Prop. 2009/10:1
Budgetpropositionen för 2010
Prop. 2009/10:2
Hösttilläggsbudget för 2009
Prop. 2009/10:3
Tid för kultur
Prop. 2009/10:4
En förenklad semesterlag, m.m.
Prop. 2009/10:5
Obligatoriskt utgiftstak
Prop. 2009/10:6
Ett förenklat trossamfundsregister
Prop. 2009/10:7
Vissa ändringar i arbetslöshetsförsäkringen
Prop. 2009/10:9
Stämpelskatt vid förvärv av fast egendom och tomträtter genom vissa slag av delning
Prop. 2009/10:10
Ändrad verksamhetsform för Banverkets enhet Banverket Produktion
Prop. 2009/10:11
Vissa ändringar av reglerna om avdrag för resor mellan bostaden och arbetsplatsen
Prop. 2009/10:12
Ändrade regler om beskattning av vissa penninglån och slopande av avdragsrätten för ränta på sådana lån
Prop. 2009/10:13
Immunitet och privilegier för Europol
Prop. 2009/10:14
Ändringar av stadgarna för Internationella valutafonden och Världsbanken
Prop. 2009/10:15
Nya mervärdesskatteregler om omsättningsland för tjänster, återbetalning till utländska företagare och periodisk sammanställning
Prop. 2009/10:16
Ändrad verksamhetsform för flygplatsverksamheten vid Luftfartsverket
Prop. 2009/10:17
Prissättningsbesked vid internationella transaktioner
Prop. 2009/10:18
Ett förenklat elektorsförfarande
Prop. 2009/10:19
Avtal om upplysningar i skatteärenden och partiella skatteavtal med Caymanöarna
Prop. 2009/10:20
Transportstyrelsens verksamhet inom körkorts- och yrkestrafikområdet
Prop. 2009/10:21
Ägande och förvaltning av hyreshus
Prop. 2009/10:22
Kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel
Prop. 2009/10:23
Övergångsbestämmelserna till polisdatalagen
Prop. 2009/10:24
Beskattning av andelsbyten vid utflyttning
Prop. 2009/10:25
Informationsutbytesavtal och partiellt skatteavtal med Nederländska Antillerna
Prop. 2009/10:26
Informationsutbytesavtal och partiellt skatteavtal med Aruba
Prop. 2009/10:27
Obligatorisk befattningsutbildning för nyanställda rektorer
Prop. 2009/10:28
Ändringar i systemet för handel med utsläppsrätter
Prop. 2009/10:29
Ytterligare sänkt skatt för pensionärer
Prop. 2009/10:30
Stabilitetsavgift
Prop. 2009/10:31
Genomförande av skyddsgrundsdirektivet och asylprocedurdirektivet
Prop. 2009/10:32
Fordonsbesiktning
Prop. 2009/10:33
Vissa fastighetsrättsliga skattefrågor
Prop. 2009/10:35
Otillåtna avfallstransporter och manipulerade avgasreningssystem
Prop. 2009/10:36
Skattefri kapitalvinst och utdelning på andelar inom handelsbolagssektorn
Prop. 2009/10:37
Fortsatt svenskt deltagande i den internationella Kosovostyrkan (KFOR)
Prop. 2009/10:38
Fortsatt svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan (ISAF)
Prop. 2009/10:39
Anstånd med inbetalning av skatt i samband med uttagsbeskattning, m.m.
Prop. 2009/10:40
Det nya punktskattedirektivet
Prop. 2009/10:41
Vissa punktskattefrågor med anledning av budgetpropositionen för 2010
Prop. 2009/10:42
Ett ytterligare förstärkt jobbskatteavdrag
Prop. 2009/10:44
Ändringar i premiepensionssystemet
Prop. 2009/10:45
Kompletterande förändringar i sjukförsäkringen, m.m. i samband med förstärkta insatser för återgång i arbete
Prop. 2009/10:46
Oberoendet i den kommunala revisionen
Prop. 2009/10:47
Ändringar i reglerna om beskattning av underskottsföretag
Prop. 2009/10:48
Åtgärder med anledning av Lavaldomen
Prop. 2009/10:49
Förändringar i arbetslöshetsförsäkringen - stöd till personer som varit långvarigt sjukfrånvarande och familjehemsföräldrar
Prop. 2009/10:50
Avskaffande av preskription för vissa allvarliga brott
Prop. 2009/10:51
Enklare och tydligare regler för förnybar elproduktion, m.m.
Prop. 2009/10:52
Nya domförhetsregler för en effektivare Europadomstol
Prop. 2009/10:54
Förändrad ägarstruktur i Aktiebolaget Svensk Bilprovning, m.m.
Prop. 2009/10:55
En politik för det civila samhället
Prop. 2009/10:56
Sekretess i vissa anställningsärenden
Prop. 2009/10:57
Behovsbedömning av annat än ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen
Prop. 2009/10:58
Säkerhetskopiors rättsliga status
Prop. 2009/10:59
Ny myndighetsstruktur på transportområdet
Prop. 2009/10:60
Nyanlända invandrares arbetsmarknadsetablering - egenansvar med professionellt stöd
Prop. 2009/10:61
En sänkning av kapitalkravet för privata aktiebolag
Prop. 2009/10:63
Enhetstillstånd för förenklade förfaranden - nya bestämmelser i EG:s tullagstiftning
Prop. 2009/10:64
Sekretess vid Skatteverkets handläggning av ärenden om dödförklaring
Prop. 2009/10:65
Konkurrera med kvalitet - studieavgifter för utländska studenter
Prop. 2009/10:67
Stärkt ställning för patienten - vårdgaranti, fast vårdkontakt och förnyad medicinsk bedömning
Prop. 2009/10:68
Svenskundervisning för invandrare i folkhögskola
Prop. 2009/10:69
Kompletteringar av socialförsäkringsbalken
Prop. 2009/10:70
Barnpornografibrottet
Prop. 2009/10:71
Patientnämnderna - begränsning av sekretessbrytande bestämmelse
Prop. 2009/10:72
Ändring i lagen (2004:1100) om luftfartsskydd
Prop. 2009/10:73
Ändring i lagen (1996:506) om överlåtelse av en förvaltningsuppgift till en övervakningskommitté m.m.
Prop. 2009/10:76
En nedre promillegräns för sjöfylleri
Prop. 2009/10:77
Försörjningskrav vid anhöriginvandring
Prop. 2009/10:78
Straffrättsliga åtgärder till förebyggande av terrorism
Prop. 2009/10:80
En reformerad grundlag
Prop. 2009/10:81
Grundlagsskydd för digital bio och andra yttrandefrihetsrättsliga frågor
Prop. 2009/10:82
Upphävande av förköpslagen
Prop. 2009/10:83
Etisk bedömning av nya metoder i vården
Prop. 2009/10:84
Svenskt deltagande i Europeiska unionens marina insats utanför Somalias kust (Operation Atalanta)
Prop. 2009/10:85
Integritet och effektivitet i polisens brottsbekämpande verksamhet
Prop. 2009/10:86
SIS II - en andra generation av Schengens informationssystem
Prop. 2009/10:87
Skyddslagen
Prop. 2009/10:88
Betalningsansvaret för underårigas avgifter inom hälso- och sjukvården och tandvården
Prop. 2009/10:89
Bäst i klassen - en ny lärarutbildning
Prop. 2009/10:91
Förlängning av tillfälliga skatteanstånd
Prop. 2009/10:93
Vissa ändringar i lagen (2008:112) om ekodesign
Prop. 2009/10:94
Övergångsvis dokumenthantering vid flyttningar under punktskatteuppskov
Prop. 2009/10:95
Luftfartens lagar
Prop. 2009/10:96
Vissa apoteksfrågor
Prop. 2009/10:97
Ändring i lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner
Prop. 2009/10:98
Lag om konsulära katastrofinsatser
Prop. 2009/10:99
Vårtilläggsbudget för 2010
Prop. 2009/10:100
2010 års ekonomiska vårproposition
Prop. 2009/10:105
Barn under 15 år som misstänks för brott
Prop. 2009/10:107
Informationsutbytesavtal med Samoa
Prop. 2009/10:108
Informationsutbytesavtal med Cooköarna
Prop. 2009/10:109
Informationsutbytesavtal med Turks- och Caicosöarna
Prop. 2009/10:110
Informationsutbytesavtal med Anguilla
Prop. 2009/10:111
Informationsutbytesavtal med Gibraltar
Prop. 2009/10:112
Informationsutbytesavtal med San Marino
Prop. 2009/10:113
Effektreserven i framtiden
Prop. 2009/10:115
En ny radio- och tv-lag
Prop. 2009/10:116
Värdigt liv i äldreomsorgen
Prop. 2009/10:117
Säkerhetskontroll vid offentliga sammanträden i kommuner och landsting
Prop. 2009/10:118
Ändring av övergångsbestämmelserna till lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd
Prop. 2009/10:119
Förlängning av lagen om hemlig rumsavlyssning och lagen om åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott
Prop. 2009/10:120
Trygghetssystemen för företagen
Prop. 2009/10:121
Nyemission i SAS AB (publ)
Prop. 2009/10:122
Obehöriga transaktioner med betalningsinstrument
Prop. 2009/10:123
Myndigheterna inom smittskyddsområdet
Prop. 2009/10:125
En ny alkohollag
Prop. 2009/10:126
Den nya influensan A (H1N1)
Prop. 2009/10:127
Ändring i dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Österrike
Prop. 2009/10:128
Genomförande av direktiv om förnybar energi
Prop. 2009/10:131
Lex Sarah och socialtjänsten - förslag om vissa förändringar
Prop. 2009/10:132
Likviditetsmatchning för säkerställda obligationer efter konkurs
Prop. 2009/10:133
Höjt mål och vidareutveckling av elcertifikatsystemet
Prop. 2009/10:134
Upphandling från statliga och kommunala företag
Prop. 2009/10:135
En ny fängelse- och häkteslagstiftning
Prop. 2009/10:136
Ökad frihet för vissa stiftelser som finansierar forskning
Prop. 2009/10:137
Åtgärder mot familjeseparation inom migrationsområdet
Prop. 2009/10:138
Ökad kvalitet vid läkemedelsförskrivning
Prop. 2009/10:139
Fokus på kunskap - kvalitet i den högre utbildningen
Prop. 2009/10:141
Rättvist och effektivt - förändringar i studiestödssystemet
Prop. 2009/10:142
Ett skärpt skadeståndsansvar för vårdnadshavare
Prop. 2009/10:143
Informationsutbytesavtal med Andorra
Prop. 2009/10:144
Bättre skattemässiga förutsättningar för biogas samt för landansluten el till fartyg i hamn
Prop. 2009/10:146
Valfrihetssystem hos Arbetsförmedlingen
Prop. 2009/10:147
Skärpta straff för allvarliga våldsbrott m.m.
Prop. 2009/10:148
Företagsutveckling - statliga insatser för finansiering och rådgivning
Prop. 2009/10:149
En akademi i tiden - ökad frihet för universitet och högskolor
Prop. 2009/10:151
Ett starkare skydd för den enskildes integritet vid kreditupplysning
Prop. 2009/10:152
Förstärkt straffrättsligt skydd mot människohandel
Prop. 2009/10:154
Utökad finansiell samordning, m.m.
Prop. 2009/10:155
Svenska miljömål - för ett effektivare miljöarbete
Prop. 2009/10:156
Regionalt utvecklingsansvar i vissa län
Prop. 2009/10:157
Bidragsvillkor för fristående verksamheter
Prop. 2009/10:158
Statligt stöd till riksdagspartiernas kvinnoorganisationer
Prop. 2009/10:160
Modern personalförsörjning för ett användbart försvar
Prop. 2009/10:161
Ändrade regler om ersättning vid sjukdom och ökad flexibilitet för anställning av sjömän
Prop. 2009/10:162
Ersättning vid expropriation
Prop. 2009/10:163
Vissa metrologifrågor
Prop. 2009/10:164
Hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen
Prop. 2009/10:165
Den nya skollagen - för kunskap, valfrihet och trygghet
Prop. 2009/10:167
Kemikalietillsynen
Prop. 2009/10:169
Förändrat uppdrag för Sveaskog AB (publ)
Prop. 2009/10:170
En enklare plan- och bygglag
Prop. 2009/10:171
Trafiknykterhetskontroller i hamnar
Prop. 2009/10:172
Kärnkraften - förutsättningar för generationsskifte
Prop. 2009/10:173
Kärnkraften - ökat skadeståndsansvar
Prop. 2009/10:175
Offentlig förvaltning för demokrati, delaktighet och tillväxt
Prop. 2009/10:176
Personlig assistans och andra insatser - åtgärder för ökad kvalitet och trygghet
Prop. 2009/10:177
Genomförande av delar av Prümrådsbeslutet
Prop. 2009/10:178
Nedsättning av egenavgifter
Prop. 2009/10:179
Förtydligande av uppdraget för Vattenfall AB (publ)
Prop. 2009/10:180
Nya rättsmedel på upphandlingsområdet
Prop. 2009/10:181
Utnämning av ordinarie domare
Prop. 2009/10:182
Advokaters vittnesplikt och andra processrättsliga frågor
Prop. 2009/10:183
Avveckling av inkomstgarantier för konstnärer
Prop. 2009/10:184
Åtgärdsprogram och tillämpningen av miljökvalitetsnormer
Prop. 2009/10:185
Allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag och reformerade hyressättningsregler
Prop. 2009/10:188
Nationell sfi-bonus
Prop. 2009/10:189
Införande av trängselskatt i Göteborg
Prop. 2009/10:190
Uppehållstillstånd för skyddspersoner
Prop. 2009/10:191
Gallring ur belastningsregistret av uppgifter om unga lagöverträdare
Prop. 2009/10:192
Umgängesstöd och socialtjänstens förutsättningar att tala med barn
Prop. 2009/10:193
Tillgängliga elektroniska kommunikationer
Prop. 2009/10:194
Koncernavdrag i vissa fall
Prop. 2009/10:196
Vissa konkurrensfrågor
Prop. 2009/10:198
Några körkorts- och fordonsfrågor
Prop. 2009/10:199
Nya villkor för stödet till dagspressen
Prop. 2009/10:200
Ny kollektivtrafiklag
Prop. 2009/10:201
Gränser i skog
Prop. 2009/10:202
Auktorisation och tystnadsplikt för patentombud
Prop. 2009/10:203
Ny lag om brandfarliga och explosiva varor
Prop. 2009/10:204
En frivillig revision
Prop. 2009/10:205
Kontroll av produkter med dubbla användningsområden
Prop. 2009/10:206
Vissa fastighets- och stämpelskattefrågor
Prop. 2009/10:207
Olovlig tobaksförsäljning
Prop. 2009/10:208
Ett undantag från skyldigheten att upprätta koncernredovisning
Prop. 2009/10:209
Ålderskrav vid buss- och taxitransporter
Prop. 2009/10:210
Patientsäkerhet och tillsyn
Prop. 2009/10:211
Sanktioner för överträdelser av nya EU-regler om kemikalier
Prop. 2009/10:212
Ny gränsälvsöverenskommelse med Finland
Prop. 2009/10:215
Mark- och miljödomstolar
Prop. 2009/10:216
Ny postlag
Prop. 2009/10:217
Kreditvärderingsinstitut
Prop. 2009/10:218
Ny lag om uppgiftsskyldighet i fråga om marknads- och konkurrensförhållanden
Prop. 2009/10:219
Betyg från årskurs 6 i grundskolan
Prop. 2009/10:220
Betaltjänster
Prop. 2009/10:222
Följdändringar med anledning av införandet av socialförsäkringsbalken
Prop. 2009/10:223
Ändringar till följd av nya EU-bestämmelser om social trygghet och vissa andra följdändringar
Prop. 2009/10:224
Ett sammanhängande system för geografisk miljöinformation
Prop. 2009/10:225
Ny varumärkeslag och ändringar i firmalagen
Prop. 2009/10:227
Fiskevårdsområden
Prop. 2009/10:228
Filmcensuren för vuxna avskaffas - skyddet för barn och unga mot skadlig mediepåverkan stärks
Prop. 2009/10:230
Vägsäkerhetslag
Prop. 2009/10:231
Tredje sjösäkerhetspaketet - del I
Prop. 2009/10:232
Strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige
Prop. 2009/10:235
Enklare redovisning
Prop. 2009/10:236
Vertikala konkurrensbegränsande avtal
Prop. 2009/10:237
Ny delgivningslag
Prop. 2009/10:238
Framtidens friluftsliv
Prop. 2009/10:239
Älgförvaltningen
Prop. 2009/10:240
Granskning av interna modeller för att beräkna riskkänsligt kapitalkrav för försäkringsföretag
Prop. 2009/10:241
Ett förstärkt integritetsskydd i försäkringssammanhang
Prop. 2009/10:242
Ny konsumentkreditlag
Prop. 2009/10:245
Folkbokföring av personer med anknytning till internationella organ
Prop. 2009/10:246
En ny försäkringsrörelselag
Prop. 2009/10:247
Aktieägares rättigheter