Dir. 1992:1
Privatiseringskommissionen
Dir. 1992:2
Utredning om avveckling av AB Svensk Bilprovnings monopol
Dir. 1992:3
Förenkling och översyn av vissa regler i inkomstslaget tjänst
Dir. 1992:4
Servicemyndighet för högskolan, m. m.
Dir. 1992:5
Bostadsbidragens administration
Dir. 1992:6
Forskning och utvecklingsarbete för totalförsvaret
Dir. 1992:7
Begränsning av statens engagemang i Statens provningsanstalt och Statens maskinprovningar
Dir. 1992:8
Prioriteringar inom hälso- och sjukvården
Dir. 1992:9
Utredning om vissa mervärdeskattefrågor
Dir. 1992:10
Förvaltningsmyndigheternas ledningsformer m.m.
Dir. 1992:11
Utredning om ökat hushållssparande
Dir. 1992:12
Åtgärder för att stärka den lokala demokratin
Dir. 1992:13
Översyn av miljöskadeförsäkringen m.m.
Dir. 1992:14
Organisationskommitté inför bildandet av ett nytt bolag med huvudmannaskap för rundradionätet
Dir. 1992:15
Tilläggsdirektiv till Barn- och ungdomsdelegationen (Ju 1983:01)
Dir. 1992:16
Avreglering av arbetsförmedlingsmonopolet
Dir. 1992:17
Utredning av företagshälsovårdens organisation och finansiering
Dir. 1992:18
Tilläggsdirektiv till Aktiebolagskommittén (Ju 1990:08)
Dir. 1992:19
Tilläggsdirektiv för en översyn av redovisningslagstiftningen
Dir. 1992:20
Handlingsplan mot buller
Dir. 1992:21
Utredning av livsmedelshygieniska bestämmelser med betydelse för den småskaliga livsmedelsproduktionen
Dir. 1992:22
Förmögenhetsrättsliga tvister i skiljeförfarande och rättegång
Dir. 1992:23
Utredning om trädgårdsnäringens utvecklingsmöjligheter
Dir. 1992:24
Utredning om en obligatorisk arbetslöshetsförsäkring
Dir. 1992:25
Översyn av mottagandet av asylsökande och flyktingar
Dir. 1992:26
Ombildning av Byggnadsstyrelsen, m.m.
Dir. 1992:27
Rättssäkerhet vid beskattningen
Dir. 1992:28
Nytt system för budgetering av myndigheternas ramanslag m.m.
Dir. 1992:29
Översyn av läkarvårdstaxan
Dir. 1992:30
Hälso- och sjukvårdens finansiering och organisation
Dir. 1992:31
Statens arbetsgivarfunktion
Dir. 1992:32
Tilläggsdirektiv till Organisationskommittén (U 1992:01) för
Dir. 1992:33
Tilläggsdirektiv till översynen av arbetsmiljölagen
Dir. 1992:34
Fonden för industriellt utvecklingsarbete, m.m.
Dir. 1992:35
Översyn av vissa frågor angående Regeringsrätten
Dir. 1992:36
Översyn av kriminalvården i anstalt efter 1974 års kriminalvårdsreform
Dir. 1992:37
Konstruktionen för bestämmande av statsrådens arvoden m.m.
Dir. 1992:38
Behov av lagstiftning på postområdet
Dir. 1992:39
Översyn av lagstiftningen på elområdet m.m.
Dir. 1992:40
Ökad konkurrens inom järnvägssektorn
Dir. 1992:41
Åtgärder i anledning av WHO:s och Unicefs gemensamma initiativ i syfte att skydda, stödja och främja amning
Dir. 1992:42
Revisorer och EG
Dir. 1992:43
Huvudmannaskapet för vårdhögskolorna
Dir. 1992:44
Översyn av internadministrationen i regeringskansliet
Dir. 1992:45
En kyrkoberedning
Dir. 1992:46
Översyn av det svenska utvecklingssamarbetet med Moambique
Dir. 1992:47
Översyn av vissa frågor som rör påföljdssystemet
Dir. 1992:48
Effektivare vuxenutbildning
Dir. 1992:49
Tilläggsdirektiv till vallagsutredningen (Ju 1991:02)
Dir. 1992:50
Kommittédirektiv till kommittéer och särskilda utredare om att redovisa regionalpolitiska konsekvenser.
Dir. 1992:51
Översyn av vissa delar av utlänningslagstiftningen m.m.
Dir. 1992:52
Framtida avisering av folkbokföringsuppgifter
Dir. 1992:53
Den svenska läkemedelsförsörjningen
Dir. 1992:54
Tilläggsdirektiv till Organisationskommittén för Svensk Rundradio AB
Dir. 1992:55
Förberedelser inför 1994 års FN-konferens om befolkning och utveckling
Dir. 1992:56
Åtgärder med anledning av Förenta nationernas beslut att utlysa 1994 som ett internationellt år för familjen
Dir. 1992:57
Översyn av styrnings- och samarbetsformer i biståndet rörande regeringskansliet och biståndsmyndigheterna
Dir. 1992:58
Avveckling av Länsstyrelsernas organisationsnämnd (LON)
Dir. 1992:59
Utvärdering och analys av effektiviteten inom biståndsområdet
Dir. 1992:60
Normgivning och tillsyn över nya betalningstjänster
Dir. 1992:61
Översyn av vissa företagsskattefrågor
Dir. 1992:62
Tilläggsdirektiv till utredningen (Jo 1991:03) om översyn av veterinärväsendet
Dir. 1992:63
En konsumentpolitisk översyn
Dir. 1992:64
Kulturstöd vid ombyggnader och underhåll av bostäder
Dir. 1992:65
Tilläggsdirektiv till utredningen (S 1990:4) om det samlade förmånssystemet för försäkrade med betydande kostnader för sjukdom och handikapp
Dir. 1992:66
Uppdrag att slutföra avvecklingen av UHÄ och UUH
Dir. 1992:67
Tilläggsdirektiv till utredningen (S 1989:01) om service, stöd och vård till psykiskt störda
Dir. 1992:68
Översyn av tillståndsgivning enligt lagen (1977:298) om handel med drycker (LHD) och handläggning enligt lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall (LVM)
Dir. 1992:69
Översyn av verksamheten med internationella adoptionerKommittédirektiv
Dir. 1992:70
Boverkets framtida arbetsuppgifter och resursbehov
Dir. 1992:71
Utredning om författningsreglering med anledning av pliktutredningens kommande förslag om ett nytt pliktsystem
Dir. 1992:72
Vetenskaplig kommitté med uppgift att utreda frågor om kärnavfall och om avställning och rivning av kärntekniska anläggningar m.m.
Dir. 1992:73
Avveckling av Statens institut för personalutveckling
Dir. 1992:74
Tilläggsdirektiv till utredningen (U 1990:06) angående systemet för ersättning till tandvårdshuvudmännen för vissa kostnader i samband med odontologisk utbildning och forskning m.m.
Dir. 1992:75
Avvecklingen av Näringsfrihetsombudsmannen (NO) och Statens pris- och konkurrensverk (SPK)
Dir. 1992:76
Tillkallande av en särskild utredare med uppdrag att slutföra avvecklingen av Statens hundskola
Dir. 1992:77
Principer och metoder för kostnadsutjämning mellan kommuner
Dir. 1992:78
Tilläggsdirektiv med uppdrag att utreda vissa frågor rörande miljöfarligt avfall m.m.
Dir. 1992:79
Tilläggsdirektiv till kommittén (K 1991:02) Förhandlare för statens köp av persontrafik på järnväg m.m.
Dir. 1992:80
Utredning om teknisk översyn av energibeskattningen
Dir. 1992:81
Bidrag till ideella organisationer
Dir. 1992:82
Kommission för granskning av uppgifter om förberedelser för mottagande av militärt bistånd
Dir. 1992:83
Utredning om fiskerinäringens utvecklingsmöjligheter
Dir. 1992:84
Översyn av regler som styr Oljekrisnämndens arbetsformer och bedömningar i ersättningsfrågor enligt oljekrislagen (1975:197)
Dir. 1992:85
Nytt resurstilldelningssystem för universitet och högskolor
Dir. 1992:86
En regionberedning
Dir. 1992:87
Tillkallande av en särskild utredare med uppgift att utreda vissa frågor om säkerheten vid de svenska utlandsmyndigheterna i f.d. Sovjetunionen
Dir. 1992:88
Tilläggsdirektiv till Lokaldemokratikommittén (C 1992:01).
Dir. 1992:89
En ny elsäkerhetsmyndighet
Dir. 1992:90
Inrättande av ett sameting
Dir. 1992:91
Översyn av kapitalmarknadsstatistiken
Dir. 1992:92
Principer för utvärdering av folkbildningen m.m.
Dir. 1992:93
Utredning om kontrollen över export av strategiskt känsliga varor
Dir. 1992:94
Tilläggsdirektiv till 1992 års företagsskatteutredning
Dir. 1992:95
Tilläggsdirektiv till utredningen (Fi 1992:14) om normgivning och tillsyn över nya betalningstjänster (Betaltjänstutredningen)
Dir. 1992:96
Organisationskommitté för ändrat huvudmannaskap för vissa institutioner inom ungdomsvård och missbrukarvård
Dir. 1992:97
Uppdrag att fullfölja avvecklingen av Trafiksäkerhetsverket
Dir. 1992:98
Översyn av ledighetslagstiftningen
Dir. 1992:99
Tilläggsdirektiv till Organisationskommittén för Byggnadsstyrelsens ombildning
Dir. 1992:100
Ägande av public service-företagen m.m.
Dir. 1992:101
Utredning om en obligatorisk patientförsäkring vid
Dir. 1992:102
Deltagande i Europeiska året för de äldre och för solidaritet mellan generationerna (äldreåret) 1993
Dir. 1992:103
Översyn av den statliga lönegarantin vid konkurs
Dir. 1992:104
Översyn av plan- och bygglagen, m.m.
Dir. 1992:105
Utredning om utvecklingen på kreditmarknaden
Dir. 1992:106
Kommission om den ekonomiska politiken
Dir. 1992:107
Ungdomars levnadsvillkor och framtidsutsikter
Dir. 1992:108
Översyn av reglerna om utvisning på grund av brott m.m.
Dir. 1992:109
Tilläggsdirektiv till 1992 års arbetsrättskommitté
Dir. 1992:110
Integritetsskydd för uppgifter i statlig statistik, m.m.
Dir. 1992:111
Utredning om beskattning av fastigheter
Dir. 1992:112
Uppdrag att överväga vilka som bör utföra förarprövning m.m.
Dir. 1992:113
Ombildning av Fortifikationsförvaltningen m.m.