SOU 1997:1
Den nya gymnasieskolan - steg för steg : delbetänkande
SOU 1997:2
Inkomstskattelag : huvudbetänkande
SOU 1997:3
Fastighetsdataregister
SOU 1997:4
Förbättrad miljöinformation
SOU 1997:5
Aktivt lönebidrag : ett effektivare stöd för arbetshandikappade : delbetänkande
SOU 1997:6
Länsstyrelsernas roll i trafik- och fordonsfrågor : slutbetänkande
SOU 1997:7
Byråkratin i backspegeln : femtio år av förändring på sex förvaltningsområden : rapport till Förvaltningspolitiska kommissionen
SOU 1997:8
Röster om barns och ungdomars psykiska hälsa : delbetänkande
SOU 1997:9
Flexibel förvaltning : förändring och verksamhetsanpassning av statsförvaltningens struktur : rapport till Förvaltningspolitiska kommissionen
SOU 1997:10
Ansvaret för valutapolitiken
SOU 1997:11
Skatter, miljö och sysselsättning : slutbetänkande
SOU 1997:12
IT-problem inför 2000-skiftet : referat och slutsatser från en hearing av IT-kommissionen den 18 december 1996 : delbetänkande
SOU 1997:13
Regionpolitik för hela Sverige
SOU 1997:14
IT i kulturens tjänst : slutbetänkande
SOU 1997:15
Det svåra samspelet : resultatstyrningens framväxt och problematik : rapport till Förvaltningspolitiska kommissionen
SOU 1997:16
Att utveckla industriforskningsinstituten : slutbetänkande
SOU 1997:17
Skatter, tjänster och sysselsättning
SOU 1997:18
Granskning av granskning : den statliga revisionen i Sverige och Danmark : rapport till Förvaltningspolitiska kommissionen
SOU 1997:19
Producentansvar för varor - Rapport av Kretsloppsdelegationen
SOU 1997:20
Konkurrenslagen 1993-1996
SOU 1997:21
Växa i lärande - Förslag till läroplan för barn och unga 6-16 år
SOU 1997:22
Aktiebolagets kapital
SOU 1997:23
Digital demokrati : ett seminarium om Teknik, demokrati och delaktighet den 8 november 1996
SOU 1997:24
Välfärd i verkligheten - pengar räcker inte! : underlagsrapport från Storstadskommittén
SOU 1997:25
Svensk mat - på EU-fat
SOU 1997:26
EU:s jordbrukspolitik och den globala livsmedelsförsörjningen : rapport till Kommittén för reformering av EU:s gemensamma jordbrukspolitik (KomiCAP)
SOU 1997:27
Kontroll, reavinst, värdepapper : delbetänkande
SOU 1997:28
I demokratins tjänst : statstjänstemannens roll och vårt offentliga etos : rapport till Förvaltningspolitiska kommissionen
SOU 1997:29
Barnpornografifrågan
SOU 1997:30
Europa och staten : europeiseringens betydelse för svensk statsförvaltning : rapport till Förvaltningspolitiska kommissionen
SOU 1997:31
Kristallkulan : tretton röster om framtiden : delbetänkande
SOU 1997:32
Följdlagstiftning till miljöbalken : delbetänkande
SOU 1997:33
Att lära över gränser : en studie av OECD:s förvaltningspolitiska samarbete : rapport till Förvaltningspolitiska kommissionen
SOU 1997:34
Övervakning av miljön
SOU 1997:35
Ny kurs i trafikpolitiken : slutbetänkande
SOU 1997:36
Bekämpande av penningtvätt : slutbetänkande
SOU 1997:37
Ett tekniskt forskningsinstitut i Göteborg
SOU 1997:38
Myndighet eller marknad : statsförvaltningens olika verksamhetsformer : rapport till Förvaltningspolitiska kommissionen
SOU 1997:39
Integritet ´ Offentlighet ´ Informationsteknik
SOU 1997:40
Unga och arbete
SOU 1997:41
Rättslig reglering
SOU 1997:42
Begravningsverksamheten
SOU 1997:43
Den kulturhistoriskt värdefulla kyrkliga egendomen och de kyrkliga arkiven
SOU 1997:44
Svenska kyrkans personal
SOU 1997:45
Stöd, skatter och finansiering
SOU 1997:46
Statlig medverkan vid avgiftsbetalning
SOU 1997:47
Den kyrkliga egendomen
SOU 1997:48
Utredningen angående den arbetsgivarpolitiska delegeringens
SOU 1997:49
Grundlagsskydd för nya medier
SOU 1997:50
Alternativa utvecklingsvägar för EU:s gemensamma jordbrukspolitik : rapport till Kommittén för reformering av EU:s gemensamma jordbrukspolitik (KomiCAP)
SOU 1997:51
Brister i omsorg - en fråga om bemötande av äldre
SOU 1997:52
Omsorg med kunskap och inlevelse - en fråga om bemötande av äldre
SOU 1997:53
Avskaffa reklamskatten!
SOU 1997:54
Ministern och makten : hur fungerar ministerstyre i praktiken? : rapport till Förvaltningspolitiska kommissionen
SOU 1997:55
Sammanfattningarna av förslagen från Stat-kyrkadelegationen
SOU 1997:56
Folket som rådgivare och beslutsfattare
SOU 1997:57
I medborgarnas tjänst : en samlad förvaltningspolitik för staten : slutbetänkande
SOU 1997:58
Personaluthyrning : slutbetänkande
SOU 1997:59
Svenskhemmet Voksenåsens förvaltningsform
SOU 1997:60
Betal-TV inom Sveriges Television
SOU 1997:61
Att växa bland betong & kojor
SOU 1997:62
Rosor av betong : en antologi till delbetänkandet Att växa bland betong och kojor - om barns och ungdomars uppväxtvillkor i storstädernas utsatta områden [från Storstadskommittén]
SOU 1997:63
Sverige inför epokskiftet : delrapport
SOU 1997:64
Samhall : en arbetsmarknadspolitisk åtgärd : slutbetänkande
SOU 1997:65
Polisens register : slutbetänkande
SOU 1997:66
Statsskuldspolitiken
SOU 1997:67
Återkallelse av uppehållstillstånd : delbetänkande
SOU 1997:68
Grannlands-TV i kabelnät
SOU 1997:69
Besparingar i stort och smått slutbetänkande
SOU 1997:70
Totalförsvaret och frivilligorganisationerna - uppdrag stöd och ersättning
SOU 1997:70
Totalförsvaret och frivilligorganisationerna - uppdrag stöd och ersättning
SOU 1997:70
Totalförsvaret och frivilligorganisationerna uppdrag, stöd och ersättning : slutbetänkande
SOU 1997:70
Totalförsvaret och frivilligorganisationerna uppdrag, stöd och ersättning : slutbetänkande
SOU 1997:71
Politik för unga
SOU 1997:72
En lag om socialförsäkringar : huvudbetänkande
SOU 1997:73
Inför en svensk policy om säker elektronisk kommunikation : referat från ett seminarium anordnat av IT-kommissionen, Närings- och handelsdepartementet och SEIS den 11 december 1996 : delrapport
SOU 1997:74
EU:s jordbrukspolitik, miljön och regional utveckling : rapport till Kommittén för reformering av EU:s gemensamma jordbrukspolitik (KomiCAP)
SOU 1997:75
Bosättningsbegreppet skatterättsliga regler för fysiska personer : slutbetänkande
SOU 1997:76
Invandrare i vård och omsorg - en fråga om bemötande av äldre
SOU 1997:77
Uppföljning av inkomstskattelagen
SOU 1997:78
Medelsförvaltning i kommuner och landsting
SOU 1997:79
Försäkringsmäklare - En lagöversyn av Försäkringsmäklarutredningen
SOU 1997:80
Reformerad stabsorganisation : delbetänkande
SOU 1997:81
Allmännyttiga bostadsföretag : slutbetänkande
SOU 1997:82
Lika möjligheter
SOU 1997:83
Om makt och kön
SOU 1997:84
En hållbar kemikaliepolitik - Betänkande av Kemikommittén
SOU 1997:85
Förmån efter inkomst
SOU 1997:86
Punktskattekontroll av alkohol, tobak och mineralolja, m.m. : slutbetänkande
SOU 1997:87
Kvinnor, män och inkomster - Jämställdhet och oberoende
SOU 1997:88
Upphandling för utveckling
SOU 1997:89
Handeln med skrot och begagnade varor
SOU 1997:90
Ändrad organisation för det statliga plan-, bygg- och bostadsväsendet : delbetänkande
SOU 1997:91
Jaktens villkor - en utredning om vissa jaktfrågor
SOU 1997:92
Medieföretag i Sverige - Ägande och strukturförändringar i press, radio och TV
SOU 1997:93
Hantering av fel i utjämningssystemet för kommuner och landsting : delbetänkande
SOU 1997:94
Konkurrensneutralt transportbidrag
SOU 1997:95
Forum för världskultur - en rapport om ett rikare kulturliv
SOU 1997:96
Lokalförsörjning och fastighetsägande : en utvärdering av statens fastighetsorganisation : slutbetänkande
SOU 1997:97
Skydd av skogsmark - behov och kostnader. Betänkande av Miljövårdsberedningen
SOU 1997:98
Bilagor till Miljövårdsberedningens betänkande "Skydd av skogsmark - behov och kostnader"
SOU 1997:99
En ny vattenadministration : vatten är livet : delbetänkande
SOU 1997:100
Nya samverkansformer inom den sjöhistoriska museiverksamheten
SOU 1997:101
Behandling av personuppgifter om totalförsvarspliktiga
SOU 1997:101
Behandling av personuppgifter om totalförsvarspliktiga betänkande
SOU 1997:102
Mat & Miljö - Svensk strategi för EU:s jordbruk i framtiden
SOU 1997:103
Rapport med förslag om sändningsorter : rapport från Utredningen om digital-TV
SOU 1997:104
Police in the service of peace : excerpts from the report by the Swedish Committee of Inquiry on Civilian Police in International Activities
SOU 1997:105
Agenda 21 i Sverige : fem år efter Rio - resultat och framtid : slutbetänkande från Nationalkommittén för Agenda 21
SOU 1997:106
En fond för unga konstnärer
SOU 1997:107
Den nya gymnasieskolan - problem och möjligheter
SOU 1997:108
Att lämna skolan med rak rygg - om rätten till skriftspråket och om förskolans och skolans möjligheter att förebygga och möta läs- och skrivsvårigheter
SOU 1997:109
Myndighetsansvaret för transport av farligt gods
SOU 1997:110
Säkrare obligationer?
SOU 1997:111
Branschsanering och andra metoder mot ekobrott : huvudbetänkande
SOU 1997:112
En samordnad militär skolorganisation
SOU 1997:112
En samordnad militär skolorganisation delbetänkande
SOU 1997:113
Mot halva makten - elva historiska essäer om kvinnors strategier och mäns motstånd
SOU 1997:114
Styrsystem och jämställdhet
SOU 1997:115
Ljusnande framtid eller ett långt farväl?
SOU 1997:116
Barnets Bästa i främsta rummet. FN:s konvention om barnets rättigheter i Sverige
SOU 1997:117
Nobelcenter i Stockholm - Ett informations- och aktivitetscentrum kring naturvetenskap, kultur och samhälle
SOU 1997:118
Delade städer
SOU 1997:119
En tydligare roll för hälso- och sjukvården i folkhälsoarbetet
SOU 1997:120
Vuxenpedagogik i Sverige - forskning, utbildning, utveckling åren 1980-1996 - En kartläggning
SOU 1997:121
Skolfrågor - Om skola i en ny tid
SOU 1997:122
Rättigheter i luftfartyg : delbetänkande
SOU 1997:123
Ett effektivare näringsförbud
SOU 1997:124
IT-kommissionens hearing om den nya medie- och programvaruindustrin : andrakammarsalen, riksdagen, 1997-06-16 : delbetänkande
SOU 1997:125
Ett svenskt investerarskydd
SOU 1997:126
Bilen, miljön och säkerheten : delbetänkande
SOU 1997:127
Straffansvar för juridiska personer
SOU 1997:128
Verkställighet och kontroll i utlänningsärenden
SOU 1997:129
Kollektivtrafik i tid
SOU 1997:130
Effektivare statlig inköpssamordning
SOU 1997:131
1997 års premiereservutredning
SOU 1997:132
Antimicrobial Feed Additives
SOU 1997:133
Antimikrobiella fodertillsatser
SOU 1997:134
Förtroendemannainflytande - ökad kvalitet och rättssäkerhet
SOU 1997:135
Ledare, makt och kön : rapport till Utredningen om fördelningen av ekonomisk makt och ekonomiska resurser mellan kvinnor och män
SOU 1997:136
Kvinnors och mäns löner - varför så olika?
SOU 1997:137
Glastak och glasväggar? : den könssegregerade arbetsmarknaden : rapport till Utredningen om fördelningen av ekonomisk makt och ekonomiska resurser mellan kvinnor och män
SOU 1997:138
Familj, makt och jämställdhet
SOU 1997:139
Hemmet, barnen och makten
SOU 1997:140
Fonogramersättning
SOU 1997:141
Boken i tiden
SOU 1997:142
Högkostnadsskydd mot sjuklönekostnader : delbetänkande
SOU 1997:143
Betänkande av kommittén om EU:s utvidgning - säkerhetspolitiska konsekvenser
SOU 1997:144
Försvarets fastigheter : former för en kostnadseffektiv och verksamhetsinriktad förvaltning : slutbetänkande
SOU 1997:145
Förvalta med miljöansvar - Statsförvaltningens arbete för ekologisk hållbarhet. Betänkande av Miljövårdsberedningen
SOU 1997:146
Grunddata - i samhällets tjänst
SOU 1997:147
Barns bilder av åldrande - en fråga om bemötande av äldre
SOU 1997:148
Utbildningskanalen
SOU 1997:149
Miljön i ett utvidgat EU - Betänkande av Kommittén om EU:s utvidgning
SOU 1997:150
Jordbrukets utveckling i Öst- och Centraleuropa
SOU 1997:151
Food and the environment, Swedish strategy for the future of EU Agriculture
SOU 1997:152
Uppehållstillstånd på grund av anknytning
SOU 1997:153
Arbetskraftens fria rörlighet - trygghet och jämställdhet
SOU 1997:154
Patienten har rätt
SOU 1997:155
Miljösamverkan i vattenvården : slutbetänkande
SOU 1997:156
EU:s utvidgning - samhällsekonomiska effekter
SOU 1997:157
Att erövra omvärlden
SOU 1997:158
Vuxenpedagogik i teori och praktik - Kunskapslyftet i fokus
SOU 1997:159
Ett utvidgat europeiskt område med frihet, säkerhet och rättvisa
SOU 1997:160
Regionala konsekvenser av EU:s östutvidgning
SOU 1997:161
Stöd i föräldraskapet
SOU 1997:162
Medborgarskap och identitet : delbetänkande
SOU 1997:163
Översvämningskatastrofen i Polen - stöd från stat och näringsliv : slutrapport från Kommittén (N 1997:06) för näringslivsinsatser för Polen
SOU 1997:164
Delbetänkandet Medlingsinstitut och lönestatistik
SOU 1997:165
Läkemedel i priskonkurrens
SOU 1997:166
Ohälsoförsäkringen - Trygghet och aktivitet
SOU 1997:167
En livsmedelsstrategi för Sverige
SOU 1997:168
Vinstutdelning i aktiebolag
SOU 1997:169
Försäkringsmedicinskt centrum - En resurs för utredning och metodutveckling
SOU 1997:170
Bemötande av äldre
SOU 1997:171
Den svenskflaggade handelsflottans konkurrenskraft
SOU 1997:172
Bidrag till fri svensk TV-produktion
SOU 1997:173
Miljöhänsyn i standarder
SOU 1997:174
Räkna med mångfald!
SOU 1997:175
Förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av sexuell läggning
SOU 1997:176
Förbud mot diskriminering i arbetslivet av personer med funktionshinder
SOU 1997:177
Byggkvalitet för framtiden : slutbetänkande
SOU 1997:178
Enskilda näringsidkare : översyn av skattereglerna : delbetänkande
SOU 1997:179
Klara spelregler - en förutsättning för samverkan mellan offentlig och privat hälso- och sjukvård
SOU 1997:180
Kärnavfall och beslut : rapport från ett seminarium om beslutsprocessen i samband med lokalisering av ett slutförvar av använt kärnbränsle, Umeå 8-10 april 1997 : rapport från KASAM - Statens råd för kärnavfallsfrågor och Nationelle samordnaren på kärnavfallsområdet
SOU 1997:181
Redovisning och aktiekapital i euro - och annan utländsk valuta
SOU 1997:182
En ny plan-, bygg- och bostadsforskning : slutbetänkande
SOU 1997:183
Arbete åt konstnärer
SOU 1997:184
Generella konstnärsstöd
SOU 1997:185
Nyckeln till mega-bytet : slutbetänkande
SOU 1997:186
Bättre och enklare regler
SOU 1997:187
Omsorg om anhöriga
SOU 1997:188
Motion och idrott 1997 : Idrottsutredningens intervjuundersökning : rapport till Idrottsutredningen
SOU 1997:189
Ohälsoförsäkringen - Övergångsbestämmelser
SOU 1997:190
Kartläggning av konstnärernas verksamhetsinriktning och ekonomiska förhållanden
SOU 1997:191
Utvärdering av verksamheten vid Delegationen för utländska investeringar i Sverige
SOU 1997:192
Steg mot en minoritetspolitik - Europarådets konvention om historiska minoritetsspråk
SOU 1997:193
Steg mot en minoritetspolitik - Europarådets konvention för skydd av nationella minoriteter
SOU 1997:194
Det allmännas skadeståndsansvar vid överträdelse av EG-regler