Prop. Prop/1880:2
., med förslag till !' exellag samt till förordning om nya. Vexellaqens in¬ förande och hvad i afseende derå iakttagas skall
Prop. Prop/1880:3
med förslag till förordning om jordegares rätt öfver vattnet ä hans grund, med flera dermed samman¬ hängande förordningar
Prop. Prop/1880:4
i fråga om för¬ ändringar dels i taxeringen af gidd- och sifverförsändel- ser, som genom postverket befordras, dels ock i postver¬ kets ansvarsskyldighet för oassurerade paket
Prop. Prop/1880:5
angående pension å allmänna indragning sstaten för Regementsläkaren vid Nerikes regemente m. m., Doktor Magnus Lagerlöf
Prop. Prop/1880:6
angående lag om allmänna värnpligten
Prop. Prop/1880:7
om antagande af en lag angående flottan tillhörige värnpligtiges tjenstgöringsskyl- dighet under fredstid
Prop. Prop/1880:8
angående beviljande åt Wessman—Barkens jernvägsaktielolag af 3 års anstånd med föreskrifna kapitala!betalning ar ä de bolaget förunnade låneunderstöd från Biksgäldskontoret
Prop. Prop/1880:10
angående ändrin¬ gar i nu gällande föreskrifter om stämpladt papper
Prop. Prop/1880:11
angående anta¬ gande af ny tulltaxa med tullsatser beräknade efter det metriska matt- och vigtsystemet
Prop. Prop/1880:12
angående pension å allmänna in drag ning sstaten för Fältläkaren C. J. Wettergrens enka, Henrika Amanda Örn
Prop. Prop/1880:15
angående afsön¬ dring af jord för folkskolans behof från regementschefs- bostället Bredevik i Jönköpings län
Prop. Prop/1880:16
angående försälj¬ ning af kronans andel i den till häradsskrifvarebostället Älby N:o 1 och frälsehemmanet Alby N:o 2 gemensamt hörande qvarnlägenhet
Prop. Prop/1880:17
med förslag till förordning angående äktenskaps af slutande i visst fall inför borgerlig myndighet
Prop. Prop/1880:18
med. förslag till förändrad lydelse af 87 § 1 mom. Regeringsformen och 42 § 1 mom. Riksdagsordningen
Prop. Prop/1880:19
angående bevil¬ jande af låneunderstöd för reglering af af brända delar utaf Hudiksvalls stad
Prop. Prop/1880:20
angående pension å allmänna indragning sstaten åt enkom efter Chefen i Ostra Väg- och Vattenbyggnadsdistriktet, Öfverstelöjtnant en Carl Axel Grafström., Cecilia Grafström, född Holm¬ ström
Prop. Prop/1880:21
angående bevil¬ jande af vissa förmåner för enskilda jernvägsanläggnin- gar
Prop. Prop/1880:22
i fråga om be¬ frielse för folkskolelärarinna från skyldighet att vara del- egare i folkskolelärarnes enke- och pupillkassa m. in.
Prop. Prop/1880:24
angående upplär telse till Visbg stad af den inom staden belägna så kal¬ lade landtränteritomten
Prop. Prop/1880:26
med förslag till förordning innefattande särskilda föreskrifter angående lagfart, inteckning och utmätning af jernväg, sä ock i fråga om förvaltning af jernväg under konkurs, samt till förordning om förändrad lydelse af 16 § i Förordningen den 16 Juni 1875 angående inteckning i fast egendom
Prop. Prop/1880:27
angående efter¬ skänkande af Kronans rätt till danaarf efter torparen Erik Larsson
Prop. Prop/1880:28
angående af¬ söndring af jord frän Rådmansö kungsgård i Stock¬ holm,n lön samt indragna militieboställena ödhult N:is l och 2 samt Grönkulla i Kalmar län
Prop. Prop/1880:29
angående beviljande af pension å allmänna indragningsstaten för Professor Jacob Axel Josephsons enka