Prop. Prop/1883:2
med förslag till lagar om härordningen, om upprätthållande af härens stamtrupp, om allmänna värnpligten samt om öfvergång från nuvarande till den nya härordningen
Prop. Prop/1883:3
angående de grunder, sota under ny härordning höra tillämpas i af¬ seende å härens aflöning, underhåll och beklädnad
Prop. Prop/1883:4
med förslag till lag om sjöförsvaret
Prop. Prop/1883:6
med förslag tilljör- ordning angående bevillning af fast egendom samt af in¬ komst
Prop. Prop/1883:7
med förslag till förordning angående stämpelafgiften
Prop. Prop/1883:8
med förslag till förordning angående bevillnmgsafgifter för särskilda för¬ måner och rättigheter
Prop. Prop/1883:9
angående nedsätt¬ ning i lastpenningarne
Prop. Prop/1883:10
angående för¬ höjning i bränvinstillverkningsskatten m. in.
Prop. Prop/1883:11
med förslag till ändringdr i förordningarna om kommunalstyrelse på lan¬ det, om kommunalstyrelse i stad, om kommunalstyrelse i Stockholm och om landsting
Prop. Prop/1883:12
med förslag till ändringar i stadgan angående skjutsväsendet
Prop. Prop/1883:13
med förslag till ändringar i Förordningen om kyrkostämma samt kyrkoråd och skolråd den 21 Mars 1862 äfvensom i Förordningen om kyrkostämma samt kyrkoråd och skolråd i Stockholm den 20 November 1863
Prop. Prop/1883:14
med förslag dels till ändringar i Stadgan angående folkundervisnin¬ gen i riket den 20 Januari 1882 dels ock till ändrade bestämmelser om grunderna för utgörande af af gifter till folkskoleväsendet i Stockholm
Prop. Prop/1883:15
om ändring af 33 § i Förordningen angående fattigvården den 9 Juni 1871
Prop. Prop/1883:16
om ändring i Kongl. kungörelsen angående kurliusafgiftens upphörande och införande af en allmän sjukvärdsafgift den 26 Augu¬ sti 1873
Prop. Prop/1883:17
angående än¬ dring af bestämmelserna för utgörande af vinören inom för samlingar ne
Prop. Prop/1883:19
med förslag till Förordning angående förlag »inteckning och i sammanhang dermed erforderliga författningar
Prop. Prop/1883:20
med förslag till förord¬ ning angående skyldighet för ny eg are af jord att svara för utflyttning sbidrag m. m., som vid laga skifte Uifvit bestämdt
Prop. Prop/1883:21
med förslag till för¬ ordning angående ansvar för vissa af fiskare i Nordsjön begångna förbrytelser
Prop. Prop/1883:22
angående anslag till godtgörande af kostnaderna för Sveriges deltagande i en internationel utställning af grufmateriel m. in. i Madrid samt en internationel jiskeriutställning i London
Prop. Prop/1883:25
med förslag till förordning angående tillsättning af pastor primarius i Stockholm
Prop. Prop/1883:26
angående anslag till inköp af jemn ngen emellan Söderhamn och sjön Berg¬ viken samt denna jomvägs ombyggnad och utsträckning åt ena solan till Kihlafors och å andra sidan till Stug- sundet
Prop. Prop/1883:27
angående afsön¬ dring af jord från indragna militieboställena Götala JK:is 1 och 2 i Skaraborgs län samt Lilla ökna N:o 2 och Bäraryd östergård N:o 2 i Jönköpings lön
Prop. Prop/1883:28
angående reglering af arbets- eller kofv er iskyldigheten till vissa kronans egendomar i Skåne samt afskrifning af detta besvär m. m.
Prop. Prop/1883:29
angående pensum å allmänna indragning sstaten för Auditören vid Skara¬ borgs regemente m. rn. Fritz von Schultz
Prop. Prop/1883:30
aflåtas. Ex protocollo 0. E. Pauli. N:o 30. Ank. till Riksd. Kansli den 10 Mars 1883, kl. 12 midd. Kongl. Maj;tf, nådiga proposition till Riksdagen, med förslag till ändringar i förordningen om kommunalstyrelse i Stock¬ holm den 23 Maj 1862
Prop. Prop/1883:31
angående an¬ visande af pension på allmänna indragning sstaten för aflidne Landshöfding en J. G. Asplunds enka
Prop. Prop/1883:32
angående upplåtelse till Vexiö hospital af åtskilliga till indragna hospitalshem- manet */* mantal Vexiö Hospitalsgärd N:o 3 hörande egolotter m. m.
Prop. Prop/1883:33
angående eftergift af kronans rätt till danaarf efter Carolina Fredrika Leufstedt
Prop. Prop/1883:34
angående del- aktigtighet i folkskolelärarnes pensionsinrättling för lä¬ rare- och lärarinnebefattningar vid, de af landsting in¬ rättade seminarier för bildande af lärare och lärarin¬ nor vid småskolor
Prop. Prop/1883:36
med förslag till förordning rörande de Lappar, som med renar flytta emellan de förenade konungarikena Sverige och Norge
Prop. Prop/1883:37
i fråga om post- ångfartyget Sofias upplåtande till Professoren Friherre A. E. Nordenskiöld för en vetenskaplig expedition till Grönland
Prop. Prop/1883:38
angående ändring i vilkoren för återbetalning af det till Kinda Kanal¬ aktiebolag beviljade statslån m. in.
Prop. Prop/1883:39
angående låne¬ understöd för odling af sanka trakter in. m.
Prop. Prop/1883:40
angående inrät¬ tande af en Postsparbank för riket
Prop. Prop/1883:42
med förslag till Förordning angående förändrad lydelse af 30 och 143 §§ Strafflagen för krigsmakten den 7 Oktober 1881
Prop. Prop/1883:43
angående öfver¬ låtande på Vesterviks stad af lägenheten Stegeholm etter Slottsholmen i Lofta socken och Tjusts härad af Kalmar län
Prop. Prop/1883:44
angående efterskän¬ kande af kronans rätt till danaarf efter Elisabeth Noréns
Prop. Prop/1883:45
angående försäljning af hemmanet Neder Jerfva N:o 2 i Solna socken och Dundergds skeppslag af Stockholms län
Prop. Prop/1883:46
med förslag till ändringar i gällande Tulltaxa
Prop. Prop/1883:47
angående pension å allmänna indragning sstaten för framlidne Professoren F. A. Cederschiölds enka
Prop. Prop/1883:48
angående fri dispositionsrätt öfver svenska statens fastighet i Paris
Prop. Prop/1883:49
angående de Kongl. teatrarne
Prop. Prop/1883:50
med nytt förslag till reglering af riksstatens fjerde hufvudtitel
Prop. Prop/1883:51
med förändradt förslag till reglering af utgifterna under riksstatens femte hufvudtitel