Prop. 1931:40
('med förslag till lag angående ändring i vissa delar av lagen den 29 juni 1912 (nr 206) om arbetarskydd',)
Prop. 1931:77
('angående godkännande av en mellan Sverige, Danmark, Finland, Island och Norge den 6 februari 1931 avslutad konvention inne\xad hållande internationellt privaträttsliga bestämmelser om äktenskap, adoption och förmynderskap, m. m.',)
Prop. 1931:80
('angående huvudgrun\xad derna för en rättegångsrefoim',)
Prop. 1931:135
('angående stat för patent- och registreringsverket m. m.',)
Prop. 1931:164
('med förslag till lag om behandling av alkoholister',)
Prop. 1931:175
('med förslag till lag med vissa bestämmelser mot illojal konkurrens',)
Prop. Prop/1931:1
angående statsverkets tillstånd och behov under budgetåret 1931/1932
Prop. Prop/1931:2
nied förslag till lag an¬ gående ändring i viss/a delar av lagen den 30 maj 1919 om rätt till litterära och musikaliska verk m. m.
Prop. Prop/1931:3
med förslag till lag om avstyckat eller avsöndrat områdes befriande från ansvar för inteckning i stamfastighet m. m.
Prop. Prop/1931:4
angående anstånd för lott- köpare från Näs kungsgård i Kopparbergs län med erläg¬ gande av oguldna räntor och amorteringar å köpeskilling
Prop. Prop/1931:5
angående vissa åtgärder till beteskulturens främjande
Prop. Prop/1931:6
med förslag till lag om ändrad lydelse av 20 kap. 3 § lagen den 18 juni 1926 om delning av jord å landet
Prop. Prop/1931:8
angående godkännande av en mellan Sverige och Island undertecknad konvention angående fredligt avgörande av tvister
Prop. Prop/1931:9
angående för¬ stärkning av sjätte huvudtitelns anslag till kom¬ mittéer och utredningar genom sakkunniga
Prop. Prop/1931:10
angående medgivande för Kungl. Maj:t att i vissa fall försäljaJ kronoegendom m. t».
Prop. Prop/1931:11
angående försäljning av vissa kronoe g endomar och upplåtande av lägenheter från så¬ dana egendomar
Prop. Prop/1931:12
angående försäljning av ön Kalven eller kronolägenheten Kalven nr 1 i Öckerö socken av Göteborgs och Bohus län
Prop. Prop/1931:13
angående änd¬ rade villkor för underhåll och pensioner till avskedat indelt manskap vid armén och marinen m. m.
Prop. Prop/1931:14
angående godkännande av en i Geneve den 2 oktober 1930 dagtecknad konven¬ tion om finansiell hjälp m. m.
Prop. Prop/1931:15
med förslag till förordning angående fortsatt tillämpning av förordningen den 17 maj 1923 (nr 113) örn utgörande av en särskild stämpelavgift i vissa fall vid köp, byte eller införsel till riket av pärlor med flera lyx¬ varor
Prop. Prop/1931:16
med förslag till förord¬ ning om fortsatt tillämpning av förordningen den 8 juni 1928 (nr 155) angående omsättnings- och utskänkningsskatt å sprit¬ drycker
Prop. Prop/1931:17
med förslag till förordning om ändrad lydelse av 18 § 1 mom. och 22 § 2 mom. förord¬ ningen den 15 december 1911 (nr 136) angående statsmonopol å tobakstiUverkningen i riket
Prop. Prop/1931:18
angående befrielse för extra ordinarie kustbevakningsbiträdet N. E. K. Walter från viss betalningsskyldighet
Prop. Prop/1931:19
angående förstärkning av nionde huvudtitelns anslag till kommittéer och utredningar ge¬ nom sakkunniga
Prop. Prop/1931:20
angående statsbidrag till upprensning av avloppskanalerna till Mästermyr i Gotlands län
Prop. Prop/1931:21
med förslag till lag an¬ gående ändrad lydelse av 2 § lagen den 14 juni 1928 (nr 196) erm galtbesiktningstvång
Prop. Prop/1931:22
angående be¬ frielse för banförmannen vid statens järnvägar Jonas Jonsson från skyldighet att gälda vissa skadestånds- och ersättningsbelopp
Prop. Prop/1931:23
med förslag till förordning om fortsatt tillämpning av förordningen den 27 april 1923 an¬ gående rätt för Konungen att i visst fall åsätta särskild tullav¬ gift
Prop. Prop/1931:24
angående upplåtelse av rätt till bearbetande av icke inmutningsbara mineralfyndigheter å kronojord
Prop. Prop/1931:25
angående inredande av vissa lägenheter m. m. i veterinärhögskolans lokaler
Prop. Prop/1931:27
angående viss om¬ reglering av Stockholm—Rimbo järnvägsaktiebolags skuld till staten
Prop. Prop/1931:28
angående kronans deltagande i viss vattenreglering beträffande Skellefte älv
Prop. Prop/1931:29
angående fort¬ satta åtgärder för främjande av sparsamhet bland skolungdomen
Prop. Prop/1931:30
angående nedsätt¬ ning av räntan å vissa lån ur lånefonden för tjän¬ stemannasamhället vid Mörby
Prop. Prop/1931:31
angående anvi¬ sande av medel för täckande av vissa hos länsstyrel¬ sen i Stockholms län bokförda belopp
Prop. Prop/1931:32
med anhållan om riksdagens yttrande rörande vissa av den inter¬ nationella arbetsorganisationens konferens år 1930 fattade beslut
Prop. Prop/1931:33
angående ytter¬ ligare lån för anordnande av ett skyddshem för flickor m. rn.
Prop. Prop/1931:34
angående förlängd giltig¬ hetstid för avlöning sreglementet för tjänstemän vid domän¬ verket
Prop. Prop/1931:35
angående avstående av ä kronans hemman i Gislövs by i Gislövs socken av Malmöhus län belöpande andelar i viss samfällighet
Prop. Prop/1931:37
med förslag till lag om ändrad lydelse av lagen den 22 april 1927 (nr 115) örn gäldande ur kyrkofonden i visst fall av pensionsavgift, belöpande å innehavare av prästerlig emeritilön
Prop. Prop/1931:38
angående vissa ändrings¬ arbeten vid serafimerlasarettet
Prop. Prop/1931:39
med. förslag till lag angående ändrad lydelse av 14 och 34 §§ i lagen den 30 juni 1913 om allmän pensionsförsäkring
Prop. Prop/1931:41
med förslag till lag om ändring i vissa delar av lagen den 25 april 1919 (nr 222) angående beredande i vissa fall vid skogsavverkning och kolning av härbärge åt arbetarna m. m.
Prop. Prop/1931:42
angående åtgärder för den inhemska sockerbetsodlingens uppehållande
Prop. Prop/1931:43
angående anvisande av medel till statens avdikningsanslag rn. m.
Prop. Prop/1931:44
angående för¬ säljning till Gävleborgs läns landsting av viss del av Hälsinge regementes förutvarande mötesplats Mohed
Prop. Prop/1931:45
angående för¬ säljning av den s. k. Getgärdan i Skinnarbyn i Bygdeå socken av Västebottens län
Prop. Prop/1931:46
angående för¬ säljning av vissa delar av Vännäs mötesplats
Prop. Prop/1931:47
angående bemyndigande tills vidare för Kungl. Majit att i vissa fall försälja fast egen¬ dom, vilken tillfallit allmänna arvsfonden eller ock kronan såsom danaarv
Prop. Prop/1931:48
angående post¬ avgifter för tidningar m. m.
Prop. Prop/1931:49
angående anslag till rese¬ ersättning till nämndemän
Prop. Prop/1931:50
angående pension åt vissa i statens tjänst anställda personer
Prop. Prop/1931:51
angående tilläggspension åt vissa i statens tjänst anställda personer
Prop. Prop/1931:52
angående tilläggspension åt expeditionschefen i finansdepartementet friherre Karl Skog¬ man
Prop. Prop/1931:53
angående pension åt förre arbetsläraren vid statens hantverksskola i Kristinehamn för blinda C. J. Johanssons änka Ida Johansson
Prop. Prop/1931:54
angående tjänstår sberäk¬ ning för pension åt lärarinnan vid institutet och förskolan för blinda å Tomteboda Ellen Emilia Linde
Prop. Prop/1931:55
angående förhöjning för år 1931 av åt vissa f. d. poststationsföreståndare och lantbrev¬ bärare utgående understöd
Prop. Prop/1931:56
angående befrielse för Sollefteå tingslags väghållning sdistrikt från vissa förpliktelser beträffande gamla järnvägsbron över Angermanälven vid Forsmo m. m.
Prop. Prop/1931:57
angående vissa anslag från allmänna indragningsstaten m. m.
Prop. Prop/1931:58
angående efterskänkande i vissa fall av kronans rätt till danaarv
Prop. Prop/1931:59
angående avstående i vissa fall av allmänna arvsfondens rätt till arv
Prop. Prop/1931:60
angående försäljning av vissa delar av tullverket tillhöriga hemmanet Funäsdalen nr 31 i Tännäs socken av Jämtlands län
Prop. Prop/1931:61
angående försäljning av all¬ männa arvsfonden tillfallna fastigheten nr 3 och 4 i kvarteret Vildmannen med adressnummer 18 vid Norrlandsgatan i Stock¬ holm
Prop. Prop/1931:62
angående tullfri införsel av två telefonkablar
Prop. Prop/1931:63
angående disponerande av avkastningen av statens hästavelsfond
Prop. Prop/1931:64
angående upprättande av ett institut för hög spänningsforskning
Prop. Prop/1931:66
angående för¬ ändring i avseende å löneställning och antal m. m. beträffande vissa ordinarie befattningar vid postverket, telegrafverket, statens järnvägar och statens vatten- fallsverk
Prop. Prop/1931:68
nied förslag till lag örn ändrad lydelse av 13 § lagen den 12 maj 1897 (nr 27) för Sveriges riksbank
Prop. Prop/1931:69
angående för¬ säljning av vissa delar av övning splatsen Backamo
Prop. Prop/1931:70
angående god¬ kännande av viss överenskommelse mellan kronan och Visby stad
Prop. Prop/1931:71
angående ersätt¬ ning till vissa personer i anledning av sjukdom, ådragen under militärtjänstgöring
Prop. Prop/1931:72
angående under¬ stöd åt avlidne värnpliktige K. T. Lunds moder
Prop. Prop/1931:73
angående anslag till särskild polisverksamhet för uppdagande av olov¬ lig införsel av spritdrycker, lönnbränning rn. m.
Prop. Prop/1931:74
angående ombildning av gymnasiet vid högre allmänna läroverket i Västervik
Prop. Prop/1931:75
med förslag till lag om ändring i vissa delar av lagen den 29 juni 1912 (nr 184) om understödsföreningar m. m.
Prop. Prop/1931:76
angående avlös¬ ning av en för Gamla Alvsborgs kungsladugård rn. m. utgående avgäld
Prop. Prop/1931:78
angående godkännande av en mellan Sverige, Danmark, Finland, Island och Norge den 10 fehman 1931 avslutad konvention angående in¬ drivning av underhållsbidrag, m. m.
Prop. Prop/1931:81
om viss ändring i den vid lagen den 4 juni 1920 (nr 254) angående rätt till tjänstepension för ordinarie tjänstemän vid postverket, telegrafverket, statens järnvägar och statens vattenfallsverk fogade ålder sförteckningen
Prop. Prop/1931:82
angående tilläggspension åt vissa i statens tjänst anställda personer
Prop. Prop/1931:83
angående beredande av del¬ aktighet i statens pensionsansta.lt åt lärare vid dispensärbam- hem samt barnhem för nervösa och psykopatiska barn
Prop. Prop/1931:87
angående godkännande av en i Oslo den 22 december 1930 undertecknad konvention om ekonomiskt närmande
Prop. Prop/1931:88
med förslag till lag om tillägg till 54 § lagen den 23 oktober 1891 (nr 68) angående väghållningsbesvärets utgörande på landet
Prop. Prop/1931:89
angående försäljning av vissa delar av det s. k. Köpingskomplexet i Västmanlands lån
Prop. Prop/1931:90
angående befrielse för förre kronoarrendatorn K. J. Alm från viss betalningsskyldighet m. m.
Prop. Prop/1931:91
med förslag till grunder för dyrtidstillägg under ecklesiastikåret 1931/1932 åt dels kyrkoherdar och komministrar i nyreglerade pastorat samt kontraktsprostar och vissa extra ordinarie präster, dels ock innehavare av prästerliga emeritilöner
Prop. Prop/1931:92
angående be¬ stridande från anslaget till allmänna indragnings- staten av en arbetaren K. J. Johansson tillerkänd livränta
Prop. Prop/1931:93
angående understöd åt efterlevande till vissa i statens tjänst anställda personer
Prop. Prop/1931:94
angående försäljning av vissa kronoegendomar och upplåtande av lägenheter från så¬ dana egendomar
Prop. Prop/1931:95
angående anvisande av me¬ del för ökad föredragning i regeringsrätten av finansdeparte¬ mentet tillhörande mål under första halvåret 1931
Prop. Prop/1931:96
angående ersätt¬ ning till f. d. la.ndskamrera.ren G. V. Eiserman för »listade sporte linkam sfer
Prop. Prop/1931:97
angående arvodesförhöjning åt vissa extra ordinarie ämneslärare vid högre lärarinne¬ seminariet, allmänna läroverk och statens folkskolesemi- narier
Prop. Prop/1931:98
med förslag till lag angående ändring i vissa delar av lagen den 6 juni 1924 (nr 361) om samhällets barnavård
Prop. Prop/1931:99
angående försäljning av en Kungl. Majit och kronan Ullhårig hållhägnad i Sattajärvi by inom Pajala socken av Norrbottens län
Prop. Prop/1931:101
med förslag till lag om ändring i vissa delar av lagen den 14 juni 1918 (nr 422) om fattigvården m. m.
Prop. Prop/1931:102
med förslag till lag örn ändring i vissa delar av lagen den 17 oktober 1900 om straffregister
Prop. Prop/1931:103
angående efterskänkande i vissa fall av kronans rätt till danaarv
Prop. Prop/1931:104
angående avstående av viss del av allmänna arvsfondens rätt till arv efter Olga Maria Weidenhielm
Prop. Prop/1931:105
angående stats- förvärv av Norra Södermanlands järnväg
Prop. Prop/1931:106
med förslag till förordning om ändrad lydelse av 3 § 2 mom. förordningen den 6 november 1908 (nr 129) angående en särskild stämpelavgift vid köp och byte av fondpapper
Prop. Prop/1931:107
angående förtidspension och avskedsersättning åt vissa tjänstemän vid statens järn¬ vägsbyggnader
Prop. Prop/1931:108
angående försäljning till skatte av lägenheterna Lerbrotorp nr 2 och 3 i Nysunds soc- ken
Prop. Prop/1931:109
angående anvisande av me¬ del till gäldande av ersättning för belopp, som förskingrats av förre fjärdingsmannen Karl Hedvall m. m.
Prop. Prop/1931:110
angående god¬ kännande av ett markbytesavtal mellan kronan och Göteborgs stad m. m.
Prop. Prop/1931:111
angående upp¬ förande av en vapenförrådsbyggnad för Göta artilleri¬ regemente m. m.
Prop. Prop/1931:112
angående ersätt¬ ning till vissa personer i anledning av sjukdom, ådragen under militärtjänstgöring
Prop. Prop/1931:113
angående till¬ byggnad till den av telegrafverket disponerade fastig¬ heten nr 3 i kvarteret Fyrmörsaren i Stockholm
Prop. Prop/1931:114
angående regle¬ ring av Ruda—Finsjö—Oskarshamns och Ruda— Älghults järnvägsaktiebolags skuldförhållande till staten
Prop. Prop/1931:115
angående dispo¬ sitionen av återstående delar av förutvarande mötes¬ platsen Sannahed
Prop. Prop/1931:116
angående pensionsålder för chefen för arméns underofficer sskola samt för musikdirek¬ törer vid armén och marinen
Prop. Prop/1931:118
angående bidrag till nybyggnad för Stockholms vanföreanstalt m. m.
Prop. Prop/1931:119
angående anslag till för¬ söksverksamhet beträffande för- och eftervård vid barnsbörd
Prop. Prop/1931:120
angående anslag till be¬ stridande av kostnaderna för Sveriges deltagande i en blivande internationell nedrustningskonferens
Prop. Prop/1931:121
fangående rätt för med¬ arbetaren vid landsmålsarkivet i Uppsala L. J. Levander och föreståndaren vid landsmålsundersökning arna i Lund A. N. Lindqvist att för placering i löneklass tillgodoräkna viss tidigare tjänstgöring
Prop. Prop/1931:122
angående avslående i vissa fall av mark från kronoegendomar eller upplåtande av nytt¬ janderätt eller servitutsrätt till sådan mark
Prop. Prop/1931:123
angående för¬ säljning av vissa kronan tillhöriga ägolotter i Möll¬ torps socken av Skaraborgs län
Prop. Prop/1931:124
angående anslag för bud¬ getåret 1931/1932 till undervisningsanstalterna för sjöfart
Prop. Prop/1931:125
angående provisoriskt dyr- ortstillägg åt vissa befattningshavare i statens tjänst
Prop. Prop/1931:126
angående tillfällig löneför¬ bättring under budgetåret 1931/1932 för viss personal inom den civila statsförvaltningen
Prop. Prop/1931:128
angående särskild ersättning till personal i växlingstjänst vid statens järnvägar
Prop. Prop/1931:129
angående försäljning av vissa områden från Borgholms kungsladugård i Kalmar län
Prop. Prop/1931:130
med förslag till lag örn kyrklig samfällighet i Göteborg
Prop. Prop/1931:131
angående nybyggnad för statens historiska museum m. m.
Prop. Prop/1931:132
angående uppförande av byggnader för karolinska sjukhuset m. m.
Prop. Prop/1931:133
angående omorganisation av gymnastiska centralinstitutet
Prop. Prop/1931:134
angående anslag till socialstyrelsen m. ni.
Prop. Prop/1931:136
med förslag till lag om ändrad lydelse av 5, 6, 7 och 8 §§ förordningen den 16 maj 1884 angående patent
Prop. Prop/1931:138
angående anslag till me¬ jerihanteringens förbättrande i organisatoriskt och merkantilt hänseende
Prop. Prop/1931:139
angående godkännande av mtal rörande disposition av viss mark under Strömsholms kungsgård i Västmanlands län
Prop. Prop/1931:140
angående anslag till hospitalsbyggnader
Prop. Prop/1931:141
angående ytterligare stats¬ understöd till Hornborgasjöns sjösänkningsf öretag
Prop. Prop/1931:142
angående god¬ kännande av visst avtal mellan kronan och Karls¬ borgs kommun
Prop. Prop/1931:143
angående den högre lant- bruksundervisningens ordnande m. m.
Prop. Prop/1931:144
med förslag tiU förordning om ändrad lydelse av 5 § tulltaxeförordningen till beredan¬ de av tullfrihet för varor till främmande makters lönade kon¬ suler
Prop. Prop/1931:145
angående ändringar i gäl¬ lande tulltaxa beträffande vissa kemiska preparat
Prop. Prop/1931:146
angående försäljning av den till kronan återfallna kronovybyggesdelen 21/256 mantal Sundsvall nr 1 i Stensele socken av Västerbottens län
Prop. Prop/1931:147
angående inköp av be- skickningshus i Tokio
Prop. Prop/1931:149
angående avstående av viss del av allmänna arvsfondens rätt till arv efter Emmy Geno¬ veva Maria Nygren
Prop. Prop/1931:150
med förslag till lag om ändrad lydelse av 1 § lagen den 8 april 1927 örn försäkringsavtal
Prop. Prop/1931:151
meri förslag till förordning om understöd i vissa fall åt värnpliktigs hustru och barn (familjeunderstöd)
Prop. Prop/1931:152
angående ersättning till innehavarna av kronohemmanet Holgryte nr 1 i Jönköpings län för erlagda kommunalutskylder
Prop. Prop/1931:153
angående pension åt vissa i statens tjänst anställda personer
Prop. Prop/1931:154
angående vissa pensioner, att utgå av affärsdrivande verks medel
Prop. Prop/1931:156
angående till¬ byggnads- och ändringsarbeten för skeppsgossekårens i Marstrand förläggning i Karlstens fästning
Prop. Prop/1931:157
angående nedskrivning av viss del av det i statens kanalverk nedlagda lånekapitalet
Prop. Prop/1931:158
angående pension åt före¬ ståndaren och förste läraren vid vävskolan i Borås A. T. Krebs
Prop. Prop/1931:159
angående förlängd giltig¬ het av gällande bestämmelser om utförselbevis för råg och vete
Prop. Prop/1931:160
angående pension åt förre amanuensen hos riksräkenskapsverket E. Lundströms änka Hilma Charlotta Lundström, född Karlsson
Prop. Prop/1931:162
angående vissa arbeten vid Gustaf V:s docka å Beckholmen
Prop. Prop/1931:163
angående rätt för sekrete¬ raren i kommerskollegium A. K. Borgström att för uppfatt¬ ning i löneklass tillgodoräkna sig viss tjänstgöring
Prop. Prop/1931:165
angående dispo¬ sitionen av den s. k. Skräddareheden m. m. vid Ljungbyhed
Prop. Prop/1931:166
angående för¬ säljning av vissa kronan tillhöriga markområden vid Ljungbyhed
Prop. Prop/1931:167
angående för¬ stärkning av det för budgetåret 193011931 under femte huvudtiteln anvisade anslaget till bekämpande . av arbetslösheten
Prop. Prop/1931:168
angående efterskänkande av återbetalningsskyldighet beträffande vissa oriktigt utbetalda avlöning smedel vid Svea hovrätt och nedre justitierevisionen m. m.
Prop. Prop/1931:169
med förslag till förordning om ändrad lydelse av 3 § förordningen den 19 november 1914 (nr 383) angående stämpelavgiften
Prop. Prop/1931:170
angående god¬ kännande av vissa avtal mellan kronan och Stock¬ holms stad samt mellan kronan och aktiebolaget Stock¬ holms bryggerier örn fastighetsöverlåtelser m. m.
Prop. Prop/1931:171
angående anslag till posthusbyggnad å Södermalm i Stockholm
Prop. Prop/1931:172
med förslag till lag angående ändrad lydelse av 2 § i:o), 14:o) och 17:o) lagen den 26 maj 1909 örn Kungl. Majus req er ing sr ätt
Prop. Prop/1931:173
med förslag till lag om ändrad lydelse av 35 § första stycket lagen den 23 oktober 1891 (nr 68) angående väghållnings- besvärets utgörande på landet
Prop. Prop/1931:174
angående understöd för främjande av fiske på avlägsna fiskevatten
Prop. Prop/1931:176
med förslag till lag om ändrad lydelse av 1 § lagen den 9 oktober 1914 angå¬ ende förbud i vissa fall mot varors förseende med orik¬ tig ursprungsbeteckning och saluhållande av oriktigt märkta varor
Prop. Prop/1931:177
angående understöd åt efter¬ levande till tillförordnade sekreteraren, notarien å extra stat hos riksförsäkringsanstalten C. A. Oison Cronström och extra ordinarie tjänstemannen hos nämnda ämbetsverk G. H. Lind¬ stén
Prop. Prop/1931:178
angående pension åt förra småskollärarinnan Signe Eriksson
Prop. Prop/1931:179
angående pension åt ar¬ betarna vid flottans varv i Karlskrona A. E. P:son Wilson och F. A. L. Danielsson
Prop. Prop/1931:180
angående tilläggspension åt ämneslärarinnan Anna Sofia Sondén och f. d. första lärarinnan Lilly Emilia Högdahl
Prop. Prop/1931:181
angående pension åt vissa i statens tjänst anställda personer
Prop. Prop/1931:182
angående täckande av Irist i samrealskolans i Söderhamn medel
Prop. Prop/1931:184
angående pension åt lands¬ hövdingen S. H. Kvarnzelius
Prop. Prop/1931:185
angående pensionsförbätt- ring åt vissa befattningshavare vid flottans varv
Prop. Prop/1931:188
med förslag till lag örn änd¬ ring i vissa delar av strafflagen m. m.
Prop. Prop/1931:190
med förslag till lag angå¬ ende ändrad lydelse av 33 § lagen den 10 maj 1901 örn inteckning i fartyg
Prop. Prop/1931:191
med förslag till lag angå¬ ende ändrad lydelse av 1 § lagen den 2 juni 1911 om skydd för vissa internationella sjukvårdsbeteckningar
Prop. Prop/1931:192
med förslag till byggnads¬ stadga
Prop. Prop/1931:193
angående tillfällig förstärk¬ ning av tandläkarinstitutets personal
Prop. Prop/1931:194
angående ersättning åt vissa lärarinnor vid enskilda statsunderstödda läroanstalter
Prop. Prop/1931:195
angående ytterligare stats¬ understöd till Hjärtåns regleringsföretag i Jönköpings län
Prop. Prop/1931:196
angående grunder för fördelning av driftkostnaderna för en planerad centralanstalt för radioterapi vid Lunds lasarett
Prop. Prop/1931:197
angående anslag till teckning av aktier i Kalix träindustriaktiebolag m. m.
Prop. Prop/1931:198
angående viss ändring i staten för statens pensionsanstalt
Prop. Prop/1931:199
nied förslag till kungörelse angående ändring i vissa delar av allmänna resereglementet den 27 juni 1929 (nr 210)
Prop. Prop/1931:200
angående avstående av viss del av allmänna arvsfondens rätt till arv efter Erik Mag¬ nus Edvard Svedbom
Prop. Prop/1931:201
angående anslag till be¬ kämpande av arbetslösheten
Prop. Prop/1931:202
angående anslag till beredskapsarbeten för motverkande av arbets¬ löshet
Prop. Prop/1931:203
angående försäljning av vissa kronoe g endomar och lägenheter från sådana egendomar
Prop. Prop/1931:204
angående vissa åtgärder till främjande av avsättningen av ägg och fläsk
Prop. Prop/1931:205
med förslag till lag angå¬ ende ändrad lydelse av 10 §, 12 § 1 mom. och 15 § 3 mom. i lagen den 14 juni 1918 (nr 422) örn fattigvården m. m.
Prop. Prop/1931:206
med förslag till lag angå¬ ende ändrad lydelse av 6 § 2 mom. och 33 § 1 mom. i lagen den 20 juni 1924 (nr 349) örn landsting m. m.
Prop. Prop/1931:207
med, förslag till lag angå¬ ende ändrad lydelse av 5 § i lagen den 6 juni 1930 (nr 262) om skolstyrelse i vissa kommuner
Prop. Prop/1931:208
med förslag till lag angå¬ ende ändrad lydelse av 35 § lagen den 26 november 1920 om val till riksdagen
Prop. Prop/1931:209
angående inköp för postverkets räkning av fastigheterna nr 1 och 2 t kvarteret Blåmannen i Stockholm
Prop. Prop/1931:210
angående anslag till statsbana Malung—Vansbro m. m.
Prop. Prop/1931:211
med förslag till förordning om ändring i vissa delar av förordningen den 19 november 1914 (nr 381) örn arvsskatt och skatt för gåva
Prop. Prop/1931:212
angående omorganisation av småskoleseminarierna m. rtn.
Prop. Prop/1931:213
angående godkännande av ett avtal mellan Sverige och Finland för undvikande av dubbelbeskattning beträffande direkta skatter
Prop. Prop/1931:214
angående älgjaktens ord¬ nande m. m.
Prop. Prop/1931:216
angående vissa åtgärder till spannmålsodlingens stödjande
Prop. Prop/1931:217
angående tillfällig reglering av införseln av viss spannmål
Prop. Prop/1931:219
angående medverkan från svensk sida till en brobyggnad mellan Rugen och tyska fast¬ landet
Prop. Prop/1931:220
med förslag till beräkning av vissa inkomster å riksstaten för budgetåret 1931/1932