Prop. 1976/77:1
om minskad statlig detaljreglering av kommunerna m.m.
Prop. 1976/77:2
med förslag till godkännande av avtal mellan Sverige och Spanien för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter
Prop. 1976/77:3
om åtgärder för att motverka negativa efekter av svavelutsläpp
Prop. 1976/77:4
om höjning av visst avdrag vid arvs- och givobeskattning av förmånstagareförvärv
Prop. 1976/77:5
med förslag till preskriptionslag, m.m.
Prop. 1976/77:6
med förslag till lag om fortsatt giltighet av lagen (1963:158) om ersättning för skada i följd av atomfartygs drift
Prop. 1976/77:7
om ändring i lagen (1973:370) om arbetslöshetsförsäkring, m. m.
Prop. 1976/77:8
med förslag till godkännande av avtal mellan Sverige och Tanzania för undvikande av dubbelbeskattning bekträffande skatter på inkomst och förmögenhet.
Prop. 1976/77:9
med förslag till godkännande av tilläggsavtal till avtalet mellan Sverige, Danmark, Finland, Island och Norge om handräckning i skatteärenden
Prop. 1976/77:10
om ändring i lagen (1965:94) om polisregister m. m.
Prop. 1976/77:11
med förslag till lag om tilläggsavgift i kolektiv persontrafik
Prop. 1976/77:12
om ändring i körkortskungörelsen (1972:592)
Prop. 1976/77:13
om ändring i lagen (1970:65) om Sveriges allmänna hypoteksbank och om landshypoteksföreningar, m.m.
Prop. 1976/77:14
om överlåtelse av viss staten tillhörig fast egendom m.m.
Prop. 1976/77:15
om ändring i lagen (1970:742) om lönegarantiavgift, m.m.
Prop. 1976/77:16
om avtal avseende produktion av gummistövlar
Prop. 1976/77:17
om uppskov med beredskapslagring av stadsgas
Prop. 1976/77:18
om ändring i bokföringslagen (1976:125) och aktiebolagslagen (1975:1385), m.m.
Prop. 1976/77:19
om förtroendemannastyrelsen i länsstyrelsen
Prop. 1976/77:20
om ändring i vägtrafikskattelagen (1973:601)
Prop. 1976/77:21
om ändring i lagen (1955:183) om bankrörelse, m.m.
Prop. 1976/77:22
om statsbidrag till hemspråksundervisning för invandrarbarn m.m.
Prop. 1976/77:23
med förslag till lag om överlämnande av förvaltningsuppgifter inom utbildningsdepartementets verksamhetsområde
Prop. 1976/77:24
om återkallelse av propositionen 1975/76:217
Prop. 1976/77:25
med förslag om tilläggsbudget I till statsbudgeten för budgetåret 1976/77
Prop. 1976/77:26
om ökning av garantin för exportkredit
Prop. 1976/77:27
om åtgärder för att begränsa möjligheterna att föra omfattande personregister
Prop. 1976/77:28
om ändring i tulltaxan (1971:920), m.m.
Prop. 1976/77:29
förslag till godkännande av tilläggsavtal rörande ändring i avtalet den 27 juni 1973 mellan Sverige och Finland för undvikande av dubbelbeskattning
Prop. 1976/77:30
om förlängd tillämpning av allmämla prisregleringslagen (1956:236)
Prop. 1976/77:31
om ändring i byggnadsstadgan (1959:612)
Prop. 1976/77:32
om ändring i ärvdabalken, m.m.
Prop. 1976/77:33
om fortsatt giltighet av lagen (1975:1360) om tvångsåtgärder i spaningssyfte i vissa fall
Prop. 1976/77:34
med redogörelse för tillämpningen av terroristlagstiftningen
Prop. 1976/77:35
om fortsatt stöd till arbetsmiljöförbättringar
Prop. 1976/77:36
om ändring i lagen (1958:428) om ympning mot smittkoppor
Prop. 1976/77:37
om ändring i lagen (1973:371) om kontant arbetsmarknadsstöd
Prop. 1976/77:38
med förslag till lag om ändring i lagen (1963:114) om semester
Prop. 1976/77:39
om följdlagstiftning med anledning av nya regler i regeringsformen om medborgerliga fri- och rättigheter
Prop. 1976/77:40
om ändring i lagen (1976:206) om felparkeringsavgift
Prop. 1976/77:41
om ändrade beskattningsregler för egenföretagare, m.m.
Prop. 1976/77:42
om sänkning av den statliga inkomstskatten, m.m.
Prop. 1976/77:43
om ändring i lagen (1937:249) om inskränkningar i rätten att utbekomma allmänna handlingar
Prop. 1976/77:44
om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring, m.m.
Prop. 1976/77:45
om sänkning av sjömansskatten, m.m.
Prop. 1976/77:46
om ändring i byggnadsstadgan (1959:612)
Prop. 1976/77:47
om sparstimulerande åtgärder
Prop. 1976/77:48
om ändrade avdragsregler för kostnader för tryggande av pensionsåtaganden, m.m.
Prop. 1976/77:49
om nya förmåner åt frivilligpersonal m.fl.
Prop. 1976/77:50
om ändrade beskattningsregler för vissa ersättningar vid personskada
Prop. 1976/77:51
om inskränkt skattskyldighet för Sveriges turistråd
Prop. 1976/77:52
om ändrade beskattningsregler för avgångsersättningar till vissa tjänstemän
Prop. 1976/77:53
med förslag till lag om särskilt tillstånd att tillföra kärnreaktor kärnbränsle, m.m.
Prop. 1976/77:54
om ändring i lagen (1964:731) om trafiknämnder
Prop. 1976/77:55
om folkhögskolan.;beslutad den 10 februari 1977.
Prop. 1976/77:56
om ändring i civilförsvarslagen (1960:74)
Prop. 1976/77:57
om kapitaltillskott till Norrbottens Jämverk AB
Prop. 1976/77:58
om regionalpolitiskt stöd till Algots Nord AB och AB Eiser
Prop. 1976/77:59
om utbildning och forskning inom högskolan m.m.;beslutad den 10 februari 1977
Prop. 1976/77:60
med anledning av vissa av internationella arbetskonferensen år 1976 vid dess sextioförsta sammanträde fattade beslut, m.m.
Prop. 1976/77:61
om åtgärder för den manuella glasindustrin.;beslutad den 13 januari 1977.
Prop. 1976/77:62
om godkännande av överenskommelse mellan Sverige och Norge om fiske
Prop. 1976/77:63
med förslag till lag om kungörande i mål och ärenden hos myndighet m.m.
Prop. 1976/77:64
om statligt personskadeskydd m.m.
Prop. 1976/77:65
om tillfällig böjning av bidrag till företagsutbildning i vissa fall,m.m.
Prop. 1976/77:66
om upprustning av Göta kanal, m.m.
Prop. 1976/77:67
om ändrad organisation för jordbrukets högskolor, m.m.
Prop. 1976/77:68
om ändringar i den indirekta beskattningen
Prop. 1976/77:69
om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall
Prop. 1976/77:70
om ändring i förordningen (1940:910) angående yrkesmässig automobiltrafik m.m.
Prop. 1976/77:71
om viss ersättning till handikappad.
Prop. 1976/77:72
om ändring i jordabalkens regler om inteckning, m.m.
Prop. 1976/77:73
om förlängd tid för särskilt investeringsavdrag och statligt investeringsbidrag
Prop. 1976/77:74
om inriktningen av säkerhetspolitiken och totalförsvarets fortsatta utveckling.
Prop. 1976/77:75
om ändring i vallagen (1972:620)
Prop. 1976/77:76
om utbildning av förskollärare och fritidspedagoger m.m.
Prop. 1976/77:77
om kontrollen av plantskoleväxter
Prop. 1976/77:79
om anslag för budgetåret 1977/78 till byggnadsarbeten m.m. inom utbildningsdepartementets verksamhetsområde.
Prop. 1976/77:80
om insatser för samerna
Prop. 1976/77:81
om bokhandelsstöd.
Prop. 1976/77:82
om stöd till kulturtidskrifter
Prop. 1976/77:83
om exportfrämjande åtgärder avseende u-länder
Prop. 1976/77:84
om vissa anslag ur kyrkofonden, m.m.
Prop. 1976/77:85
om åtgärder för försörjningsberedskapen på skoområdet
Prop. 1976/77:86
om ändringar i Internationella valutafondens stadga, m.m.
Prop. 1976/77:87
om insatser för handikappades kulturella verksamhet.
Prop. 1976/77:88
ändring i brottsbalken
Prop. 1976/77:89
om anslag till Sveriges Utbildningsradio aktiebolag
Prop. 1976/77:90
om semesterlag, m.m.
Prop. 1976/77:91
om stödåtgirder på fiskets område
Prop. 1976/77:92
om ändrade regler för skattetillägg enligt taxeringslagen (1956:623), m.m.
Prop. 1976/77:93
om beskattning av ränta på vinstandelslån, m.m.
Prop. 1976/77:94
om reglering av priserna på jordbruksprodukter, m.m.
Prop. 1976/77:95
om vissa industri- och sysselsättningsstimulerande åtgärder.
Prop. 1976/77:96
med förslag till lag om patentbesvärsrätten m.m.
Prop. 1976/77:97
om statens maskinprovningars uppgifter och organisation m.m.
Prop. 1976/77:98
om stöd till Åreprojektet
Prop. 1976/77:99
om stöd till vissa tidningar och tidskrifter, m.m.
Prop. 1976/77:100
med förslag till statsbudget för budgetåret 1977/78
Prop. 1976/77:101
med förslag om tilläggsbudget II till statsbudgeten för budgetåret 1976/77
Prop. 1976/77:103
Med överlämnande av 1977 års kommittéberättelse.
Prop. 1976/77:104
om avskaffande av förvandlingsstraffet för böter, m.m.
Prop. 1976/77:105
om åtgärder för textil- och konfektionsindustrierna
Prop. 1976/77:106
med förslag till stat för försvarets fastighetsfond för budgetåret 1977/78
Prop. 1976/77:107
om hushållning med energi i byggnader m.m.
Prop. 1976/77:108
om alkoholpolitiken
Prop. 1976/77:109
om aktiekapitalets storlek
Prop. 1976/77:110
om ändring i lagen (1971:112) om förbud om oskäliga avtalsvillkor, m.m.
Prop. 1976/77:111
om ändring i skogsvårdslagen (1948:237), m.m.
Prop. 1976/77:112
om ändring i lagen (1966:742) om hotell- och pensionatrörelse
Prop. 1976/77:113
om körkortslag
Prop. 1976/77:114
om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988), m.m.
Prop. 1976/77:116
om ändrade ersättningsregler inom sjukförsäkringen, m.m.
Prop. 1976/77:117
om utbyggnad av föräldraförsäkringen m.m.
Prop. 1976/77:118
om utvidgning av den svenska fiskezonen
Prop. 1976/77:119
om veterinänutbildningen, m.m.
Prop. 1976/77:120
om godkännande av ändring i EFTA-konventionen
Prop. 1976/77:121
om ändring i 16 kap. brottsbalken, m.m.
Prop. 1976/77:122
om ändring i byggnadslagen (1947:385) m.m.
Prop. 1976/77:123
med förslag till konsumentkreditlag m.m.
Prop. 1976/77:124
om godkännande av den europeiska konventionen den 27 januari 1977 om bekämpande av terrorism, m.m.
Prop. 1976/77:125
med förslag om tilläggsbudget III till statsbudgeten för budgetåret 1976/77
Prop. 1976/77:126
om ändring i kapitaltäckningsreglerna för bankinstituten
Prop. 1976/77:127
om upphävande av statlig myndighets skyldighet att anlita Post- och Kreditbanken, PK-banken
Prop. 1976/77:128
med förslag till lag om erkännanade och verkställighet av nordiska domar privaträttens område
Prop. 1976/77:129
med förslag till lag om kommunal energiplanering, m.m.
Prop. 1976/77:130
med förslag till riktlinjer för modernisering av det statiga budgetsystemet
Prop. 1976/77:131
om fortsatt valutareglering m.m.
Prop. 1976/77:132
om ändring i utlänningslagen (1954:193)
Prop. 1976/77:133
om ändring i stadgan (1970:88) om enskilda vårdhem m.m.
Prop. 1976/77:134
om ändring i läkemedelsförordningen (1962:701)
Prop. 1976/77:135
om ändrade regler för beskattning av ideella föreningar, m.m.
Prop. 1976/77:136
om 1978 års verksamhetsbudget för det nordiska kultursamarbetet m.m.
Prop. 1976/77:137
om ändring i lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet
Prop. 1976/77:138
om genomförandet av den nya taxeringsorganisationen, m. m.
Prop. 1976/77:139
om vissa varvsfrågor
Prop. 1976/77:140
med förslag om allmän beredskapsbudget för budgetåret 1977/78
Prop. 1976/77:141
om ändring i lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister, m.m.
Prop. 1976/77:142
om medel för det nordiska ministerrådets allmänna budget år 1978 m.m.
Prop. 1976/77:143
om vissa pensionsfrågor
Prop. 1976/77:144
om höjning av mervärdeskatten, m.m.
Prop. 1976/77:145
om ändrade tider för allmän fastighetstaxering.
Prop. 1976/77:146
om vissa sjöfartsfrågor
Prop. 1976/77:147
om Sveriges bidrag till den femte påfyllnaden av Internationella utvecklingsfondens (IDA) resurser
Prop. 1976/77:148
Ej avlämnad till riksdagen
Prop. 1976/77:149
om arbetsmiljölag m.m.
Prop. 1976/77:150
med förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1977/78, m. m. (kompletteringsproposition)
Prop. 1976/77:151
med förslag till bostadsförvaltningslag m.m.
Prop. 1976/77:152
med överlämnande av årsredovisning för Statsföretag AB
Prop. 1976/77:153
om godkännande av överenskommelse mellan Sverige och Europeiska ekonomiska gemenskapen (EG) om fiske
Prop. 1976/77:154
om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Rumänien
Prop. 1976/77:155
om ändrat huvudmannaskap för vissa av de tvätterier som drivs av förenade fabriksverken
Prop. 1976/77:156
Ej avlämnad till riksdagen
Prop. 1976/77:157
om inriktning och organisation av försvarets hundskolas verksamhet