Dir. 2007:158
Ökad frihet för universitet och högskolor
Dir. 2017:1
Tilläggsdirektiv till Kommittén för Sveriges deltagande i världsutställningen Expo 2020 i Dubai (UD 2017:01)
Dir. 2017:2
Tilläggsdirektiv till Utredningen om genomförande av vissa straffrättsliga åtaganden för att förhindra och bekämpa terrorism (Ju 2014:26)
Dir. 2017:4
Straffskalorna för vissa allvarliga immaterialrättsintrång
Dir. 2017:6
En utvecklad översiktsplanering
Dir. 2017:7
Bostadsbyggande på statens fastigheter
Dir. 2017:8
Tilläggsdirektiv till Agenda 2030-delegationen
Dir. 2017:9
Åtgärder mot handel med hyreskontrakt
Dir. 2017:10
Tilläggsdirektiv till Utredningen om stärkt ställning för hyresgäster (Ju 2015:09)
Dir. 2017:11
Tilläggsdirektiv till Utredningen om ökad följsamhet till nationella kunskapsstöd i hälso- och sjukvården
Dir. 2017:12
Kommunal planering för bostäder
Dir. 2017:13
Stärkt kapacitet i kommunerna för att möta samhällsutvecklingen
Dir. 2017:14
En översyn av den straffrättsliga terrorismlagstiftningen
Dir. 2017:15
En effektivare kommunal räddningstjänst
Dir. 2017:16
Datalagring och EU-rätten
Dir. 2017:17
Tilläggsdirektiv till Kommissionen för jämlik hälsa
Dir. 2017:18
Tilläggsdirektiv till Frigivningsutredningen (Ju 2016:09)
Dir. 2017:19
Ökad internationalisering av universitet och högskolor
Dir. 2017:20
Tilläggsdirektiv till Delegationen för unga till arbete (A 2014:06)
Dir. 2017:21
En väl anpassad vuxenutbildning
Dir. 2017:22
Genomgripande översyn av Boverkets byggregler m.m.
Dir. 2017:23
Tilläggsdirektiv till 112-utredningen (Ju 2016:03)
Dir. 2017:25
Starkare skydd mot barnäktenskap, tvångsäktenskap och brott med hedersmotiv
Dir. 2017:26
Återfallsförebyggande insatser för män som utsätter närstående för våld
Dir. 2017:27
Ökad samverkan kring praktiknära forskning för stärkt vetenskaplig grund i skolväsendet
Dir. 2017:28
Modernare regler om faderskap och föräldraskap
Dir. 2017:29
Tilläggsdirektiv till Forskningsdatautredningen (U 2016:04)
Dir. 2017:30
En rättslig reglering av försvarssamarbetet med Finland
Dir. 2017:31
Förbättrat skydd för totalförsvarsverksamhet
Dir. 2017:32
Utkontraktering av säkerhetskänslig verksamhet, sanktioner och tillsyn – tre frågor om säkerhetsskydd
Dir. 2017:33
Inrättande av en delegation mot segregation
Dir. 2017:34
Tilläggsdirektiv till Utredningen om rättslig
Dir. 2017:35
Tilläggsdirektiv till Utredningen om elever som kommer till Sverige under grundskolans senare årskurser (U 2016:05)
Dir. 2017:36
Tilläggsdirektiv till Utredningen för inrättande av en jämställdhetsmyndighet
Dir. 2017:37
Organisationsöversyn av de statliga myndigheterna inom skolväsendet
Dir. 2017:38
Informationsskyldighet för skatterådgivare
Dir. 2017:39
Översyn av socialtjänstlagen
Dir. 2017:40
Tilläggsdirektiv till Utredningen om utvärdering av bidragsbrottslagen, dir. 2017:40
Dir. 2017:41
Flexiblare insatser (exempelvis flexjobb) för att förbättra möjligheten för personer med funktionsnedsättning att få och behålla ett arbete
Dir. 2017:42
Behandlingen av personuppgifter inom Försvarsmakten och Försvarets radioanstalt
Dir. 2017:43
Ökat patientinflytande och patientsäkerhet inom annan vård och behandling än den som bedrivs inom den etablerade vården
Dir. 2017:44
Finansiell samordning mellan hälso- och sjukvård och sjukförsäkring
Dir. 2017:45
Åtgärder för ett effektivare återvändande och
Dir. 2017:46
Styrning för starka och ansvarsfulla lärosäten
Dir. 2017:47
Tilläggsdirektiv till Utredningen om genomförande av vissa straffrättsliga åtaganden för att förhindra och bekämpa terrorism (Ju 2014:26)
Dir. 2017:48
Tilläggsdirektiv till Mottagandeutredningen (A 2015:02)
Dir. 2017:49
Tilläggsdirektiv till Utredningen om ekonomiska styrmedel för el- och värmeproduktion inom EU ETS och ekonomiska styrmedel för avfallsförbränning (Fi 2016:02)
Dir. 2017:50
Tilläggsdirektiv till Beslagsutredningen (Ju 2016:08)
Dir. 2017:51
Tilläggsdirektiv till Nya apoteksmarknadsutredningen
Dir. 2017:52
Tilläggsdirektiv till Utredningen om översyn av etikprövningen (U 2016:02)
Dir. 2017:53
Tilläggsdirektiv till Kommittén om inrättande av en delegation mot segregation (Ku 2017:01)
Dir. 2017:54
Kommunens skyldighet enligt vattentjänstlagen och frågor om små avlopp
Dir. 2017:55
Stärkt tillsyn över fastighetsmäklarbranschen
Dir. 2017:57
Tilläggsdirektiv till Riksbankskommittén
Dir. 2017:58
Översyn av miljöövervakningen
Dir. 2017:59
Kommittédirektiv: Betryggande säkerheter för gruvnäringen och staten
Dir. 2017:61
Tilläggsdirektiv till Forskningsdatautredningen (U 2016:04)
Dir. 2017:62
En expertgrupp för digitala investeringar
Dir. 2017:63
Tilläggsdirektiv till Utredningen om Översyn av statens stöd till trossamfund (Ku 2016:01)
Dir. 2017:64
Tilläggsdirektiv till Utredningen om en stärkt minoritetspolitik (Ku 2016:02)
Dir. 2017:65
Tilläggsdirektiv till Utredningen om förbätt-
Dir. 2017:66
Tilläggsdirektiv till Utredningen om bo-
Dir. 2017:67
Tilläggsdirektiv till Socialdataskyddsutredningen
Dir. 2017:68
En översyn av regelverket för Allmänna arvsfonden
Dir. 2017:69
Flexiblare och enklare regler för upphandlingar under EU:s tröskelvärden samt vissa överprövningsfrågor
Dir. 2017:70
Översyn av rätten att vidta stridsåtgärder på arbetsmarknaden
Dir. 2017:71
Tilläggsdirektiv till Arbetsmarknadsutredningen
Dir. 2017:72
Tilläggsdirektiv till Indelningskommittén
Dir. 2017:73
Tilläggsdirektiv till kommittén om radio och tv i allmänhetens tjänst (Ku 2016:06)
Dir. 2017:74
Kommunernas möjligheter att säkerställa
Dir. 2017:75
Ett effektivt och rättssäkert informationsutbyte vid samverkan mot terrorism
Dir. 2017:76
Översyn av lagen om kärnteknisk verksamhet
Dir. 2017:77
Utredning om hinder för energieffektivisering och småskalig elproduktion och lagring för mindre aktörer
Dir. 2017:78
Tilläggsdirektiv till Utredningen om starkare skydd mot barnäktenskap, tvångsäktenskap och brott med hedersmotiv (Ju 2017:06)
Dir. 2017:79
Utredning om regeringens analys- och utvärderingsresurser
Dir. 2017:80
Åtgärder för att öka tryggheten för studerande vid sjukdom och främja effektivare studier
Dir. 2017:81
Tilläggsdirektiv till Samordnare för unga som varken arbetar eller studerar
Dir. 2017:82
Tilläggsdirektiv till Utredningen om praktiknära skolforskning i samverkan
Dir. 2017:83
Tilläggsdirektiv till Utredningen om uppehållstillstånd på grund av praktiska verkställighetshinder (Ju 2016:21)
Dir. 2017:84
Tilläggsdirektiv till 112-utredningen (Ju 2016:03)
Dir. 2017:85
Tilläggsdirektiv till Utredningen om kommunal planering för bostäder (N 2017:04)
Dir. 2017:86
Specialistsjuksköterskeutbildning och vissa andra hälso- och sjukvårdsutbildningar för framtidens hälso- och sjukvård
Dir. 2017:87
Tilläggsdirektiv till Forskningsdatautredningen (2016:04)
Dir. 2017:89
Tilläggsdirektiv till Utredningen om
Dir. 2017:90
Åtgärder för att minska bedrägeribrottsligheten – skärpta krav och rutiner för svenska identitetshandlingar
Dir. 2017:91
Tilläggsdirektiv till Nya
Dir. 2017:93
Tilläggsdirektiv till Utredningen förbättrade möjligheter för elever att utveckla sitt nationella minoritetsspråk (U 2016:07)
Dir. 2017:94
Inrättande av Myndigheten för arbetsmiljökunskap
Dir. 2017:95
En organisation för lokal statlig service
Dir. 2017:96
Kommittédirektiv: Översyn av vattenförvaltningens organisation
Dir. 2017:97
Tilläggsdirektiv till Samordnad utveckling
Dir. 2017:98
Tilläggsdirektiv till Utredningen om en modern föräldraförsäkring
Dir. 2017:100
Tilläggsdirektiv till Riksbankskommittén
Dir. 2017:101
Tilläggsdirektiv till Mottagandeutredningen (A 2015:02)
Dir. 2017:102
Tilläggsdirektiv till Utredningen om hemlig dataavläsning (Ju 2016:12)
Dir. 2017:103
Reglering av yrket undersköterska
Dir. 2017:104
Effektiva och ändamålsenliga tolktjänster
Dir. 2017:105
Aggressionsbrottet i Romstadgan för Internationella brottmålsdomstolen
Dir. 2017:106
Översyn av arkivområdet
Dir. 2017:107
Tilläggsdirektiv till Utredningen om hållbara plastmaterial
Dir. 2017:108
Översyn av F-skattesystemet
Dir. 2017:109
Tilläggsdirektiv till Utredningen om processrätt och stora brottmål (Ju 2016:10)
Dir. 2017:110
Tilläggsdirektiv till Utredningen om
Dir. 2017:111
Tilläggsdirektiv till utredningen Bättre skola genom mer attraktiva skolprofessioner
Dir. 2017:112
Tilläggsdirektiv till Utredningen om gräsrotsfinansiering
Dir. 2017:113
Tilläggsdirektiv till utredningen om
Dir. 2017:114
Tilläggsdirektiv till Utredningen om hållbara plastmaterial
Dir. 2017:114
Tilläggsdirektiv till Utredningen om hållbara
Dir. 2017:115
Tilläggsdirektiv till Byggrättsutredningen
Dir. 2017:117
Inrättande av en myndighet för digitalisering av den offentliga sektorn
Dir. 2017:118
Tilläggsdirektiv till Expertgruppen för digitala investeringar
Dir. 2017:119
Tilläggsdirektiv till Tillitsdelegationen
Dir. 2017:120
Tilläggsdirektiv till LSS-utredningen
Dir. 2017:121
Tilläggsdirektiv till Utredningen om en modern reglering av godstransporter till sjöss (Ju 2016:24)
Dir. 2017:123
Ett eventuellt svenskt deltagande i Europeiska bankunionen
Dir. 2017:124
Möjligheterna till kameraövervakning ska förenklas
Dir. 2017:125
Tilläggsdirektiv till Komvuxutredningen
Dir. 2017:126
Samordning för ökat och hållbart
Dir. 2017:127
Inrättande av Etikprövningsmyndigheten
Dir. 2017:129
Tilläggsdirektiv till Utredningen om hållbara vattentjänster
Dir. 2017:130
Kommitté för Sveriges deltagande i världsutställningen Expo 2020 i Dubai
Dir. 2017:131
Tilläggsdirektiv till Blåljusutredningen (Ju 2016:23)
Dir. 2017:132
Tilläggsdirektiv till Översiktsplaneutred-
Dir. 2017:133
Översyn av styrningen inom funktionshinderspolitiken
Dir. 2017:134
Ett förändrat reseavdragssystem
Dir. 2017:135
Tilläggsdirektiv till Utredningen om