorganisation av Tullverket : delbetänkande
SOU 1998:128
Forskningspolitik
SOU 1998:129
Svensk sjöfartsnäring hot och möjligheter
SOU 1998:130
Kärnavfall och säkerhet : rapport från ett seminarium om säkerhetsanalys av slutförvaring av använt kärnbränsle, [Nyköping 11-13 november 1997] : rapport från KASAM - Statens råd för kärnavfallsfrågor
SOU 1998:131
CSN - en myndighet i ständig förändring
SOU 1998:132
Rapport av analysgruppen för granskning av Estoniakatastrofen och dess följder
SOU 1998:133
God etik på nätet : hearing anordnad av IT-kommissionen i samarbete med Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling ... : riksdagens andrakammarsal : delbetänkande från IT-kommissionen
SOU 1998:134
Läsarna och demokratin
SOU 1998:135
Domstolsorganisationen : sammanställning av grundmaterial från 1995 års domstolskommitté
SOU 1998:136
Redovisning av aktiekapital i euro
SOU 1998:137
Miljö i grund och botten - erfarenheter från Hallandsåsen. Slutrapport från Tunnelkommissionen
SOU 1998:138
Kvinnor, män och funktionshinder
SOU 1998:139
En särskild utsatthet - Om personer med funktionshinder från andra länder
SOU 1998:140
Effektivitet och kvalitet i tvångsvården : fortsatt utveckling av Statens institutionsstyrelse (SiS) : slutbetänkande
SOU 1998:141
Medling och lönebildning
SOU 1998:142
Ny svensk filmpolitik
SOU 1998:143
Ett tryggare Sverige
SOU 1998:144
Automatspel : delbetänkande
SOU 1998:145
EU - ett demokratiprojekt? Dokumentation från ett seminarium
SOU 1998:146
Lobbning
SOU 1998:147
Effektivare hantering av EU:s direktstöd till jordbruket
SOU 1998:148
Rikstrafiken - vissa principfrågor
SOU 1998:149
Att bilda försäkringskassa i Västra Götaland
SOU 1998:150
Utvidgat balanskrav - omfattande verksamhet i kommunala företag
SOU 1998:151
Kostnadsutjämning för kommuner och landsting en översyn av statsbidrags- och utjämningssystemet. Bilaga
SOU 1998:152
VINDKRAFTEN en ren energikälla tar plats - Lägesrapport december 1998 från Vindkraftsutredningen
SOU 1998:153
Hur skall man finansiera välfärden i det globaliserade IT-samhället? : ett samtal om IT-utveckling och offentlig ekonomi anordnat av IT-kommissionen och ESO : Rotundan, Rosenbad : delbetänkande från IT-kommissionen
SOU 1998:154
OAS Oberoende AlkoholSamarbetet i framtiden
SOU 1998:155
Lokala demokratiexperiment exempel och analyser
SOU 1998:156
Alkoholpolitikens medel - Införsel av och partihandel med spritdrycker, vin och starköl
SOU 1998:156
Bildandet av Skåne läns allmänna försäkringskassa
SOU 1998:157
Biogas som fordonsbränsle
SOU 1998:158
Att komma åt oljeutsläppen
SOU 1998:159
Kassaservice
SOU 1998:160
Reglering och tillsyn av banker och kreditmarknadsföretag
SOU 1998:161
På marginalen - En intervjubok från Socialtjänstutredningen
SOU 1998:162
Vägtrafikregistrering
SOU 1998:163
Bildandet av Skåne läns allmänna försäkringskassa betänkande
SOU 1998:164
Allas frihet - Demokratin möter marknaden Tre ronder
SOU 1998:165
Validering av utländsk yrkeskompetens
SOU 1998:166
Regional frihet och statligt ansvar : en principiell diskussion : delbetänkande
SOU 1998:168
I skärningspunkten : landshövdingarna och den centrala och regionala samordningen : rapport till Den parlamentariska regionkommittén (PARK)
SOU 1998:169
Miljöstyrande vägavgifter i tätort
SOU 1998:170
Gröna nyckeltal för en ekologiskt hållbar utveckling : betänkade