Prop. 1970:2
('angående utgifter på tillägg sstat II till riksstaten för budgetåret 1969/70',)
Prop. 1970:4
('angående huvudmannaskapet för mellanskolan',)
Prop. 1970:7
('med förslag till förord\xad ning om höjd mervärdeskatt på vissa varor',)
Prop. 1970:8
med förslag till förord¬ ning om ändring i förordningen (1961: 394) om to¬ baksskatt, m. m.
Prop. 1970:9
med förslag till lag om ändring i uppbördsförordningen (1953:272)
Prop. 1970:10
('angående överlåtelse av staten tillhörlig mark m. m.',)
Prop. 1970:11
('angående Islands an\xad slutning till EFTA-konventionen, m. in.',)
Prop. 1970:13
('med förslag till ny del\xad givningslag m. m.',)
Prop. 1970:15
('med förslag till ändring i tryckfrihetsförordningen',)
Prop. 1970:16
('med förslag till lag om ändring i förordningen (1961:309) om bekämpande av salmonellainfektion hos djur m. m.',)
Prop. 1970:17
('med förslag till stadga om enskilda vårdhem m.m.',)
Prop. 1970:18
('angående ökat statligt stöd till de frivilliga försvarsorganisationerna och hem\xad värnet',)
Prop. 1970:19
('med förslag till lag om befrielse för utländsk konsul från skyldighet att av\xad lägga vittnesmål m. m.',)
Prop. 1970:20
('med förslag till jorda\xad balk',)
Prop. 1970:21
('med anhållan om riks\xad dagens gttrande angående vissa av Internationella ar\xad betsorganisationens allmänna konferens år 1969 vid dess femtiotredje sammanträde fattade beslut',)
Prop. 1970:22
med förslag till lag om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Prop. 1970:23
('med förslag till lag om besvär över beslut av riksdagens organ',)
Prop. 1970:24
('med förslag till ändring i regeringsformen',)
Prop. 1970:27
('med förslag till lag om allmän folk- och bostadsräkning',)
Prop. 1970:28
med förslag till kungö¬ relse om handel med preventivmedel
Prop. 1970:30
('med förslag till lag om utlämning till Danmark, Finland, Island eller Norge för verkställighet av beslut om vård eller behandling, m. in.',)
Prop. 1970:31
('angående regionmusik',)
Prop. 1970:35
('angående ökat stöd till vuxen\xad utbildningen',)
Prop. 1970:36
('angående vissa anslag ur kyr\xad kofonden, m. m.',)
Prop. 1970:37
('angående samordning av v et erinärhö g skolans verksamhet med annan forsk\xad ning och utbildning m.m.',)
Prop. 1970:41
('angående stimulansåt\xad gärder för textil- och konfektionsindustrierna samt den manuellt arbetande glasindustrin',)
Prop. 1970:42
('med förslag till lag om ändring i sjukvårdslagen (1962:242)',)
Prop. 1970:44
('angående anslag för bud\xad getåret 1970/71 till utrikesförvaltningen, m. m.',)
Prop. 1970:45
('angående Svenska insti\xad tutets organisation och uppgifter, m. m.',)
Prop. 1970:47
med förslag till kungö¬ relse om förevisning av brandfarlig biograffilm
Prop. 1970:49
('med förslag till lag om ändring i kommunalskattelagen (1928: 370)',)
Prop. 1970:51
med förslag till lag om ändring i luftfartslagen (1957:297)
Prop. 1970:53
('angående riksinternatskolor',)
Prop. 1970:54
('med förslag till lag om ändring i lagen (1963: 197) om allmänt kriminalre\xad gister, m. m.',)
Prop. 1970:55
('angående riksskattever- kets organisation m. m.',)
Prop. 1970:56
('angående överlåtelse av viss staten tillhörig fast egendom m. m.',)
Prop. 1970:57
('med förslag till lag om otillbörlig marknadsföring, m. m.',)
Prop. 1970:59
med förslag till lag om ändring i civilförsvarslagen (1960: 74)
Prop. 1970:62
('med förslag till lag om fortsatt giltighet av lagen (1966:158) angående ut\xad vidgad tillämpning av lagen den 22 juni 1939 (nr 299) om förbud i vissa fall mot överlåtelse eller upplåtelse av fartyg m. in. och av lagen den 21 mars 19h0 (nr 176) med vissa bestämmelser om fraktfart med svenska fartyg',)
Prop. 1970:65
('med förslag till lag om ändring i lagen (1947: 529) om allmänna barnbidrag, in. in.',)
Prop. 1970:66
('med förslag till lag om ändring i lagen (1962 : 3S1) om allmän försäkring, m. m.',)
Prop. 1970:68
angående fortsatt valuta¬ reglering
Prop. 1970:70
('med förslag till lag om ändring i kommunalskattelagen (1928: 370), m. m.',)
Prop. 1970:71
('med förslag till förord\xad ning om ändring i förordningen (194-7: 577) om stat\xad lig förmögenhetsskatt, m. m.',)
Prop. 1970:72
('med förslag till lag om ändring i statstjänstemannalagen (1965:274), m.m.',)
Prop. 1970:73
('angående anslag för budgetåret 1970/71 till miljövårdsinformation och till en rikskampanj mot nedskräpning',)
Prop. 1970:74
('med förslag till ny orga\xad nisation av läkemedelsförsörjningen m. m.',)
Prop. 1970:76
('angående anslag för budget\xad året 1970/71 till byggnadsarbeten samt inredning och ut\xad rustning av lokaler vid universitet, högskolor m. m.',)
Prop. 1970:77
('angående förbättrat studie\xad stöd m. m.',)
Prop. 1970:78
('angående kapitaltillskott till Norrbottens Järnverk AB',)
Prop. 1970:79
('angående stöd till idrot\xad ten',)
Prop. 1970:80
('angående allmän bered- skapsstat för budgetåret 1970/71',)
Prop. 1970:82
('med förslag om vissa stödåtgärder för svensk varvsindustri',)
Prop. 1970:84
('angående transportstöd som regionalpolitiskt medel',)
Prop. 1970:85
('angående Norrlandsfon\xad dens fortsatta verksamhet m. m.',)
Prop. 1970:86
angående statliga garan¬ tier för skadeersättning vid vissa atomolgckor, m. m.
Prop. 1970:87
('angående godkännande av konvention om avskaffande av rasdiskriminering, m. m.',)
Prop. 1970:88
('angående högre teknisk ut\xad bildning och forskning i övre Norrland',)
Prop. 1970:92
('med förslag till lag om ändring i folkbokföringsförordningen (1967: 198), m.m.',)
Prop. 1970:93
med förslag till lag om ändring i lagen (1959:99) om köttbesiktning m. m.
Prop. 1970:95
('om ökning av den svens\xad ka kvoten i Internationella valutafonden',)
Prop. 1970:96
('angående vissa organisa\xad tionsfrågor rörande försvaret',)
Prop. 1970:97
('angående nytt plane\xad rings- och budgeteringssystem för försvaret',)
Prop. 1970:98
('med förslag till förordning om ändring i förordningen (1958:295) om sjömansskatt, m. m.',)
Prop. 1970:99
('med förslag till lag om förenklad aktiehantering, m. m.',)
Prop. 1970:100
('med förslag till lag om fortsatt giltighet av lagen (1952: 98) med särskilda bestämmelser om tvångsmedel i vissa brottmål',)
Prop. 1970:101
('med förslag till förord\xad ning om investeringsavgift för vissa byggnadsarbeten',)
Prop. 1970:102
('med förslag till lag om ändring i militärersättningsförordningen (1950:261), m. m.',)
Prop. 1970:103
('om riktlinjer för en partiell omorganisation av den statliga länsförvalt\xad ningen',)
Prop. 1970:105
('angående utgifter på till- läggsstat III till riksstaten för budgetåret 1969/70',)
Prop. 1970:106
('med förslag till lag med vissa bestämmelser i anledning av statens överta\xad gande av lokalhållningen för de allmänna underrät\xad terna, m. in.',)
Prop. 1970:107
med förslag till lag om ändring i förordningen (1965:268) om skatteutjäm¬ ningsbidrag, m.m.
Prop. 1970:108
('angående riktlinjer för försäljning av krononybyggen i särskilda fall, m. m.',)
Prop. 1970:109
('angående vissa trafik- säkerhetsfrågor',)
Prop. 1970:110
('angående vissa organisa\xad tions- och anslagsfrågor rörande försvaret',)
Prop. 1970:111
('med förslag till lag om ändring i kommunalskattelagen (1928: 370)',)
Prop. 1970:112
('angående avgifterna i postverkets tidningsrörelse',)
Prop. 1970:114
med förslag till lag om skydd mot flyghavre
Prop. 1970:115
('angående utbetalning av ersättning för upplåtelse av vissa kommunala sjukhus för läkarutbildning och forskning',)
Prop. 1970:116
('med förslag till ändring i regeringsformen m. m.',)
Prop. 1970:118
('med förslag till lag om allmänna vatten- och avloppsanläggningar, m. m.',)
Prop. 1970:119
('angående riktlinjer för lots- och fyrväsendets organisation och för statliga sjöfartsavgifter',)
Prop. 1970:121
('med förslag till lag om social centralnämnd m. m.',)
Prop. 1970:122
('angående utbyggnad av orga\xad nisationen för läkar- och tandläkarutbildning i Stockholm m. m.',)
Prop. 1970:123
('med förslag till förord\xad ning om ändring i förordningen (1968: 430) om mer\xad värdeskatt, m. /ii.',)
Prop. 1970:125
('med förslag till ändring i tryckfrihetsförordningen, m. m.',)
Prop. 1970:127
('med förslag till lag om fortsatt giltighet av lagen (1969: 36) om telefonavlyss\xad ning vid förundersökning angående grovt narkotika\xad brott m. m.',)
Prop. 1970:129
med förslag till lag om ändring i lagen (1951: 790) om ändring i kommunal- skattelagen den 28 september 1928 (nr 370), m.m.
Prop. 1970:131
('med förslag till ändring i kommunala vallagen (1930:253)',)
Prop. 1970:132
('med förslag till lag om ändring i taxeringsför ordning en (1956: 623)',)
Prop. 1970:133
('med förslag till lag om tvångsförvaltning av bostadsfastighet, m. m.',)
Prop. 1970:135
('med förslag till lag om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)',)
Prop. 1970:137
om tillägg till vissa statliga skadelivräntor
Prop. 1970:138
('med förslag till förord\xad ning om ändring i förordningen (1922:260) om automobilskatt',)
Prop. 1970:139
('med förslag till lag om ändring i lagen (1902: 71 s. 1) innefattande vissa bestämmelser om elektriska anläggningar',)
Prop. 1970:140
('med förslag till lag om ändring i lagen (1965:94) om polisregister m. m.',)
Prop. 1970:141
('med förslag till lag om ändring i lagen (1955: 183) om bankrörelse',)
Prop. 1970:142
('med förslag till för\xad månsrättslag, m. m.',)
Prop. 1970:144
('med förslag till lag om införande av fastighet sbildning slag en, m. m.',)
Prop. 1970:145
('med förslag till lag om införande av nya jordabalken, m. m.',)
Prop. 1970:146
('med förslag till lag om ändring i lagen (1907:36 s. 1) om nytt janderätt till fast egendom, m. m.',)
Prop. 1970:147
med förslag till lag om ändring i lagen (1949:164) med vissa bestämmelser om rättegången i tryckfrihetsmål
Prop. 1970:148
med förslag till lag om ändring i kyrkomötesförordningen (1949:174), m.m.
Prop. 1970:149
med förslag till lag om ändring i strålskyddslagen (1958: 110)
Prop. 1970:150
('med förslag till lag om arbetstid m. m. i husligt arbete',)
Prop. 1970:153
('med förslag till lag om vissa kommunala befogenheter i fråga om sysselsättning för handikappade',)
Prop. 1970:154
('med förslag till lag om lokaliseringssamråd, m.m.',)
Prop. 1970:156
('med förslag till förord\xad ning om ändring i förordningen (1968: 419) om all\xad män arbetsgivaravgift, m. m.',)
Prop. 1970:157
('med förslag till lag om ändring i naturvårdslagen (1964:822) m. m.',)
Prop. 1970:158
('med förslag till lag om ändring i jordabalken, m. m.',)
Prop. 1970:160
('med förslag till lag om ändring i kommunalskattelagen (1928: 370), m. m.',)
Prop. 1970:164
('med förslag till lag om ändring i statstjänstemannalagen (1965: 274), m. m.',)
Prop. 1970:165
('angående utgifter på tilläggsstat I till riksstaten för budgetåret 1970/71',)
Prop. 1970:166
('med förslag till lag om ändring i lagen (1935:113) med vissa bestämmelser om arbetsförmedling',)
Prop. 1970:168
('med förslag till lag om förvalt\xad ning av kyrklig jord, m. m.',)
Prop. 1970:169
('angående försöksverksamhet med systematiserad decentraliserad universitetsutbildning',)
Prop. 1970:170
('med förslag till förord\xad ning om ändring i förordningen (1951: 763) angåen\xad de beräkning av statlig inkomstskatt för ackumulerad inkomst, m. in.',)
Prop. 1970:171
('angående handläggning\xad en av vissa delar av vägtrafiklagstiftningen',)
Prop. 1970:172
('med förslag till lag om ändring i förordningen (1968: 576) om Konungariket Sveriges stadshgpotekskassa och om stadshgpoteksföreningar, m. m.',)
Prop. 1970:174
('om ökning av den svenska andelen i världsbankens grundfond',)
Prop. 1970:175
('med förslag till lag om linjesjöfart på Gotland',)
Prop. 1970:176
med förslag till lag om ändring i lagen (1950: 596) om rätt till fiske
Prop. 1970:177
med förslag till lag om ändring i religionsfrihetslagen (1951: 680)
Prop. 1970:178
('med förslag till förord\xad ning om ändring i förordningen (1941: 251) om sär\xad skild varuskatt, m. m.',)
Prop. 1970:181
('med förslag till lag om ändring i lagen (1955:183) om bankrörelse, m.m.',)
Prop. 1970:182
('angående godkännande av vissa ändringar i överenskommelsen angående upprättan\xad de av en europeisk organisation för kärnforskning',)
Prop. 1970:184
('med förslag till lag om ändring i rusdrycksförsäljningsförordningen (1954: 521)',)
Prop. 1970:185
('med förslag till lag om ändring i sjölagen m. in.',)
Prop. 1970:186
('med förslag till lag om ändring i föräldrabalken, m. m.',)
Prop. 1970:188
('med förslag till riktlinjer för omorganisation av lantmäteriverksamheten',)
Prop. 1970:190
med förslag till lag om rikets mgnt, m. m.
Prop. 1970:192
('med förslag till förord\xad ning om ändring i förordningen (1922: 260) om automobilskatt',)
Prop. 1970:198
('med förslag till lag om ändring i lagen (1942: 335) om särskilda skyddsåt\xad gärder för vissa kraftanläggningar ',)
Prop. 1970:199
med förslag till lag om ändring i lagen (1958: 205) om förverkande av alko¬ holhaltiga drycker m. m.
Prop. 1970:200
('angående ersättning till kommuner för bidrag till investeringar i primärflggplatser',)
Prop. 1970:201
('med förslag till lag om statlig lönegaranti vid konkurs, m. m.',)
Prop. 1970:202
('med förslag till lag om fortsatt giltighet av lagen (1969: 232) om vissa sank\xad tioner mot Rhodesia',)
Prop. 1970:204
('med förslag till lag om särskild kontroll på flygplats',)
Prop. Prop/1970:8
med förslag till förord¬ ning om ändring i förordningen (1961: 394) om to¬ baksskatt, m. m.
Prop. Prop/1970:9
med förslag till lag om ändring i uppbördsförordningen (1953:272)
Prop. Prop/1970:12
angående överlåtelse av en fastighet i Jokkmokks kommun
Prop. Prop/1970:22
med förslag till lag om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Prop. Prop/1970:26
angående fortsatt ga¬ ranti till Aktiebolaget Aerotransport
Prop. Prop/1970:28
med förslag till kungö¬ relse om handel med preventivmedel
Prop. Prop/1970:33
med förslag till lag om reglering av förbrukningen av elektrisk kraft
Prop. Prop/1970:38
angående bemyndigande att beställa viss utrustning till akademiska sjukhuset i Uppsala
Prop. Prop/1970:43
angående livränta till vissa personer
Prop. Prop/1970:46
angående dialekt- och ort¬ namnsarkiven m. in.
Prop. Prop/1970:47
med förslag till kungö¬ relse om förevisning av brandfarlig biograffilm
Prop. Prop/1970:48
med förslag till lag om tillfällig vattenreglering under år 1970
Prop. Prop/1970:51
med förslag till lag om ändring i luftfartslagen (1957:297)
Prop. Prop/1970:52
angående organisation m. m. för högre utbildning och forskning i Linköping
Prop. Prop/1970:59
med förslag till lag om ändring i civilförsvarslagen (1960: 74)
Prop. Prop/1970:63
angående organisationen av den statliga förhandling sv erksamhet en i löne- och anställning sfrågor, m. in.
Prop. Prop/1970:67
angående reglering av priserna på jordbruksprodukter, m. m.
Prop. Prop/1970:68
angående fortsatt valuta¬ reglering
Prop. Prop/1970:69
med förslag till lag med särskilda bestämmelser om riksbankens sedelutgiv¬ ning, m. m.
Prop. Prop/1970:81
angående anslag till lån till nordiska industrialiseringsfonden till förmån för Island
Prop. Prop/1970:83
angående anslag till delegationen för atomenergifrågor för budgetåret 1970/71
Prop. Prop/1970:86
angående statliga garan¬ tier för skadeersättning vid vissa atomolgckor, m. m.
Prop. Prop/1970:89
med förslag till kungö¬ relse om ändring i sjötrafikförordningen (1962: 150)
Prop. Prop/1970:91
angående viss utvidgning av långivningen ur statens lånefond för den mindre skeppsfarten
Prop. Prop/1970:93
med förslag till lag om ändring i lagen (1959:99) om köttbesiktning m. m.
Prop. Prop/1970:107
med förslag till lag om ändring i förordningen (1965:268) om skatteutjäm¬ ningsbidrag, m.m.
Prop. Prop/1970:113
med förslag till lag om ändring i epizootilagen (1935: 105) m. m.
Prop. Prop/1970:114
med förslag till lag om skydd mot flyghavre
Prop. Prop/1970:117
med förslag till lag om ändring i lagen (1909:38 s. 3) om Kungl. Maj:ts rege¬ ringsrätt
Prop. Prop/1970:120
angående komplettering av riksstatsförslaget för budgetåret 1970/71, m. m.
Prop. Prop/1970:124
angående ökning av ga¬ rantifonden för Skeppsfartens sekundärlånekassa
Prop. Prop/1970:126
angående godkännande av protokoll rörande ändring i avtalet den 14 maj 1959 mellan Sverige och Österrike för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och förmögenhet
Prop. Prop/1970:129
med förslag till lag om ändring i lagen (1951: 790) om ändring i kommunal- skattelagen den 28 september 1928 (nr 370), m.m.
Prop. Prop/1970:137
om tillägg till vissa statliga skadelivräntor
Prop. Prop/1970:143
angående reviderade tim- och kursplaner för de tvååriga ekonomiska, sociala och tek¬ niska linjerna i gymnasieskolan
Prop. Prop/1970:147
med förslag till lag om ändring i lagen (1949:164) med vissa bestämmelser om rättegången i tryckfrihetsmål
Prop. Prop/1970:148
med förslag till lag om ändring i kyrkomötesförordningen (1949:174), m.m.
Prop. Prop/1970:149
med förslag till lag om ändring i strålskyddslagen (1958: 110)
Prop. Prop/1970:151
angående begränsad förtidsinlösen au vissa av svenska statens obligations¬ lån
Prop. Prop/1970:152
med förslag till lag om ändring i arbetarskyddslagen (19^9:1)
Prop. Prop/1970:155
angående överlåtelse av två fastigheter i Långsele kommun
Prop. Prop/1970:161
med förslag till lag om ändring i lagen (1962: 270) om äganderättsutredning, lagfart och sammanläggning av fastigheter i vissa fall
Prop. Prop/1970:163
med förslag till lag om fortsatt giltighet av 1 § andra stycket lagen (1963: 268) om igångsättningstillstånd för byggnadsarbete
Prop. Prop/1970:167
med förslag till lag om tystnadsplikt för apotekspersonal, m. m.
Prop. Prop/1970:173
om intrång i Stora Sjö¬ fallets nationalpark
Prop. Prop/1970:176
med förslag till lag om ändring i lagen (1950: 596) om rätt till fiske
Prop. Prop/1970:177
med förslag till lag om ändring i religionsfrihetslagen (1951: 680)
Prop. Prop/1970:179
angående ökning av garantin för exportkredit
Prop. Prop/1970:180
om bemyndigande att i visst fall avstå fast egendom som tillfallit allmänna arvsfonden såsom arv
Prop. Prop/1970:187
om tillämpning av all¬ männa prisregleringslagen (1956:236)
Prop. Prop/1970:189
med förslag till lag om fortsatt giltighet av lagen (1963: 158) om ersättning för skada i följd av atomfartygs drift
Prop. Prop/1970:190
med förslag till lag om rikets mgnt, m. m.
Prop. Prop/1970:194
angående avveckling av Marvikenprojektet, m. in.
Prop. Prop/1970:195
med förslag till lag om ändring i lagen (1909:38 s. 3) om Kungl. Maj:ts rege¬ ringsrätt
Prop. Prop/1970:196
med förslag till lag om fortsatt giltighet av lagen (1946: 722) med särskilda bestämmelser om uppfinningar av betydelse för för¬ svaret
Prop. Prop/1970:197
med förslag till lag om premiering av visst frivilligt sparande, m. m.
Prop. Prop/1970:199
med förslag till lag om ändring i lagen (1958: 205) om förverkande av alko¬ holhaltiga drycker m. m.
Prop. Prop/1970:203
angående vissa domar¬ tjänster i tingsrätter
Prop. Prop/1970:205
angående anslag till Post¬ hus m. m.