Dir. 2021:1
Tilläggsdirektiv till Kommittén för teknologisk innovation och etik (N 2018:04)
Dir. 2021:2
Genomförande av EU-direktivet om grupptalan till skydd för konsumenters kollektiva intressen