SOU 2008:1
Barlastvattenkonventionen - om Sveriges anslutning
SOU 2008:2
Immunitet för stater och deras egendom
SOU 2008:3
Skyddet för den personliga integriteten - Bedömningar och förslag
SOU 2008:4
Omreglering av apoteksmarknaden
SOU 2008:5
Könsdiskriminerande reklam - kränkande utformning av kommersiella meddelanden
SOU 2008:6
Fastighetsmäklaren och konsumenten
SOU 2008:7
Världsklass! - Åtgärdsplan för den kliniska forskningen
SOU 2008:8
Bidrag på lika villkor
SOU 2008:9
Transportinspektionen - En myndighet för all trafik
SOU 2008:10
21+1->2 En ny myndighet för tillsyn och effektivitetsgranskning av socialförsäkringen
SOU 2008:11
Frihet för studenter - om hur kår- och nationsobligatoriet kan avskaffas
SOU 2008:12
Finansiella sektorn bär frukt - Analys av den finansiella sektorn ur ett svenskt perspektiv
SOU 2008:13
Bättre kontakt via nätet - om anslutning av förnybar elproduktion
SOU 2008:14
Timmar, kapital och teknologi - vad betyder mest?
SOU 2008:15
LOV att välja - Lag Om Valfrihetssystem
SOU 2008:16
Förtursförklaring i domstol
SOU 2008:17
Frivux - Valfrihet i vuxenutbildningen
SOU 2008:18
Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten - till nytta för brukaren
SOU 2008:19
Att slutförvara långlivat farligt avfall i undermarksdeponi i berg
SOU 2008:20
Patentskydd för biotekniska uppfinningar
SOU 2008:21
Permanent förändring - Globalisering, strukturomvandling och sysselsättningsdynamik
SOU 2008:22
Ett stabsstöd i tiden
SOU 2008:23
Konsulär katastrofinsats
SOU 2008:24
Svensk klimatpolitik
SOU 2008:25
Ett energieffektivare Sverige - Nationell handlingsplan för energieffektivisering
SOU 2008:26
Värna språken - förslag till språklag
SOU 2008:27
Framtidsvägen - en reformerad gymnasieskola
SOU 2008:28
Apoteksdatalagen
SOU 2008:29
Yrkeshögskolan - För yrkeskunnande i förändring
SOU 2008:30
Forskningsfinansiering - kvalitet och relevans
SOU 2008:31
Miljödomstolarna - domkretsar - lokalisering - handläggningsregler
SOU 2008:32
Avskaffande av revisionsplikten för små företag
SOU 2008:33
Detaljhandel med vissa receptfria läkemedel
SOU 2008:34
Lättare att samverka - förslag om förändringar i samtjänstlagen
SOU 2008:36
Svenska Spels nätpoker - en utvärdering
SOU 2008:37
Vårdval i Sverige
SOU 2008:38
EU, allmännyttan och hyrorna
SOU 2008:39
Framtidens polisutbildning
SOU 2008:40
Bredband till hela landet
SOU 2008:41
Människohandel och barnäktenskap - ett förstärkt straffrättsligt skydd
SOU 2008:42
Normgivningsmakten
SOU 2008:43
Tre rapporter till Grundlagsutredningen
SOU 2008:44
Transportinspektionen - Ansvarslag för vägtrafiken m.m.
SOU 2008:45
Rapporter från en MR-verkstad
SOU 2008:46
Handel med läkemedel för djur
SOU 2008:47
Frågor om hyra och bostadsrätt
SOU 2008:48
En utvecklad havsmiljöförvaltning
SOU 2008:49
Aktiekapital i privata aktiebolag
SOU 2008:50
Skyddet för samhällsviktig verksamhet
SOU 2008:51
Värdigt liv i äldreomsorgen
SOU 2008:52
Legitimation och skärpta behörighetsregler
SOU 2008:53
Styra rätt! Förslag om Sjöfartsverkets organisation
SOU 2008:54
Obligatorisk arbetslöshetsförsäkring
SOU 2008:55
Kustbevakningens rättsliga befogenheter
SOU 2008:56
Mångfald som möjlighet - Åtgärder för ökad integration på landsbygden
SOU 2008:57
Skattelättnader för hushållstjänster
SOU 2008:58
Egenansvar - med professionellt stöd
SOU 2008:59
Föreningsfostran och tävlingsfostran - En utvärdering av statens stöd till idrotten
SOU 2008:60
Personnummer och samordningsnummer
SOU 2008:61
Krisberedskapen i grundlagen
SOU 2008:62
Myndighet för miljön - en granskning av Naturvårdsverket
SOU 2008:63
Förstärkt skydd för företagshemligheter
SOU 2008:64
Kontinuitet och förändring - Lättläst sammanfattning
SOU 2008:65
Sekretess och offentliga biträden i utlänningsärenden
SOU 2008:66
Arbetsförmåga? En översikt av bedömningsmetoder i Sverige och andra länder
SOU 2008:67
Enklare redovisning
SOU 2008:68
Bygg - helt enkelt
SOU 2008:69
Välja fritt och välja rätt - Drivkrafter för rationella utbildningsval
SOU 2008:70
Slutförvaring av kärnavfall -- Kärnavfallsrådets yttrande över SKB:s Fud-program 2007
SOU 2008:71
Uppföljning av kriminalvårdens effektiviseringsarbete
SOU 2008:72
Effektivare signaler
SOU 2008:73
Kemikalietillsyn - organisation och finansiering
SOU 2008:74
Rätt och riktigt - Åtgärder mot felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen
SOU 2008:75
Ägande och förvaltning av hyreshus
SOU 2008:76
F-skatt åt flera
SOU 2008:77
Möjlighet att leva som andra. Ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning
SOU 2008:78
Eftersök av trafikskadat vilt. En kostnad för trafikförsäkringen?
SOU 2008:79
Revisorers skadeståndsansvar
SOU 2008:80
Beskattningstidpunkten för näringsverksamhet
SOU 2008:81
Stalkning - ett allvarligt brott
SOU 2008:82
Vägen tillbaka för överskuldsatta
SOU 2008:83
Avgifter inom arbetslöshetsförsäkringen
SOU 2008:84
Alkolås för rattfyllerister och körkortsprov i privat regi
SOU 2008:85
Straff i proportion till brottets allvar
SOU 2008:86
Prövning av vindkraft
SOU 2008:87
Åklagarväsendets brottsbekämpning, Integritet - Effektivitet
SOU 2008:88
Elektroniskt kungörande av författningar
SOU 2008:89
Trygghetssystemen för företagare
SOU 2008:90
Svensk export och internationalisering
SOU 2008:91
En svensk veteranpolitik, del 2
SOU 2008:92
Konkurrens på spåret
SOU 2008:93
Partsinsyn och ny teknik i domstol m.m.
SOU 2008:94
Tillval i hyresrätt
SOU 2008:95
Enklare semesterregler
SOU 2008:96
Kommersiell radio - nya sändningsmöjligheter
SOU 2008:97
Styr samverkan - för bättre service till medborgarna
SOU 2008:98
Totalförsvarsplikten i framtiden
SOU 2008:99
Nya ersättningsbestämmelser i expropriationslagen, m.m.
SOU 2008:100
Bidragsspärr
SOU 2008:101
Ny inriktning av frivillig beredskapsverksamhet
SOU 2008:102
Brist på brådska - en översyn av aktivitetsersättningen
SOU 2008:103
Hur ska skogspolitiken genomföras på Gotland?
SOU 2008:104
Självständiga lärosäten
SOU 2008:105
Långtidsutredningen 2008
SOU 2008:106
Ökat förtroende för domstolarna - strategier och förslag
SOU 2008:107
Etiken, miljön och pensionerna
SOU 2008:108
Sveriges ekonomi - scenarier på lång sikt
SOU 2008:109
En hållbar lärarutbildning
SOU 2008:110
Vägen till ett energieffektivare Sverige
SOU 2008:111
Barn som misstänks för brott
SOU 2008:112
Yrkeskunnande - en likvärdig sökväg till lärarutbildningen mot yrkesämnen
SOU 2008:113
Bo bra hela livet
SOU 2008:114
Försörjningskrav vid anhöriginvandring
SOU 2008:115
Finansmakten
SOU 2008:116
En ny radio- och TV-lag
SOU 2008:117
Patientsäkerhet. Vad har gjorts? Vad behöver göras?
SOU 2008:118
Styra och ställa - förslag till en effektivare statsförvaltning
SOU 2008:119
Underlagsrapporter till 2006 års förvaltningskommitté
SOU 2008:120
Bättre kontroll av missbruksmedel. En effektivare narkotika- och dopningslagstiftning m.m.
SOU 2008:121
Innovationer och företagande
SOU 2008:122
Mer om fristående skolor och enskild förskoleverksamhet
SOU 2008:123
Förslag till åtgärder med anledning av Lavaldomen
SOU 2008:124
En framtida spelreglering
SOU 2008:125
En reformerad grundlag
SOU 2008:126
I den äldres tjänst. Äldreassistent - ett framtidsyrke
SOU 2008:127
Patientens rätt. Några förslag för att stärka patientens ställning
SOU 2008:128
Tydligare uppdrag - istället för sektorsansvar
SOU 2008:129
Helikoptern i samhällets tjänst
SOU 2008:130
En reformerad körkortslagstiftning - Genomförandet av tredje körkortsdirektivet
SOU 2008:131
Föräldrastöd - en vinst för alla. Nationell strategi för samhällets stöd och hjälp till föräldrar i deras föräldraskap