SOU 2022:1
Förbättrade åtgärder när barn misstänks för brott
SOU 2022:2
En skärpt syn på brott mot journalister och utövare av vissa samhällsnyttiga funktioner
SOU 2022:3
Sveriges tillgång till vaccin mot covid-19 – framgång genom samarbete och helgardering
SOU 2022:4
Minska gapet
SOU 2022:5
Innehållsvillkor för public service på internet – och ordningen för beslut vid förhandsprövning
SOU 2022:6
Hälso- och sjukvårdens beredskap – struktur för ökad förmåga
SOU 2022:7
Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2022
SOU 2022:8
Rätt och rimligt för statligt anställda
SOU 2022:9
Avfallsbeskattning – En fråga om undantag?
SOU 2022:10
Sverige under pandemin
SOU 2022:11
Handlingsplan för en långsiktig utveckling av tolktjänsten för döva, hörselskadade och personer med dövblindhet
SOU 2022:12
Startlån till förstagångsköpare av bostad
SOU 2022:13
Godstransporter på väg – vissa frågeställningar kring ett nytt miljöstyrande system
SOU 2022:14
Sänk tröskeln till en god bostad
SOU 2022:15
Sveriges globala klimatavtryck
SOU 2022:16
Ett förstärkt lagstöd för utlämnande av sekretesskyddade uppgifter till utlandet
SOU 2022:17
En modell för att mäta och belöna progression inom sfi
SOU 2022:18
EU:s förordning om terrorisminnehåll på internet – kompletteringar och ändringar i svensk rätt
SOU 2022:19
Utökade möjligheter att använda hemliga tvångsmedel
SOU 2022:20
Privatkopieringsersättningen i framtiden
SOU 2022:21
Rätt för klimatet
SOU 2022:22
Vägen till ökad tillgänglighet – delaktighet, tidiga insatser och inom lagens ram
SOU 2022:23
En oavvislig ersättningsrätt?
SOU 2022:24
Materielförsörjningsstrategi
SOU 2022:25
Nya krav på betaltjänstleverantörer att lämna uppgifter
SOU 2022:27
Begränsningar i möjligheterna för vissa aktörer att få tillstånd att bedriva öppenvårdsapotek
SOU 2022:28
Vår demokrati – värd att värna varje dag
SOU 2022:29
Inkomstskatterapporter och några redovisningsfrågor
SOU 2022:30
Korttidsarbete under pandemin – en utvärdering av stödets betydelse
SOU 2022:31
Rätt och lätt – ett förbättrat regelverk för VAB
SOU 2022:32
Ko ihmisarvoa mitathiin. Då människovärdet mättes
SOU 2022:33
Om prövning och omprövning
SOU 2022:34
I mål – vägar vidare för att fler unga ska nå målen med sin gymnasieutbildning
SOU 2022:36
Arbetslivskriminalitet
SOU 2022:37
Stärkt arbete med att bekämpa bidragsbrott
SOU 2022:38
Alla tiders föräldraskap
SOU 2022:39
Ett register för alla bostadsrätter
SOU 2022:41
Nästa steg
SOU 2022:42
Skydd för konsumenters kollektiva intressen – genomförande av EU:s grupptalandirektiv
SOU 2022:44
Kreativa Sverige! Nationell strategi för främjande av hållbar utveckling för företag i kulturella och kreativa branscher
SOU 2022:45
Steg framåt, med arbetsmiljön i fokus
SOU 2022:46
Felaktigt utskick av SOU 2022:46
SOU 2022:46
Co-Creation for Innovation
SOU 2022:47
De regionala skyddsombudens roll i arbetsmiljöarbetet
SOU 2022:48
Tullverkets rättsliga befogenheter i en ny tid
SOU 2022:49
Ändrade regler för vattenskotrar
SOU 2022:50
Bättre möjligheter att verkställa frihetsberövanden
SOU 2022:51
En ny statistik över hushållens tillgångar och skulder
SOU 2022:52
Utökade möjligheter att använda preventiva tvångsmedel
SOU 2022:53
Statens ansvar för skolan – ett besluts- och kunskapsunderlag
SOU 2022:54
Naloxon kan rädda liv
SOU 2022:55
Granskning av arbetet med att försöka uppnå frigivning av Dawit Isaak och Gui Minhai
SOU 2022:56
En tryggad försörjning av metaller och mineral
SOU 2022:57
Ett stärkt skydd för civilbefolkningen vid höjd beredskap
SOU 2022:58
Bättre förutsättningar inom djurens hälso- och sjukvård
SOU 2022:59
Försöksverksamhet utan författningsändring i den kommunala sektorn
SOU 2022:60
Sveriges tillgång till vaccin mot covid-19
SOU 2022:61
Allmänt fritidshem och fler elevers tillgång till utveckling, lärande och en meningsfull fritid
SOU 2022:62
EU:s vapendirektiv – genomförande av 2017 års ändringsdirektiv på miniminivå
SOU 2022:63
Teknikutveckling och förvaltning – en antologi
SOU 2022:64
En ny ordning för asylsökandes boende
SOU 2022:65
En ny lag om stöd vid korttidsarbete – ett mer förutsägbart, förenklat och stärkt regelverk
SOU 2022:67
Vägar till ett tryggare samhälle
SOU 2022:68
Förnya taktiken i takt med tekniken
SOU 2022:69
Kommuners och regioners kostnader för valfrihetssystem – ett kunskapsunderlag
SOU 2022:71
Tryggare hem för barn
SOU 2022:72
Tillgång till försäljningsuppgifter om humanläkemedel