Ds 2017:1
Elektronisk övervakning av kontaktförbud
Ds 2017:2
Åldersdifferentierat underhållsstöd och höjt grundavdrag för bidragsskyldiga föräldrar
Ds 2017:3
Genomförande av ICT-direktivet
Ds 2017:4
Sjukpenning i avvaktan på slutligt beslut
Ds 2017:5
Effektivare sanktioner i livsmedelskedjan m.m.
Ds 2017:6
Förslag till lag om ersättning till personer som har fått ändrad könstillhörighet fastställd i vissa fall
Ds 2017:7
Kommunikation för vår gemensamma säkerhet
Ds 2017:8
Kultursamverkan för ett Sverige som håller ihop - Framtida inriktning och utvecklingsmöjligheter för kultursamverkansmodellen
Ds 2017:9
Förstärkt rehabilitering för återgång i arbete
Ds 2017:10
ILO:s konvention om anständiga arbetsvillkor för hushållsarbete
Ds 2017:11
Ändrade regler om retroaktivitet avseende efterlevandestöd
Ds 2017:12
Om förenklat beslutsfattande och särskilda boendeformer för äldre
Ds 2017:13
Skadeståndets bestämmande vid finansiell rådgivning
Ds 2017:14
Vissa ändringar i läkemedelslagen
Ds 2017:15
Ökat konsulärt skydd för unionsmedborgare och deras familjemedlemmar
Ds 2017:16
Arbetsplatsinspektioner och höjd särskild avgift
Ds 2017:17
En ny lag om försäkringsdistribution
Ds 2017:18
Karensavdrag – en mer rättvis självrisk
Ds 2017:19
Anpassningar av de fastighetsrättsliga, associationsrättsliga, transporträttsliga och immaterialrättsliga författningarna till dataskyddsförordningen
Ds 2017:20
Regionalt utvecklingsansvar i Stockholms, Kalmar och Blekinge län
Ds 2017:21
Skyldighet för vissa offentliga funktionärer att anmäla innehav av finansiella instrument
Ds 2017:22
Utstationering och vägtransporter
Ds 2017:23
Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om personlig skyddsutrustning
Ds 2017:24
Skjutvapen och explosiva varor – skärpta straff för de grova brotten
Ds 2017:25
Nya ungdomspåföljder
Ds 2017:26
En anpassning till dataskyddsförordningen – kreditupplysningslagen och några andra författningar
Ds 2017:27
Genomförande av säsongsanställningsdirektivet
Ds 2017:28
En anpassning till dataskyddsförordningen av dataskyddsbestämmelser inom Näringsdepartementets verksamhetsområde
Ds 2017:30
Ett entreprenörsansvar i bygg- och anläggningsbranschen
Ds 2017:31
Elektroniska fakturor vid offentlig upphandling
Ds 2017:33
Anpassningar till dataskyddsförordningen av registerförfattningar inom Arbetsmarknadsdepartementets ansvarsområde
Ds 2017:34
Ändringar i bestämmelser om val till Sametinget
Ds 2017:35
Körkortslån
Ds 2017:36
En snabbare lagföring – Försöksprojekt med ett snabbförfarande i brottmål
Ds 2017:37
Frekventa och omfattande ärenden om utlämnande av allmän handling
Ds 2017:38
Livstidsstraff för mord
Ds 2017:39
Legitimation för hälso- och sjukvårdskuratorer, Ds 2017:39
Ds 2017:40
Ändringar i vissa författningar inom Finansdepartementets ansvarsområde med anledning av EU:s dataskyddsreform
Ds 2017:41
En omarbetad domstolsdatalag – Anpassning till EU:s dataskyddsförordning
Ds 2017:42
Följdändringar till ny förvaltningslag
Ds 2017:43
Konsultation i frågor som rör det samiska folket
Ds 2017:44
Elmarknadslag
Ds 2017:45
En omarbetad utlänningsdatalag – Anpassning till EU:s dataskyddsförordning
Ds 2017:46
Kriminalvårdens datalag – Anpassning till EU:s dataskyddsförordning
Ds 2017:47
Utredningar avseende vissa skador och dödsfall
Ds 2017:48
Statistik på upphandlingsområdet
Ds 2017:49
Omedelbart omhändertagande av barn och unga i vissa internationella situationer
Ds 2017:50
Ett moderniserat medinflytande för totalförsvarspliktiga
Ds 2017:51
Sweden’s sixth national report under the Joint Convention on the safety of spent fuel management and on the safety of radioactive waste management
Ds 2017:52
Tillgång till upphovsrättsligt skyddat material för personer med läsnedsättning
Ds 2017:53
Rätten till offentlig försvarare – Genomförande av EU:s rättshjälpsdirektiv
Ds 2017:54
En anpassning till dataskyddsförordningen av författningar inom Miljö- och energidepartementets verksamhetsområde
Ds 2017:55
En karensdag mindre i arbetslöshetsförsäkringen
Ds 2017:56
Bastjänstgöring för läkare
Ds 2017:57
Följdändringar till ändrade mediegrundlagar
Ds 2017:58
EU:s dataskyddsreform – anpassningar av vissa författningar om allmän ordning och säkerhet
Ds 2017:59
Regelförenklingar inom ekonomisk familjepolitik
Ds 2017:60
Genomförande av webbtillgänglighetsdirektivet
Ds 2017:61
Ett enhetligt regionalt utvecklingsansvar
Ds 2017:62
Ett särskilt straffansvar för deltagande i en terroristorganisation
Ds 2017:63
Reglering av ekonomiska förmåner för förtroendevalda i Sametinget
Ds 2017:64
Mindre eller obetydliga fel gällande villkoren för arbetstillstånd
Ds 2017:65
Säkerhetshöjande åtgärder vid Sametingets sammanträden
Ds 2017:66
Motståndskraft Inriktningen av totalförsvaret och utformningen av det civila försvaret 2021–2025
Ds 2017:67
Lönegaranti och utbetalande myndighet
Ds 2017:68
Förutsättningar för vissa särskilda boendeformer för äldre