Prop. Prop/1871:2
angående upplåtande åt Cahnar landsförsamling under ständig besittningsrätt af två tunnland jord från landshöfdingebostället Skälby till skolhusplan och plantering sland för en fast folkskola
Prop. Prop/1871:3
om antagande af en författ¬ ning angående sparbanker
Prop. Prop/1871:5
angående afträ¬ dande till Warlergs stad af ett till Warbergs f. d. fästning hörande jordområde
Prop. Prop/1871:8
om antagande af en författning rörande Lapparne i de förenade Konungarikena Sverige och Norge
Prop. Prop/1871:10
med förslag till författning angående vissa förändrade föreskrifter i afseende å her åkning af tid för klagan mot Ho fr ätts utslag i brott¬ mål
Prop. Prop/1871:11
angående landt- försvarets ordnande
Prop. Prop/1871:12
angående om¬ bildning af Förvaltning eu af sjöärendena
Prop. Prop/1871:13
i fråga om af¬ skrifning ur Kronans jordebok och räkenskaper af Böle bys skattelaxfiske
Prop. Prop/1871:15
med. anledning af gode männens i Hemmansegaren N. P. Jonssons i Hässja konkurs gjorda underdåniga ansökning om efter¬ gift af bränvinstillverkningsskatt
Prop. Prop/1871:16
angående efter¬ gift till förmån för staden Halmstad af Kronans rätt till danaarf efter Enkan L. Sundeil, född Grundberg
Prop. Prop/1871:19
angående pension ä Allmänna Indragning sstaten åt Vaktknekten vid läns- fängelset i Linköping Nils Nilsson
Prop. Prop/1871:20
angående efter¬ gift af den Riksarkivet genom testamente af Sekrete¬ raren i Kongl. Krigshofrätten Grefve Carl Eric Ludvig Walter Posse tillagda rätt till en del af hans qvarlå¬ tenskap
Prop. Prop/1871:21
angående bidrag af stats¬ medel till aflöning afl lärare vid folkskolor och småskolor
Prop. Prop/1871:22
i fråga om upphö¬ rande af Statsverkets magasins-, spanmåls- och brödbaknings- rörelse i landsorten
Prop. Prop/1871:24
angående afsöndring af jord från mönsterskrifvare-bostället Gösslunda Knektegården vid Westgöta-Dals regemente till skolhisplan och plantering sland för Gösslunda församlings folkskola
Prop. Prop/1871:25
angående befrielse för Timmermannen Anders Johnsson från honom ådömd ersättnings¬ skyldighet för skadad proviant
Prop. Prop/1871:26
angående försälj¬ ning af en Göteborgs hospital tillhörig qvarnlägenhet i Forss ström af Ahle härad och Elfsborgs län
Prop. Prop/1871:27
angående upplåtande af mark från Carlbergs och Haga kungsgårdar till utvidg¬ ning af Nya kyrkogården utanför Stockholm
Prop. Prop/1871:28
angående Post¬ verkets utgiftsstater för år 1872
Prop. Prop/1871:29
med för¬ slag till Förordning angående fattigvården
Prop. Prop/1871:30
angå¬ ende understöd af allmänna fattigvårdsmedel åt arbetsföre svenske medborgare, hvilka i nödställd belägenhet aflemnas ä svensk gränsort
Prop. Prop/1871:31
angående erfor¬ derliga medel till bekostande af inredning af de till embets- lokaler åt Styrelsen för statens jernväg strafik af sedda lågen¬ heter uti nya stationshuset vid centralbangården i Stockholm
Prop. Prop/1871:32
angående ett å staden Stettins vägnar framstäldt förlikning sanbud uti ett af samma stad mot Kongl. May.t och Kronan instämdt skuldfor äring smal
Prop. Prop/1871:33
angående upplåtande till Skede socken af två qvadratref jord från länsmansbostället i mantal Ekekull Lillegården N:o 3 till skolhusplan och plantering sland för en folk¬ skola
Prop. Prop/1871:34
angående medgif¬ vande alt ett till väg förbättring sarbete i Christianstads lön beviljadt statsbidrag måtte få utgå, ehuru intressenterne i arbetsföretaget, genom underlåtenhet att i rätt tid börja ar¬ betet, förverkat statsbidraget
Prop. Prop/1871:35
angående erforderliga medel till anskaffande af rörlig materiel vid Statens jern- vägar
Prop. Prop/1871:36
i fråga om försälj¬ ning af ett Postverket tillhörigt kolmagasin i staden Ystad