Prop. 1927:9
('med förslag till lag om dödande av förkommen handling m. m.',)
Prop. 1927:102
('med förslag till kommunal\xad skattelag m. m.',)
Prop. 1927:108
('angående anslag till fattig\xad vård och barnavård för lappar',)
Prop. 1927:116
('angående omorganisation av det högre skolväsendet m. m.',)
Prop. 1927:120
('med förslag till lag angående ändring i vissa delar av lagen den 8 november 1912 om rätt till jakt m. m.',)
Prop. 1927:159
angående avsättande till nationalpark av visst område av kronoparken Norra Kvill i Kalmar län
Prop. 1927:179
('angående ersätt\xad ning i anledning av kroppsskada , ådragen under militärtjänstgöring',)
Prop. 1927:198
('med förslag till lag om utlännings rätt att här i riket vistas',)
Prop. 1927:202
('med förslag till lag om ändrad lydelse i vissa delar av förordningen den 21 mars 1862 om kommunalstyrelse på landet m. m.',)
Prop. 1927:210
('med förslag till taxerings- förordning',)
Prop. 1927:234
('med förslag till förordning om ändring i vissa delar av förordningen den 6 augusti 1894 (nr 61) angående mantalsskrivning',)
Prop. Prop/1927:1
angående statsverkets tillstånd och behov under budgetåret 1927—1928
Prop. Prop/1927:2
med förslag till lag om ändrad lydelse av 10 kap. 35 och 71 §§ vattenlagen
Prop. Prop/1927:3
med förslag till lag om undrad lydelse av 7 kap. 3 § i lagen den 12 maj 1917 om fastighetsbildning i stad
Prop. Prop/1927:4
med förslag till lag inne- fattande ändring i gällande stadganden om nattvards¬ gång m. m.
Prop. Prop/1927:5
med förslag till lag inne¬ fattande bestämmelser angående högmässogudstjänsts förrättande å annan plats än i kyrka
Prop. Prop/1927:6
med förslag till lag med vissa ändrade bestämmelser rörande Stockholms stads konsistorium
Prop. Prop/1927:7
med förslag till avlöning sreglemente för officerare och underofficei'are samt civilmilitära beställning shav are på aktiv stat m. fl. vid försvar sväsendet
Prop. Prop/1927:8
med förslag till lag om gälds betalning genom penningars nedsättande i allmänt förvar
Prop. Prop/1927:10
med förslag till lag om förvaring av förminskat tillräkneliga förbrytare m. m.
Prop. Prop/1927:11
med förslag till lag med vissa till strafflagen för krigsmakten och lagen om krig sdomstolar och rättegången därstädes anslutna be¬ stämmelser angående flygvapnet
Prop. Prop/1927:12
angående tilläggspension åt förre v aktkonstapeln Jonas Arvid Schwan
Prop. Prop/1927:13
angående pension åt förra skrivbiträdet hos Göta hovrätt Ida Josefina Eugenia Ekelund
Prop. Prop/1927:14
angående viss ändring i grunderna för förvaltningen av den i 19 § av lagen den 17 juni 1916 om försäkring för olycks¬ fall i arbete omförmälda fond m. m.
Prop. Prop/1927:15
angående understöd å all¬ männa indragningsstaten till avlidne förste amanuensen hos riksrälcenskapsverket B. G. V. E. G. Schötts minderåriga barn
Prop. Prop/1927:16
med förslag till förordning om fortsatt tillämpning av förordningen den 27 april 1923 angående rätt för Konungen att i visst fall åsätta särskild tullavgift
Prop. Prop/1927:17
angående upplåtelse av rätt till bearbetande av icke inmutning sbara mineralfyndigheter a kronojord
Prop. Prop/1927:18
med förslag till lag om ändrad lydelse av 26 och 45 §§ i lagen den 28 maj 1886 angående eftersökande och bearbetande av stenkols- och salt fyndigheter
Prop. Prop/1927:19
med förslag till lag angå¬ ende fastighets befriande i vissa fall från ansvar för in¬ teckning m. m.
Prop. Prop/1927:20
med förslag' till lag om ändrad lydelse av 12 § i lagen den 30 maj 1919 om rätt till litterära och musikaliska verk
Prop. Prop/1927:21
angående godkännande av ett mellan Sverige och Grekland avslutet handelsavtal
Prop. Prop/1927:22
angående försäljning av komministersgården i S:t Lars församling i Linköping
Prop. Prop/1927:23
angående försäljning av den på biskopslönehemmanet Gödestad nr 3 Lars Börjes¬ gården i Fjärås socken belöpande andel i ett båtsmanstorp
Prop. Prop/1927:24
angående provisorisk regle¬ ring av lönen för biskopen i Lunds stift
Prop. Prop/1927:25
angående beredande av eme- ritilöner för biskopar
Prop. Prop/1927:26
med förslag till lag om ändrad lydelse av 2 och 3 §§ i lagen den 9 december 1910 (nr 141 s. 35) om emeritilöner för präster
Prop. Prop/1927:27
med förslag till lag wn gäldande ur kyrkofonden i visst fall av pensionsavgift, belöpande å innehavare av prästerlig emeritilön
Prop. Prop/1927:28
angående rätt för biträ¬ dande föreståndarinnorna Gerda von Sydow och Kerstin Fjetterström att för uppflyttning i högre lönegrad till¬ godoräkna sig viss tjänstgöring
Prop. Prop/1927:29
med förslag till förordning om ändrad lydelse av §§ 2 och 3 i förordningen den 5 juni 1909 (nr 65 s. 1) angående konungariket Sveriges stadshypotekskassa, m. m.
Prop. Prop/1927:30
med förslag till lag om ändrad lydelse av 18 § ecklesiastik boställsordning den 9 december 1910 (nr 141 s. 42) m. m
Prop. Prop/1927:31
angående godkännande av en mellan Sverige och Belgien undertecknad förliknings- och skiljedomstraktat
Prop. Prop/1927:32
angående godkännande av en mellan Sverige och Österrike undertecknad förlik¬ nings- och skiljedomstraktat
Prop. Prop/1927:34
angående pension åt verk¬ mästaren vid mynt- och justeringsverket August Johanssons änka
Prop. Prop/1927:35
med förslag till förordning om fortsatt tillämpning av förordningen den 8 juni 1923 (nr 155) angående omsättnings- och utskänkningsskatt å sprit¬ drycker
Prop. Prop/1927:36
med förslag till förordning om ändrad lydelse av 1 § i förordningen den 18 juli 1913 (nr 199) angående statsverkets fond av rusdrycksmedel
Prop. Prop/1927:37
angående ändring i gällande tulltaxa av tullsatsen för korinter, m. m.
Prop. Prop/1927:38
angående utsträckning av tiden för anmälan om inlösen av skattefrälseräntor m. m.
Prop. Prop/1927:39
med förslag till förordning angående fortsatt tillämpning av förordningen den 17 mai 1923 (nr 113) om utgörande av en särskild stämpelavgift i vissa fall vid köp, byte eller införsel till riket av pärlor med flera lyx¬ varor
Prop. Prop/1927:40
angående ytterligare ersätt¬ ning till M. Nylén för ett av staten jämlikt förfoganderättslagen övertaget kaffeparti
Prop. Prop/1927:42
angående lönereglering för befattningshavare vid statens centrala frökontrollanstalt m. m.
Prop. Prop/1927:43
med förslag till lag om vård av vissa skogar inom Västerbottens och Norrbottens läns lapp¬ marker med flera områden
Prop. Prop/1927:44
med förslag till lag om ändrad lydelse av 12, 13 och 15 §§ i lagen den 5 juni 1909 (nr 53 s. 1) angående husbehovsskogar inom vissa områden
Prop. Prop/1927:45
angående indrag¬ ning av telegraffullmäktige m. m.
Prop. Prop/1927:46
med förslag till förordning om fortsatt tillämpning av förordningen den 2 maj 1924 an¬ gående befrielse i vissa fall från erläggande av lastpenningar
Prop. Prop/1927:47
angående överförande till handels- och sjöfartsfonden av vid svenska handelskammarens i Schweiz avveckling uppkommen behållning
Prop. Prop/1927:48
angående rätt för vissa lärare vid folk- och småskolor att för uppflyttning i högre lönegrad tillgodoräkna sig tjänstgöring vid lotsbarnskola
Prop. Prop/1927:49
angående utvidg¬ ning av Piteå hospital och asyl m. m.
Prop. Prop/1927:50
angående pen¬ sions förbättring åt f. d. löjtnanten vid Dalregementet Carl Gunnar C:son Gårr
Prop. Prop/1927:51
angående pen¬ sion åt förre båtsmannen Fredrik Andersson Tält
Prop. Prop/1927:52
angående de icke rättsbil- dade domsagobiträdenas avlöningsförhållanden och anställnings¬ villkor
Prop. Prop/1927:53
angående inköp av ett mark¬ område för anläggande av väg till folkskoleseminariet i Lund m. m.
Prop. Prop/1927:54
angående tullfri införsel av en telefonkabel
Prop. Prop/1927:55
angående garanti för ett lån, avsett att upptagas av Kalix älvs flottningsförening
Prop. Prop/1927:56
med förslag till förordning om vissa ändringar i förordningen den 6 november 1908 (nr 129) angående en särskild stämpelavgift vid köp och byte av fondpapper
Prop. Prop/1927:58
angående för¬ höjning för år 1927 av åt vissa f. d. poststations- , föreståndare och lantbrevbärare utgående understöd
Prop. Prop/1927:59
angående pensioner eller understöd åt efterlevande till vissa i försvars- väsendets tjänst anställda personer m. fl.
Prop. Prop/1927:60
angående avstående i vissa fall av mark från kronoegendomar eller upplåtande av nytt¬ janderätt eller servitutsrätt till sådan mark
Prop. Prop/1927:61
angående ändrad lydelse samt förlängd giltighetstid av avlöningsreglementet för tjänstemän vid domänverket m. m.
Prop. Prop/1927:62
angående pen- sionsförbättring åt två f. d. underofficerare av 3:e graden vid flottan
Prop. Prop/1927:63
angående pensions- förbättring åt vissa mänadslönare vid jlottans varv i Karlskrona
Prop. Prop/1927:64
angående restitution i visst fall av för mycket erlagd arvsskatt
Prop. Prop/1927:65
angående efterskänkande av kronans rätt till danaarv efter hemmansägaren Nils Peter Svensson från Ullevi
Prop. Prop/1927:67
angående anslag till bestri¬ dande av kostnaderna för trettonde nordiska nykter¬ hetsmötet i Stockholm år 1928
Prop. Prop/1927:68
med förslag till lag om ändrad lydelse av 3 § i lagen den 6 mars 1899 om verk¬ ställighet i visst fall av utländsk domstols beslut
Prop. Prop/1927:69
med förslag till lag om be¬ hörighet för diplomatisk tjänsteman att verkställa kon¬ sulär förrättning
Prop. Prop/1927:70
angående godkännande av tullverkets utgiftsstater för budgetåret 1927—1928 ra. ra.
Prop. Prop/1927:71
angående till¬ äggspension åt f. d. löjtnanten vid Västernorr lands regemente, kaptenen i armén Carl Gustaf Engblom
Prop. Prop/1927:72
angående för¬ säljning av en kronan tillhörig fastighet i Umeå
Prop. Prop/1927:73
angående anslag till stats¬ kontoret
Prop. Prop/1927:74
angående förvärv av den nyttjanderätt till Tana bergslags allmänning i Södermanlands län, som må tillkomma Tunabergs kopparverk
Prop. Prop/1927:75
angående årligt understöd å allmänna indragningsstaten åt ombudsmannen vid sjömans¬ huset i Hudiksvall O. Carlsson
Prop. Prop/1927:76
angående upplåtelse av kronan tillhörande jordägarandelar i gruvor
Prop. Prop/1927:77
med förslag till lag om ändrad lydelse av § 34 mom. 4 värnplikts¬ lagen den 12 juni 1925 (nr 337)
Prop. Prop/1927:78
angående god¬ kännande av avtal rörande överlåtelse till Ronneby stad av viss kronan tillhörig fastighet i nämnda stad
Prop. Prop/1927:79
angående försälj¬ ning av kronans andel i soldattorpet för roten nr 4 vid Bodens kompani av Norrbottens regemente ra. in.
Prop. Prop/1927:80
angående för¬ säljning av ett område tillhörande Bohusläns rege- gementes övningsfält vid Uddevalla
Prop. Prop/1927:81
angående för¬ säljning av ett kronan tillhörigt område i Bondkyrka socken av Uppsala län
Prop. Prop/1927:82
angående befrielse för förre furiren Karl Erik Viktor Pettersson från viss betalningsskyldighet
Prop. Prop/1927:83
angående vissa pensioner och understöd från allmänna indragningsstaten m. m.
Prop. Prop/1927:84
angående disponerande av avkastningen av statens hästavelsfond
Prop. Prop/1927:87
angående bidrag till restau¬ rering av den gamla gymnasiebyggnaden i Karlstad
Prop. Prop/1927:88
angående ordinarie lärar- befattningar i medicinsk radiologi vid universiteten i Uppsala och Lund samt karolinska institutet
Prop. Prop/1927:89
angående viss ändring av bestämmelserna angående tilläggsavvittring i Västerbottens läns lappmark
Prop. Prop/1927:90
angående pension från statens pensionsanstalt åt f. d. barnmorskan Matilda Kajander
Prop. Prop/1927:92
angående förstärkning av arbetskrafterna vid nationalmusei avdelning för deposi¬ tioner och slottssamlingar
Prop. Prop/1927:93
angående bestri¬ dande av kostnaderna för elektrifiering av viss gatu¬ belysning i Karlskrona
Prop. Prop/1927:94
angående av¬ skrivning av förfallen del av statslån till Skövde— Axvalls järnvägsaktiebolag in. m.
Prop. Prop/1927:95
angående försälj¬ ning av vissa statens järnvägar tillhöriga markom¬ råden
Prop. Prop/1927:96
med förslag till lag om bokföring vid enskild järnväg m. m.
Prop. Prop/1927:97
angående för¬ stärkning av femte huvudtitelns anslag till kom¬ mittéer och utredningar genom sakkunniga
Prop. Prop/1927:98
angående pension åt polismannen J. Sjölin
Prop. Prop/1927:99
angående försäljning av vissa tullverket tillhöriga jordlotter i Norrtälje
Prop. Prop/1927:100
med förslag till kungörelse om ändrad lydelse av § 4 b) i förordningen den 9 juni 1911 (nr 80) med tulltaxa för inkommande varor, m. m. (tullfrihet för personal vid utländsk beskickning m. m.)
Prop. Prop/1927:101
angående vissa ändringar i den vid förordningen den 9 juni 1911 (nr 80) med tulltaxa för inkommande varor fogade tulltaxa
Prop. Prop/1927:103
med förslag till förordning om statlig inkomst- och förmögenhetsskatt
Prop. Prop/1927:104
med förslag till förord¬ ningar om kommunal progressivskatt och om utjämningsskatt
Prop. Prop/1927:105
med förslag till lag om skogsaecis
Prop. Prop/1927:106
angående understöd å all¬ männa indragning sstaten åt filosofie doktorn Konrad Hag¬ man
Prop. Prop/1927:107
angående lån till främ¬ jande av bostadsproduktionen
Prop. Prop/1927:109
med förslag till lag om ändrad lydelse av 6, 31 och 90 §§ av lagen den 14 juni 1918 (nr 422) om fattigvården
Prop. Prop/1927:110
med förslag till lag om ändring i vissa delar av lagen den 30 juni 1913 (nr 120) om allmän pensionsförsäkring
Prop. Prop/1927:111
med förslag till lag om ändrad lydelse av 40, 41 och Öl §§ i lagen den 14 juni 1918 om fattigvården m. m.
Prop. Prop/1927:112
angående stats¬ bidrag till uppförande rn. ni. samt driften av hem för kroniskt sjuka
Prop. Prop/1927:113
med förslag till lag om ändring i vissa delar av lagen den 29 juni 1912 (nr 184) om understödsföreningar
Prop. Prop/1927:114
med förslag ning om erkända sjukkassor m. m.
Prop. Prop/1927:115
angående vissa ändringar i löne- och pensionsbestämmelserna för lärarpersonalen vid statens skolköksseminarium och hushållsskola
Prop. Prop/1927:117
angående vissa understöd och pensioner, att utgå av postmedel m. ro.
Prop. Prop/1927:118
angående pension åt föiTe järnvägsarbetaren Johan Daniel Johansson
Prop. Prop/1927:119
angående av¬ skrivning av vissa av postmedel felaktigt utbetalda belopp
Prop. Prop/1927:121
med förslag till lag angående ändrad lydelse av 30 och 31 §§ i lagen den 1 juli 1898 (nr 66) om de svenska lapparnas rätt till renbete i Sverige
Prop. Prop/1927:122
med förslag till grunder för tillgodogörande av kronans jakträtt m. m.
Prop. Prop/1927:123
angående statsunderstöd till Ölands elektrifiering
Prop. Prop/1927:124
angående delaktighet i statens pensions anstalt för överläkare vid vissa stats¬ understödda kustsanatorier samt för vissa döv stumpräster
Prop. Prop/1927:125
angående pension åt före¬ ståndaren för arkivdepån i Vishy 0. V. Wennersten m. m.
Prop. Prop/1927:126
angående be¬ stridande av kostnaderna för anläggning av en bränn¬ oljecistern vid flottans station i Karlskrona
Prop. Prop/1927:127
angående be¬ frielse för styckjunkaren i Göta artilleriregemente A. U. Olsson från viss ersättningsskyldighet
Prop. Prop/1927:128
angående pen¬ sion å allmänna indragningsstaten åt förre tim¬ lönaren 0. G. Johansson
Prop. Prop/1927:129
angående pen¬ sions förbättring åt verkmästaren K. G. H. Sjöberg
Prop. Prop/1927:130
med förslag till lag om ändrad lydelse av 4 § första stycket andra punkten i lagen den 18 juni 1925 angående förbud i vissa fall för bolag och för¬ ening att förvärva fast egendom m. m.
Prop. Prop/1927:131
med förslag till lag om ändrad lydelse av 11 kap. 4 § vattenlagen
Prop. Prop/1927:132
angående nybyggnad för fysikalisk-keviiska laboratoriet vid universitetet i Upp¬ sala
Prop. Prop/1927:133
angående tillfällig löneför¬ bättring under budgetåret 1927—1928 för viss personal inom den civila statsförvaltningen
Prop. Prop/1927:134
med förslag till förordning om skatt vid utskiftning av aktiebolags och solidariska bank¬ bolags tillgångar
Prop. Prop/1927:135
angående pen¬ sionering av vissa i försvarsväsendets tjänst anställda eller förut anställda personer
Prop. Prop/1927:136
angående pen¬ sion eller understöd åt efterlevande till vissa i för- svarsväsendets tjänst anställda personer m. fl.
Prop. Prop/1927:137
angående van- föreanstalt i. Härnösand
Prop. Prop/1927:138
angående god¬ kännande av viss överenskommelse mellan kronan och Härnösands stad
Prop. Prop/1927:139
angående anslag för uppförande av hangarbyggnad m. in. för ett sjuk- transportaeroplan
Prop. Prop/1927:140
angående anslag till sjuktransporter med flygplan
Prop. Prop/1927:141
med förslag till grunder för tillfällig löneförbättring under ecklesiastikåret 1927— 1928 åt kyrkoherdar och komministrar i nyreglerade pastorat samt åt kontraktsprostar och vissa extra ordi¬ narie präster
Prop. Prop/1927:142
med förslag till grunder för dyrtidstillägg under ecklesiastikåret 1927—1928 åt dels kyrkoherdar och komministrar i nyreglerade pastorat samt åt kontraktsprostar och vissa extra ordinarie präs¬ ter, dels ock innehavare av prästerliga emeritilöner
Prop. Prop/1927:143
med förslag till lag om ändrad lydelse av 5 och 6 §§ i lagen den 11 oktober 1907 (nr 85) angående civila tjänstinnehavares rätt till pension m. m.
Prop. Prop/1927:144
angående vissa inrikes postavgifter
Prop. Prop/1927:145
angående ersätt¬ ning sbyggnad för flottan
Prop. Prop/1927:146
med förslag till lag om ändrad lydelse av 19, 20 och 21 §§ i lagen den 9 de¬ cember 1910 (nr 141, sid. 27) om reglering av präster¬ skapets avlöning
Prop. Prop/1927:147
angående pension åt f. d. länsnotarien E. 0. F. Forssgren
Prop. Prop/1927:148
med förslag till förordning om ändring i vissa delar av förordningen den 1 juli 1918 (nr 564) angående vissa alkoholhaltiga preparat
Prop. Prop/1927:149
med förslag till förordning med särskilda bestämmelser angående nobelstiftelsens skyldig¬ het att utgöra inkomst- och förmögenhetsskatt för år 1927 m. m.
Prop. Prop/1927:150
om vissa ändringar i för¬ ordningen den 26 juli 1926 (nr 382) angående utförselbevis för råg och vete
Prop. Prop/1927:151
angående bidrag till uppvärmning av det s. k. kungshuset i Karls¬ krona
Prop. Prop/1927:153
angående pen¬ sionering av vissa i försvarsväsendets tjänst anställda eller förut anställda personer
Prop. Prop/1927:154
angående av¬ skrivning av viss del av statslån till Slite—Roma järnvägsaktiebolag m. m.
Prop. Prop/1927:155
angående tilläggspension åt förra lärarinnan Selma Kristina (Tina) Elisabet Björck
Prop. Prop/1927:156
angående anvisande av ett statens skogsutdikningsanslag
Prop. Prop/1927:157
angående statsbidrag till ny¬ odling och betesförbättring å ofullständiga jordbruk
Prop. Prop/1927:158
angående ökat anslag för vissa byggnadsarbeten vid centralanstalten för för söksväsendet på 'jordbruksområdet m. m.
Prop. Prop/1927:159
angående avsättande till nationalpark av visst område av kronoparken Norra Kvill i Kalmar län
Prop. Prop/1927:160
om viss ändring i förordnin¬ gen den 13 december 1912 (nr 355) angående tullrestitution i vissa fall vid återutförsel av utländsk vara
Prop. Prop/1927:161
angående för¬ värvande för statens räkning av den Dala-Hälsing- lands nya järnvägsaktiebolag tillhöriga järnvägen mellan Orsa och Bollnäs m. m.
Prop. Prop/1927:162
angående ändrad lydelse av § 4 r) i förordningen den 9 juni 1911 (nr 80) med tulltaxa för inkommande varor i syfte att bereda tullfrihet i vissa fall för utländska luftfartyg även vid egentlig inrikes trafik
Prop. Prop/1927:163
angående ord¬ nande av bangårdsförhållandena i Göteborg
Prop. Prop/1927:164
angående ändring i villkoren för lån från egnahemslånefonden m. m.
Prop. Prop/1927:165
angående viss ändring i gällande grunder för upplåtande från vissa kronoegendomar av jordbrukslägenheter under åborätt enligt lagen om upplåtelse under åborätt av viss jord samt av egnahemslägenheter
Prop. Prop/1927:166
angående försäljning av vissa kronoegendomar och upplåtande av lägenheter från sådana egendomar m. m.
Prop. Prop/1927:167
angående utvidgnings- och ändringsarbeten vid Malmöhus läns sjukvårdsinrätt¬ ningar i Lund
Prop. Prop/1927:168
angående pension åt förre arbetsläraren K. J. Leijons änka Klara Fredrika Leijon
Prop. Prop/1927:169
angående understöd åt vakt- mästaränkan Carolina Emerentia Rådqvist
Prop. Prop/1927:170
angående nedsättning av arvsskatten å viss del av kvarlåtenskapen efter framlidne direk¬ tören G. L. Öberg i Shanghai
Prop. Prop/1927:171
angående vissa ändringar i den vid förordningen den 9 juni 1911 (nr 80) med tulltaxa för inkommande varor fogade tulltaxa, i vad angår delar till automobiler
Prop. Prop/1927:173
med förslag till förordning om ändrad lydelse av 5 § i förordningen den 2 juni 1922 (nr 260) om automobilskatt, m. m.
Prop. Prop/1927:174
med förslag till förordning angående ändring i vissa delar av förord¬ ningen dm 15 juni 1923 (nr 281) om motorfordon
Prop. Prop/1927:175
med förslag till förordning om ändrad lydelse av 1 och 3 §§ i för¬ ordningen den 28 maj 1926 (nr 161) om fördelning av automobilskattemedel, m.m.
Prop. Prop/1927:176
angående anslag till riks- räkenskapsverket och dess verksamhet under hudgetåret 1927— 1928
Prop. Prop/1927:177
angående inlösen av en fastighet i den s. k. Djurgårdsstaden
Prop. Prop/1927:178
angående ersätt¬ ning till vissa personer i anledning av sjukdom, ådragen under militärtjänstgöring
Prop. Prop/1927:180
angående förändring av professuren i slceppsbyggnadslära vid tekniska högskolan till en professur i skeppsteori
Prop. Prop/1927:181
angående, pension åt Kurt Fredrik Nyström
Prop. Prop/1927:182
med förslag till lag om ändring i vissa delar av lagen den 14 juni 1907 om nytt¬ janderätt till fast egendom m. m.
Prop. Prop/1927:183
angående beredande av or¬ dinarie anställning åt nomadskolinspektören
Prop. Prop/1927:184
med förslag till ändring i grunderna för förvaltningen av vissa kronan till¬ höriga vattenfall
Prop. Prop/1927:185
med förslag till förordning om ändring i vissa delar av förordningen den 11 juli 1919 (nr 406) angående försäljning av pilsner dricka
Prop. Prop/1927:186
angående bestridande av kostnader för ersättning åt ombud, som avses i 27 § 4 mom. av förordningen angående försäljning av pilsnerdricka
Prop. Prop/1927:187
med förslag till förordning om ändrad lydelse av 18 § 1 mom. i förordningen den 15 de¬ cember 1914 (nr 436) angående statsmonopol å tobakstillverk- ningen i riket, m. m.
Prop. Prop/1927:188
med förslag till lag om ändring i vissa delar av lagen den 26 november 1920 om val till riksdagen
Prop. Prop/1927:189
med förslag till förordning om ändring i vissa delar av förordningen den 19 november 1914 (nr 383) angående stämpelavgiften, m. m.
Prop. Prop/1927:190
med förslag till allmänt resereglemente
Prop. Prop/1927:191
med förslag till lag angå¬ ende uppsikt å vissa jordbruk
Prop. Prop/1927:192
med förslag till förordning om ändrad lydelse av 12 och 41 §§ i stadgan om skjutsväsendet den 22 juni 1911 (nr 63)
Prop. Prop/1927:193
med förslag till förordning om ändrad lydelse av §§ 12 och 17 i förordningen om fri¬ hamn den 15 november 1907 (nr 117)
Prop. Prop/1927:194
med förslag till lag med vissa bestämmelser om bötesstraffet (böteslag)
Prop. Prop/1927:195
angående f. d. justitie- rådet Karl Johan Wilhelm Sjögrens överflyttande å allmänna indragning sstaten
Prop. Prop/1927:196
angående viss ändring i grunderna för utlåningen från fonden för torvindustriens be¬ främjande
Prop. Prop/1927:197
med förslag till lag om ändring i 6, 59 och 83 §§ lagen den 23 oktober 1891 angående väghållningsbesvärets utgörande på landet
Prop. Prop/1927:199
angående anslag till socialstyrelsen m. in.
Prop. Prop/1927:200
med förslag till förordning om ändrad lydelse av 3 § i förordningen den 19 november 1914 (nr 383) angående stämpelavgiften
Prop. Prop/1927:201
angående för¬ säljning av viss del av Västgöta och Skaraborgs regementens förutvarande mötesplats Axvalls hed
Prop. Prop/1927:203
med förslag till lag om ändrad lydelse av §§ 15 och 35 i förordningen den 21 mars 1862 (nr 15) om kyrkostämma samt kyrkoråd och skolråd m. m.
Prop. Prop/1927:204
med förslag till förordning om ändrade grunder för utgörande av vissa utlagor m. m.
Prop. Prop/1927:205
med förslag till förordning angående understöd av skatteutjämningsmedel åt synnerligt skattetyngda kommuner
Prop. Prop/1927:206
med förslag till förordning om ändrad lydelse av 52 § i stadgan den 22 juni 1911 om skjuts¬ väsendet
Prop. Prop/1927:207
med förslag till lag om ändring i lagen den 16 oktober 1908 (nr 110, sid. 1) angående lindring i främmande trosbekännares skattskyldighet till svenska kyrkan samt hennes prästerskap och betjäning m. m.
Prop. Prop/1927:208
angående omorganisation av generalpoststyrelsen m. m.
Prop. Prop/1927:209
angående ändringar i den vid lagen den 4 juni 1920 (nr 254) angående rätt till tjänstepension för ordinarie tjänsteman vid postverket, telegrafverket, statens järnvägar och statens vattenfalls- verk fogade ålders förteckning
Prop. Prop/1927:211
angående anslag till skogs¬ vårdens befrämjande
Prop. Prop/1927:212
med förslag till förordning om skogsvårdsavgift
Prop. Prop/1927:213
med förslag till förordning om ändrad lydelse av 6 och 8 §§ i förordningen den 15 juni 1923 (nr 213) angående skogsvårdsstyrelser
Prop. Prop/1927:214
angående anslag till skogs- vårdsstyrelsernas förbund
Prop. Prop/1927:215
angående försäljning av vissa kronoegendomar och upplåtande av lägenheter från sådana egendomar
Prop. Prop/1927:216
angående anordnande av en allmän jordbruksräkning
Prop. Prop/1927:217
angående grunder för åtnjutande av beviljat statsbidrag till uppförande av en för Norrbottens län avsedd tubei'kulossjuk- vårdsanstalt (centralsanatoriuni)
Prop. Prop/1927:218
angående stats¬ bidrag till uppförande och drift av en för Jämtlands län avsedd tuberkulossjukvärdsanstalt (centralsana¬ torium)
Prop. Prop/1927:219
angående ny lantmäteri- taxa
Prop. Prop/1927:220
med förslag till lag inne¬ fattande förbud att sprida efterbildning av penning¬ sedel
Prop. Prop/1927:221
med förslag till lag om^ ändrad lydelse av 2, 11, 13 och 24 §§ i lagen den 30 maj 1919 om rätt till litterära och musikaliska verk
Prop. Prop/1927:222
angående förlägg¬ ning av l:a flygkåren till Västerås in. in.
Prop. Prop/1927:223
angående förläggningsplats för nytt kliniskt sjukhus i Stockholm m. m.
Prop. Prop/1927:224
angående uppförande av ett posthus i Umeå
Prop. Prop/1927:225
angående anslag till centrala skiljenämnden för vissa arbetstvister mm.
Prop. Prop/1927:226
angående inrättande av en professur i cellulosateknik och träkemi vid tekniska hög¬ skolan m. m.
Prop. Prop/1927:227
angående regle¬ ring av reservpersonalens avlönings- och pensions¬ förmåner in. in.
Prop. Prop/1927:228
angående god¬ kännande av viss överenskommelse mellan kronan och Sollefteå stad in. m.
Prop. Prop/1927:229
angående godkännande av tvenne mellan Sverige och Danmark respektive Sverige och Norge avslutade överenskommelser angående handelsresandes behandling
Prop. Prop/1927:230
med förslag till överens¬ kommelse angående kronans gruvegendom i Skelleftefältet
Prop. Prop/1927:231
angående vissa byggnadsarbeten för arméns truppförband
Prop. Prop/1927:236
angående an¬ slag till bekämpande av arbetslösheten
Prop. Prop/1927:237
med förslag till lag om ändrad lydelse av 2 § 4:o), 8:o), 9:o), 11 :o och 14:o) i lagen den 26 maj 1909 om Kungl. Maj:ts regerings¬ rätt
Prop. Prop/1927:238
med förslag till lag om ändrad lydelse av 17 kap. 6 och 12 §§ handelsbalken m. m.
Prop. Prop/1927:239
angående vissa byggnadsarbeten in. in. vid flottans varv
Prop. Prop/1927:240
angående inköp för sta¬ tens vattenfall sverks räkning av en fastighet i Troll¬ hättan
Prop. Prop/1927:241
med förslag till överens¬ kommelse med Luossavaara—Kiirunavaara Aktiebolag, Trafik¬ aktiebolaget Grängesberg—Oxelösund, Aktiebolaget Gellivare Malmfält och Norrbottens Järnverks Aktiebolag
Prop. Prop/1927:242
angående skyl¬ dighet för personal vid försvarsväsendet att i vissa fall underkasta sig förflyttning till annat truppför¬ band
Prop. Prop/1927:243
angående försälj¬ ning av vissa kronan tillhöriga vattenfall i Lagan in. in.
Prop. Prop/1927:244
med förslag till lag om änd¬ ring i vissa delar av lagen den 23 oktober 1891 angående väghållningsbesvärets utgörande på landet m. m.
Prop. Prop/1927:245
angående god¬ kännande av viss överenskommelse mellan kronan och staden Ystad
Prop. Prop/1927:246
angående förslag till avtal mellan staten och Malmö stad rörande stadens övertagande av hela sin sinnessjukvård
Prop. Prop/1927:247
angående inköp för postverkets räkning av fastigheten nr 12 och 13 i kvarteret Blåmannen i Stockholm
Prop. Prop/1927:250
angående godkännande av en mellan Sverige och Finland den 10 mai 1927 avslutad kon¬ vention rörande ordnandet av det samfällda laxfisket i Torne och Muonio älvar m. m.
Prop. Prop/1927:251
med, förslag till lag an¬ gående rätt för Konungen att utfärda vissa föreskrifter rör¬ ande fisket inom Torne älvs fiskeområde
Prop. Prop/1927:252
angående bidrag till återupp¬ rättande av viss industriell verksamhet i Nederkalix socken