Prop. 1982/83:1
om skolor med enskiid huvudman m.m.
Prop. 1982/83:2
om kompletteringar till 1982 års läroplan för kommunal vuxenutbildning m.m.
Prop. 1982/83:3
om samordningsfrågor inom det socialpolitiska bidragssystemet
Prop. 1982/83:4
om skatteutjämning i Stockholms läns landstingskommun
Prop. 1982/83:5
om godkännande av en ny överenskommelse om gemensam arbetsmarknad
Prop. 1982/83:6
om ändring i iagen (1957:577) om priistval
Prop. 1982/83:7
om ändring i kyrkolagen
Prop. 1982/83:8
om blodundersökning i faderskapsmål
Prop. 1982/83:9
om åtgärder mot alkoholförtäring på allmän plats och om lättnader i tillståndskravet för gatumusik
Prop. 1982/83:10
om beräkning av tillskott av skatteunderlag vid ändring indelning i landstingskommuner och kommuner
Prop. 1982/83:11
med förlag till lag om avdrags- och uppgiftsskyldighet beträffande vissa uppdragsersättningar
Prop. 1982/83:12
om utökning av yrkesinriktad utbildning i gymnasieskolan på s.k. icke gymnasieorter
Prop. 1982/83:13
om ändring i körkortslagen (1977:477) m.m.
Prop. 1982/83:14
om avräkning av utländsk skatt
Prop. 1982/83:15
om ändring i byggnadsstadgan (1959;612), m.m.
Prop. 1982/83:16
om vaccinproduktion, m.m
Prop. 1982/83:17
om överlåtelse av statens aktier i AB Asea-Atom till ASEA AB
Prop. 1982/83:18
om medgivande att efterge viss statens fordran på rättegångskostnader
Prop. 1982/83:19
om ny lag om församlingar och kyrkliga samfälligheter, m. m.
Prop. 1982/83:20
med 1982 års redogörelse för de statliga företagen
Prop. 1982/83:21
om regional laboratorieverksamhet
Prop. 1982/83:22
om huvudmannaskapet för räddningstjänsten, m. m.
Prop. 1982/83:23
om utbildning i räddningstjänst
Prop. 1982/83:24
med förslag till följdlagstiftning till den nya försäkringsrörelselagen m. m.
Prop. 1982/83:25
med förslag om tilläggsbudget I till statsbudgeten för budgetåret 1982/83
Prop. 1982/83:26
med förslag till följdlagstiftning till den nya vattenlagen
Prop. 1982/83:27
om obligatoriskt medlemskap i studerandesammanslutningar
Prop. 1982/83:28
om ändring i lagen (1977:975) med tulltaxa
Prop. 1982/83:29
om ändring i taxeringslagen (1956:623)
Prop. 1982/83:30
om åtgärder för att begränsa användningen av kadmium
Prop. 1982/83:31
om vård i livets slutskede, m.m.
Prop. 1982/83:32
om godkännande av överenskommelse mellan staten och Broströms Rederi AB
Prop. 1982/83:33
om vissa frågor rörande industripolitiskt stöd,
Prop. 1982/83:34
om socialstyrelsens fortsatta arbete med innehållet i barnomsorgen
Prop. 1982/83:35
om godkännande av internationell konvention om ömsesidigt administrativt bistånd för att förhindra, utreda och beivra tullbrott, m.m.
Prop. 1982/83:36
om ändring i lagen (1980:564) med bemyndigande om sänkning av ortstillägg för vissa oljeprodukter, m. m.
Prop. 1982/83:37
om förlängd tillämpning av allmänna prisregleringslagen (1956:236)
Prop. 1982/83:38
om internationella namnregler
Prop. 1982/83:40
om ändring i iagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk
Prop. 1982/83:41
om ändringar i rättegångsbalken m.m.
Prop. 1982/83:42
om advokatsamfundets disciplinara verksamhet
Prop. 1982/83:43
om fortsatt giltighet av lagen (1979:103) om försöksverksamhet med användning av telefon vid rättegång
Prop. 1982/83:44
om fortsatt giltighet av lagen (1952:98) med särskilda bestämmelser om tvångsmedel i vissa brottmål
Prop. 1982/83:45
om ändring i byggnadsstadgan (1959:612)
Prop. 1982/83:46
om fortsatt giltighet av lagen (1975:1360) om tvångsåtgärder i spaningssyfte i vissa fall
Prop. 1982/83:48
om ändring i lagen (1979:411) om ändring i rikets inledning i kommuner, landstingskommuner och församlingar
Prop. 1982/83:49
om viss ändring i förfarandet vid rapportering av fondpappersaffärer, m.rn.
Prop. 1982/83:50
om vissa ekonomisk-politiska åtgarder m.m.
Prop. 1982/83:51
om ändring i forsäkringsrörelselagen (1982:713), m.m.
Prop. 1982/83:52
om vissa närradiofrågor
Prop. 1982/83:53
om vissa åtgärder för att förbättra skatteuppborden
Prop. 1982/83:54
om undantag från lagfartskravet betäffande vissa äldre förvärv
Prop. 1982/83:55
om upphävande av beslutet om karensdagar, m.m.
Prop. 1982/83:56
om ändring i lagen (1970:65) om Sveriges allmänna hypoteksbank och om landhypoteksföreningar, m.m.
Prop. 1982/83:57
med förslag till lag om ändring i rättshjälpslagen (1972:429)
Prop. 1982/83:58
om beskattningen av statsskuldväxlar m.m.
Prop. 1982/83:59
om ändring i lagen (1938:121) om hittegods
Prop. 1982/83:60
om effektivare regler för debitering och uppbörd av arbetsgivareavgifter
Prop. 1982/83:61
om ändringar i rättshjälpslagen (1972:429) m.m.
Prop. 1982/83:62
om ändring i föräldrabalken
Prop. 1982/83:63
om förlängd reglering av anslutningen av privatpraktiserande läkare till tandvårdsförsäkringen
Prop. 1982/83:64
om ändring i sekretesslagen (1980:100)
Prop. 1982/83:65
om dispositionen av anvisade anslag för budgetåret 1982/83 till departementen m.m.
Prop. 1982/83:66
med förslag till följdlagstiftning m.m. med anledning av beslutade reformer på det kyrkliga området
Prop. 1982/83:67
om ändring i patentlagen (1967:837) m.m.
Prop. 1982/83:68
om rekonstruktion av Statsfrötagsgruppen
Prop. 1982/83:69
om tänstekonstruktionen för studie- och yrkesorientering grundskolan och gymnasieskolan
Prop. 1982/83:70
om ändring i lagen (1982:617) om utländska förvarv av företag m.m.
Prop. 1982/83:71
om godkännande av ändring i EFTA-konventionen
Prop. 1982/83:73
om utvidgad uppgiftsskyldighet vid vissa utlandsbetalningar m.m.
Prop. 1982/83:75
med redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen
Prop. 1982/83:76
om personalföreträdare i vissa statliga myndigheters styrelser
Prop. 1982/83:77
om ändring i konkurrenslagen (1982:729)
Prop. 1982/83:78
om ändring i Iagen (1982:513) om förbud mot utförsel av krigsmateriel, m.m.
Prop. 1982/83:79
om bibehållande av statens institut för läromedelsinformation
Prop. 1982/83:81
om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Italien
Prop. 1982/83:82
om höjning av skatten på tobak
Prop. 1982/83:83
om ändring i skatteregisterlagen (1980:343) m.m.
Prop. 1982/83:84
med förslag till lag om ändring i lagen (1980:865) mot skatteflykt m.m.
Prop. 1982/83:85
om ändring i brottsbalken m.m. (villkorlig frigivning och krimanalvård i frihet) m.m.
Prop. 1982/83:86
om andring i utsökningsbalken
Prop. 1982/83:87
om vattenföroreningsavgift
Prop. 1982/83:88
om utformningen av ett flerbarnstillägg för studerande i åldern 16-29 år
Prop. 1982/83:89
om ändring i brottsbalken m.m. (förverkande av knivar m.m till förebyggande av våldsbrott)
Prop. 1982/83:90
om kommunalekonomiska frågor inför år 1984
Prop. 1982/83:91
om ändringar i utlämningslagstiftningen och den nordiska lighetsiagstiftningen
Prop. 1982/83:92
om bryggeribranschens fortsatta utveckling
Prop. 1982/83:93
om ändring i brottsbalken m.m. (förvandling av böter)
Prop. 1982/83:94
om ändrade regler för beskattning av näringsbidrag, m.m.
Prop. 1982/83:95
med förslag till lag om ändring i lagen (1982:691) om skatt på vissa kassettband
Prop. 1982/83:96
om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Bangladesh
Prop. 1982/83:97
om de förtroendevaldas arbetsförutsättningar i kommuner och landstingskommuner, m.m.
Prop. 1982/83:98
om statsmyndigheternas inlåning av konstverk
Prop. 1982/83:99
om ändring i lagen (1957:262) om allmän energiskatt
Prop. 1982/83:100
med förslag till statsbudget för budgetåret 1983/84
Prop. 1982/83:101
med förslag om tilläggsbudget II till statsbudgeten fiir budgåret 1982/83
Prop. 1982/83:102
om tillfällig vinstskatt
Prop. 1982/83:103
med överlämnande av 1983 års kommittéberittelse
Prop. 1982/83:104
om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier fall, m.m.
Prop. 1982/83:105
med förslag till lag om ändring i taxeringslagen (1956:623)
Prop. 1982/83:106
om godkännande av 1982 års internationella avtal om jute och juteprodukter
Prop. 1982/83:107
om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)
Prop. 1982/83:108
om organisationen av Kulturarvet i Falun
Prop. 1982/83:109
om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Japan
Prop. 1982/83:110
om anslag för budgetåret 1983/84 till vissa departement med andledning av ändringar i departementsorganisationen
Prop. 1982/83:111
om viss följdlagstiftning tili hälsoskyddslagen
Prop. 1982/83:112
med förslag till lag om förbud under viss tid mot nybyggnad av djurstallar för nötkreatur, svin och fjäderfä
Prop. 1982/83:113
om verksamheten vid statens industriverk, m.m.
Prop. 1982/83:114
om ändring i iagen (1960:331) om skyddsåtgärder vid olyckor i atomanläggningar m.m.
Prop. 1982/83:115
om förbättrade förmåner åt värnpliktiga m.fl.
Prop. 1982/83:116
om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
Prop. 1982/83:117
om erkännande och verkställighet av österrikiska domar på rättens område
Prop. 1982/83:118
om vissa ändringar i fråga om markvillkoret samt den produktionskostnadsanpassade belåningen i samband med statliga bostadslån m.m.
Prop. 1982/83:119
om riktlinjer för JAS-projektet
Prop. 1982/83:120
om utveckling i Norrbotten
Prop. 1982/83:121
om fortsatt valutareglering
Prop. 1982/83:122
om ändring i läkemedelsförordningen m.m.
Prop. 1982/83:123
om överenskommelse om läkarutbildning m.m.
Prop. 1982/83:124
med anledning av beslut som har fattats av internationeila arbetskonferensen vid dess sextioåttonde möte
Prop. 1982/83:125
med förslag om tilläggsbudget III till statsbudgeten för budgetåret 1982/83
Prop. 1982/83:126
om underrätternas sammansättning m.m.
Prop. 1982/83:127
om vissa administrativa frågor inom den allmänna försäkringen, m. m.
Prop. 1982/83:128
om ändring i lagen (1971:965) om straff för trafikbrott som begåtts utomlands
Prop. 1982/83:129
om vissa studiesociala frågor (hälsovård för högskolestuderande, gymnasieelevers resor och återbetalning av studiemedel)
Prop. 1982/83:130
om åtgärder för tekoindustrin, m.m.
Prop. 1982/83:131
om handlingsprogram i handikappfrågor
Prop. 1982/83:132
om politiska sekreterare i kommuner och landstingskommuner
Prop. 1982/83:133
om ändring i aktiefondslagen (1974:931)
Prop. 1982/83:134
med förslag till åtgärder för att åstadkomma snabbare avgöranden i skattebrottmål
Prop. 1982/83:135
om jordbrukets kapitalförsörjning
Prop. 1982/83:136
om ändring i lagen (1968:576) om Konungariket Sveriges stadshypotekskassa och om stadshypoteksföreningar
Prop. 1982/83:137
om radiotidningar m.m.
Prop. 1982/83:138
om vissa materielunderhållsfrågor inom försvaret
Prop. 1982/83:139
om likvidation av aktiebolag m.m.
Prop. 1982/83:140
med förslag om allmän beredskapsbudget för budgetåret 1983/84
Prop. 1982/83:141
om ändringar i narkotikastrafflagen (1968:64)
Prop. 1982/83:142
om godkännande av 1983 års internationella kaffeavtal, m.m.
Prop. 1982/83:143
om ändrad indelning av försvarsmaktens personal, m.m.
Prop. 1982/83:144
om utvidgning av skattskyldigheten i Sverige för aktievinster, m.m.
Prop. 1982/83:145
om vissa skogspolitiska åtgärder, m.m.
Prop. 1982/83:146
om ändring i 12 kap. 15 § jordabalken
Prop. 1982/83:147
om vissa varvsfrågor, m. m.
Prop. 1982/83:148
om ändring i lagen (1982:942) om svenska kyrkan
Prop. 1982/83:149
om ändrad styrelserepresentation inom stiftelseorganisationen för skyddat arbete m.m.
Prop. 1982/83:150
med förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1983/84, m.m. (kompietteringsproposition)
Prop. 1982/83:151
om byggnadsforskning m.m.
Prop. 1982/83:152
om ändringar i lagen (1963:633) om biskopsval, lagen (1970 kyrkliga kostnader och lagen (1970:939) om förvaltning av kyrklig jord
Prop. 1982/83:153
om ändrade regler om förvärv av hyresfastigheter m.m.
Prop. 1982/83:154
om ändring i lagen (1980:2) om finansbolag, m.m.
Prop. 1982/83:156
om godkännande av tilläggskonvention till utlamningskonventionen den 24 oktober 1961 mellan Sverige och Amerikas Förenta Staterna
Prop. 1982/83:157
om följdlagstiftning till inkomstskattereformen, m.m.
Prop. 1982/83:158
om åkiagarväsendets regionala organisation m.m.
Prop. 1982/83:159
om ändring i sjölagen (1891:35 s.1) m.m. (begriinsning av ansvar, befordran av passagerare)
Prop. 1982/83:160
om vissa anslag ur kyrkofonden, m. m.
Prop. 1982/83:161
om ändring i civilförsvarslagen (1960:74)
Prop. 1982/83:162
om reglering av priserna på jordbruksprodukter, m.m.
Prop. 1982/83:163
med förslag till lag med vissa bestämmelser om larmanläggningar m.m.
Prop. 1982/83:164
om nordiskt kultursamarbete m.m.
Prop. 1982/83:165
om verkställighet av avgöranden om vårdnad eller umgänge m.m.
Prop. 1982/83:166
om inskränkt skattskyldighet för Alva och Gunnar Myrdals stiftelse m. fl.
Prop. 1982/83:167
om ändring i byggnadslagen (1947:385) m.m.
Prop. 1982/83:168
om telesatellitprojektet Tele-X, m.m.
Prop. 1982/83:169
om Nordiska ministerrådets allmänna budget för år 1984, m.m.
Prop. 1982/83:170
om vissa ändringar i reglerna om uppbörd av arvs- och gåvoskatt, m.m.
Prop. 1982/83:171
om reglering av priserna på fisk, m.m.
Prop. 1982/83:172
med förslag till lag om bekämpande av salmonella hos djur
Prop. 1982/83:173
om godkännande av konvention om upprättande av den europeiska telesatellitorganisationen Eutelsat med därtill anslutande driftöverenskommelse, m. m.
Prop. 1982/83:174
om vissa ersättningar till sjukvårdshuvudmännen, m.m.
Prop. 1982/83:175
om bildandet av ett utvecklingsbolag vid statens väg- och trafikinstitut:
Prop. 1982/83:176
om de kommunanställdas förhandlingsrätt
Prop. 1982/83:177
om bestämmelser som begränsar småhus- och lägenhetsägarnas uppgifts- och avgiftsskyldighet