Prop. 1913:46
('med förslag till lag om expropriation, lag om ändrad lydelse av 16, 24, 36 och 45 §§ i förordningen den 16 juni 1875 an\xad gående inteckning i fast egendom, lag om ändrad ly\xad delse av 71 § i lagen den 20 juni 1879 om dikning och annan avledning av vatten, lag om ändrad lydelse av 1 § i lagen den 27 juni 1902, innefattande vissa bestämmelser om elektriska anläggningar, samt lag om ändring i vissa delar av lagen den 31 augusti 1907 angående stadsplan och tomtindelning',)
Prop. 1913:50
('med förslag till lag angående utlämning av förbrytare samt till lag om. ändring i 1 kap. strafflagen',)
Prop. 1913:97
('angående ökning av förslagsanslaget till lappmarks ecklesiastikverk',)
Prop. 1913:193
('med förslag till lag om behandling av alkoholister samt till lag om er\xad sättning i vissa fall av allmänna medel till vittnen i mål enligt lag om behandling av alkoholister',)
Prop. 1913:204
('angående utvid\xad gande av överstyrelsen för rikets allmänna läroverk till en överstyrelse för skolväsendet i riket',)
Prop. Prop/1913:2
angående nytt avlöning sreglemente för tjänstemän vid postverket samt fastställande av postverkets stat för driftkostnader år 1914
Prop. Prop/1913:3
angående fast¬ ställande av telegrafverkets stat för driftkostnader dr 1914
Prop. Prop/1913:4
angående an¬ visande av anslag för täckande av förvaltningskostnader för lånefonden för befrämjande av hantverk och därmed jämförlig mindre industri år 1014
Prop. Prop/1913:5
angående vissa ändringar i avlöning sreglementet för statens järn¬ vägar m. in.
Prop. Prop/1913:6
med förslag till lag om gemensamhets fiske, lag om ändrad lydelse av 11 kap. 13 § rättegångsbalken och lag om ändrad lydelse av 10, 13 och 14 §§ i lagen den 27 juni 18.96 om rätt till fiske
Prop. Prop/1913:7
angående upp¬ låtande av lägenheter från förra militiehostället Västerhy nr 1 i Södermanlands län
Prop. Prop/1913:8
angående upp¬ låtande av ett område från förra militiebostället Kro- berga nr 3 i Södermanlands län
Prop. Prop/1913:9
angående upp¬ låtande av lågenheter från förra kronofogdebostället Väderstad nr 5 i Östergötlands län
Prop. Prop/1913:10
angående för¬ säljning av förra militiebostället Norra Berga nr 4 Södergården i Östergötlands län
Prop. Prop/1913:12
angående upp¬ låtande av lägenheter från förra militiebostället Stora Gålstad nr 3 Kronogård och Stora Gålstad nr 4 Storgård i Östergötlands län
Prop. Prop/1913:13
angående upp¬ låtande av två lägenheter från förra militiebostället Elmtomta nr 1 i Östergötlands län
Prop. Prop/1913:14
angående upp¬ låtande av lägenheter från förra militiebostället Brickebo nr 1 i Östergötlands län
Prop. Prop/1913:15
angående för¬ säljning av vissa om råden, tillhörande kronoparken Långa- hrohult i Kronobergs Icin
Prop. Prop/1913:16
angående upp¬ låtande av vissa områden från förra militiebostället Borrby nr 62 med underlydande i Kristianstads län
Prop. Prop/1913:17
angående upp¬ låtande av lägenheter m. m. från lotten nr 1 av förra militiebostället Rebbelberga nr 10 Kungsgården i Kristi¬ anstads län
Prop. Prop/1913:18
angående upp¬ låtande av lägenheter från förra militiehostället Mjöl¬ kalånga nr 7, 9 och 11 med underlydande i Kristianstads län
Prop. Prop/1913:19
angående upp¬ låtande av lägenheter från förra militiebostället Sandby kungsgård nr 14 i Kristianstads län
Prop. Prop/1913:20
angående upp¬ låtande av två lägenheter f rån förra militiebostållet Hög- hult nr 2 i Kristianstads län
Prop. Prop/1913:21
angående upp¬ låtande av lägenheter från förra militiebostället Silvåkra nr 1, 2 i Kristianstads lön
Prop. Prop/1913:22
angående upp¬ låtande av en lägenhet från förra militiebostället Eggel- stad nr 10 i Malmöhus län
Prop. Prop/1913:24
angående upp¬ låtande av en lägenhet från förra militiebostället Rolf sbo nr 1 Övergård i Göteborgs och Bohus län
Prop. Prop/1913:25
angående upp¬ låtande av lågenheter från förra militiebostället Ledimi nr 1 jämte Kattås nr 1, en ödegård, i Göteborgs och Bohus län
Prop. Prop/1913:26
angående för¬ säljning av vissa till förra militiebostället Ettack nr 1 och 2 med underlydande i Skaraborgs län hörande om¬ råden
Prop. Prop/1913:28
angående upp¬ låtande av vissa områden från förra militiebostället Sanna nr 4 i Örebro län
Prop. Prop/1913:29
angående upp¬ låtande av lägenheter från förra hospitalshemmanet Hospitalet nr 1 och 2 eller Arboga i Västmanlands län
Prop. Prop/1913:30
angående för¬ säljning av kronans andel i lägenheten Kvarnudden nr 1 under Näsets by i Jämtlands län
Prop. Prop/1913:32
angående överförande av visst belopp till den i 19 § av lagen an¬ gående rätt till pension för tjänstemän vid statens järn¬ vägar den 4 juli 1910 omförmälda fond
Prop. Prop/1913:33
angående pension åt stationsinspektoren Johan Axel Theodor Peter- so/ms änka Johanna Augusta Alexandra Petersohn, född Nicander
Prop. Prop/1913:35
angående för¬ ändring av tullsatserna å socker och sirap samt om ändrad lydelse av § 13 i förordningen med tulltaxa för inkommande varor den 9 juni 1911
Prop. Prop/1913:37
angående efter¬ skänkande av kronans rätt till danaarv efter bokbinderi- arbetaren Nikolaus Edvard Wennersten från Kristine¬ hamn
Prop. Prop/1913:38
angående efter¬ skänkande av kronans rätt till danaarv efter smeds¬ arbetaren Nils Gustaf Karlsson från Gävle
Prop. Prop/1913:39
angående efter¬ skänkande av kronans rätt till danaarv efter änkan Karolina Kristina Torell från Brunnsbo i Tärna socken
Prop. Prop/1913:41
angående efter¬ skänkande av kronans rätt till danaarv efter Christina Augusta Lundeberg från Lund
Prop. Prop/1913:42
med förslag till lag angående förbud för vissa utlänningar att här i riket vistas
Prop. Prop/1913:43
angående ändracl lydelse av 1 § i förordningen den 11 oktober 1907 angående beskattning av socker
Prop. Prop/1913:44
angående till¬ stånd för Båraryds församling att i stället för årlig avgäld erlägga en summa en gång för alla för lägen¬ heten Kyrkogården nr 1, avsöndrad från förra militie- bostället Båraryd nr 2 Östergård i Jönköpings lön
Prop. Prop/1913:45
angående an¬ slag för beredande vid vanföreanstalt av vård åt vanföra efter 1912 års barnförlamningsepidemi samt till inspek¬ tion av anordningar härför
Prop. Prop/1913:47
angående samman¬ slagning av den sa kallade äldre odling slånefonden med nya odling slånefonden till en fond, benämnd odling slånefonden
Prop. Prop/1913:48
angående drift¬ kostnader under år 1914 för egnahemslånef'onden
Prop. Prop/1913:49
angående drift¬ kostnader för fiskerilånefonäen
Prop. Prop/1913:51
angående bi¬ drag till Stockholms stad för anskaffande av en isbrytare
Prop. Prop/1913:52
angående för¬ säljning av en kronan såsom danaarv tillfallen del av tomten nr 4 i kvarteret Plantan i Uppsala
Prop. Prop/1913:53
med förslag till ändrad lydelse av § 8 mom. 4. i gällande förordning med tulltaxa för inkommande varor
Prop. Prop/1913:54
angående upp¬ förande å allmänna indragning sstaten av viss ersättning till innehavaren av hergmästarhostället i Filipstad m. m.
Prop. Prop/1913:55
angående pension åt ritaren 0. W. Andersson
Prop. Prop/1913:56
angående pension till förre båtsmannen L. E. Renström
Prop. Prop/1913:57
angående pension till förre båtsmannen Matts Fredriksson Söder¬ man
Prop. Prop/1913:58
angående beredande av förhöjd pension åt f. kustartilleristen C. T. Nilsson
Prop. Prop/1913:59
med förslag till förordning om ändrad lydelse av §§ 7, 8 och 12 i för¬ ordningen den 13 december 1912 angående tullrestitution i vissa fall vid återutförsel av utländsk vara
Prop. Prop/1913:60
angående anslag till understöd åt arbetare i de särskilda yrkena för besök vid Baltiska utställningen i Malmö år 1914
Prop. Prop/1913:62
angående anskaffning av nya kanonlås etter in. in.
Prop. Prop/1913:63
angående Norrlands dragonregementes utrustande med bajonetter
Prop. Prop/1913:64
angående drift¬ kostnader under år 1914 för statens domäner
Prop. Prop/1913:65
angående ålderstillägg för vissa departementsskrivare hos armé¬ förvaltningen
Prop. Prop/1913:66
angående ersättande från fjärde huvudtitelns allmänna besparingar av vissa förskottsvis utgivna medel
Prop. Prop/1913:67
angående om- och tillbyggnad av Smålands artilleriregementes kokinrättning sbyggnad
Prop. Prop/1913:68
angående be¬ stridande av kostnader för underhåll av landsvägen mel¬ lan Boden och Lappträsk
Prop. Prop/1913:69
angående tilläggs¬ pension åt professorn H. F. Lings änka Josefina Ring, född Rolph
Prop. Prop/1913:70
angående konser¬ vering av Risinge gamla kyrka
Prop. Prop/1913:71
angående vänte- fritt lån för svenska församlingens i London kyrko¬ byggnad
Prop. Prop/1913:72
angående pen¬ sion till förre båtsmannen L. E. J:son Bohjort Setter- ström
Prop. Prop/1913:73
angående pension åt slöjdläraren vid önnestads folkhögskola A. J. Nilsson
Prop. Prop/1913:75
angående god¬ kännande av förslag till avlöning sreglemente för tjänste¬ män vid statens vattenfallsverk m. m.
Prop. Prop/1913:77
angående be¬ viljande av ytterligare låneunderstöd för järnvägsanlägg¬ ning från Varberg över Ullar ed till Air ans station
Prop. Prop/1913:78
med förslag till lag om ändrad lydelse av § 15 i den uti lagen den 10 juni 1912 angående flottning av skog salster i gräns¬ floderna Tornen och Muonio intagna stadga
Prop. Prop/1913:79
angående inköp av beskickning shus i S:t Petersburg
Prop. Prop/1913:80
angående användande av medel, som influtit genom försäljning av föråldrade handvapen m. m.
Prop. Prop/1913:81
angående resebidrag till vissa patienter vid kustsanatorierna
Prop. Prop/1913:83
angående under¬ stödjande av föreläsningar och andra åtgärder till bere¬ dande av fortsatt utbildning för dövstumma
Prop. Prop/1913:84
angående vid¬ tagande av vissa ändrings- och reparationsarbeten i riks¬ gäldskontor ets förra hus å Riddarholmen
Prop. Prop/1913:85
angående avlösning av den ägaren av skattelägenheten Djurön nr 1 i Öster¬ götlands län åliggande skyldigheten att därstädes under¬ hålla ett holländeri
Prop. Prop/1913:86
angående fyllnads¬ pension åt tillförordnade rektorn vid högre realläroverket a Östermalm i Stockholm, rektorn vid realskolan i Eskils¬ tuna J. G. T. Elmquist
Prop. Prop/1913:87
med. förslag till lag angående ändrad lydelse av 16 kap. 10 § och 25 kap. 5 § rättegångsbalken
Prop. Prop/1913:88
angående ändring beträffande brottmålsdomarens i Norrbottens län avlöning
Prop. Prop/1913:89
angående efter¬ skänkande av kronans rätt till danaarv efter skomakaren Carl Gustaf Carlson från Trosa
Prop. Prop/1913:90
angående ändring av §§ 1 och 10 i reglementet för småskollärares m. fl. ålderdomsunderstödsanstalt
Prop. Prop/1913:91
angående ändring av § 17 mom. 1 i reglementet för folkskollärarnas pen- sionsinrättning
Prop. Prop/1913:92
angående höjning av avlöningen för professorn i syfilidologi vid karolinska mediko-kirurgiska institutet
Prop. Prop/1913:93
med förslag till lag angående ändrad lydelse av 6, 7, 8 och 26 §§ i lagen för Sveriges riksbank den 12 maj 1897
Prop. Prop/1913:94
angående lektorn vid lantbruksinstitutet vid Ultima P. E. Ullbergs löne- tursrätt
Prop. Prop/1913:95
angående befrielse för vissa kronoarrendatorer från skyldighet att ansvara för kommunalutskylder, belöpande å skogsmark, som icke inbegripits i arrendet
Prop. Prop/1913:96
angående änd¬ ringar i reglementet för dövstumlärarnas pensionsansta.lt m. m.
Prop. Prop/1913:98
angående rätt för vissa tjänstemän att för avlöningsförhöjning till¬ godoräkna sig tid, varunder tjänstledighet åtnjutits för fullgörande av värnplikt
Prop. Prop/1913:99
angående ändring av §§ 9 och 12 i avlöning sreglementet för tjänste¬ män vid statens järnvägar den 15 november 1907
Prop. Prop/1913:100
om införande i förordningen den 15 maj 1908 angående restitution av erlagd sockerskatt eller befrielse från sådan skatt för socker, som använts vid tillverkning av exportvaror, av bestämmelser om restitution av erlagd skatt jämväl då socker utföres till svensk frihamn eller intages å svenskt frilager
Prop. Prop/1913:101
angående upp¬ låtande av lägenheter från förra militieboställena Honeröd nr 2 Hålegården och Honeröd nr 3 Mellangärden samt Honeröd nr 4 Västergården i Göteborgs och Bohus län
Prop. Prop/1913:102
angående upp¬ låtande av lägenheter från förra militiebostället Däld nr 1 i Södermanlands län
Prop. Prop/1913:103
angående upp¬ låtelse av kronan tillhörande jordägarandelar i gruvor
Prop. Prop/1913:104
med förslag till lag om hingstöesiktningstvång
Prop. Prop/1913:105
angående anställande av en extra föredragande inom sjöförsvars¬ departementet
Prop. Prop/1913:106
angående överflyttning av f. d. föreståndare och lärare vid numera indragna navigationsskolor till allmänna indragnings- staten
Prop. Prop/1913:107
angående extra anslag för utdelande av tillfälligt understöd åt f. d. daglönare vid marinen
Prop. Prop/1913:108
? angående vissa anordningar i Sveriges geologiska undersöknings ny¬ byggnad
Prop. Prop/1913:110
angående upp¬ låtande av lägenheter från förra militiebostället Rolfsbo nr 2 Norgård i Göteborgs och Bohus län
Prop. Prop/1913:111
angående upp¬ låtande av lägenheter från förra militiebostället Flathult nr 2 i Kalmar län
Prop. Prop/1913:113
angående vissa ändringar i lånestaterna för personalen vid rikets hospital och asyler
Prop. Prop/1913:114
angående beviljande av låneunderstöd åt 0sikustbanans aktiebolag
Prop. Prop/1913:115
angående an¬ läggning av statsbana från Karungi till Haparanda in. in.
Prop. Prop/1913:116
angående upp¬ låtande av en lägenhet från förra militiebostället Knutes- hråten nr 1 i Jönköpings län
Prop. Prop/1913:117
angående upp¬ låtande av lägenheter från förra militiehostället Ammer nr 1 i Jämtlands län
Prop. Prop/1913:118
angående försälj¬ ning av vissa delar av förra militiebostället Ivetofta nr 6, 8 i Kristianstads län
Prop. Prop/1913:120
angående av¬ sättande såsom nationalpark av visst område i Arjeplogs socken av Norrbottens län
Prop. Prop/1913:121
angående upp¬ låtande av lägenheter från förra kronofogdebostället Tånnö nr 3 Kåragården i Jönköpings lån
Prop. Prop/1913:122
angående försäljning av frälseutjorden Mjölby nr 6 samt lägenhe¬ terna Mjölby nr 41 och Mjölby nr 40 in. m.
Prop. Prop/1913:123
angående ålderstillägg åt fältläkaren E. I. Boman
Prop. Prop/1913:124
angående be¬ redande av löneförhöjning åt vissa befattningshavare hos generaltullstyrelsen
Prop. Prop/1913:125
angående viss ändring i gällande bestämmelser om vågar
Prop. Prop/1913:126
med förslag till lag om allmän pensionsförsäkring och till lag om ändrad lydelse av 17 kap. 12 § handelsbalk^
Prop. Prop/1913:127
angående elektriska anläggningar för marinens behov i Karlskrona
Prop. Prop/1913:128
angående pension till förre båtsmannen Martin Svensson Hellström
Prop. Prop/1913:129
angående användande av fonden för krigsfartygs byggande till anskaffande av ångpannor i reserv för torpedbåtar m. m.
Prop. Prop/1913:130
angående tilläggspension å allmänna indragning sstaten åt fortijika- tionskassören och redogöraren H. F. W. Geete
Prop. Prop/1913:131
angående pension ä allmänna indragning sstaten åt sergeanten av första klassen vid Smålands husarregemente C. E. F. Colliander
Prop. Prop/1913:132
angående pension ä allmänna indragning sstaten åt sergeanten av första klassen vid Andra livgrenadjärregementet IN. G. Boqvist
Prop. Prop/1913:133
angående pension å allmänna indragning sstaten åt musiksergeanten vid Hälsinge regemente C. A. Clementz
Prop. Prop/1913:134
angående pension åt stenarbetaren J. A. Engberg
Prop. Prop/1913:135
angående uppförande av en förrådsbyggnad i Boden
Prop. Prop/1913:136
angående skjutbana för Skaraborgs regemente
Prop. Prop/1913:137
angående täckande av brist å det till uppförande av ett hospital d Säters kungsgård och därintill gränsande mark an¬ visade anslag
Prop. Prop/1913:138
angående medgivande för överläkaren vid Lunds hospital och asyl medicine doktorn Oskar Teodor Nerander att komma i åtnjutande av de från och med år 1911 fastställda av¬ löningsförmåner för överläkare vid Lunds hospital och asyl
Prop. Prop/1913:139
angående pension för extra provinsialläkaren Richard Natlianael Hagelin
Prop. Prop/1913:140
angående pension åt materialförvaltaren vid statens järnvägs¬ byggnader G. Å. Lindströms änka Klara Vilhelmina Gustava Lindström, född Karlsson
Prop. Prop/1913:141
angående pension till åtskilliga arbetare vid statens järnvägar
Prop. Prop/1913:142
angående anslag till ombyggnad av Malmö statsbangärd
Prop. Prop/1913:143
angående förslagsanslaget till själ) ev äring ens vapenövningar samt beklädnad och ersättning därför
Prop. Prop/1913:144
angående semester för vaktmästaren vid flottans pensionskassa m. in.
Prop. Prop/1913:145
om delaktighet i folkskollärarnas pensionsmr ältning för andr elär artjän¬ sten vid statens uppfostringsanstalt å Bona m. m.
Prop. Prop/1913:147
angående upp¬ låtande till staden Mariefred av ett område av kungs¬ ladugården Gripsholm nr 1 i •Södermanlands teln
Prop. Prop/1913:148
angående för¬ säljning av förra häradshövdingbostället Enögla nr 3 i Uppsala län
Prop. Prop/1913:149
angående upplåtande av en lägenhet från förra militiebostället Bjuvstorp nr 4, 8 i Malmöhus län
Prop. Prop/1913:150
angående upp¬ låtande av lägenheter från förra militiel) o stället Tjustorp nr 1 i Skaraborgs län
Prop. Prop/1913:151
angående upp¬ låtande av en lägenhet från förra militiehostället Täppesås nr 1, 2 och 3 i Jönköpings län
Prop. Prop/1913:152
angående upp¬ låtande av tre områden från förra militiebostället Skränge nr 4 Mellangård jämte Skränge nr 7, en utjord, i Östergötlands län
Prop. Prop/1913:153
angående upp¬ låtande av ett område från förra militiebostället Satter- stad nr 2 Nedergården i Östergötlands lön
Prop. Prop/1913:154
angående försälj¬ ning av förra länsmansbostället Jolmesta nr 2 i Väst¬ manlands län
Prop. Prop/1913:155
angående 'upp¬ låtande av ett område från förra militiebostället Stora Broby nr 1 i Östergötlands län
Prop. Prop/1913:156
angående nybygg¬ nad för zoologiska institutionen vid universitetet i Lund
Prop. Prop/1913:157
angående användande av hyres- och arrendemedlen under femte huvudtiteln till bestridande av kostnader för förvärv av mark för Fårösunds kustposition
Prop. Prop/1913:158
med förslag till lag angående ändrad lydelse av 15 kap. 22 och 24 §§ strafflagen
Prop. Prop/1913:159
angående upplå¬ tande av lägenheter från förra militiebostället Halleby nr 1 med Jörland nr 1 och Åker nr 1 i Göteborgs och Bohus län
Prop. Prop/1913:160
angående upp¬ låtande av en lågenhet från förra militiehostället Ebbaröd nr 1 och 5 i Kristianstads län
Prop. Prop/1913:161
med förslag till lag om ändrad lydelse av 15—23 och 30 §§ i 8 kap. strafflagen, lag, innefattande vissa bestämmelser till skydd för hemligheter av betydelse för rikets försvar, lag, innefattande ändring i 8 kap. 2 § 6 mom. rätte¬ gångsbalken, samt lag angående ändrad lydelse av för¬ ordningen om offentlighet vid underdomstolarna den 22 april 1881
Prop. Prop/1913:162
angående pension å allmänna indragning sstaten åt länsmannen August Malcolm Agréns änka Anna Maria Agrén
Prop. Prop/1913:163
angående anslag till hantverksskolan i Kristinehamn för hlinda
Prop. Prop/1913:164
angående upp¬ låtande av lägenheter från förra hospitals hemmanet Hospitalsgården nr 1 i Skaraborgs län
Prop. Prop/1913:165
angående upp¬ låtande av en lägenhet från förra militiebostället Holmes- berg nr 1 jämte Eneboda nr 1, en utjord, i Jönköpings län
Prop. Prop/1913:166
angående upp¬ låtande av lägenheter från förra militiébostållet Ramdala nr 10 i Blekinge län
Prop. Prop/1913:167
angående upplåtande av lägenheter från förra militiebostället Böke nr 1 i Kalmar län
Prop. Prop/1913:168
angående upp¬ låtande av en lägenhet från förra militieb o stället Botils- torp nr 1 Söder gård i Jönköpings län
Prop. Prop/1913:169
angående upp¬ låtande av en lägenhet från förra militiéb o stället Botils- torp nr 2 Norrgård med underlydande i Jönköpings län
Prop. Prop/1913:170
angående grun¬ der för upplåtande av egnahemslägenheter från vissa kronoegendomar
Prop. Prop/1913:171
angående pensions- rätt för den s. k. Hjertbergska antikvarien hos vitterhets-, historie- och antikvitetsakademien
Prop. Prop/1913:172
angående utvidgning av koldepån å flottans varv i Karlskrona
Prop. Prop/1913:173
med förslag till överenskommelse mellan Svenska staten, å ena, samt Ltiossa- vaara-Kiirunavaara aktiebolag, aktiebolaget Gellivare malmfält och trafikaktiebolaget Grängesberg—Oxelösund, å andra sidan, angående ökad malmbrytning inom Ki- runavara och Gellivare malmfält
Prop. Prop/1913:174
angående vissa ändringar i gällande föreskrifter i fråga om upplåtande av odling slög enheter å kronoparker och överloppsmarker i de sex nordligaste länen m. m.
Prop. Prop/1913:175
angående anslag till dränering och anläggning av trädgård å folkskole- seminariets i Falun tomt
Prop. Prop/1913:176
angående anslag till bestridande av kostnaderna för en allmän pensionsförsäkring m. in,
Prop. Prop/1913:177
med förslag till lag angående köttbesiktning och slagthus
Prop. Prop/1913:178
angående pension å allmänna indragning sstaten åt förre maskinisten J. A. S:son Frisk
Prop. Prop/1913:179
angående pension ä allmänna indragning sstaten åt tygarbetaren A. Johansson in. fl.
Prop. Prop/1913:180
angående ändrad lydelse av överrubriken till rubrikerna nr 1190 och 1191 i gällande tulltaxa
Prop. Prop/1913:181
angående beredande av ytterligare medel för utlåning från fonden för rederi¬ näringens understödjande
Prop. Prop/1913:182
angående upp¬ låtande av lägenheter från lotten nr 1 av Starby kungs¬ ladugård i Östergötlands län
Prop. Prop/1913:184
angående anslag till rullande materiel för malmtransport, reglering av Stora Lule-älvs vattensystem ovanför Porjus och förstärk¬ ning av kraftledningen Porjus—Gellivare—Kiruna
Prop. Prop/1913:185
angående ändrad lydelse av §§ 8—11, 14, 16, 17, 21, 27—36, 42, 43, 51, 64, 74 och 77 i förordningen om kommu¬ nalstyrelse på landet den 21 mars 1862, av §§ 9—11, 15, 24, 28, 35, 36, 56, 66 och 78 i förordningen om kommunalstyrelse i stad den 21 mars 1862, av §§ 6 8, 10, 14, 34 och 35 i förordningen om kommunalstyrelse i Stockholm den 23 maj 1862 och av §§ 3—5, 8, 13, 14, 20, 25—27, 31—33, 38—40, 59, 61 och 62 i förordningen om landsting den 21 mars 1862 m. in.
Prop. Prop/1913:186
med förslag till förordning om ändrad lydelse i vissa delar av förord¬ ningen den 9 juni 1905 angående försäljning av brännvin, förordning om ersättning till städer} vissa köpingar, lands¬ ting och hushållningssällskap för till statsverket indragna brännvinsför säljning smedel samt förordning om. statsverkets fond av rusdrycksmedel
Prop. Prop/1913:187
angående förvärvande åt kronan av vissa jordområden för anläg¬ gande av en skjutbana för Alvsborgs regemente in. in.
Prop. Prop/1913:188
angående anord¬ nande av dränering sledning och elektrisk strömledning för statsinstitutionerna å nordvästra Djurgården
Prop. Prop/1913:189
angående anställande av en mariningenjörsstipendiat över stat
Prop. Prop/1913:190
angående lots- och fyrinrättningen med livräddningsanstalterna
Prop. Prop/1913:191
angående inköp för nationalmuseum av äldre porträtt ur framlidne fri¬ herre H. Rehbinders samlingar
Prop. Prop/1913:194
angående anslag till Sveriges utsädesförening
Prop. Prop/1913:195
angående anslag till bestridande av kostnaderna för den 19:de intet'tparla¬ mentariska konferensens hållande i Stockholm ar 1914
Prop. Prop/1913:196
angående bestri¬ dande av kostnad för Sveriges officiella deltagande i den internationella utställningen i San Francisco år 1915
Prop. Prop/1913:197
angående pension till kartografen David Adolf Fernblads änka Greta Johanna Fernblad, född Johansdotter
Prop. Prop/1913:198
angående för¬ säljning av den till förra militiebostället Åsaka nr 4 Tomten hörande lägenheten Pipartomten i Älvshor g s län
Prop. Prop/1913:199
med förslag till förordning om arvsskatt och skatt för gåva
Prop. Prop/1913:200
med förslag till förordning angående stämpelavgiften
Prop. Prop/1913:201
med förslag till förordning om ändrad lydelse av 1 och 3 §§ samt 6 kap. i förordningen den 6 november 1908 angående' en sär¬ skild stämpelavgift vid köp och byte av fondpapper
Prop. Prop/1913:202
med förslag till förordning om vissa ändringar i €—10 §§ i förordningen den 20 april 1906 angående en särskild stämpelavgift för försäljning av punsch, arrak och rom
Prop. Prop/1913:203
angående över¬ låtelse till Dalby församling av visst område av lotten nr 1 av Dalby kungsgård i Malmöhus län
Prop. Prop/1913:205
angående ökade anslag till folkskoleseminarierna m. rn.
Prop. Prop/1913:206
angående om- reglering av folkskoleinspektionen
Prop. Prop/1913:208
angående upplåtande av en lägenhet från förra kronofog dc- bostället Högsjöryr nr 1 och 2 i Älvsborgs län
Prop. Prop/1913:209
angående ökat för rådsutrymme vid Karlskrona och Vaxholms gre¬ nad,järregementen
Prop. Prop/1913:212
angående ålders- tillägg åt vaktmästaren i kommerskollegium E. A. Wret- man
Prop. Prop/1913:213
angående upp¬ låtande av två områden från förra militiebostället Ubbe- torp nr 1 i Östergötlands län
Prop. Prop/1913:215
angående ersättande av kostnader för undersökning av tilltänkta förläggningsorter för vissa truppförband
Prop. Prop/1913:216
angående anvisande av särskilt rekryteringsbidrag för fyllande av 1914 års stater
Prop. Prop/1913:217
angående anstånd med likviderande av förfallen skuld ä statslån till Sala—Gysinge—Gävle järnvägsaktiebolag
Prop. Prop/1913:218
angående förbättrade pensionsvillkor för viss personal, som i an¬ ledning av statens inköp av enskilda järnvägar övergått i statens järnvägars tjänst
Prop. Prop/1913:219
angående fortsättande av civilkommissionens verksamhet tillsvidare till den 1 juli 1915
Prop. Prop/1913:220
med förslag till lag om ändrad lydelse av § 24 värnpliktslagen den den 14 juni 1901
Prop. Prop/1913:221
angående upp¬ låtande av lägenheter från förra militiebostället Kyrkeby nr 1 Övergård i Göteborgs och Bohus län
Prop. Prop/1913:223
angående upp¬ låtande av ett område från förra militiebostället Arrie nr 10, 12 och 22 i Malmöhus län
Prop. Prop/1913:224
angående upp¬ låtande av lägenheter från förra rgttmästarbostället Håslöv nr 10 och 12 samt förra trumslag arbostället Jrlåslöv nr 3 och 7 i Kristianstads län
Prop. Prop/1913:225
angående upp¬ låtande av lägenheter från förra regementschef sbostället Frövi nr 1, 2 och 3 med Berga nr 1 och Östankil nr 1 i Västmanlands län
Prop. Prop/1913:226
angående försäljning till Rumla municipalsamhälle av den till länsmansbostället Vs mantal Rumla nr 4 hörande skogs¬ marken
Prop. Prop/1913:227
angående anordnande av korvtillverkning vid flottans kokinrättning i Karlskrona
Prop. Prop/1913:228
med förslag till bestämmelser angående rätt till pension för extra ordinarie tjänstemän samt verkstads- och förrådsarbetare vid statens järnvägar in. in.
Prop. Prop/1913:229
angående anslag till uppförande av ett hospital ä biskop sb o stället Sundby nr 1
Prop. Prop/1913:230
angående rätt till pension för provinsialläkaren P. E. Ahlqvist
Prop. Prop/1913:231
angående pension å allmänna indragning sstaten till extra ordinarie eldaren vid ståtens järnvägar Peter Lorents Liljevali
Prop. Prop/1913:232
med förslag till ändrad lydelse av vissa paragrafer i förordningen den 28 oktober 1910 om taxeringsmyndigheter och förfarandet vid taxering samt av de vid nämnda förordning fogade formulär
Prop. Prop/1913:233
angående an¬ vändande av allmänna besparingar å riksstatens femte huvudtitel till inköp av en del tomter i Karlskrona för beredande av möjlighet att framdeles utvidga flottans varvs område därstädes m. m.
Prop. Prop/1913:234
angående anord¬ nande av utvidgad statskontroll å fartygs sjövärdighet m. m.
Prop. Prop/1913:235
angående ändrad lydelse av § 3 samt övergångsbestämmelserna i gällande avlöning sreglemente för tjänstemän vid tullverkets lokal¬ förvaltning samt kust- och gränsbevakning den 18 juni 1910
Prop. Prop/1913:236
angående beviljande av anslag för anordnande av stormvarningar å rikets kuster
Prop. Prop/1913:237
angående uppförande i Boden av ett exercishus för artilleripjäser
Prop. Prop/1913:238
angående anslag Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över ecklesiastikärenden för denna dag vill Kungl. Maj:t härmed föreslå Riks¬ dagen att för utförande av ändringsarbeten inom nationalmuseibyggnaden i huvudsaklig enlighet med av sakkunniga framlagt förslag bevilja ett anslag av 350,000 kronor och därav på extra stat för år 1914 anvisa ett belopp av 112,000 kronor med rätt för Kungl. Maj:t att för ändamålet av tillgängliga medel redan under år 1913 förskottsvis utanordna en summa av 49,500 kronor att sedermera gottgöras av det för år 1914 anvisade belopp. De till ärendet hörande handlingarna skola tillhandahållas Riksdagens vederbörande utskott, och Kungl. Maj:t förbliver Riksdagen med all kungl. nåd och ynnest städse välbevågen. till ändringsarbeten inom nationalmuseibyggnaden
Prop. Prop/1913:240
angående anslag till vissa reparationsarbeten in. m. i högre lärarinnesemina¬ riets byggnad
Prop. Prop/1913:241
angående kon¬ servering av Trönö ödekyrka
Prop. Prop/1913:243
med för¬ slag till apoteksvarustadga
Prop. Prop/1913:244
angående upp¬ hörande av Västra Skrevlinge församlings prebendeegen- skap m. m.
Prop. Prop/1913:246
angående av¬ lägsnande av arsenikhaltig oljefärg ur lokaler i det gamla riksdagshuset å Riddarholmen m. m.
Prop. Prop/1913:248
angående anslag till inköp av tomt och uppförande av nybyggnad för post- och telegrafverkens behov i Uddevalla
Prop. Prop/1913:249
angående pension å allmänna indragning sstaten åt skrädderiföre¬ ståndaren S. Jonasson
Prop. Prop/1913:250
angående utvidgning av den mellan Maren och Saltsjön belägna delen av Södertälje kanal
Prop. Prop/1913:251
med anledning av framställning från Magnesitaktiebolaget Tarrekaise beträffande vissa av bolaget arrenderade miner al fyndig- heter å kronojord i Norrbottens län
Prop. Prop/1913:252
angående ålders- tillågg åt vissa kronojägare i Klotens revir
Prop. Prop/1913:253
angående för¬ ändrad organisation av patent- och registreringsverket och reglering av löneförhållandena vid nämnda ämbets¬ verk
Prop. Prop/1913:254
med förslag till lag om inskränkning i inmutning sr ätten
Prop. Prop/1913:255
angående överlämnande till lantförsvaret av viss del av förra major sbostället Gudhem nr 1—9 jämte Holmäng nr 1 Hulegård i Skaraborgs län i och för användning till remontdepå m. m.
Prop. Prop/1913:256
angående pension å allmänna indrag ning sstaten åt förre fortifika- tionsarbetaren Anders Gustav Johansson
Prop. Prop/1913:257
med förslag till lag angående förbud mot införsel till riket av varor med oriktig ursprungsbeteckning, lag om ersättning i vissa fall av allmänna medel till vittnen i mål, som avses i gällande lag angående förbud mot införsel till riket av varor med oriktig ursprungsbeteckning, och förordning angående ändrad lydelse av 1 § i förordningen om fri¬ hamn den 15 november 1907
Prop. Prop/1913:258
angående anvisande av medel till utförande av vissa reparationsarbeten i Riddarholmskyrkan
Prop. Prop/1913:259
angående rätt till pension för vissa lärarinnor vid statens samskolor
Prop. Prop/1913:260
angående disposi¬ tionen av vissa till Strömsholms hingstdepå anslagna fastigheter
Prop. Prop/1913:261
angående upp¬ låtande av mark från förra r eg ementskv arter måstar- bostället Hultås nr 1 Norra och Hultås nr 2 Södra i Göteborgs och Bohus län
Prop. Prop/1913:262
angående avstå¬ ende eller upplåtelse i vissa fall av mark från krono- egendomar
Prop. Prop/1913:263
'angående efter¬ skänkande av kronan tillkommande fordran på grund av ett å fastigheten Vu mantal Horsaskog nr 1 i Kri¬ stianstads lån vilande odlingslån
Prop. Prop/1913:264
angående upp¬ låtande av lägenheter från förra kaptensl)ostället Skårebo nr 1 i Kalmar län
Prop. Prop/1913:265
angående disposi¬ tionen av vissa till Flyinge hingstdepå anslagna fastig¬ heter
Prop. Prop/1913:266
angående kapital¬ inbetalningarna till fonden för torvindustriens befräm¬ jande
Prop. Prop/1913:267
angående upp¬ förande å ordinarie stat av statens hydrografiska byrå m. m.
Prop. Prop/1913:268
angående stat för veterinärhögskolan m. m.
Prop. Prop/1913:269
angående anslag till utförande av meteorologiska observationer för en hydro¬ grafisk undersökning av Sveriges färskvatten
Prop. Prop/1913:270
angående ny stat för meteorologiska centralanstalten
Prop. Prop/1913:271
angående pension åt vissa vid Trollhätte kanalverk anställda vakter med flera
Prop. Prop/1913:272
angående personligt lönetillägg åt tillförordnade ombudsmannen och fiskalen i medicinalstyrelsen E. 0. Åberg
Prop. Prop/1913:273
angående anslag till uppförande av nya byggnader för folkskolesemina- riet i Lund m.m.
Prop. Prop/1913:275
med förslag till förordning om ändrad lydelse av vissa paragrafer i förordningen den 28 oktober 1910 om taxeringsmyndig¬ heter och förfarandet vid taxering
Prop. Prop/1913:276
angående upp¬ låtelse åt bergaerksaktiebolaget Freja av kronan tillhörig mark i Norrbottens län
Prop. Prop/1913:277
angående upp¬ låtande av lägenheter från förra militieb o stället Gudhem nr 1—9 med Holmänq nr 1 Hulegård i Skaraborgs län
Prop. Prop/1913:278
angående anslag till ordnande av landstormsförråd
Prop. Prop/1913:279
angående anslag till inköp för postverkets räkning av en tomt i Linköping
Prop. Prop/1913:280
angående anslag till upprätthållande av riksförsäkringsanstaltens verksamhet under är 1914
Prop. Prop/1913:281
angående årligt understöd åt lantbrevbäraren Jonas Nilsson Litli och förre postföraren Olof Johansson Ferm
Prop. Prop/1913:282
angående fördelning av medel till främjande av nykterhet och mot¬ arbetande av dryckenskap ens följder
Prop. Prop/1913:283
angående upp¬ låtande av lägenheter från förra överstebostället Slädened nr 3, 45 och 6 Storegården i Skaraborgs län
Prop. Prop/1913:284
med förslag till lag om ändrad lydelse av 1, 2, 3, 4 och 7 §§ i för¬ ordningen den 17 maj 1872 angående ändring i vissa fall av gällande bestämmelser om häradsting
Prop. Prop/1913:285
angående upp¬ låtande av lägenheter från indragna militiebostället öre¬ sten i Älvsborgs län
Prop. Prop/1913:286
med förslag till förordning om ändrad lydelse av 4 § i förordningen den 23 oktober 1908 angående bevillningsavgifter för särskilda förmåner och rättigheter
Prop. Prop/1913:287
med förslag till lag om ändrad lydelse av 2 § i lagen om Kungl. Majds regeringsrätt den 26 maj 1909
Prop. Prop/1913:288
med förslag till lag om ändrad lydelse av 2, 5 och 6 §§ i lagen den 11 oktober 1807 angående civila tjänstinnehavares rätt till pension m. m.
Prop. Prop/1913:289
angående de medel, av vilka pensioner, som jämlikt lagen den 11 oktober 1907 angående civila tjänstinnehavares rätt till pension komma att beviljas tjänstemän vid statens vattenfallsverk, skola utgå
Prop. Prop/1913:290
angående understöd åt berg spräng ar för mannen Karl August Lund¬ grens änka och minderåriga barn
Prop. Prop/1913:291
angående disposition av vissa delar av förra militiebostället Rinkaby nr 17 och 22 i Kristianstads län
Prop. Prop/1913:292
angående ändring av grunderna för pensionering av äldre barn¬ morskor
Prop. Prop/1913:293
med förslag till förordning angående den skog svår dsstyrelse åliggande verksamhet på Oland
Prop. Prop/1913:294
med förslag till lag angående vård av enskildes skogar på Oland
Prop. Prop/1913:296
angående an¬ vändande av överskott i den s. k. djurgårdskassan till vissa reparationsarbeten vid Ulriksdals och Drottningholms slott
Prop. Prop/1913:297
med förslag till förordning angående beskattning av vissa sockerlösningar m. m.
Prop. Prop/1913:299
angående upp¬ låtande av lägenheter från förra militiebostället Sands- hult nr 1, 2, 3 och 4 jämte Ubbetorp nr 1, ett torp, i Kalmar län
Prop. Prop/1913:300
angående upp¬ låtande av lägenheter från förra militiebostället Stora Brogård nr 1 i Jönköpings län
Prop. Prop/1913:301
angående upp¬ låtande av lägenheter från förra militiebostället Skorpetorp nr 1 i Kalmar län
Prop. Prop/1913:302
angående kostnader för vissa fartyg sexpeditioner och beredskapsåt- g är der vid marinen m. m.
Prop. Prop/1913:303
angående arvode till delegerad vid. underhandlingarna med Norge rörande jlyttlapparnas rätt till renbete m. in.