Dir. 2021:1
Tilläggsdirektiv till Kommittén för teknologisk innovation och etik (N 2018:04)
Dir. 2021:2
Genomförande av EU-direktivet om grupptalan till skydd för konsumenters kollektiva intressen
Dir. 2021:3
Tilläggsdirektiv till Utredningen om effektivare kontroller av yrkestrafik på väg (I 2019:04)
Dir. 2021:4
Statistik över hushållens tillgångar och skulder
Dir. 2021:5
Undantag från avfallsskatt och avfallsförbränningsskatt
Dir. 2021:6
Tilläggsdirektiv till Utredningen om ett permanent snabbförfarande i brottmål och andra åtgärder för en snabbare lagföring av brott (Ju 2020:01)
Dir. 2021:7
Tilläggsdirektiv till Utredningen om bostadsbidrag och underhållsstöd – minskad skuldsättning och ökad träffsäkerhet, BUMS (S 2018:13)
Dir. 2021:8
Tilläggsdirektiv till Trygghetsberedningen (Ju 2020:09)
Dir. 2021:9
Säkerhetsprövning av totalförsvarspliktiga
Dir. 2021:10
Tilläggsdirektiv till Cybersäkerhetsutredningen
Dir. 2021:11
Tilläggsdirektiv till Utredningen om enklare regelverk för mikroföretagande och en modernare bokföringslag (N 2020:03)
Dir. 2021:13
Tilläggsdirektiv till Gängbrottsutredningen (Ju 2020:15)
Dir. 2021:14
Tilläggsdirektiv till Utredningen om en EU-anpassad lagstiftning om läkemedel för djur (N 2019:01)
Dir. 2021:15
Tilläggsdirektiv till Utredningen om folkbokföring och samordningsnummer
Dir. 2021:16
Prövningsprocesser och regelverk för en hållbar försörjning av innovationskritiska metaller och mineral
Dir. 2021:18
Tilläggsdirektiv till Återstart för kulturen (Ku 2020:03)
Dir. 2021:19
Innehållsvillkor för public service på internet och ordningen för beslut vid förhandsprövning
Dir. 2021:20
Inrättande av Myndigheten för psykologiskt försvar
Dir. 2021:21
Tilläggsdirektiv till Utredningen om stärkta skolbibliotek och läromedel (U 2019:04)
Dir. 2021:22
Inrättande av ett Institut för mänskliga rättigheter
Dir. 2021:23
Fler unga ska nå målen med sin gymnasieutbildning
Dir. 2021:24
Behörig myndighet och lämp­liga sanktioner enligt EU:s förord­ning om att hantera spridning av terrorisminnehåll online
Dir. 2021:25
En ny myndighet för uppföljning och utvärdering av totalförsvaret
Dir. 2021:26
Översyn av kraven för sjuksköterskeexamen och barnmorskeexamen
Dir. 2021:27
Tilläggsdirektiv till Utredningen om medicinsk åldersbedömning (Ju 2020:14)
Dir. 2021:28
En samlad lagstiftning om Tullverkets befogenheter
Dir. 2021:30
Civilbefolkningens skydd vid höjd beredskap
Dir. 2021:31
Ersätt­ning vid till­gäng­lig­göran­den på begäran och alter­nativ tvist­lös­ning på upp­hovs­rätts­området
Dir. 2021:32
Tilläggsdirektiv till utredningen En kommission för jämställda livsinkomster
Dir. 2021:33
En effektivisering och utveckling av Sveriges arbete för ansvarsfull och minskad antibiotikaanvändning i djurhållningen globalt
Dir. 2021:34
Biometri i brottsbekämpningen
Dir. 2021:35
En ny renskötsellagstiftning – det samiska folkets rätt till renskötsel, jakt och fiske
Dir. 2021:36
Översyn av vissa frågor gällande den psykiatriska tvångsvården och den rättspsykiatriska vården
Dir. 2021:37
Tilläggsdirektiv till Utredningen om organisation, styrning och finansiering av forskningsinfrastruktur (U 2020:04)
Dir. 2021:38
Tilläggsdirektiv till Utredningen om ILO:s konvention om våld och trakasserier i arbetslivet (A 2020:02)
Dir. 2021:40
En granskning av regeringens, Utrikesdepartementets och utlandsmyndigheternas arbete med att uppnå frigivning av Dawit Isaak och Gui Minhai
Dir. 2021:41
Tilläggsdirektiv till Utredningen om barn som misstänks för brott (Ju 2019:15)
Dir. 2021:42
En hållbar och långsiktigt välfungerande hälso- och sjukvård för djur
Dir. 2021:43
Tilläggsdirektiv till Utredningen om effektivare polisiära åtgärder i gränsnära områden (Ju 2020:07)
Dir. 2021:44
Utökade möjligheter att upprätthålla en god arbetsmiljö
Dir. 2021:45
Tilläggsdirektiv till Utredningen om ett förstärkt straffrättsligt skydd för vissa samhällsnyttiga funktioner och några andra straffrättsliga frågor (Ju 2020:12)
Dir. 2021:46
Genomförande av EU-direktiv om offentlig land-för-land-rapportering och några frågor om års- och koncern­redovisningar
Dir. 2021:47
Tilläggsdirektiv till utredningen om genomförande av högskoleprovet (U 2020:05)
Dir. 2021:48
Genomförande av ett kommande EU-direktiv med regler om hantering och köp av krediter
Dir. 2021:49
Tilläggsdirektiv till Sannings- och försoningskommissionen för tornedalingar, kväner och lantalaiset (Ku 2020:01)
Dir. 2021:51
Tilläggsdirektiv till utredningen Ett moderniserat konsumentskydd
Dir. 2021:53
Tilläggsdirektiv till Rymdlagsutredningen (U 2020:03)
Dir. 2021:54
Tilläggsdirektiv till Utredningen om e-recept inom EES
Dir. 2021:55
Tilläggsdirektiv till 2020 års dricksvattenutredning (N 2020:05)
Dir. 2021:56
En skärpt syn på flerfaldig brottslighet
Dir. 2021:57
Tilläggsdirektiv till Miljöprövningsutredningen (M 2020:06)
Dir. 2021:58
Datalagring vid brottsbekämpning – ytterligare åtgärder för en modern och ändamålsenlig reglering
Dir. 2021:59
Tilläggsdirektiv till utredningen Säkerhetsprövning av totalförsvarspliktiga
Dir. 2021:60
Tilläggsdirektiv till It-driftsutredningen (I 2019:03)
Dir. 2021:61
Tilläggsdirektiv till Utredningen om ett nytt miljöstyrande system för godstransporter på väg (Fi 2020:05)
Dir. 2021:63
Tilläggsdirektiv till 2020 års förverkande­utredning (Ju 2020:16)
Dir. 2021:64
Förutsättningar för en ny kollektivavtalad arbetslöshetsförsäkring
Dir. 2021:65
Nationell samordning av försörjningsberedskapen
Dir. 2021:66
Tilläggsdirektiv till utredningen Förslag för att underlätta för förstagångsköpare på bostadsmarknaden
Dir. 2021:67
Tilläggsdirektiv till utredningen En socialt hållbar bostadsförsörjning
Dir. 2021:69
Tilläggsdirektiv till Utredningen om hälso- och sjukvårdens beredskap (S 2018:09)
Dir. 2021:70
Vikten av trygghet och kontinuitet för barn i utsatta situationer – en översyn av reglerna i föräldrabalken
Dir. 2021:71
Ett ordnat initialt mottagande av asylsökande
Dir. 2021:72
Tilläggsdirektiv till Utredningen om bostadsbidrag och underhållsstöd – minskad skuldsättning och ökad träffsäkerhet, BUMS (S 2018:13)
Dir. 2021:74
En nationell delegation mot arbetslivskriminalitet
Dir. 2021:75
Tilläggsdirektiv till 2020 års valutredning (Ju 2020:08)
Dir. 2021:76
Statligt huvudmannaskap för personlig assistans
Dir. 2021:77
En reglering av användningen av vattenskotrar och liknande farkoster
Dir. 2021:78
Tilläggsdirektiv till Utredningen om vissa frågor i diskrimineringslagen (A 2019:03)
Dir. 2021:79
Översyn av stödet vid korttidsarbete
Dir. 2021:80
En översyn av regleringen om krigs­delegationen, var riksmötet hålls och regeringens normgivnings­kompetens i allvarliga fredstida kriser
Dir. 2021:81
De regionala skyddsombudens roll i arbetsmiljöarbetet
Dir. 2021:82
Vita certifikat
Dir. 2021:84
Barn och unga i samhällets vård
Dir. 2021:85
Tilläggsdirektiv till utredningen Sfi-peng till utbildningsanordnare
Dir. 2021:86
Tilläggsdirektiv till utredningen Säkerhetsprövning av totalförsvarspliktiga (Fö 2021:01)
Dir. 2021:87
Kriminalisering av förnekande av Förintelsen och av vissa andra brott
Dir. 2021:88
Framtidens yrkeshögskola – stabil, effektiv och hållbar
Dir. 2021:89
En långsiktig lösning för informationsförsörjningen på skolområdet
Dir. 2021:90
Översyn av regelverket för sjukpenninggrundande inkomst för ökad trygghet och förutsebarhet
Dir. 2021:91
Tilläggsdirektiv till Utredningen om e-recept inom EES
Dir. 2021:92
Vattenfrågor vid planläggning och byggande
Dir. 2021:93
Ändamålsenlig reglering av ägarförhållanden på apoteksmarknaden och handel med vissa receptfria läkemedel samt bättre skydd vid skada till följd av läkemedelsanvändning utanför godkänd indikation
Dir. 2021:94
Översyn av socialförsäkringsskyddet för gravida − ett modernare regelverk
Dir. 2021:95
Sveriges internationella adoptionsverksamhet – lärdomar och vägen framåt
Dir. 2021:97
En uppföljning av de nya skattereglerna för företagssektorn
Dir. 2021:98
Åtgärder mot kontroller av flickors och kvinnors sexualitet
Dir. 2021:99
En översyn av regleringen om frihetsberövande påföljder för unga
Dir. 2021:100
Nationell strategi för att främja de kulturella och kreativa näringarna
Dir. 2021:101
Utökad rätt till fritidshem?
Dir. 2021:102
Preventiva tvångsmedel för att förhindra allvarlig brottslighet
Dir. 2021:103
Kartläggning och granskning av den politik som förts gentemot samerna och dess konsekvenser för det samiska folket
Dir. 2021:104
En modern dataskyddsreglering för Skatteverket, Tullverket och Kronofogdemyndigheten och förbättrade förutsättningar för en effektiv kontrollverksamhet
Dir. 2021:107
Tilläggsdirektiv till Delegationen för ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården
Dir. 2021:108
Motverka riskfylld kreditgivning och överskuldsättning
Dir. 2021:109
En ändamålsenlig och effektiv hantering av EU-medel
Dir. 2021:110
Försöksverksamhet i kommuner och regioner
Dir. 2021:112
Tilläggsdirektiv till Utredningen om förstärkt tolktjänst för jämlikhet och delaktighet
Dir. 2021:113
Tilläggsdirektiv till utredningen Preventiva tvångsmedel för att förhindra allvarlig brottslighet (Ju 2021:15)
Dir. 2021:114
Ett förbättrat resegarantisystem
Dir. 2021:115
Bolaget som brottsverktyg
Dir. 2021:116
En översyn av arbetsskadeförsäkringen
Dir. 2021:117
Tilläggsdirektiv till Utredningen om privatkopieringsersättning (Ju 2020:18)