SOU 2014:1
Vissa bostadsbeskattningsfrågor
SOU 2014:2
Framtidens valfrihetssystem – inom socialtjänsten
SOU 2014:3
Boende utanför det egna hemmet – placeringsformer för barn och unga
SOU 2014:4
Det måste gå att lita på konsumentskyddet
SOU 2014:5
Staten får inte abdikera – om kommunalisering
SOU 2014:6
Män och jämställdhet
SOU 2014:7
Skärpta straff för vapenbrott
SOU 2014:8
Översyn av statsskuldspolitiken
SOU 2014:9
Förändrad assistansersättning - en översyn av ersättningssystemet
SOU 2014:10
Ett steg vidare – nya regler och åtgärder för att främja vidareutnyttjande av handlingar
SOU 2014:11
Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2014
SOU 2014:12
Utvärdera för utveckling - om utvärdering av skolpolitiska reformer
SOU 2014:13
En digital agenda i människans tjänst - en ljusnande framtid kan bli vår
SOU 2014:14
Effektiv och rättssäker PBL-överprövning
SOU 2014:15
Investeringsplanering för försvarsmateriel - En ny planerings-, besluts- och uppföljningsprocess
SOU 2014:16
Det ska vara lätt att göra rätt - Åtgärder mot felaktiga utbetalningar inom den arbetsmarknadspolitiska verksamheten
SOU 2014:17
Genomförande av Seveso III-direktivet
SOU 2014:18
Straffskalorna för allvarliga våldsbrott
SOU 2014:19
Yrkeskvalifikationsdirektivet - ett samlat genomförande
SOU 2014:20
Läkemedel för särskilda behov
SOU 2014:21
Bredband för Sverige in i framtiden
SOU 2014:22
Genomförande av EU:s nya redovisningsdirektiv
SOU 2014:23
Rätt information på rätt plats i rätt tid
SOU 2014:24
Olycksregister och djupstudier på transportområdet
SOU 2014:25
Internationella rättsförhållanden rörande arv
SOU 2014:26
Tillträde till COTIF 1999
SOU 2014:27
Svensk veteranpolitik - Ett ansvar för hela samhället
SOU 2014:28
Lönsamt arbete – familjeansvarets fördelning och konsekvenser
SOU 2014:29
Assisterad befruktning för ensamstående kvinnor
SOU 2014:30
Jämställt arbete? Organisatoriska ramar och villkor i arbetslivet
SOU 2014:31
Visselblåsare - Stärkt skydd för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden
SOU 2014:32
Jordbruks- och bostadsarrende – några frågor om arrendeavgift och besittningsskydd
SOU 2014:33
Från hyresrätt till äganderätt
SOU 2014:34
Inte bara jämställdhet - Intersektionella perspektiv på hinder och möjligheter i arbetslivet
SOU 2014:35
I vått och torrt - förslag till ändrade vattenrättsliga regler
SOU 2014:36
Frågor om följerätt och om museernas kopiering
SOU 2014:37
De svenska energimarknaderna – en samhällsekonomisk analys
SOU 2014:38
Tillväxt och värdeskapande - Konkurrenskraft i svenskt jordbruk och trädgårdsnäring
SOU 2014:39
Så enkelt som möjligt för så många som möjligt: Bättre juridiska förutsättningar för samverkan och service
SOU 2014:40
Neutral bolagsskatt - för ökad effektivitet och stabilitet
SOU 2014:41
Nya regler om aktiva åtgärder mot diskriminering
SOU 2014:42
Kärnavfallsrådets yttrande över SKB:s Fud-program 2013
SOU 2014:43
Synnerligen grova narkotikabrott
SOU 2014:44
F-skuldsanering - en möjlighet till nystart för seriösa företagare
SOU 2014:45
Unik kunskap genom registerforskning
SOU 2014:46
Marknadsmissbruk II
SOU 2014:47
Förbättrad tvistlösning på konsumentområdet - ny EU-lagstiftning och en översyn av det svenska systemet
SOU 2014:48
Registerutdrag i arbetslivet
SOU 2014:49
Våld i nära relationer - en folkhälsofråga
SOU 2014:50
Med miljömålen i fokus – hållbar användning av mark och vatten
SOU 2014:51
Nya regler om upphandling
SOU 2014:52
Resolution - En ny metod för att hantera banker i kris
SOU 2014:53
Material i kontakt med dricksvatten - myndighetsroller och ansvarsfrågor
SOU 2014:54
Vildsvin och viltskador – om utfodring, kameraövervakning och arrendatorers jakträtt
SOU 2014:55
Inhyrning och företrädesrätt till återanställning
SOU 2014:56
Genomförande av Omnibus II-direktivet
SOU 2014:57
En ny reglering för tjänstepensionsföretag
SOU 2014:58
Privat införsel av alkoholdrycker, Tydligare regler i konsekvens med svensk alkolholpolitik
SOU 2014:59
Bostadsförsörjning och riksintressen
SOU 2014:60
Tillförlitligare kreditupplysningar – ett förbättrat integritetsskydd vid offentligrättsliga krav
SOU 2014:61
Svensk kontanthantering
SOU 2014:62
Förbättrat förhandsbeskedsinstitut
SOU 2014:63
Organiserad brottslighet – förfälts- och underlåtenhetsansvar, kvalifikationsgrunder m.m.
SOU 2014:64
En ny modell för åldersklassificering av film
SOU 2014:65
Försvarsmaktens behov av flygtrafiktjänst, Civil och militär samverkan
SOU 2014:66
Myndigheter och organisationer under Miljödepartementet – en kartläggning
SOU 2014:67
Inbyggd integritet inom Inspektionen för socialförsäkringen
SOU 2014:68
Förenklade skatteregler för enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i handelsbolag
SOU 2014:69
En lag om upphandling av koncessioner
SOU 2014:70
Ändrade informationskrav på värdepappersmarknaden
SOU 2014:71
Ett jämställt samhälle fritt från våld - Utvärdering av regeringens satsningar 2010–2014
SOU 2014:72
Handel med begagnade varor och med skrot - vissa kontrollfrågor
SOU 2014:73
Försvarsmakten i samhället – en långsiktigt hållbar militär personalförsörjning och en modern folkförankring av försvaret
SOU 2014:74
Jämställdhet i socialförsäkringen?
SOU 2014:75
Automatiserade beslut – färre regler ger tydligare reglering
SOU 2014:76
Fortsatt utveckling av förvaltningsprocessen och specialisering för skattemål
SOU 2014:77
Från analog till digital marksänd radio – En plan från Digitalradiosamordningen
SOU 2014:78
Ersättning för s.k. dold mervärdesskatt vid upphandling av luftburen ambulanssjukvård
SOU 2014:79
Internationella säkerheter i flygplan m.m. - Kapstadskonventionen och luftfartsprotokollet
SOU 2014:81
Yrke, karriär och lön - kvinnors och mäns olika villkor på den svenska arbetsmarknaden
SOU 2014:82
Nya bestämmelser om säkerhetsutredning av olyckor
SOU 2014:83
Sanktionsväxling - effektivare sanktioner på exportkontrollområdet
SOU 2014:84
Planera för effekt! - Slutbetänkande från Samordningsrådet för smarta elnät
SOU 2014:85
Telefonförsäljning av finansiella tjänster och produkter
SOU 2014:86
Rättvisans pris
SOU 2014:87
Läkemedel för djur, maskinell dos och sällsynta tillstånd – hantering och prissättning
SOU 2014:88
Luftförsvarsutredningen 2040 Slutbetänkande
SOU 2014:89
Elsäkerhet – en ledningsfråga
SOU 2014:90
Bisfenol A - Kartläggning och strategi för minskad exponering
SOU 2014:91
Juridiskt kön och medicinsk könskorrigering
SOU 2014:92
Viktigt meddelande till allmänheten via mobil telefoni